• Nie Znaleziono Wyników

PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku"

Copied!
14
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku

(2)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią ________________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(3)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019 oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(4)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(5)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2020 Zarządu Novavis S.A. z dnia 28 maja 2020 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(6)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 978 574,49 zł,

3. Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 922,87 zł,

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 922,87 zł,

5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 80,98 zł,

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(7)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 308 719,44 zł,

3. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 847 690,05 zł,

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 885 199,34 zł,

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 296 463,36 zł, 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(8)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 922,87 złotych (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

(9)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(10)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(11)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(12)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(13)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

(14)

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____________ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.. Podjęcie uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2019. Działając na podstawie art. a) Statutu spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna

1. 2, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w

c. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady

Udziela się Panu Mateuszowi Gorzelakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia S.A. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w

(iii) w przypadku zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji

Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden grosz). Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi

c) zgłoszenia Ŝądania przez pełnomocnika – naleŜy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego Ŝądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię

Na podstawie art. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 10 maja 2007 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z zysku roku bieżącego i z zysków lat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:.. 3)

A.. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31

Uchwała podejmowana zgodnie z przepisem art.. Spółki pod firmą Echo Investment S.A. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Echo Investment S.A. w roku

Spółki „Mostostal-Export” S.A. Niniejszym, działając na podstawie przepisu art. 1 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości ………. złotych) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. 2011 roku w

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania

 Zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią Opinii i raportu z badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Za przyjęciem uchwały oddano 8.350.500 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.. Premium Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego

Spółka Akcyjna nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów

Jezżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestnikoów, nie zostały zgłoszone jakiekolwiek