• Nie Znaleziono Wyników

PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PODGRZEWACZE WODY ZE STALI NIERDZEWNEJ"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

PODGRZEWACZE WODY

ZE STALI NIERDZEWNEJ

(2)

Spis

Treœci

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹ Pojemnoœci 100 - 150 l

Strona 3 Strona 4

Pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe Pojemnoœci 80 - 150 l

Strona 1

Pojemnoœciowe gazowe

Pojemnoœci 100 - 150 l podgrzewacze z wê¿ownic¹ Strona 2

Wymienniki do pomp ciep³a Pojemnoœci 200 - 500 l Strona 7

Wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹ Pojemnoœci 200 - 5000 l

Strona 6 Wymienniki z dwiema wê¿ownicami Pojemnoœci 200 - 4000 l

Strona 5

Strona 8

O firmie

Zasobniki do pomp ciep³a Pojemnoœci 80 - 300 l Strona 8

Wymienniki dwup³aszczowe Pojemnoœci 100 - 140 l Grza³ki elektryczne

do zbiorników ze stali nierdzewnej

Strona 9

(3)

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Zalety naszych produktów:

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

wykonanie z atestowanej stali nierdzewnej europejskich producentów

wê¿ownice ze stali nierdzewnej o g³adkich œciankach doskonale przewodz¹cych ciep³o zrobotyzowane stanowiska spawalnicze

trawione i pasywowane spawy, ka¿dy zbiornik przechodzi próbê ciœnieniow¹ bezpieczeñstwo (urz¹dzenia gazowe posiadaj¹ znak CE)

estetyczna obudowa, izolacje w klasach energetycznych B i C niska emisja substancji szkodliwych

wymienniki i zasobniki posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny urz¹dzenia nie wymagaj¹ stosowania anody ochronnej

przejrzyste warunki gwarancji w cenie zawór bezpieczeñstwa laserowa obróbka stali,

maksymalne ciœnienie robocze: 6 bar (stabilizatory ciep³ej wody: 6 lub 10 bar) minimalna gruboœæ œcianki zbiornika: 1,5 mm

minimalna gruboœæ œcianki wê¿ownicy: 1,0 mm gruboœæ izolacji: 62-100 mm

Podstawowe cechy produktów:

·

·

·

·

TERMICA jest polsk¹, rodzinn¹ spó³k¹ produkcyjn¹. W 2021 roku firma obchodzi 36-lecie swojej dzia³alnoœci.

Wytwarzamy zbiorniki o pojemnoœciach od 80 do 5 000 litrów.

Stawiaj¹c na wysok¹ jakoœæ specjalizujemy siê w stali nierdzewnej, co gwarantuje ochronê przed korozj¹ i zapewnia d³ugoletni¹ eksploatacjê. Nasze zbiorniki nie wymagaj¹ stosowania anody ochronnej.

TERMICA stosuje do produkcji zbiorników ró¿ne gatunki stali (austenityczne 304 i 316L oraz duplex), zawsze s¹ to atestowane stale europejskich producentów. W przypadku zbiorników wykonywanych na indywidualne zamówienie stal dobierana jest do potrzeb klienta, np. do wody zdrojowej.

Wysoka jakoœæ by³a zawsze jednym z priorytetów firmy, dlatego TERMICA wdro¿y³a system zarz¹dzania jakoœci¹ zgodny z norm¹ PN-EN ISO 9001. Spawy s¹ trawione i pasywowane, a ka¿dy zbiornik przechodzi próbê ciœnieniow¹.

Wszystkie produkty wykonywane s¹ zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (urz¹dzenia gazowe posiadaja znak CE) i posiadaj¹ klasy energetyczne, wymagane przez polskie i europejskie prawo.

Produkty objête s¹ gwarancj¹ do 8 lat (w zale¿noœci od pojemnoœci), przy czym gwarancja nie jest obwarowana warunkami, jak koniecznoœæ p³atnego przegl¹du czy wymiany anody.

Wymienniki i zasobniki posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny

Nasza oferta obejmuje podgrzewacze gazowe i gazowe z wê¿ownic¹, wymienniki z jedn¹ lub dwiema wê¿ownicami, wymienniki do pomp ciep³a, dwup³aszczowe oraz zasobniki bez wê¿ownic i stabilizatory wody. Mo¿liwe s¹ wykonania wed³ug indywidualnych uzgodnieñ.

Wszystkie zbiorniki i wê¿ownice wykonywane s¹ ze stali nierdzewnej.

Do wymienników proponujemy dobrane przez nas grza³ki elektryczne ze stopu Incoloy.

(4)

Pojemnoœciowe podgrzewacze Pojemnoœci 80 - 150 l

gazowe

cennik wa¿ny od 4.10.2021

Stoj¹ce lub do monta¿u naœciennego.

Obudowa metalowa w kolorze bia³ym.

Króæce z prawej strony. Dostêpna opcja z k

Cena zawiera zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik 2 lata.

róæcami z lewej strony.

Bezpieczna eksploatacja: automatyka steruj¹co - reguluj¹ca z urz¹dzeniem odcinaj¹cym dop³yw gazu w przypadku zgaœniêcia p³omienia na palniku, z czujnikiem zaniku ci¹gu kominowego z limiterem temperatury wykluczaj¹cym zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeñstwa.

Przeznaczone do opalania gazem ziemnym typu 2E.

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze gazowe wisz¹ce kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

2 430,00 z³ 2 988,90 z³ B

2 430,00 z³ 2 988,90 z³ B

2 600,00 z³ 3 198,00 z³ B

2 600,00 z³ 3 198,00 z³ B

2 765,00 z³ 3 400,95 z³ B

P80WCP P80WCL P100WCP P100WCL P120WCP P120WCL 80 l prawy

80 l lewy 100 l prawy 100 l lewy 120 l prawy

120 l lewy 2 765,00 z³ 3 400,95 z³ B

podgrzewacze gazowe stoj¹ce kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

2 580,00 z³ 3 173,40 z³ B

2 580,00 z³ 3 173,40 z³ B

2 815,00 z³ 3 462,45 z³ B

2 815,00 z³ 3 462,45 z³ B

3 070,00 z³ 3 776,10 z³ B

P100SP P100SL P120SP P120SL P150SP P150SL 100 l prawy

100 l lewy 120 l prawy 120 l lewy 150 l prawy

150 l lewy 3 070,00 z³ 3 776,10 z³ B

stal nierdzewna

(5)

Wê¿ownica pozwala na podgrzewanie wody w okresie grzewczym z kot³a CO, a w sezonie letnim uzyskanie ciep³ej wody jest mo¿liwe z w³asnego palnika gazowego.

Obudowa metalowa w kolorze bia³ym.

Na zamówienie mo¿liwe wykonanie z wieszakami do monta¿u naœciennego.

Cena zawiera zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 2 lata.

Króæce z prawej strony. Dostêpna opcja z króæcami z lewej strony.

Bezpieczna eksploatacja: automatyka steruj¹co - reguluj¹ca z urz¹dzeniem odcinaj¹cym dop³yw gazu w przypadku zgaœniêcia p³omienia na palniku, z czujnikiem zaniku ci¹gu kominowego z limiterem temperatury wykluczaj¹cym zagotowanie wody, fabrycznie montowany zawór bezpieczeñstwa.

Przeznaczone do opalania gazem ziemnym typu 2E.

Pojemnoœciowe podgrzewacze gazowe

Pojemnoœci 100 - 150 l z wê¿ownic¹

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze gazowe z wê¿ownic¹ kod produktu cena netto cena brutto klasa energetyczna

3 365,00 z³ 4 138,95 z³ B

PSW120SP PSW120SL 120 l prawy

120 l lewy 3 365,00 z³ 4 138,95 z³ B

3 510,00 z³ 4 317,30 z³ B

3 510,00 z³ 4 317,30 z³ B

3 695,00 z³ 4 544,85 z³ B

3 695,00 z³ 4 544,85 z³ B

PSW120WP PSW120WL PSW150SP PSW150SL 120 l prawy z wieszakami

120 l lewy z wieszakami 150 l prawy

150 l lewy

stal nierdzewna

cennik wa¿ny od 4.10.2021

(6)

Wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹ Pojemnoœci 100 - 150 l

Mog¹ pracowaæ z dowolnym kot³em CO, wisz¹cym, stoj¹cym, opalanym gazem, olejem opa³owym lub paliwem sta³ym. Wspó³pracuj¹ równie¿ z kolektorami s³onecznymi.

Obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

Króæce z ty³u zbiornika. Regulowane nó¿ki.

W ofercie równie¿ wymienniki przeznaczone do wspó³pracy z kot³ami wisz¹cymi, z króæcami w gónej dennicy.

Cena zawiera termometr, mufê 5/4", zawór bezpieczeñstwa.

W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

stal nierdzewna

wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹

100-150 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna powierzchnia

wymiany wê¿ownicy

(m2)

wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹ z króæcami do góry

120-150 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna powierzchnia

wymiany wê¿ownicy

(m2)

2 670,00 z³ 3 284,10 z³ B WW100ST+5/4”

100 l

2 875,00 z³ 3 536,25 z³ B WW120ST+5/4”

120 l

0,7 0,9

3 155,00 z³ 3 880,65 z³ C

WW150ST+5/4”

150 l 1,0

WWG125+5/4”

120 l z króæcami u góry 0,94 3 170,00 z³ 3 899,10 z³ B

WWG150+5/4”

150 l z króæcami u góry 0,94 3 405,00 z³ 4 188,15 z³ C

cennik wa¿ny od 4.10.2021

(7)

Wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹

Pojemnoœci 200 - 300 l

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Mog¹ pracowaæ z dowolnym kot³em CO, wisz¹cym, stoj¹cym, opalanym gazem, olejem opa³owym lub paliwem sta³ym. Wspó³pracuj¹ równie¿ z kolektorami s³onecznymi.

srebrnym.

Króæce z ty³u zbiornika. Regulowane nó¿ki.

W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Obudowa w kolorze

Cena zawiera termometr, mufê 5/4", zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

Wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹ Pojemnoœci 400 - 5000 l

stal nierdzewna

400 l: o

Króæce z ty³u zbiornika.

/4"

* wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 316L o podwy¿szonej odpornoœci na korozjê

budowa z blachy w kolorze srebrnym. 500 i 1000 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze bia³ym z po³yskiem.

Cena zawiera termometr, mufê 6 , zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik: 400-1000 l - 5 lat, 1500-5000 l - 2 lata.

wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹

200-300 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

4 390,00 z³ 5 399,70 z³ B 3 945,00 z³ 4 852,35 z³ C 4 935,00 z³ 6 070,05 z³ B 5 100,00 z³ 6 273,00 z³ B WW200N

WW200E WW250 WW300 WW300E 200 l

200 l wersja economy 250 l

300 l

300 l wersja economy 4 450,00 z³ 5 473,50 z³ C

powierzchnia wymiany wê¿ownicy

(m2)

1,1 0,7 1,2 1,3 1,1

wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹

400-5000 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

7 435,00 z³ 9 145,05 z³ C 7 945,00 z³ 9 772,35 z³ C WW400

WW500 400 l

500 l

powierzchnia wymiany wê¿ownicy

(m2)

1,5 1,9

cennik wa¿ny od 4.10.2021

(8)

Wymienniki z dwiema wê¿ownicami

Pojemnoœci 200 - 300 l

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Mog¹ wspó³pracowaæ z kot³em CO i kolektorem s³onecznym lub innymi Ÿród³ami ciep³a.

Obudowa w kolorze srebrnym.

Króæce z ty³u zbiornika. Regulowane nó¿ki.

W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat.

Rówie¿ w wersji ekonomicznej, w dobrej cenie.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Cena zawiera termometr, mufê 5/4", zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

wymienniki z dwiema wê¿ownicami

200-300 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

4 955,00 z³ 6 094,65 z³ B 4 315,00 z³ 5 307,45 z³ C W2W200N

W2W200E 200 l

200 l wersja economy

powierzchnia wymiany wê¿ownic (m2)

0,9 + 0,6 0,7 + 0,6

5 225,00 z³ 6 426,75 z³ B 4 425,00 z³ 5 442,75 z³ C W2W250

W2W250E W2W300 250 l

250 l wersja economy

300 l 5 640,00 z³ 6 937,20 z³ B

1,1 + 0,7 1,0 + 0,7 1,4 + 0,9

4 765,00 z³ 5 860,95 z³ C W2W300E

300 l wersja economy 1,1 + 0,8

Wymienniki z dwiema wê¿ownicami Pojemnoœci 400 - 4000 l

wymienniki z dwiema wê¿ownicami

400-4000 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna 7 825,00 z³ 9 624,75 z³ C W2W400

400 l

powierzchnia wymiany wê¿ownic (m2) 1,5 + 0,7

400 l: obudowa z blachy w kolorze srebrnym. 500 i 1000 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze bia³ym z po³yskiem.

W2W500e: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze srebrnym.

Króæce z ty³u zbiornika.

* wykonanie ze stali kwasoodpornej AISI 316L o podwy¿szonej odpornoœci na korozjê Cena zawiera termometr, mufê 6/4”, zawór bezpieczeñstwa.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 400-1000 l - 5 lat, 1500-4000 l - 2 lata.

stal nierdzewna

cennik wa¿ny od 4.10.2021

(9)

wymienniki z dwiema wê¿ownicami do pomp ciep³a

200-500 l

kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

5 670,00 z³ 6 974,10 z³ B 6 250,00 z³ 7 687,50 z³ B 6 370,00 z³ 7 835,10 z³ B 9 305,00 z³ 11 445,15 z³ C W2W200PC

W2W250PC W2W300PC W2W400PC W2W500PC 200 l

250 l 300 l 400 l

500 l 10 275,00 z³ 12 638,25 z³ C

powierzchnia wymiany wê¿ownic

(m2)

1,3 + 1,3 1,7 + 1,7 1,7 + 1,7 2,1 + 2,1 2,6 + 2,6 wymienniki z jedn¹ wê¿ownic¹

do pomp ciep³a 200-400 l

kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna 4 645,00 z³ 5 713,35 z³ C WW200PCE

200 l wersja economy

powierzchnia wymiany wê¿ownicy

(m2) 1,7

Wymienniki do pomp ciep³a

Pojemnoœci 200 - 500 l

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Przeznaczone do wspó³pracy z pompami ciep³a.

Du¿a powierzchnia grzewcza wê¿ownic.

200-400 l: obudowa z blachy w kolorze srebrnym. 500 l: wysokiej klasy zdejmowalna obudowa w kolorze bia³ym z po³yskiem.

Króæce z ty³u zbiornika.

(200-300 l: 5/4", 400-500 l: 6/4”)

Gwarancja: na zbiorniki 200 - 300 l - 8 lat, na zbiorniki 400-500 l - 5 lat. W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Cena zawiera termometr, mufê , zawór bezpieczeñstwa.

stal nierdzewna

5 299,00 z³ 6 517,77 z³ C 5 525,00 z³ 6 795,75 z³ C WW250PCE

WW300PCE 250 l wersja economy

300 l wersja economy

2,4 3,2

7 050,00 z³ 8 671,50 z³ C WW400PCE

400 l wersja economy 3,2

cennik wa¿ny od 4.10.2021

(10)

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

cennik wa¿ny od 4.10.2021

Zasobniki do pomp ciep³a Pojemnoœci 80 - 300 l

Obudowa z blachy w kolorze srebrnym.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Cena zawiera zawór bezpieczeñstwa.

zasobniki do pomp ciep³a

80-150 l kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

2 020,00 z³ 2 484,60 z³ B

2 155,00 z³ 2 650,65 z³ B

B Z80WPC+5/4"x4

Z100WPC+5/4"x6 Z120PC+5/4"x8 80 l wisz¹cy z czterema mufami

100 l wisz¹cy z szeœcioma mufami

120 l z oœmioma mufami 2 380,00 z³ 2 927,40 z³

C Z150PC+5/4"x8

150 l z oœmioma mufami 2 495,00 z³ 3 068,85 z³

C Z200PC+5/4"x8

200 l z oœmioma mufami 3 210,00 z³ 3 948,30 z³

C Z300PC+5/4"x8

300 l z oœmioma mufami 3 530,00 z³ 4 341,90 z³

wymienniki dwup³aszczowe kod produktu cena netto cena brutto klasa

energetyczna

2 545,00 z³ 3 130,35 z³ C

W2P100 100 l

Wymienniki dwup³aszczowe Pojemnoœci 100 - 140 l

Szybkie ogrzewanie wody we wspó³pracy z wszystkimi rodzajami kot³ów CO.

Dopuszczalne ciœnienie wody grzewczej 3 bary.

Obudowa metalowa w kolorze srebrnym.

Posiadaj¹ atest Pañstwowego Zak³adu Higieny.

Cena zawiera zawór bezpieczeñstwa, mufê 5/4”, wieszak.

Gwarancja na zbiornik ze stali nierdzewnej: 8 lat. W przypadku dzia³alnoœci gospodarczej gwarancja na zbiornik wynosi 5 lat.

stal nierdzewna

(11)

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

cennik wa¿ny od 4.10.2021

grza³ki elektryczne kod produktu cena netto cena brutto

295,00 z³ 362,85 z³ 315,00 z³ 387,45 z³ 860,00 z³ 1 057,80 z³ 920,00 z³ 1 131,60 z³ GRZALKA 2 KW

GRZALKA 3 KW GRZALKA 4 KW GRZALKA 6 KW grza³ka 5/4” 2 kW

grza³ka 5/4” 3 kW

grza³ka 5/4” 4 kW trójfazowa grza³ka 6/4” 6 kW trójfazowa

Grza³ki elektryczne

do zbiorników ze stali nierdzewnej

Do wspó³pracy ze zbiornikami ze stali nierdzewnej.

Z termostatem.

Stop Incoloy.

Moce 2kW do 6kW.

(12)

podgrzewacze wodyzbiorniki ze stali nierdzewnej

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jako szczegół ch arak tery sty czn y podkreślam y, że dla każdej z czterech odm ian a u to r podaje inne rów nania różniczkowe... N iezaw odna m etoda b ilan sow

W celu opróżnienia wymiennika należy zakręcić zawór na dopływie zimniej wody, aby zmniejszyć ciśnienie wewnątrz wymiennika należy odkręcić dowolny zawór ciepłej wody

Podczas ogrzewania wody w zbiorniku wzrasta ciśnienie, dlate- go też każdy podgrzewacz musi być wyposażony w zawór bez- pieczeństwa, zamontowany na doprowadzeniu wody zimnej,

W razie wątpliwości dotyczących procedury testowania płytowego wymiennika ciepła należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Alfa Laval... 6.7

Nierdzewny podwójny uchwyt na papier toaletowy, powierzchnia błyszcząca Nierdzewny podwójny uchwyt na papier toaletowy, powierzchnia czarna matowa. - rozmiary 140 x 120 x 55 mm

Po każdym podgrzaniu ciepłej wody w zasobniku wzrasta ciśnienie, dlatego też każdy wymien- nik musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, zamontowany na doprowadzeniu wody zimnej,

* Zastosowanie bramy przeciwpożarowej w wykonaniu ze stali nierdzewnej wymaga wcześniejszej konsultacji z Hörmann Polska. Budowa

Wkręt samowiercący z podwójną linią gwintu z łbem sześciokątnym BI-METAL z podkładką EPDM.