WZÓR UMOWY. a... (nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą) ... (imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

Download (0)

Full text

(1)

Zał. nr 2 do do zaproszenia

„Wzór umowy”

„WZÓR UMOWY”

W dniu ... 2011 r. w Rzeszowie pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 24 w Rzeszowie 35- 602 Rzeszów ul. Czajkowskiego 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………. - Dyrektora

a ...

(nazwa i siedziba podmiotu będącego Wykonawcą)

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...

(imiona, nazwiska i stanowiska umocowanych przedstawicieli)

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej nr 24 im. Rudolfa Aurigi w Rzeszowie, 35-602 Rzeszów

przy ul.Czajowskiego 11

1. Szczegółowy zakres robót objętych umową precyzuje przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, schematy okien .

2. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, przedmiarem, schematem okien, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

3. Integralną częścią umowy stanowi: załącznik nr 1 „ kosztorys ofertowy”.

§ 2 1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy - zakończenie: do 22 grudnia 2011 roku

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

(2)

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne i wykonawca nie może domagać się zapłaty wynagrodzenia wyższego z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3 i § 4 umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą:

 netto:……….. zł (słownie: ……….. złotych),

 wraz z podatkiem VAT:…………. zł (słownie:………..złotych).

3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zmiany podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia ryczałtowego brutto, która zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym m.in.:

- koszty wynikające z warunków realizacji, o których mowa w § 5 umowy , - koszty zapewnienia właściwych warunków bhp i p. poż.,

- ubezpieczenia robót,

- odszkodowania za ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,

- koszty wywozu materiałów i utylizacji zbędnych materiałów i gruzu na wysypisko bez względu na odległość,

- koszty wszelkich robót i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone oddzielną umową na warunkach określonych art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Za roboty dodatkowe strony ustalą w drodze negocjacji wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przedmiary robót oraz:

 dane cenowe (nośniki cenotwórcze: r-g, Kp, z, Kz, ceny materiałów i sprzętu) nie wyższe niż w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy „Kosztorys ofertowy”,

 w przypadku braku cen materiałów i najmu sprzętu w kosztorysie ofertowym zostaną zastosowane ceny materiałów i ceny najmu sprzętu udokumentowane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym.

6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Rozliczenie za roboty wchodzące w zakres zamówień uzupełniających nastąpi według zasad ustalonych dla robot dodatkowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo bez odszkodowania i bez uprzedniej zgody Wykonawcy do wyłączenia części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy.

Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres robót wyłączonych i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W takim przypadku zostanie dokonana przez strony zmiana

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy i ustalenie jego nowej wysokości w formie aneksu do umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku i w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i p. poż.

2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania i utylizacji na bieżąco pochodzących z demontażu, zbędnych materiałów i gruz na własny koszt i wywozu ich na wysypisko zachowując maksymalna czystość w budynku.

(3)

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia pomieszczeń na czas wykonywania robót..

4. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w szczególności także za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie sprzętu lub wyposażenia pomieszczeń.

Również w okresie usuwania przez Wykonawcę wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, aż do protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad przez Zamawiającego Wykonawca

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie objętym usuwaniem wad i usterek w tym za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

5. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do ich bezzwłocznego usunięcia.

§ 6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru - w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi i gwarancji za wady - w wysokości 200 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego .

2. Wynagrodzenie umowne w rozumieniu przepisów niniejszego § stanowi wynagrodzenie ryczałtowe z VAT, o którym mowa w §3 ust. 2 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

6. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

a) w przypadku niewykonania zobowiązania w terminie określonym w umowie (§ 2 umowy), b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 5 dni.

b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ppkt. a, b nastąpi w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzeń w nich wymienionych.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiający nie płaci Wykonawcy odszkodowania.

(4)

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia, zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której odstąpiono od umowy.

§ 8

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru . Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 4 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeśli w czasie trwania tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez Komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego robót).

§ 9

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego zadania.

2. W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

§ 10*

Wykonawca przedmiot umowy wykona sam.

§ 10*

Podwykonawstwo

1. Następujący zakres zamówienia Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców:

...

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów art. 6471 Kodeksu Cywilnego. Działanie, o którym mowa w art. 6471 KC nie wstrzymuje terminów określonych w § 2 umowy.

Zamawiający może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą wyłącznie po przedstawieniu mu umowy lub jej projektu przez Wykonawcę. Wykonywanie przez podwykonawcę robót może nastąpić tylko na mocy umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego.

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.

4. W stosunku do podmiotów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych regulacje objęte ust. 2, 3 i 6 stosuje się odpowiednio.

5. Umowa łącząca Wykonawcę z Podwykonawcą winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

(5)

§ 11

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach:

a) Udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających, od wykonania których uzależniona jest realizacja umowy,

b) Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy,

c) Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

d) Sytuacji niezależnych od stron umowy,

e) Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej.

2. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy:

a) Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej.

b) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem.

3. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 3 ust. 3 i § 4 umowy.

4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian.

b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy.

c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

§ 12

1. Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające wprowadzenie wyrobów budowlanych do obrotu.

§ 13

1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

a) jednorazowo, fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy, b) podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Inspektora nadzoru protokół

wykonanych robót.

2. Strony ustalają termin zapłaty faktury do 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

3. Faktura płatna będzie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

§ 14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów sporządzanych na piśmie, za zgodą obydwu stron.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

(6)

§ 16

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Integralną część umowy stanowi załącznik Nr 1 – „Kosztorys ofertowy”

§ 18

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Figure

Updating...

References

Related subjects :