Diagramy procentowe (4)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Diagramy procentowe (4)

1.

Cele lekcji

a) Wiadomości

Utrwalenie pojęcia diagramu procentowego i rodzajów diagramów, interpretacja danych.

Uczeń:

- wie, co to jest diagram procentowy (K), - zna rodzaje diagramów (K),

- rozróżnia rodzaje diagramów (w tym różnego typu) tworzonych za pomocą komputera (P).

b) Umiejętności Po lekcjach uczeń:

- wie, jakie czynności musi wykonać, by utworzyć diagram komputerowy (K).

- zna zasady interpretacji różnych diagramów (znaczenie doboru skali i typu wykresu) (P).

K – wymagania konieczne P – wymagania podstawowe 2.

Metoda i forma pracy

Praca w małych grupach , praca z komputerem.

3.

Środki dydaktyczne

Komputery, plansze z wykresami – w tym wykonanymi przez nauczyciela (takimi, jakie będą tworzyć uczniowie na lekcji).

4.

Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Uczniowie siadają przy stanowiskach komputerowych (2 – 3 osoby przy jednym stanowisku).

Nauczyciel zadaje pytania, a chętni uczniowie odpowiadają:

 Co to jest diagram procentowy?

 Rodzaje diagramów procentowych.

Nauczyciel rozdaje uczniom różne rodzaje diagramów, w tym przyniesione przez uczniów jako praca domowa (z gazet, książek, komputerowe) i uczniowie klasyfikują je.

b) Faza realizacyjna

1. Uczniowie otwierają komputery i program EXCEL. Po instrukcji nauczyciela wprowadzają prostą tabelkę (może być wcześniej przygotowana przez uczniów na poprzednich lekcjach).

ocena liczba ocen % ocen

cel 2 3%

bdb 8 11%

db 18 26%

dst 22 31%

dop 15 21%

ndst 5 7%

70 100%

(2)

Dwie pierwsze kolumny uczniowie wypełniają według wzoru, kolumnę procentów liczą według instrukcji nauczyciela.

Przykładowe wykresy, które będą wykonywać uczniowie

Oceny z pracy klasowej klas drugich (wykres kolumnowy)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

cel bdb db dst dop ndst

Oceny z pracy klasowej klas drugich (wykres słupkowy)

0% 10% 20% 30% 40%

cel bdb db dst dop ndst

Oceny z pracy klasowej klas drugich (wykres liniowy)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

cel bdb db dst dop ndst

Oceny z pracy klasowej klas drugich (wykres kołowy)

cel bdb db dst dop ndst

Oceny z pracy klasowej klas drugich (wykres kolumnowy)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

cel bdb db dst dop ndst

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

cel bdb db dst dop ndst Oceny z pracy klasowej klas drugich

(wykres kolumnowy 3D)

(3)

2. Na podstawie tej tabelki tworzą różne rodzaje diagramów (wykresów), wykorzystując szablony.

3. Nauczyciel pokazuje uczniom rysunki z wykresami różnego typu, wykonane dla tych samych danych. Prosi uczniów, aby zauważyli różnicę między wykresami i odpowiedzieli, jakie znaczenie dla interpretacji danych może mieć przyjęcie odpowiedniej skali (wykorzystywanie tego w propagandzie i reklamie)?

c) Faza podsumowująca

1. Uczniowie dokonują oceny lekcji w skali od 1-6 ( piszą na kartce swoją ocenę i jeden z uczniów zbiera kartki i wpisuje do zbiorczej oceny, podpisując się pod kartką klasową).

2. Nauczyciel omawia pracę domową (długoterminową – na dwa tygodnie ) i rozdaje polecenia na kartkach.

5.

Bibliografia:

Podręcznik Matematyka wokół nas, WSiP.

6.

Załączniki

a) Karta pracy ucznia

A B C

1 ocena liczba ocen % ocen

2 cel 2 3%

3 bdb 8 11%

4 db 18 26%

5 dst 22 31%

6 dop 15 21%

7 ndst 5 7%

8 razem 70 100%

1. Zaznacz pole C3 – kursor myszy ustaw w wierszu formuły (u góry arkusza programu EXCEL).

2. Wpisz formułę „= B2/70 i naciśnij ENTER (na pole B2 kliknij myszką i wpis B2 ukaże się w pasku formuły).

3. Zaznacz pole C3 z obliczonym wynikiem i sformatuj go zamieniając na % (FORMAT – KOMÓRKI – LICZBY – PROCENTY).

4. Najedź myszką na mały kwadracik w polu C3 i przytrzymując myszkę skopiuj zawartość do pól C3, C4, C5, C6, C7.

b) Zadanie domowe

Polecenia do pracy domowej

(termin ... )

1. Opracować badanie statystyczne (można posłużyć się przykładami z lekcji poprzednich).

2. Wykonać tabelkę lub tabelki do tego badania.

3. Na podstawie tabelek wykonać diagramy procentowe (co najmniej 2 rodzaje).

4. Diagramy można wykonać ręcznie lub jeśli uczeń ma możliwość na komputerze (ale obliczenia do diagramów należy wykonać osobiście).

5. Napisać co najmniej kilka zdań analizujących dane przedstawione na jednym z wykresów.

Kryteria oceny: samodzielność pracy, jakość i estetyka wykonania, pomysłowość.

Figure

Updating...

References

Related subjects :