Niemcy po II wojnie światowej

53  Download (0)

Full text

(1)

Niemcy po II wojnie światowej

1. Niemcy w latach 1945 – 1949

2. Blokada Berlina (23/24 VI 1948 – 12 V 1949).

3. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

4. Utworzenie Niemieckiej Republiki

Demokratycznej (NRD).

5. Powstanie berlińskie (17 – 18 VI 1953).

6. Budowa muru berlińskiego.

7. Sytuacja Austrii.

(2)

1. Niemcy w latach 1945 – 1949

* Decyzje konferencji w Poczdamie: polityka czterech D – denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja,; podział na strefy okupacyjne (USA, Wlk. Brytania, Francja i ZSRR).

* Wstępne założenie jednolitości gospodarczej stref

okupacyjnych.

(3)

Clement Attlee Hary Truman Józef Stalin

na konferencji w Poczdamie

(4)

Demilitaryzacja Denazyfikacja Demokratyzacja,

Dekartelizacja

(5)
(6)
(7)

1. Niemcy w latach 1945 – 1949

* Proces norymberski (14 XI 1945 – 1 X 1946) – utworzenie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego; 12 wyroków śmierci; uznanie Gestapo, SS, SD i kierownictwa NSDAP za organizacje zbrodnicze.

(8)

Proces norymberski

(9)

Proces norymberski –

Herman Goering i Wilhelm Keitel

(10)

Proces norymberski –

Hans Frank i Alfred Jodl

(11)

Proces norymberski –

Rudolf Hess i Joachim von Ribbentrop

(12)

1. Niemcy w latach 1945 – 1949

* Utworzenie Sojuszniczej Rady Kontroli sprawującej

władze nad strefami okupacyjnymi (30 VIII 1945) – delegalizacja organizacji faszystowskich; podział

administracyjny; reguły przesiedlania Niemców z Polski, Czechosłowacji, Austrii i Węgier; częste

weta ZSRR wobec decyzji Rady.

(13)

Przesiedlenie Niemców

(14)
(15)
(16)
(17)

1. Niemcy w latach 1945 – 1949

* Dążenie Francji do powiązania Zagłębia Ruhry i Saary oraz włączenia Nadrenii do swojego

terytorium.

* Połączenie strefy brytyjskiej i amerykańskiej -

powstanie Bizonii (I 1947) - oraz włączenie strefy francuskiej i stworzenie Trizonii (IV 1949).

(18)
(19)

2. Blokada Berlina (23/24 VI 1948 – 12 V 1949).

* Wysoka inflacja w Niemczech – reforma walutowa w strefach zachodnich (VI 1948) i wprowadzenie marki niemieckiej.

(20)

Podzielony Berlin

(21)

2. Blokada Berlina (23/24 VI 1948 – 12 V 1949).

* Blokada przez ZSRR Berlina Zachodniego (23/24 VI 1948) - przerwanie połączeń drogowych, kolejowych, rzecznych; odcięcie przepływu prądu dla 2,5 mln.

mieszkańców Berlina Zachodniego.

* Organizacja przez USA i Wielką Brytanię mostu powietrznego.

* Przerwanie blokady przez ZSRR (12 V 1949).

(22)

I Kryzys Berliński

(23)

3. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

* Załamanie współpracy aliantów zachodnich z ZSRR na terenie Niemiec.

* Wybory do parlamentów krajowych w zachodnich strefach okupacyjnych (1946 –1947) - ukształtowanie się struktur partii politycznych CDU/CSU, SPD, FDP.

(24)

3. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

* Włączenie stref zachodnich do Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej - objęcie tej części Niemiec Planem Marshalla.

* Uzgodnienie z premierami 11 niemieckich krajów

planu dotyczącego kształtu państwa (1948).

(25)

3. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec (RFN).

* Wybory do Bundestagu (VIII 1949) – utworzenie

Republiki Federalnej Niemiec (RFN) ze stolicą w Bonn (7.09.1949). Pierwszy kanclerz – Konrad

Adenauer, pierwszy prezydent – Theodor Heuss.

* Uznanie RFN przez państwa zachodnie i zakończenie wojskowej okupacji Niemiec (1951).

(26)

RFN

(27)

Konrad Adenauer i Theodor Heuss

(28)

4. Utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).

* Powstanie Niemieckiej Rady Ludowej w radzieckiej strefie okupacyjnej (III 1948).

* Działania komunistów niemieckich z Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED) proklamowanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) 7.10.1949 ze stolicą w Berlinie Wschodnim.

(29)

Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec

(SED) w strefie radzieckiej

(30)

4. Utworzenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD).

* Rządy komunistów w NRD - Wilhelm Pieck (prezydent), Walter Ulbricht (I sekretarz SED) i Otto Grotewohl (premier).

* Sowietyzacja NRD - prześladowania Kościoła, czystka w SED, nacjonalizacja przemysłu i handlu.

(31)

NRD

(32)

Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl i Walter Ulbricht

(33)
(34)

5. Powstanie berlińskie (17 – 18 VI 1953).

* Trudne warunki życia, spłaty reparacji wojennych

na rzecz ZSRR, brak swobód demokratycznych, widoczna gorsza sytuacja obywateli niż w sąsiedniej RFN (w latach 1949 – 1953 ucieczka z NRD na Zachód ok. 800 tys. ludzi) - wzrost napięcia w społeczeństwie NRD.

(35)
(36)

5. Powstanie berlińskie (17 – 18 VI 1953).

* Brak zmian polityki po śmierci Stalina w 1953.

* Wybuch protestów robotniczych w Berlinie Wschodnim (17 VI 1953).

* Strajk ok. 300 tys. osób w całej NRD (17 – 18 VI 1953).

(37)

Powstanie robotnicze w NRD

(38)
(39)

5. Powstanie berlińskie (17 – 18 VI 1953).

* Interwencja wojsk ZSRR i walki na ulicach (poległo 267 powstańców i skazano na śmierć kilkudziesięciu

aresztowanych).

(40)
(41)

6. Budowa muru berlińskiego.

* Odpływ ludności NRD na Zachód - w latach 1945 – – 1961 16% mieszkańców.

* Nieudane próby zmiany podziału Berlina na strefy -

działania komunistów zmierzające do trwałego odcięcia zachodnich sektorów Berlina.

(42)

6. Budowa muru berlińskiego.

* Zablokowanie dróg i rozpoczęcie budowy zasieków

(12/13.08.1961).

* Słaba reakcja państw zachodnich – wizyta

prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego w Berlinie Zachodnim (1963).

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

John Kennedy w Berlinie

zachodnim

(48)

7. Sytuacja Austrii.

* Okupacja Austrii przez ZSRR, USA, Wielką Brytanię

i Francję 1945 – 1955.

* Podział Wiednia na sektory okupacyjne.

(49)

Okupacja Austrii

(50)

Okupacja Wiednia

(51)

7. Sytuacja Austrii.

* Wybory parlamentarne – zwycięstwo ludowców i socjalistów (1945).

* Objęcie Austrii Planem Marshalla.

* Wycofanie z Austrii obcych wojsk i ogłoszenie jej konstytucyjnej neutralności na mocy układu pokojowego z 15 V 1955 r.

(52)

Niepodległa Austria

(53)

Karl Renner – kanclerz Austrii

Figure

Updating...

References

Related subjects :