PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEGOCINIE NA ROK SZKOLNY

Pełen tekst

(1)

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZEGOCINIE

NA ROK SZKOLNY 2020– 2021

(2)

1. Wstęp

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Strzegocinie powstał w oparciu o następujące przepisy prawa:

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Wychowanie w ramach programu rozumiane jest jako proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Profilaktyka natomiast to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie oraz prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Treści Programu Wychowawczo – Profilaktycznego są znane i realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych oraz specjalistów pracujących w szkole.

Realizacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego odbywa się w ramach:

- zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wychowawców,

- zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, biblioteki, świetlicy oraz specjalistów,

- godzin do dyspozycji wychowawcy,

-zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę,

- zajęć warsztatowych i ćwiczeń grupowych prowadzonych przez pedagoga, -zajęć z zakresu pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

(3)

Na podstawie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego wychowawca z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety pracy wychowawczej oraz planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawa do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiony rodzicom do zaopiniowania.

Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.

Program Wychowawczo – Profilaktyczny zawiera w załączniku procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W wyniku realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać osiągnięcia, brać odpowiedzialność za własny rozwój, odkrywać swoja przynależność regionalną i kulturową, poznawać tradycje i zwyczaje swojego kraju.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym.

2. Charakterystyka środowiska wychowawczo – profilaktycznego

Szkoła Podstawowa w Strzegocinie jest 8-letnią szkołą z oddziałami przedszkolnymi, skupiającą dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Położona jest na wsi. Liczebność klas nie przekracza 20-tu osób, z tego powodu żadne dziecko nie pozostaje anonimowe. Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do trzech tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych i telewizorów oraz dostęp do Internetu. Wszystkie pomieszczenia szkolne są utrzymywane w czystości, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami higienicznymi.

Uczniowie naszej szkoły objęci są systemem wsparcia socjalnego. Najbiedniejsi z nich dostają stypendia socjalne z GOPS- u, większość uczniów korzysta z bezpłatnego dożywiania, wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki. Są również objęci opieką pedagoga szkolnego i logopedy oraz mają możliwość korzystania z zajęć korekcyjno - wyrównawczych. W szkole funkcjonuje świetlica. Szkoła aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pułtusku (kierowanie uczniów na badania, warsztaty i szkolenia dla uczniów, nauczycieli i rodziców), GOPS w Świerczach, policją oraz strażą pożarną oraz z rodzicami wychowanków.

W szkole, w pełnym wymiarze godzin, zatrudnionych jest 11 nauczycieli.

W niepełnym wymiarze godzin pracuje 9 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, zgodne z nauczanym przedmiotem. W większości są to nauczyciele dyplomowani i mianowani. Cechują się wysoką kompetentnością

(4)

i kulturą osobistą. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, stosują nowoczesne metody nauczania. Ściśle współpracują z rodzicami, angażując ich w proces dydaktyczno – wychowawczy. Umożliwiają uczniom rozwój umiejętności i uzdolnień poprzez udział w wielu konkursach zewnętrznych, jak również organizując konkursy szkolne. Dbają o promocję szkoły w środowisku lokalnym.

Uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Na jej ternie działa Samorząd Uczniowski, składający się z przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Jest on inicjatorem wielu działań i akcji. Wychowankowie chętnie uczestniczą w imprezach i uroczystościach, dbają o wystrój klas i korytarza szkolnego, organizują akcje charytatywne. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce. W większości średnia klas przekracza wartość 4,0. Często zajmują wysokie miejsca w konkursach.

Rodzice również aktywnie wspomagają pracę szkoły. Współpraca między rodzicami a nauczycielami przebiega prawidłowo. W szkole jest wysoka frekwencja na spotkaniach z rodzicami. Rodzice chętnie włączają się w przygotowywanie uroczystości szkolnych, uczestniczą w warsztatach artystycznych, wycieczkach i dniach otwartych.

3.Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Na potrzeby programu przeprowadzona została diagnoza środowiska szkolnego, analizująca potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

- ankiety skierowanej do rodziców, uczniów i nauczycieli na temat ustalenia czynników ryzyka i czynników chroniących,

- rozmowy z rodzicami, uczniami i nauczycielami na temat ich oczekiwań związanych z wychowaniem i profilaktyką w szkole,

- spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, - analizy dokumentacji szkolnej,

- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych do dziennika,

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawców.

W wyniku analizy ankiet, rozmów z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami, ustalono czynniki ryzyka i czynniki chroniące dla uczniów naszej szkoły.

Czynniki ryzyka to:

- spadek zainteresowania uczniów czytelnictwem, - słaba więź między uczniami w klasie,

- uczniowie rzadko korzystają z kultury poza domem.

(5)

Czynniki chroniące to:

- prawidłowo funkcjonujące środowisko rodzinne zdecydowanej większości uczniów, - bardzo dobre relacje uczniów z wychowawcami i nauczycielami,

- życzliwa atmosfera w szkole,

- postawa uczniów wskazująca na negatywny stosunek do używek, - współpraca ze środowiskiem lokalnym.

We wrześniu 2020r. przeprowadzono rozmowy z uczniami i nauczycielami. Analizie poddano również dokumentację szkolną, tj. Program wychowawczo - profilaktyczny, a także dzienniki lekcyjne, zeszyty uwag i pochwał z roku szkolnego 2019/2020. Na podstawie tych działań wyłoniono obszary problemowe do pracy w roku szkolnym 2002/2021. Są to:

- niska motywacja wewnętrzna uczniów do nauki,

- potrzeba wzmacniania więzi między uczniami w klasie, - bezpieczeństwo uczniów w okresie pandemii koronawirusa .

Wszystkie wyniki przeprowadzonych badań zostaną uwzględnione w programie.

4. Sylwetka absolwenta.

Absolwent jest:

- aktywny- posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością - ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę - odpowiedzialny- umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje

- otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

- optymistą- pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych

- tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka

- świadomy swoich praw i praw innych ludzi- zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

(6)

- świadomy swojego pochodzenia - ma świadomość bycia Polakiem i Europejczykiem,szanuje i pielęgnuje tradycje rodzinne, szkoły, regionu, narodu i kraju,uczestniczy

w życiu społecznym najbliższego środowiska.

5. Cele ogólne programu.

Głównym celem wychowania jest rozwój wszechstronnie dojrzałego człowieka, dbałość o jego integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.

Głównym celem profilaktyki jest wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków.

Cele ogólne:

- Wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym miłości, szczerości, prawdy, ofiarności, współpracy, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, budowaniu właściwych relacji społecznych (rodzina, przyjaciele).

- Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej oraz regionalnej,

- Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

- Rozwijanie takich kompetencji, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

- Wspieranie uczniów w rozpoznaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

- Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość,

- Ukazanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

- Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,

- Promowanie zdrowego stylu życia,

- Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

6. Cele szczegółowe:

- Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości,

- Przygotowanie wychowanków do właściwego pełnienia ról społecznych,

- Kształtowanie postawy tolerancji wobec zachowań innych,

- Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność,

- Przygotowanie uczniów do życia w otaczającym świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z zagrożeniami,

- Eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów,

- Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole,

- Promowanie zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, sport i rekreacja),

(7)

- Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa.

7. Plan działań wychowawczo - profilaktycznych.

Obszar Zadania Metody realizacji Odpowiedzialni

Relacje- kształtowanie postaw społecznych

Budowanie poczucia przynależności narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych.

1. Udział uczniów w uroczystościach

szkolnych o charakterze państwowym (w miarę możliwości)

2. Poznawanie i

kultywowanie tradycji regionalnych i

narodowych, 3. Poszanowanie symboli narodowych.

Wszyscy nauczyciele

Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą i społecznością lokalną;

kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole.

1. Organizowanie dni otwartych. Warsztaty bożonarodzeniowe w oddziałach

przedszkolnych i klasach I - III ( w miarę

możliwości) 2. Organizowanie

imprez środowiskowych (w miarę możliwości) 3. Zajęcia adaptacyjne w oddziałach

przedszkolnych, 4. Wspólne wyjazdy, wycieczki ( w miarę możliwości).

5. Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia.

6. Zorganizowanie konkursu na

najsympatyczniejszego kolegę i koleżankę –

„Super kolega”.

7. „Nie jesteś na bezludnej wyspie” – zajęcia z pedagogiem na temat budowania

dobrych relacji

Wszyscy nauczyciele

(8)

koleżeńskich w klasach IV – VIII.

8. Lekcje wychowawcze na temat pogłębiania więzi uczniów w klasie.

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności

psychologicznych i społecznych uczniów:

1. Współpraca,

współdziałanie, empatia.

2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej na świetlicy.

3. Praca samorządu uczniowskiego.

Wszyscy nauczyciele

Edukacja zdrowotna

Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.

1. Przekazywanie wiedzy na temat

zdrowego stylu życia na lekcji przyrody i godz.

wychowawczych.

2.Spotkanie z pielęgniarką

3. Fluoryzacja w klasach I - VII.

4. Szczotkowanie zębów w oddziałach

przedszkolnych.

5. Konkursy plastyczne o tematyce

prozdrowotnej.

6. Promowanie

aktywności fizycznej:

SKS, zajęcia sportowe.

7. Owoce i warzywa w szkole.

8. Prowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

9. Promowanie sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu-

organizowanie zawodów sportowych, Dzień Sportu, wyjazdy na zawody zewnętrzne( w miarę możliwości)

Nauczyciele przyrody, wychowania fizycznego, wychowawcy oddziałów przedszkolnych

SU

Nauczyciele wychowania fizycznego

Pedagog, nauczyciele Bezpieczeńst

wo-

profilaktyka

Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami

Wszyscy nauczyciele

(9)

zachowań ryzykownyc h

(problemowy ch)

obowiązującymi w szkole.

2. Nauczyciele zapoznają uczniów i rodziców z zasadami funkcjonowania szkoły i bezpieczeństwa uczniów w związku z sytuacją epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa.

2. Tworzenie klasowych kodeksów postępowania.

3. Pogadanki na temat bezpiecznego

wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji.

4. Zapoznanie z

podstawowymi zasadami ruchu drogowego – spotkanie z policjantami z ruchu drogowego.

5. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy i numerów alarmowych podczas zajęć lekcyjnych 6. Współpraca z Sanepidem – udział w konkursach, pogadanki i warsztaty.

Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności

samokontroli, radzenia sobie ze stresem

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów a tym samym

przeciwdziałanieagresji i przemocy.

Programy profilaktyczne

„Przyjaciele Zippiego”

„Strażnicy uśmiechu”

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”

Pogadanki

Lekcje wychowawcze.

E.

Niesłuchowska

K. Podsiadlik A.

Wojciechowska

Pomoc rodzicom, nauczycielom w

1. Zebrania dla rodziców,

Pedagog szkolny,

(10)

rozwiązywaniu problemów

wychowawczych. 2. Konsultacje indywidualne rodzic- nauczyciel,

3. Współpraca z pedagogiem 4. Współpraca z poradnią psych.- pedagogiczną,

nauczyciele wychowawcy

Zapobieganie absencji

szkolnej. 1. Kontrolowanie przez

wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2. Poinformowanie rodziców i uczniów o obowiązku szkolnym i obowiązku nauki – konsekwencje prawne za nie przestrzeganie ww.zasad.

Wszyscy nauczyciele

Integrowanie działań wychowawczych szkoły i rodziny

1.Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i

indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach szkolnych (w miarę możliwości).

Wychowawcy, nauczyciele

Profilaktyka uzależnień 1. Poszerzanie wiedzy uczniów i rodziców na temat środków

psychoaktywnych, uzależnień oraz zagrożeń internetowych –

nawiązanie współpracy w tym zakresie z policją, pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęcia z pedagogiem.

2. Udział w programie profilaktycznym

„Unplagt”

Pedagog szkolny, nauczyciele

Kultura-

wartości, Przygotowanie uczniów do

aktywnego uczestnictwa w 1. Wycieczki, wyjścia do

kina, teatru, muzeum (w Wszyscy nauczyciele,

(11)

normy i wzory zachowań

kulturze, oraz współtworzenia jej wartości.

miarę możliwości).

Organizowanie dostępu do kultury za pomocą dostępnych środków – Internetu, telewizji.

2. Udział w uroczystościach szkolnych,

środowiskowych, religijnych ( w miarę możliwości).

3. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów: konkursy czytelnicze,

recytatorskie literackie, itp.( konkurs czytelniczy z Gangiem Fajniaków, projektowanie zakładek do książek, konkurs na komiks)

Zajęcia czytelniczo – plastyczne w

przedszkolu.

Lekcje biblioteczne.

4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ze

szczególnym

zwróceniem uwagi na rozwijanie ich pasji i zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

5. Zapoznanie z obowiązującymi regulaminami.

pedagog szkolny

Rozwijanie i wspieranie

działalności wolontariatu. Zbiórka nakrętek, udział w akcji „Góra Grosza”, udział w akcji „Pomóż i ty”, spotkania z

seniorami, pomoc potrzebującym według potrzeb.

SU i opiekun SU

(12)

Kształtowanie postaw

proekologicznych. Zbiórka zużytych baterii, makulatury,

plastikowych korków.

Dokarmianie ptaków

„Dzień ziemi”,

„Sprzątanie świata”

Działalność na terenie szkoły Ligi Ochrony Przyrody.

Poszczególni nauczyciele i wychowawcy Nauczyciele przyrody

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron;

rozwijanie zainteresowań.

Zajęcia logopedyczne, dyd.-wyrównawacze, indywidualizacja pracy, Koła zainteresowań.

Motywowanie uczniów do nauki – pogadanki, lekcje wychowawcze, udział w warsztatach.

Poszczególni nauczyciele, logopeda

8. Oczekiwane efekty.

Oczekiwane efekty działalności wychowawczo - profilaktycznej w szkole:

- uczeń:

- umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,

- ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem, szanuje rodziców,

- jest dobrym kolegą,

- zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec nich zachować,

- potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną,

- samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,

- rozumie postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,

- jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków,

- potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc,

- potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, zna zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu,

- radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje,

- bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,

- zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi się ich ustrzec,

- przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i innych,

- dba o czystość i higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia,

- dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz,

- jest tolerancyjny, szanuje innych ludzi.

(13)

9. Ewaluacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.

Na przełomie maja i czerwca 2021 roku zostanie przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia:

- ocena realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego,

- ustalenie obszarów problemowych do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Ewaluacja odbędzie się przy pomocy następujących metod:

- analiza dokumentacji szkolnej, - ankieta,

- wywiad fokusowy z nauczycielami, - obserwacja.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami

Nauczyciel, który podejrzewa nadużycie środka psychoaktywnego, ma obowiązek:

powiadomić wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły i pedagoga szkoły,

odizolować ucznia od reszty klasy, stwarzając warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie i zdrowie,

wezwać pielęgniarkę szkolną lub lekarza w celu sprawdzenia trzeźwości lub odurzenia oraz ewentualnego udzielenia pomocy medycznej,

zawiadomić rodziców ucznia, którzy mają obowiązek niezwłocznie zabrać ucznia ze szkoły,

w przypadku odmowy przybycia do szkoły przez rodziców decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje lekarz,

w przypadku agresywnego, gorszącego lub zagrażającego bezpieczeństwu zachowania nietrzeźwego ucznia, gdy rodzice odmawiają przybycia do szkoły, dyrektor powiadamia policję,

uczeń i jego rodzice są zobowiązani do kontaktu z zespołem interwencyjnym w celu ustalenia przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz spisania kontraktu o nieużywaniu środków psychoaktywnych,

odmowa podjęcia współpracy lub powtarzanie się sytuacji będą skutkować powiadomieniem policji lub sądu rodzinnego.

W przypadku znalezienia substancji psychoaktywnej nauczyciel:

zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych lub jej zniszczeniem do czasu przybycia policji,

w miarę swoich możliwości stara się ustalić, do kogo znaleziona substancja należy,

powiadamia dyrektora i pedagoga szkoły,

(14)

wzywa policję, której przekazuje substancję i udziela wszystkich informacji dotyczących zdarzenia.

W przypadku podejrzenia, że uczeń posiada substancję odurzającą, nauczyciel:

w obecności innej osoby (dyrektora, pedagoga) ma prawo zażądać oddania mu jej, pokazania zawartości plecaka i kieszeni,

ustala, od kogo uczeń nabył posiadaną substancję,

informuje rodziców,

w przypadku gdy uczeń odmawia przekazania substancji, wzywa policję w celu dokonania przeszukania ucznia i zabezpieczenia substancji,

wydaną dobrowolnie substancję przekazuje policji.

W przypadku próby samobójczej ucznia nauczyciel:

ustala rodzaj zdarzenia, usuwa wszystko, co może spowodować realizację zamiaru samobójczego, pamiętając o tym, aby nie pozostawiać ucznia samego,

bez rozgłosu przeprowadza ucznia w bezpieczne miejsce, zbiera wstępne informacje o zdarzeniu,

wzywa pomoc (pielęgniarkę szkolną, wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły),

pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie,

wychowawca, pedagog powiadamia rodziców ucznia, dokonują oceny sytuacji i priorytetów działania,

dyrektor szkoły wzywa straż pożarną, policję (w zależności od potrzeb) oraz powiadamia Kuratorium Oświaty.

W przypadku sytuacji cyberprzemocy nauczyciel:

udziela wsparcia ofierze cyberprzemocy,

zabezpiecza dowody oraz ustala okoliczności zdarzenia,

informuje rodziców,

wyciąga konsekwencje wobec sprawcy przemocy oraz pracuje nad zmianą postawy ucznia,

• wzywa pomoc (wychowawcę, pedagoga, dyrekcję szkoły).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :