KARTA PRACY UCZNIASonata XX wieku

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

……….

Imię i nazwisko

KARTA PRACY UCZNIA Sonata XX wieku

1. Jakie elementy dzieła muzycznego odgrywają pierwszoplanową rolę w formalnym kształtowaniu sonaty XX wieku?

2. Jaki wpływ miały sonaty: klasyczna, barokowa i romantyczna na kształtowanie się sonaty XX wieku?

3. Wymień przynajmniej dwie cechy charakterystyczne dla sonaty impresjonistycznej.

a) b)

4. Wymień trzech kompozytorów tworzących sonaty dwudziestowieczne.

a) b) c)

Figure

Updating...

References

Related subjects :