Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA nr..- PROJEKT. zawarta w dniu.. pomiędzy:

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA nr………..- PROJEKT zawarta w dniu ……….. pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „Na Skarpie” z siedzibą w Toruniu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000098846 NIP: ………., REGON:………., reprezentowaną przez:

1)………..

2) ………..

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

..., z siedzibą w ... przy ulicy ..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ... ... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..., NIP: …………, REGON: ………… reprezentowaną przez:

1) ………..

2) ………..

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ... zamieszkałym w ……….. przy ulicy ………., PESEL ……….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ... z siedzibą w ... przy ulicy ..., wpisaną

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: ………, REGON: ………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1. montaż 1638 szt. lamp LED-SMD 8-10 W z czujką PIR, podłączonych pod obwód zasilania administracyjnego AC 230 V budynku – w 249 klatkach schodowych w 50 budynkach

mieszkalnych

2. montaż 203 szt. lamp LED bez czujek przed 203 wejściami do 42 budynków mieszkalnych na osiedlu „Na Skarpie” w Toruniu.

(2)

§ 2 Zakres prac:

Zamontowanie w klatkach schodowych lamp LED-SMD 8-10 W, o obudowach okrągłych koloru białego, o średnicy zewnętrznej 22-26 cm, z zamontowaną czujką PIR. Plafon PIR ma być zasilany z obwodu

administracyjnego, napięcie ma być podawane poprzez czujnik zmierzchu, który znajduje się na zewnątrz budynku.

Zdemontowane czujniki ruchu w dobrym stanie wizualnym w ilości 80 szt. oraz sprawne żarówki z lamp zdemontowanych przekazać Zamawiającemu protokolarnie. Oprawy lamp z kloszami, czujki ruchu oraz uszkodzone żarówki Wykonawca przekaże do utylizacji na własny koszt i własnym transportem, a Zamawiającemu dostarczy dokumenty potwierdzające wykonanie tych czynności przy spisywaniu protokołu odbioru wykonanych prac w danym budynku.

Nowe lampy należy zamontować na miejsce starych za pomocą kołków rozporowych, jednocześnie zaszpachlować gipsem zbędne otwory w ścianach i dokładnie zamalować w kolorze istniejącym na ścianach. Zasilanie lampy LED w wiatrołapie ma się odbywać z obwodu administracyjnego AC 230 V sterowanego czujnikiem zmierzchu, z pominięciem istniejącego włącznika.

1. Wymagane parametry techniczne lamp LED (np. Centra 8/10 firmy Voltea):

- moc pobierania z sieci 8 W / 10 W (przełączanie mikroprzełącznikiem) - współczynnik mocy > 0,98 (tryb czuwania i pracy)

- wielkość strumienia świetlnego nie mniejsza niż 1100 lm

- regulowane parametry pracy za pomocą mikroprzełączników, możliwość łatwego ustawienia powtarzalnych, stabilnych parametrów pracy dla wszystkich lamp z czujką PIR:

- czterostopniowa regulacja czasu świecenia po zaniku ruchu 15s, 45s, 85s, 120s - szeroki zakres nastaw progu załączenia (od 5 lx, 1-5 lx, 5-20 lx, ∞ lx)

- stopień ochrony IP 54

- współczynnik oddania barw Ra ≥ 80 - temperatura barwowa 4000 – 4500 k - odporność na uderzenia IK 10 - klasa ochronności II

- zakres detekcji ruchu do 14 m - obszar detekcji 360o

- zasilanie AC 230V 50/60Hz

2. Oprawa zewnętrzna stałego oświetlenia wejścia do klatki schodowej (np. Tina 13 W firmy Voltea):

- lampa LED-SMD 10-13 W AC 230 V 50/60 Hz - strumień świetlny 1050 – 1100 lm

- temperatura barwowa 4300 k - odporność na uderzenia IK 10

(3)

- stopień ochrony IP 54

- klasa ochronności II - wymiary Ø 220 – 260 x 54

§ 3 Terminy wykonania i cena robót netto:

Nieruchomość 1. Montaż w klatkach lamp

LED z czujką radarową Ilość

klatek Ilość lamp Wartość robót netto

ogółem

Termin wykonania do

dnia

Anna

Kosynierów Kośc. 1 3 21

Kosynierów Kośc. 3 3 21

Kusocińskiego 2a 1 37

Kusocińskiego 4 3 21

Kusocińskiego 8 4 28

Kusocińskiego 10 2 59

Kusocińskiego 14 8 56

Kusocińskiego 16 4 28

Kusocińskiego 20 4 28

Stamma 2 8 56

Stamma 4 4 28

Teligi 2 4 32

RAZEM 48 415

Bożena I

Wyszyńskiego 2 8 48

Wyszyńskiego 4 8 48

Ślaskiego 5 8 48

RAZEM 24 144

Karolina I Bolta 1 6 42

Bolta 3 3 21

RAZEM 9 63

Karolina II

Bolta 2 6 42

Bolta 4 6 42

Bolta 6 3 21

Bolta 8 3 21

Tłoczka 1 6 36

Tłoczka 2 6 36

Tłoczka 3 6 36

Tłoczka 5 3 18

Tłoczka 8 3 18

Tłoczka 10 3 18

Wyszyńskiego 17 6 42

RAZEM 51 330

(4)

Maciej I Srebrnego 4 8 40

Suleckiego 4 8 40

RAZEM 16 80

Maciej II

Przy Skarpie 17 4 24

Przy Skarpie 19 8 48

Przy Skarpie 21 4 24

Przy Skarpie 23 8 48

Sydowa 2-2d 5 30

Sydowa 4 4 24

Sydowa 6 4 24

Wyszyńskiego 12 4 24

Wyszyńskiego 14 4 24

Wyszyńskiego 16 8 48

Wyszyńskiego 18 4 24

Wyszyńskiego 20 4 24

RAZEM 61 366

Regina

Witosa 1 4 24

Witosa 4 8 48

Witosa 9 4 24

Witosa 11 4 24

Szarych Szeregów 1 8 48

Szarych Szeregów 6 4 24

Szarych Szeregów 9 4 24

Kosynierów Kośc. 12 4 24

RAZEM 40 240

OGÓŁEM 249 1638

Nieruchomość

2. Montaż lamp LED bez

czujki przy wejściu do klatki

Ilość

klatek Ilość lamp

Wartość robót netto

ogółem

Termin wykonania do

dnia

Anna

Kusocińskiego 2 2 2

Kusocińskiego 4 3 3

Kusocińskiego 8 4 4

Kusocińskiego 10 2 2

Kusocińskiego 14 8 8

Kusocińskiego 16 4 4

Kusocińskiego 20 4 4

Stamma 2 8 8

Stamma 4 4 4

Teligi 2 4 4

RAZEM 43 43

Bożena I

Wyszyńskiego 2 8 8

Wyszyńskiego 4 8 8

Ślaskiego 5 8 8

RAZEM 24 24

(5)

Karolina I

Bolta 1 6 6

Bolta 3 3 3

Raszei 2 2 2

Raszei 4 4 4

RAZEM 15 15

Karolina II

Bolta 2 6 6

Bolta 4 6 6

Bolta 6 3 3

Bolta 8 3 3

Wyszyńskiego 15 4 4

Wyszyńskiego 17 6 6

RAZEM 28 28

Maciej I Srebrnego 4 8 8

Suleckiego 4 8 8

RAZEM 16 16

Maciej II

Wyszyńskiego 12 4 4

Wyszyńskiego 14 4 4

Wyszyńskiego 16 8 8

Wyszyńskiego 18 4 4

Wyszyńskiego 20 4 4

RAZEM 24 24

Regina

Witosa 1 4 4

Witosa 4 8 8

Witosa 9 4 4

Witosa 11 4 4

Szarych Szeregów 1 8 8

Szarych Szeregów 6 4 4

Szarych Szeregów 7 4 4

Szarych Szeregów 9 4 4

Kosynierów Kośc. 12 4 4

Kolankowskiego 2 3 3

Kolankowskiego 4 3 3

Kolankowskiego 6 3 3

RAZEM 53 53

OGÓŁEM 203 203

Do wartości netto zostanie doliczony podatek VAT (………%), tj. ………. zł

Cena brutto: ……..……… zł (słownie: ………) Cena zawiera koszt wszystkich czynności i materiałów.

§ 4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z jej postanowieniami, obowiązującymi warunkami technicznymi, polskimi normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

(6)

2. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Zamawiający przerwie wykonywanie robót niespełniających wymagań ust. 1 i 2, i zażąda

ponownego ich wykonania. Odmowa ponownego wykonania robót stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 7–dniowego okresu wypowiedzenia oraz odmowy wypłaty wynagrodzenia umownego.

4. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych przez siebie robót.

5. W trakcie prowadzonych robót przestrzegane będą obowiązujące przepisy BHP i ochrony środowiska.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie utrzymywać i pozostawiać porządek.

s§ 5

1. Wykonawca zgłosi pisemnie do odbioru roboty wykonane w danej nieruchomości w dniu ich zakończenia – w formie pisemnej (poprzez przekazanie pisma w Biurze Podawczym Zamawiającego) lub w formie mailowej na adres smnaskarpie@smnaskarpie.pl.

2. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania zgłoszenia zakończenia prac.

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru, o ile w oparciu o to zgłoszenie nastąpi odbiór.

4. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy maksymalnie 7-dniowy termin na ich usunięcie. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu lub jeżeli wad nie da się usunąć w ciągu 7 dni Zamawiający odstąpi od czynności odbiorowych, a Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot umowy do odbioru po usunięciu tych wad. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się wówczas datę ponownego zgłoszenia do odbioru, o ile w oparciu o to zgłoszenie nastąpi odbiór.

5. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu umowy ustalając termin lub obniży

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconych wartości użytkowych, technicznych i estetycznych.

§ 6

1. Rozliczenie za roboty wykonane w danej nieruchomości nastąpi po podpisaniu przez Strony

bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Nie dopuszcza się wypłaty zaliczek.

2. Termin płatności faktury ustala się na 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Za zwłokę w zapłacie należności za wykonanie przedmiotu umowy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

(7)

3. Należności za wykonane roboty będą uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.

§ 7

1. Wykonawca udziela …... lat nieodpłatnej gwarancji z tytułu odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy określonej w protokole odbioru.

Gwarancja obejmuje:

- regulację czasu działania oświetlenia oraz ustawianie momentu zadziałania lampy w zależności od oświetlenia w klatce (brak możliwości wyregulowania skutkuje wymianą lampy LED na nową o identycznych parametrach)

- wymianę uszkodzonej lampy LED na nową o identycznych parametrach.

Regulację bądź wymianę lampy należy dokonać po zgłoszeniu uwag przez mieszkańców, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia w Punkcie Zgłoszeń Usterek i Awarii Zamawiającego.

2. Ewentualne usterki zgłoszone przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym usuwane będą w ciągu 7 dni od daty ich zgłoszenia.

§ 8 1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu prac w danej nieruchomości w wysokości 0,1 % wartości robót netto dla tej nieruchomości za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości

0,1 % wartości robót netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego.

Kary umowne z poz. od a) do b) będą potrącane z faktur (nie dotyczy okresu gwarancji).

2. W przypadku niewykonania ciążących na Wykonawcy obowiązków umownych Zamawiający ma prawo zlecić innemu wykonawcy realizację tych robót na jego koszt. W takim przypadku Wykonawca dokona zapłaty wystawionej faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania.

§ 9

Przedstawiciele Stron do kontaktu w celu realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego: Zbigniew Polny – Inspektor nadzoru,

- ze strony Wykonawcy: ……….

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% jej wartości, tj. w kwocie ………. zł w formie ………

(8)

2. 70% zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

3. 30% zabezpieczenia, tj. kwota ……… zł zostanie zwrócona na wniosek Wykonawcy po upływie okresu gwarancji i usunięciu ewentualnych usterek z przeglądu pogwarancyjnego.

§ 11

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

− jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości, nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub

technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych;

− jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych;

− jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymogami.

2. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

5. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd w Toruniu.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron.

Podpisy

Wykonawca Zamawiający

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :