• Nie Znaleziono Wyników

Dostęp coraz bardziej otwarty

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dostęp coraz bardziej otwarty"

Copied!
2
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

„Życie Uniwersyteckie”, nr 10 (301) 2018

Monika Theus

DOSTĘP CORAZ BARDZIEJ OTWARTY

Ruch Otwartego Dostępu (OD, ang. Open Access) rozwija się od ponad 20 lat. Zmiany następujące w komunikacji naukowej - gotowość naukowców i badaczy do publikowania swoich prac za darmo, a także rozwój technologii - zaowocowały powstaniem nowej koncepcji w udostępnianiu wyników badań naukowych. Głównym założeniem OD jest więc udostępnianie publikacji naukowych i badawczych za darmo w Internecie, tak aby zapewnić szybki i łatwy dostęp do pełnych tekstów. Badacz publikujący w otwartym dostępie zezwala odbiorcy nie tylko na zapoznanie się z treścią dokumentu, ale również na kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przenoszenie i pokazywanie pracy publicznie, na tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych dla wszelkiego rodzaju odpowiedzialnego użycia, pod warunkiem oznaczenia utworu w sposób określony przez twórcę. Autor może określić na jakich zasadach utwór może być wykorzystany przez użytkownika stosując Licencje Creative Commons (CC).

W OD istnieją dwie główne drogi udostępniania publikacji: złota droga, za pośrednictwem otwartych czasopism, w których publikacje są udostępnione na stronach wydawcy (czasopisma są obecne w Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz zielona droga, za pośrednictwem otwartych repozytoriów, w której autor sam archiwizuje swoje teksty w wersjach pre- lub post- printowych lub ostatecznych wersjach wydawcy. W procesie rozwoju OD w ostatniej dekadzie pojawiły się również nowe ścieżki dostępu - ich

(2)

zróżnicowanie dotyczy kosztów ponoszonych przez autorów, terminu ukazania się publikacji na stronach wydawcy oraz zastosowanych licencji CC.

Aktualnie Otwarty Dostęp jest obecny w zaleceniach rządowych niektórych państw, a także Unii Europejskiej. W programie „Horyzont 2020” pojawił się wymóg otwartego upowszechniania publikacji naukowych w Internecie. Publikacje naukowe mają być zamieszczane na otwartych platformach obligatoryjnie, a dane badawcze pilotażowo We wrześniu 2018 r. 11 narodowych organizacji finansujących badania (wśród nich Narodowe Centrum Nauki), przy wsparciu Komisji Europejskiej, w tym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), ogłosiło uruchomienie inicjatywy cOAlition S, według której do roku 2020 publikacje naukowe, które pochodzą z badań finansowanych ze środków publicznych (przyznanych przez krajowe i europejskie rady ds. badań naukowych i organy finansujące) należy udostępnić w otwartych czasopismach (ang. Open Access Journals) lub w otwartych repozytoriach. Ruch Otwartego Dostępu tworzy więc obecnie nową kulturę pracy naukowej, w której autorzy prezentując publicznie wyniki swoich badań przyczyniają się do nieograniczonego rozpowszechniania informacji i przyspieszenia rozwoju nauki.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Polityki instytucji naukowych w odniesieniu do kwestii otwartego dostępu do publikacji naukowych w ogólnym ujęciu podzielić można na rezolucje, w których

1p. za poprawne podanie autorów cytatów. za poprawne określenie kierunków powrotów bohaterów. za poprawne wyczerpujące podanie przyczyn powrotu poszczególnych

Oprócz wymienionych już wcześniej stron internetowych również portale: African Open Access Platform (AOAP), Open Access for Africa (OAA) oraz African Virtual University

dziaiy pieniężne dla obywateli brytyj- 3) Drastyczne obcięcie importu luksu- skich, wyjeżdżających zagranicę, będą sowago z krajów o mocnej walucie. Również

(Więcej na ten temat w rozdz. Otwarty dostęp nie próbuje ograniczać praw autorów do ich prac. Wręcz przeciwnie – OD zależy od decyzji autora i wymaga od niego

* Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2019: Program publikowania otwartego Springer

Jednym z elementów tych działań jest prowadzenie negocjacji z wydawcami w celu przekształcenia dotychczasowych umów subskrypcyjnych, pozwalających na dostęp do światowych

Zapoczątkowana wejściem w życie w czerwcu 2009 roku Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa- cjenta 1 (dalej: ustawa o prawach pacjenta) reorganizacja zasad

Narracja jest w dziele literackim wypowiedzią, która prezentuje zdarzenia w określonym porządku czasowym, ukazuje ich powiązania przyczynowo-skut­ kowe. W zależności od tego,

W czasie gdy elity polityczne III Rzeczypospolitej swymi działaniami (bądź ich zaniechaniem) decydują o przy- szłych losach Polski, zwarty, logiczny wywód Wapińskiego zachęca

Стихийность процесса международной академической мобильности укра- инской молодежи в условиях

Als gevolg hiervan, kruist hij de lijn van de halve stijfheid later (N=100520) dan de fit op de eerste last periode, maar eerder dan de proefdata. Die proefdata zijn dan ook

Monitor Prawa Celnego i Podatkowego www.monitorc.pl e mail: monitorc@monitorc.pl Strona 16 O istocie dyspozycyjności funkcjonariusza Służby Celnej Halicki Andrzej

* Programy publikowania otwartego w ramach licencji Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2020

Ponadto wpływ czynników takich jak wiek, BMI, leki, dieta, ekspozycja na promieniowanie słoneczne oraz ak- tywność fi zyczna również wpływają na poziom witaminy D,

rz¹d JKM opublikowa³ Bia³¹ Ksiêgê [3] uzasadniaj¹c¹ koniecznoœæ budowy nowych elektrow- ni j¹drowych w Wielkiej Brytanii, a 17 grudnia 2008 og³oszono, ¿e planowane

(2007), którzy informowali o największej stabilności TAD w przy- padku wykorzystania ich do wzmocnienia zakotwienia podczas dystalizacji en masse zębów górnych oraz o

W najobszerniejszym (57 str.) rozdziale 4. o bardzo ogólnym tytule Badania własne zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych przez Doktoranta w kilku obszarach

Z dwóch alternatywnych ścieżek obciążenia reprezentowanych bądź to przez naprężenie bądź odkształcenie, ze względu na wymogi aparatów trójosiowego

Wyniki badania uwarunkowań socjalizacji religijnej młodych dorosłych katolików, którzy na kursach przedmałżeńskich przygotowują się (zobligowani przez instytucję religijną)

Niniejszy regulamin sporządzony został z uwzględnieniem przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu

Tekst: Mirosława Kwiecińska Ilustracje: Mariola Budek Format: 150 x 150 mm Oprawa: miękka, kąpielowa Objętość: 6 stron + okładka..

„Leśne Smyki”, Leśne Przedszkole „Cztery Żywioły”, „Przygody z Przyrodą”, Przedszkole leśne w Mariewie, „Bezpieczne Gniazdo – Safe Nest”, Leśna