Wniosek 1 o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Download (0)

Full text

(1)

1

Wniosek

1

o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Salomei w Skale

Zwracam się prośbą o przyjęcie mojego dziecka:

1. Imię (imiona) i nazwisko dziecka...

2. Data i miejsce urodzenia . ...……...

(dzień, miesiąc, rok)

3. Numer PESEL...

(w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Salomei w Skale w roku szkolnym 20..…../20…….

Dziecko odbyło wymagane przygotowanie przedszkolne do klasy pierwszej w …………..

……….………...

Informuję, że szkołą obwodową mojego dziecka jest Szkoła………..

………..

4. Adres zamieszkania dziecka ………

……….

5. Adres zameldowania dziecka ………

………...

6. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

...

...

1 Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. Salomei w Skale

(2)

2 7. Adres miejsca zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

...

...

8. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów dziecka:

rodzic telefon e-mail

matka

ojciec

Informacje dodatkowe

Informacje o spełnianiu kryteriów ustalonych przez Szkołę

Jeśli chcesz by Komisja Rekrutacyjna wzięła pod uwagę spełnianie danego kryterium, w kolumnie trzeciej tego kryterium napisz TAK i dołącz do wniosku oświadczenie potwierdzające spełnianie tego kryterium.

L.p. Kryterium Zgłoszenie kryterium

do oceny TAK

Zaznacza Rodzic

Zaznacza Komisja Rekrutacyjna

1 2 3 4

1.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tutejszej szkole.

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły/oddziału przedszkolnego.

3.

Tutejsza szkoła jest najbliżej położona od miejsca zamieszkania kandydata.

4.

Tutejsza szkoła jest najbliżej położona od miejsca pracy rodziców kandydata.

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia,

dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki.

(3)

3

Informacje dodatkowe o uczniu:

a. zalecenia lekarskie dotyczące stanu zdrowia tak  nie  b. orzeczenie/opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej tak  nie 

c. korzystanie ze świetlicy szkolnej tak  nie  d. potrzeba szczególnej opieki, specjalistyczna dieta tak  nie 

………

………

Pouczenia:

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz uchwały nr XXXI/230/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 lutego 2017 r..

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Salomei w Skale.

Oświadczenie wnioskodawcy

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych do wniosku o zapis dziecka do szkoły.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na publikację zdjęć dziecka z imprez i uroczystości szkolnych na stronie internetowej promującej szkołę.

4. Wyrażam wolę/nie wyrażam zgody* aby moje dziecko uczestniczyło w lekcji religii/etyki*).

*) niepotrzebne skreślić

Skała,………..……… ………....………

czytelny podpis rodzica

……….

czytelny podpis rodzica

--- ---

DECYZJA Komisji Rekrutacyjnej

………

………

………

... ………...

(data)

(Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

(4)

4

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bł. Salomei w Skale

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bł. Salomei w Skale, wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Daniela Lampart z którym można skontaktować się poprzez e-mail: kontakt@progress-iodo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

4.1. wypełnienia obowiązków prawnych;

4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;

4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

7.5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

(5)

5

7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Figure

Updating...

References

Related subjects :