• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, III edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, a w szczególności kryteria kwalifikacyjne oraz zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacje zakładowych opiekunów praktyk zawodowych.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Uczelni – oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy;

2) Projekcie – oznacza to projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” – PO WER – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju;

3) Praktykancie – oznacza to studenta studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, biorącego udział w projekcie;

4) Uczelnianym opiekunie praktyk zawodowych – oznacza to opiekuna z ramienia Uczelni, biorącego udział w projekcie;

5) Praktyce kursowej – oznacza to praktykę zawodową wynikającą z programu kształcenia obowiązującego na kierunkach studiów o profilu praktycznym, realizowanych w Uczelni;

6) Praktyce pilotażowej – oznacza to praktykę zawodową realizowaną w ramach projektu w wymiarze 3 miesięcy, rozumianych jako dwanaście tygodni, równych sześćdziesięciu dniom roboczym;

7) Sześciomiesięcznej praktyce zawodowej – oznacza to praktykę składającą się z trzymiesięcznej praktyki kursowej i trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, prowadzonej w ramach Projektu.

§ 2

1. PWSZ im. Witelona w Legnicy ogłasza nabór instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy w ramach Projektu pn.

„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

2. Instytucje, o których mowa w ust. 1, wskazują w zgłoszeniu liczbę studentów z poszczególnych kierunków studiów, których instytucja może przyjąć na praktykę pilotażową oraz zakładowych opiekunów praktyk zawodowych.

(2)

3. Praktyki pilotażowe muszą zostać zakończone najpóźniej do dnia 31.08.2019 r. Terminy przeprowadzenia praktyk zawodowych zostaną uzgodnione z Uczelnią.

4. W tab. 1 zamieszczono przewidywane łączne liczby studentów, biorących udział w Projekcie, dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Uczelni.

Tabela 1. Zapotrzebowanie na miejsca realizacji pilotażowych praktyk zawodowych

Kierunki studiów, na których wprowadzone zostaną praktyki pilotażowe

Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach

Dietetyka 10

Fizjoterapia 14

Pielęgniarstwo 5

Ratownictwo medyczne 8

§ 3

Wymagania stawiane przystępującej do Projektu instytucji, przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy:

1. profil działalności merytorycznie zgodny z określonym kierunkiem studiów praktykanta (w całości lub na wybranych stanowiskach pracy), czyli posiadanie typowych miejsc pracy, na których mógłby być zatrudniony absolwent określonego kierunku studiów,

2. posiadanie bazy materialnej i wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji celów praktyki,

3. zatrudnianie pracowników z wykształceniem wyższym zgodnym z kierunkiem studiów praktykantów lub pokrewnym wykształceniem wyższym i co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym zgodnym z programem praktyki.

§ 4

Warunki udziału w Projekcie instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy:

1. wyznaczenie zakładowych opiekunów praktyk zawodowych (opłacanych wg zasad przewidzianych w Projekcie), spełniających kryteria określone w § 3 ust. 3 i zatrudnionych na umowę o pracę, w liczbie umożliwiającej sprawną realizację praktyki (jeden zakładowy opiekun praktyki zawodowej może prowadzić od 1 do maksymalnie 5 praktykantów),

2. zezwolenie wyznaczonym opiekunom praktyk zawodowych na udział w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na udział w zaliczaniu praktyk na terenie uczelni,

3. zapewnienie warunków realizacji praktyki, umożliwiających osiągnięcie zamierzonych efektów kształcenia przez praktykanta, opisanych w programie praktyki zawodowej.

(3)

§ 5

Kryteria wyboru instytucji przystępującej do Projektu i przyjmującej studentów Uczelni na pilotażowe praktyki zawodowe:

1. prowadzenie praktyk zawodowych dla:

 studentów Uczelni (przed 02.07.2018) – 20 pkt,

 studentów Uczelni na praktykach kursowych, które będą mogły być kontynuowane w ramach praktyki pilotażowej – 30 pkt;

2. doświadczenie instytucji w prowadzeniu studenckich praktyk zawodowych:

 do 2 lat – 10 pkt,

 powyżej 2 do 5 lat – 15 pkt,

 powyżej 5 lat – 25 pkt,

 bez doświadczenia, „potencjał dydaktyczny instytucji” ocenia uczelniany opiekun praktyk – od 0 do 10 pkt;

3. umożliwienie prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych – 201 pkt.

§ 6

W oparciu o uzyskane wyniki punktowe zostanie utworzona lista rankingowa instytucji.

§ 7

Dla instytucji, które w wyniku rankingu zostaną zakwalifikowane do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, utworzona będzie lista podstawowa, zaś dla pozostałych – lista rezerwowa.

§ 8

Decyzję o zakwalifikowaniu instytucji do udziału w Projekcie podejmuje Dziekan Wydziału, po zasięgnięciu opinii Wydziałowego Koordynatora ds. praktyk pilotażowych oraz uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych dla poszczególnych kierunków studiów.

1 Aplikacyjna praca dyplomowa jest rozumiana jako taka, która daje rozwiązanie pewnego problemu praktycznego o zakresie, stopniu skomplikowania i trudności na poziomie przyjętym dla prac dyplomowych na pierwszym stopniu studiów o profilu praktycznym.

Rozwiązanie proponowane w pracy dyplomowej jest przewidziane do wdrożenia przez instytucję odbywania praktyki zawodowej lub mogłoby być wdrożone, gdyby były spełnione dodatkowe warunki (np. tematem pracy dyplomowej jest opracowanie części większego problemu, dla którego zaś kwestia wdrożenia na razie jest otwarta lub praca dyplomowa jest pracą studialną i rozwiązuje wariant, który w ostateczności nie będzie wdrażany, itp.).

Aplikacyjna praca dyplomowa podejmuje temat praktyczny związany ze specyfiką instytucji odbywania praktyki zawodowej. Na wykonanie określonej pracy dyplomowej musi być zgoda studenta i uczelni, wg normalnego trybu obowiązującego w uczelni. Temat pracy dyplomowej jest określany w wyniku współpracy studenta i dwóch opiekunów praktyki zawodowej: zakładowego i uczelnianego. Aplikacyjna praca dyplomowa jest wykonywana z pomocą opiekuna (promotora) pracy ze strony uczelni, którym na ogół nie będzie uczelniany opiekun praktyki, oraz z pomocą konsultanta z ramienia instytucji odbywania praktyki zawodowej, którym może być zakładowy opiekun praktyki.

(4)

§ 9

Wybór instytucji z listy rezerwowej może nastąpić w przypadku, gdy instytucja z listy podstawowej zakończy udział w Projekcie, lub gdy będzie to wynikało z innych potrzeb Uczelni.

§ 10

1. Obowiązki instytucji przyjmującej na pilotażowe praktyki zawodowe, przed rozpoczęciem praktyk są następujące:

 wyrażenie woli przystąpienia do Projektu,

 zadeklarowanie liczby miejsc praktyk i liczby praktykantów możliwych do przyjęcia,

 powołanie zakładowych opiekunów praktyk, z uwzględnieniem wymagań określonych przez Uczelnię w regulaminie praktyki dla danego kierunku studiów,

 zawarcie umowy z Uczelnią, dotyczącą prowadzenia praktyk,

 przygotowanie miejsc praktyk dla zadeklarowanej liczby praktykantów.

2. Obowiązki instytucji przyjmującej praktykantów na pilotażowe praktyki zawodowe w trakcie realizacji praktyki pilotażowej:

 przeprowadzenie szkoleń dla praktykantów (obowiązujących w instytucji, w tym szkolenia BHP),

 zapoznanie z instytucją, profilem jej działalności oraz organizacją,

 zapoznanie praktykantów z regulaminami i zasadami obowiązującymi w instytucji,

 wsparcie zakładowych opiekunów praktyk przy organizacji stanowisk pracy dla praktykantów,

 udostępnienie wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do realizacji praktyk zawodowych oraz do ewentualnej aplikacyjnej pracy dyplomowej (w przypadku informacji poufnych – wg indywidualnie ustalonych z praktykantem zasad i zobowiązań).

§ 11

1. Obowiązki zakładowego opiekuna praktyki zawodowej przed przystąpieniem do realizacji praktyki pilotażowej:

 zawarcie porozumienia z Uczelnią, dotyczącego sprawowania opieki nad praktykantami na terenie zakładu,

 udział w szkoleniu dla zakładowych opiekunów praktyk zawodowych,

 uzgodnienie z kierownictwem zakładu miejsc odbywania praktyki i tematyki ewentualnych prac dyplomowych,

 uzgodnienie szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym opiekunem praktyk i praktykantem,

 przygotowanie stanowisk pracy dla praktykantów.

(5)

2. Obowiązki zakładowego opiekuna praktyk zawodowych w trakcie realizacji praktyki pilotażowej:

 przyjęcie praktykanta na praktykę w instytucji i organizacja niezbędnych szkoleń (w tym BHP) ,

 merytoryczna opieka nad praktykantem oraz pełnienie funkcji jego bezpośredniego przełożonego, w tym:

 organizacja stanowiska pracy i przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego,

 wyznaczanie i rozliczanie dziennych zadań – zgodnie z przyjętym szczegółowym programem praktyki,

 potwierdzanie prac wykonanych przez praktykanta w dzienniku praktyki,

 okresowy kontakt z uczelnianym opiekunem praktyk, w zakresie oceny postępowania praktykanta, reagowanie na ewentualne nieprawidłowości,

 poświadczanie czasu pracy studenta na praktyce (realizacji miesiąca praktyki) w formie zaświadczeń niezbędnych do wypłaty stypendium,

 po zakończeniu praktyki ocena praktykanta i przebiegu praktyki, opracowanie, wspólnie z uczelnianym opiekunem praktyki zawodowej, zagadnień i mini zadań zawodowych na zaliczenie praktyki,

 współpraca z uczelnianym opiekunem praktyk zawodowych przy sporządzaniu dokumentacji stanowiska pracy, na którym praktyka jest realizowana,

 współdziałanie z praktykantem, promotorem i uczelnianym opiekunem praktyk przy ustalaniu tematu, zakresu i warunków wykonywania aplikacyjnej pracy dyplomowej,

 wskazany udział w komisyjnym zaliczeniu praktyki,

 ocena współpracy z Uczelnią i uczelnianym opiekunem praktyk.

§ 12 Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2018 r.

Załącznik 1: Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Załącznik do uchwały nr …… Senatu PWSZ w Tarnowie z dnia ………. Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, zwane dalej CTT jest

11) kierowniku Działu Toku Studiów oraz Dziale Toku Studiów – należy przez to rozumieć kierownika Działu Toku Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

d) przed odbyciem praktyk w trybie indywidualnym student zobowiązany jest do odebrania od koordynatora kształcenia praktycznego stosownych dokumentów o organizacji praktyk, zaś

Informuję, że zimowa sesja egzaminacyjna dla wszystkich kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole.. Zawodowej w Koninie odbędzie się w terminie

Zasady działania, pracy oraz wyborów dokonywanych przez KWSS, określona KWSS. Komisje Samorządu Studentów działają na rzecz ogółu studentów Państwowej Wyższej

e) czas i miejsce przeprowadzenia wyborów Studencka Komisja Wyborcza podaje do wiadomości w terminie i w sposób umożliwiający wzięcie udziału każdemu w

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów WSPS w Dąbrowie

W przypadku pobytu krótszego niż minimalny uczestnik mobilności jest zobowiązany do zwrotu całości przyznanego stypendium E+ (za wyjątkiem zaistnienia