RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU ZA ROK 2021

157  Download (0)

Full text

(1)

1

RAPORT O STANIE GMINY KRYNICY-ZDROJU

ZA ROK 2021

(2)

2

(3)

3

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy za 2021 rok.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i debatę nad nim na sesji absolutoryjnej .

Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

(4)

4

(5)

5

Spis treści

RADA MIEJSKA ... 7

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU ... 16

DEMOGRAFIA GMINY... 20

FINANSE GMINY ... 21

PROGRAMY WIELOLETNIE ... 35

PROGRAMY ROCZNE ... 37

BUDŻET OBYWATELSKI ... 41

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ... 45

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ... 51

MIENIE GMINNE ... 56

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA ... 58

WODOCIĄGI I KANALIZACJA ... 63

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI ... 68

OCHRONA ŚRODOWISKA ... 75

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ... 81

PLANOWANIE PRZESTRZENNE ... 85

OŚWIATA ... 86

BIBLIOTEKA PUBLICZNA ... 93

CENTRUM KULTURY ... 96

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKRECJI ... 103

POMOC SPOŁECZNA ... 105

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ... 136

STRAŻ MIEJSKA ... 139

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ... 152

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ... 154

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE ... 156

ZADANIA POWIERZONE MPGK SP. Z O.O./ KOMUNIKACJA UZDROWISKOWA

... 157

(6)

6

(7)

7

RADA MIEJSKA

W 2021 r. Rada Miejska w Krynicy-Zdroju podjęła 94 uchwały, oznaczone numerami od XXXIII.254.2021do XLV.347.2021. Uchwały wykonane przez:

28 uchwał Wydział Finansowo-Budżetowy 1 XXXIII.254.2021 09.02.2021

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynicy-Zdroju na 2021 rok

2 XXXIII.255.2021 09.02.2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

3 XXXIII.258.2021 09.02.2021

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

4 XXXIV.259.2021 04.03.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

5 XXXIV.260.2021 04.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

6 XXXIV.261.2021 04.03.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

7 XXXV.269.2021 21.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

8 XXXV.270.2021 21.04.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

9 XXXVII.287.2021 14.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

10 XXXVII.288.2021 14.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

11 XXXVII.289.2021 14.06.2021

w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krynicy-Zdroju, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze

(8)

8

12 XXXVIII.298.2021 12.07.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

13 XXXVIII.299.2021 12.07.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

14 XXXIX.308.2021 27.07.2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Krynicy-Zdroju

15 XXXIX.309.2021 27.07.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynicy-Zdroju za 2020 rok 16 XXXIX.310.2021 27.07.2021

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krynicy- Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

17 XL.312.2021 29.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

18 XL.313.2021 29.09.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

19 XLI.320.2021 04.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

20 XLI.321.2021 04.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

21 XLII.326.2021 30.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

22 XLII.327.2021 30.11.2021 w sprawie opłaty uzdrowiskowej

23 XLII.328.2021 30.11.2021

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

24 XLII.329.2021 30.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Krynicy-Zdroju

25 XLIV.337.2021 22.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.

26 XLIV.338.2021 22.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

27 XLV.344.2021 29.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krynicy- Zdroju na 2022 rok

28 XLV.345.2021 29.12.2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krynicy-Zdroju

28 uchwał Wydział Inwestycji i Mienia

1 XXXIV.263.2021 04.03.2021 w sprawie zmiany nazwy ulicy Kuriera Garbery na ulicę Osiedlową w Tyliczu

(9)

9

2 XXXIV.264.2021 04.03.2021

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 6 – ŹRÓDLANA)”

3 XXXIV.265.2021 04.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

4 XXXV.268.2021 21.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworca Kolejowego na rzecz Gminy Krynica- Zdrój

5 XXXV.271.2021 21.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

6 XXXV.272.2021 21.04.2021

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)"

7 XXXV.273.2021 21.04.2021

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 6 – ŹRÓDLANA)"

8 XXXV.275.2021 21.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn.: „ Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 75 w miejscowościach: Mochnaczka Wyżna km 94+850 – 95+430, Mochnaczka Niżna km 97+500 – 98+130, Tylicz km 102+520 – 102+950”

9 XXXV.276.2021 21.04.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

10 XXXV.277.2021 21.04.2021

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz udzielenie bonifikaty

11 XXXV.278.2021 21.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Krynica-Zdrój 12 XXXV.279.2021 21.04.2021 w sprawie zamiany nieruchomości 13 XXXVII.291.2021 14.06.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.268.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21.04.2021 r. w sprawie nabycia

(10)

10

nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworca Kolejowego

14 XXXVII.292.2021 14.06.2021

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr XXVII.227.2020 z dnia 28 października 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego

15 XXXVII.293.2021 14.06.2021

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krynicy – Zdroju na lata 2021-2026 16 XXXVII.294.2021 14.06.2021

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krynicy – Zdroju

17 XXXVII.295.2021 14.06.2021

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

18 XXXVIII.300.2021 12.07.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna w sprawie wspólnej realizacji zadania dotyczącego remontu drogi w Szczawicznym

19 XXXVIII.302.2021 12.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

20 XXXVIII.303.2021 12.07.2021

w sprawie zmiany uchwały nr V.48.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korzystania ze strefy ruchu pieszego w Krynicy-Zdroju oraz uchwały nr XIII.136.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie korzystania z dróg, nie zaliczanych do kategorii dróg publicznych, do schroniska na Jaworzynę Krynicką oraz na Górę Parkową w Krynicy- Zdroju

21 XXXVIII.306.2021 12.07.2021

w sprawie sposobu rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krynica-Zdrój

22 XXXVIII.307.2021 12.07.2021

w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój

(11)

11

23 XXXIX.311.2021 27.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej

24 XL.315.2021 29.09.2021

zmieniająca uchwałę Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Gminy Krynicy-Zdroju

25 XL.318.2021 29.09.2021

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Sądecki Obszar Funkcjonalny

26 XLI.324.2021 04.11.2021

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Krynica-Zdrój

27 XLI.325.2021 04.11.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.194.2020 rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat oraz uchwały Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat

28 XLIV.340.2021 22.12.2021

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV.268.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21.04.2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworca Kolejowego

7 uchwał Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1 XXXIV.267.2021 04.03.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

(12)

12

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krynicy-Zdroju w 2021 roku

2 XLI.322.2021 04.11.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.187.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 maja 2020r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, objętych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

3 XLII.333.2021 30.11.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4 XLIII.334.2021 07.12.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.132.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, na której znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także w sprawie stawek opłat

5 XLIII.335.2021 07.12.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.186.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

6 XLIV.341.2021 22.12.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(13)

13

7 XLIV.342.2021 22.12.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19 uchwał Wydział Spraw Obywatelskich 1 XXXIII.257.2021 09.02.2021

w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2 XXXIV.262.2021 04.03.2021

w sprawie zwolnienia z drugiej raty opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

3 XXXV.280.2021 21.04.2021

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

4 XXXV.282.2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Krynicy-Zdroju

5 XXXV.283.2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krynicy-Zdroju

6 XXXV.284.2021 21.04.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju

7 XXXV.285.2021 21.04.2021

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 8 XXXVI.286.2021 25.05.2021 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa 9 XXXVII.290.2021 14.06.2021

w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie 10 XXXVII.296.2021 14.06.2021 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów

w Krynicy-Zdroju oraz nadania jej statutu 11 XXXVII.297.2021 14.06.2021 w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na

Burmistrza Krynicy-Zdroju

12 XXXVIII.304.2021 12.07.2021 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej 13 XXXVIII.305.2021 12.07.2021 w sprawie przekazania skargi według

właściwości

14 XL.319.2021 29.09.2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.304.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-

(14)

14

Zdroju z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej

15 XLII.330.2021 30.11.2021

w sprawie zasad przyznawania, wysokości i wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych

16 XLII.331.2021 30.11.2021

w sprawie zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży

17 XLIII.336.2021 07.12.2021 w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Krynicy-Zdroju

18 XLV.346.2021 29.12.2021 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Krynicy- Zdroju na rok 2022

19 XLV.347.2021 29.12.2021 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju na rok 2022

4 uchwały Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty 1 XXXIII.256.2021 09.02.2021

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu poprzez likwidację szkoły filialnej w Mochnaczce Niżnej

2 XXXVIII.301.2021 12.07.2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Krynica-Zdrój na rok szkolny 2021/2022 w związku z realizacją

obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i młodzieży i uczniów do szkoły poprzez zwrot rodzicom

kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

3 XL.316.2021 29.09.2021

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Krynica-Zdrój

4 XL.317.2021 29.09.2021

w sprawie zmiany organizacyjnej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego w Tyliczu

5 uchwał Ośrodek Pomocy Społecznej

1 XXXIV.266.2021 04.03.2021

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.173.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy- Zdroju

2 XXXV.274.2021 21.04.2021

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania

(15)

15

Przemocy w Rodzinie w Krynicy-Zdroju oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

3 XXXV.281.2021 21.04.2021 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

4 XLII.332.2021 30.11.2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

5 XLV.343.2021 29.12.2021

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

2 uchwały Zakład Wodociągów i Kanalizacji

1 XL.314.2021 29.09.2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

2 XLIV.339.2021 22.12.2021

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

1 uchwała Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

1 XLI.323.2021 04.11.2021

w sprawie zmiany uchwały nr VIII.80.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 31.maja 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Krynicy-Zdroju realizacji niektórych zadań własnych Gminy Krynica-Zdroju i określenia wysokości rekompensaty z tego tytułu

(16)

16

BURMISTRZ KRYNICY-ZDROJU

W 2021 roku Burmistrz Krynicy-Zdroju wydał 283 Zarządzenia.

Ilość Wydział W sprawach:

127 Inwestycji i Mienia

- ogłoszenia wykazów obejmujących: działki przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym i bezprzetargowym, działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego i ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie i użytkowanie;

- ustalenia czynszu dzierżawczego nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy;

- niekorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości;

-powołania Komisji przetargowych oraz Komisji do przeprowadzania kwalifikacji wniosków o dzierżawę;

- rozwiązania i powołania gminnego biura spisowego;

- zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych;

- postojów w strefie płatnego parkowania;

- ustalenia służebności gruntowych;

- określenia kalkulacji kosztów wkładu własnego Gminy w związku z realizacją projektu pn. „Pełna moc – placówka opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych”;

- nabycia na rzecz Gminy nieruchomości gminnych;

59 Inwestycji i Mienia – Referat Gospodarki Lokalowej

- powołania Komisji Przetargowych;

- obniżenia należności pieniężnych;

- ogłoszenia wykazów obejmujących: lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem i użyczenie, działki przeznaczone do oddania w użyczenie, nieruchomości lokalowe przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, lokale przeznczone do oddania w najem z częścią gruntu, nieruchomości lokalowe przeznczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy;

- określenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych;

(17)

17

- obniżenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny;

22 Wydział Spraw

Obywatelskich

- powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach konkursu projektów na zlecanie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie w roku 2021 oraz rozstrzygnięcie konkursu;

- powołania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

- powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego;

- organizacji głosowania nad wyborem projektu zgłoszonego do realizacji na Osiedlu Źródlana w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 r.;

- powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego;

- powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich;

- wyborczych zebrań wiejskich;

- przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących projektu statutu Gminy;

23 Zamówienia Publiczne

- wprowadzenia regulaminów normujących zasady udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów w Urzędzie Miejskim, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych;

- powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

- powierzenia Zastępcy Burmistrza wykonywania czynności w postepowaniu o udzieleniu zamówienia;

19 Finansowo- Budżetowy

- zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach budżetu 2021 r.;

- warunków rozliczania faktur korygujących w Gminie i jej jednostkach budżetowych;

(18)

18

4 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- określenia wzoru wniosku dotyczącego zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5m3/d na terenie Gminy;

- sprzedaży drewna pochodzącego z lasów Gminy;

- przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały Antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy;

1 Urząd Stanu Cywilnego

- powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Łącznie: 255

Zarządzenia dotyczące spraw jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury:

Ilość Jednostki organizacyjne, instytucje kultury i gminne osoby prawne

W sprawach:

11 Centrum Księgowo- Administracyjne Oświaty

- ustalenia dysponentów środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę;

- terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę na rok szkolny 2021/2022;

- ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych;

- powołania komisji konkursowych, egzaminacyjnych i opiniujących;

-powierzenia stanowiska dyrektorom szkół;

- ustalenia progów dochodu i wysokości stypendiów i zasiłków szkolnych w Gminie w roku szkolnym 2021/2022;

7 Ośrodek Pomocy Społecznej

- określenia stawek za wynajem pomieszczeń;

(19)

19

- ustalenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy;

- upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji;

- dotyczących powołania Gminnej Rady Seniorów;

- powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych;

4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- zarządzenia i gospodarowania trasami rowerowymi Gminy;

- wprowadzenia stawek za wynajem;

- wprowadzenia stawki za korzystanie ze ślizgawek na lodowiskach MOSIR dla dzieci biorących udział w zajęciach przedszkolnych oraz uczniów szkół z terenu Gminy

2 Środowiskowy Dom Samopomocy

- zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy

- zatwierdzenia Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

2 Zakład

Wodociągów i Kanalizacji

- Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

- ustalenia cen za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, do których nie stosuje się przepisów o cenach i taryfach na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

1 Biblioteka Publiczna

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy za 2020 r.

1 Centrum Kultury - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w za 2020 rok

Łącznie: 28

(20)

20

DEMOGRAFIA GMINY

Miejscowość 01.01.2021 31.12.2021

Krynica-Zdrój 10.355 10.128

Berest 879 893

Czyrna 326 332

Mochnaczka Niżna 766 781

Mochnaczka Wyżna 767 769

Muszynka 428 418

Piorunka 434 431

Polany 585 582

Tylicz 1999 1986

(21)

21

FINANSE GMINY

Sytuacja finansowa Gminy w roku 2021 była stabilna, choć jak w większości samorządów w Polsce występowały problemy związane z pandemią COVID.

Spowodowała ona przede wszystkim duże zmiany w uzyskiwanych dochodach, zwłaszcza na terenie gmin uzdrowiskowych.

Budżet Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Krynica-Zdrój nr XXXIII.254.2021 z dnia 9.02.2021 roku, zakładał:

● uzyskanie dochodów w kwocie 136 313 454,19 zł;

● realizację wydatków na poziomie 137 732 144,19 zł;

● pozyskanie przychodów w kwocie 5 159 690,00 zł;

● realizację rozchodów na poziomie 3 741 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 418 690,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krynica-Zdrój na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Krynicy-Zdroju i 27 zarządzeniami Burmistrza Krynicy-Zdroju.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

● plan dochodów wzrósł o 807 007,01 zł do kwoty 137 120 461,20 zł;

● plan wydatków wzrósł o 2 268 408,60 zł do kwoty 140 000 552,79 zł;

● plan przychodów wzrósł o 1 461 401,59 zł do kwoty 6 621 091,59 zł;

● plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Krynica-Zdrój zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 880 091,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

(22)

22

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie Plan na 1.01.2021 r. (w zł) Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Dochody 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07%

Wydatki 137 732 144,19 140 000 552,79 125 916 359,31 89,94%

Wynik -1 418 690,00 -2 880 091,59 8 563 811,45 -

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019- 2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 134 480 170,76 zł, a ich realizacja stanowiła 98,07% planu wynoszącego 137 120 461,20 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dochody bieżące 112 532 932,68 112 329 715,42 110 770 817,96 98,61% 82,37%

Dochody majątkowe 23 780 521,51 24 790 745,78 23 709 352,80 95,64% 17,63%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07% 100,00%

(23)

23

Tabela 3 Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40 576 331,00 37 250 748,00 37 749 663,76 101,34% 28,07%

855 Rodzina 23 488 909,00 24 114 163,06 24 114 794,35 100,00% 17,93%

758 Różne rozliczenia 20 152 589,00 22 757 361,09 23 765 654,85 104,43% 17,67%

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 590 073,09 23 063 562,18 20 857 107,27 90,43% 15,51%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 762 550,00 10 621 856,21 9 738 860,24 91,69% 7,24%

801 Oświata i wychowanie 1 953 990,00 5 974 600,27 5 978 360,58 100,06% 4,45%

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

5 703 560,00 5 497 560,00 4 857 966,75 88,37% 3,61%

852 Pomoc społeczna 2 086 986,00 2 540 698,66 2 528 931,84 99,54% 1,88%

750 Administracja publiczna 3 004 263,00 1 069 319,00 1 069 464,88 100,01% 0,80%

600 Transport i łączność 163 409,68 899 488,68 905 268,36 100,64% 0,67%

926 Kultura fizyczna 1 770 500,00 1 214 360,00 792 917,94 65,30% 0,59%

020 Leśnictwo 355 000,00 573 885,00 607 601,58 105,88% 0,45%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 594 086,05 592 105,75 99,67% 0,44%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 353 910,00 353 910,00 100,00% 0,26%

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 265 678,05 265 206,05 99,82% 0,20%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 106 813,00 106 271,64 99,49% 0,08%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 500,00 85 080,00 79 093,85 92,96% 0,06%

710 Działalność usługowa 110 300,00 75 100,00 59 358,25 79,04% 0,04%

851 Ochrona zdrowia 0,00 44 395,95 39 837,46 89,73% 0,03%

630 Turystyka 3 490 470,42 13 773,00 13 772,36 100,00% 0,01%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 136 313 454,19 137 120 461,20 134 480 170,76 98,07% 100,00%

(24)

24

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 110 770 817,96 zł, tj. w 98,61% w stosunku do planu wynoszącego 112 329 715,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dotacje i dochody celowe 34 150 262,68 35 585 025,92 35 547 612,27 99,89% 32,09%

Subwencja ogólna 15 375 331,00 17 929 431,00 17 929 431,00 100,00% 16,19%

Udziały w PIT i CIT 14 549 720,00 14 594 720,00 15 560 020,15 106,61% 14,05%

Wpływy z podatków i opłat 30 365 050,00 27 005 344,50 26 474 236,75 98,03% 23,90%

Pozostałe dochody 18 092 569,00 17 215 194,00 15 259 517,79 88,64% 13,78%

RAZEM 112 532 932,68 112 329 715,42 110 770 817,96 98,61% 100,00%

(25)

25

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krynica-Zdrój wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Dochody majątkowe Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 23 709 352,80 zł, tj. w 95,64% w stosunku do planu wynoszącego 24 790 745,78 zł. Strukturę

(26)

26

zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Dochody z majątku 6 070 000,00 4 912 207,25 4 304 860,66 87,64% 18,16%

Dotacje i środki na inwestycje 17 710 521,51 19 878 538,53 19 404 492,14 97,62% 81,84%

Pozostałe dochody 0,00 0,00 0,00 - 0,00%

RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 23 780 521,51 24 790 745,78 23 709 352,80 95,64% 100,00%

Wykres 5: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 6: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019- 2020.

(27)

27

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 125 916 359,31 zł, a ich realizacja wyniosła 89,94% planu wynoszącego 140 000 552,79 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r. (w zł)

Plan na

31.12.2021 r. (w zł)

Wykonanie (w zł) Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

Wydatki bieżące 110 209 312,87 111 570 490,85 106 934 443,59 95,84% 84,92%

Wydatki majątkowe 27 522 831,32 28 430 061,94 18 981 915,72 66,77% 15,08%

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 137 732 144,19 140 000 552,79 125 916 359,31 89,94% 100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

801 Oświata i wychowanie 27 499 591,36 30 830 046,63 26 254 316,33 85,16% 20,85%

855 Rodzina 23 686 239,00 24 260 218,06 24 250 340,38 99,96% 19,26%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 454 231,42 22 685 302,88 21 312 476,76 93,95% 16,93%

700 Gospodarka mieszkaniowa 25 278 809,06 24 533 933,06 18 866 691,24 76,90% 14,98%

750 Administracja publiczna 12 446 521,03 10 283 028,56 9 611 326,70 93,47% 7,63%

600 Transport i łączność 6 171 784,71 6 662 395,71 6 377 240,84 95,72% 5,06%

852 Pomoc społeczna 5 878 658,00 5 722 192,78 5 665 130,53 99,00% 4,50%

926 Kultura fizyczna 5 337 193,65 4 984 543,65 4 819 667,20 96,69% 3,83%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 132 135,80 3 685 435,80 3 675 280,68 99,72% 2,92%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 351 273,82 1 322 723,82 1 211 214,05 91,57% 0,96%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 521,00 992 334,00 820 654,49 82,70% 0,65%

757 Obsługa długu publicznego 1 020 000,00 680 000,00 639 690,77 94,07% 0,51%

851 Ochrona zdrowia 931 561,56 1 167 069,96 632 039,45 54,16% 0,50%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 623 963,05 621 979,76 99,68% 0,49%

010 Rolnictwo i łowiectwo 101 200,00 363 438,05 363 233,59 99,94% 0,29%

630 Turystyka 363 913,52 310 686,52 296 380,90 95,40% 0,24%

710 Działalność usługowa 451 000,00 298 400,00 290 100,81 97,22% 0,23%

020 Leśnictwo 227 487,26 209 817,26 203 184,63 96,84% 0,16%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 511 000,00 381 000,00 1 387,20 0,36% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

(28)

28

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 137 732 144,19 140 000 552,79 125 916 359,31 89,94% 100,00%

Wykres 7: Struktura wydatków ogółem Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 106 934 443,59 zł, tj. w 95,84%

w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 570 490,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój według działów klasyfikacji budżetowej.

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł))

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

801 Oświata i wychowanie 26 693 591,36 26 880 146,63 26 184 316,33 97,41% 24,49%

855 Rodzina 23 686 239,00 24 260 218,06 24 250 340,38 99,96% 22,68%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 416 231,42 21 152 509,38 19 821 515,30 93,71% 18,54%

750 Administracja publiczna 12 401 521,03 10 221 028,56 9 550 250,15 93,44% 8,93%

600 Transport i łączność 5 321 522,19 6 349 852,19 6 188 818,74 97,46% 5,79%

852 Pomoc społeczna 5 413 658,00 5 512 889,66 5 456 013,62 98,97% 5,10%

926 Kultura fizyczna 5 214 193,65 4 860 543,65 4 698 232,20 96,66% 4,39%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 982 135,80 3 678 435,80 3 672 205,68 99,83% 3,43%

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 413 390,26 2 476 561,26 2 202 974,47 88,95% 2,06%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 271 123,82 1 187 573,82 1 077 064,05 90,69% 1,01%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 885 521,00 992 334,00 820 654,49 82,70% 0,77%

757 Obsługa długu publicznego 1 020 000,00 680 000,00 639 690,77 94,07% 0,60%

(29)

29

Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł))

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

851 Ochrona zdrowia 931 561,56 1 167 069,96 632 039,45 54,16% 0,59%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00 623 963,05 621 979,76 99,68% 0,58%

010 Rolnictwo i łowiectwo 101 200,00 363 438,05 363 233,59 99,94% 0,34%

710 Działalność usługowa 451 000,00 298 400,00 290 100,81 97,22% 0,27%

630 Turystyka 263 913,52 270 686,52 256 418,97 94,73% 0,24%

020 Leśnictwo 227 487,26 209 817,26 203 184,63 96,84% 0,19%

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3 423,00 3 423,00 3 423,00 100,00% < 0,01%

758 Różne rozliczenia 511 000,00 381 000,00 1 387,20 0,36% < 0,01%

752 Obrona narodowa 600,00 600,00 600,00 100,00% < 0,01%

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 110 209 312,87 111 570 490,85 106 934 443,59 95,84% 100,00%

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.

(30)

30

Wykres 8: Struktura wydatków bieżących Gminy Krynica-Zdrój w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wydatki majątkowe Gminy Krynica-Zdrój w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 981 915,72 zł, tj. w 66,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 430 061,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział Wyszczególnienie Plan na

1.01.2021 r.

(w zł)

Plan na 31.12.2021 r.

(w zł)

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach (w %)

Udział (w %)

700 Gospodarka mieszkaniowa 22 865 418,80 22 057 371,80 16 663 716,77 75,55% 87,79%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 038 000,00 1 532 793,50 1 490 961,46 97,27% 7,85%

852 Pomoc społeczna 465 000,00 209 303,12 209 116,91 99,91% 1,10%

600 Transport i łączność 850 262,52 312 543,52 188 422,10 60,29% 0,99%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 150,00 135 150,00 134 150,00 99,26% 0,71%

926 Kultura fizyczna 123 000,00 124 000,00 121 435,00 97,93% 0,64%

801 Oświata i wychowanie 806 000,00 3 949 900,00 70 000,00 1,77% 0,37%

750 Administracja publiczna 45 000,00 62 000,00 61 076,55 98,51% 0,32%

630 Turystyka 100 000,00 40 000,00 39 961,93 99,90% 0,21%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150 000,00 7 000,00 3 075,00 43,93% 0,02%

Razem wydatki majątkowe 27 522 831,32 28 430 061,94 18 981 915,72 66,77% 100,00%

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 621 091,59 zł, (co stanowi 100,00%

planu), w tym:

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 934 094,37 zł;

(31)

31

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 686 997,22 zł.

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 741 000,00 zł (co stanowi 100,00%

planu), w tym:

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 741 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Krynica-Zdrój.

Wyszczególnienie Wartości

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych

0,00

Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

3 741 000,00

Spadek zadłużenia na koniec roku 3 741 000,00

Zadłużenie Gminy Krynica-Zdrój na 31 grudnia 2020 roku wynosiło 32.458.792,39 zł . Na podstawie analizy danych budżetowych dotyczących Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia (IWZ) również na lata następne spełniamy wymogi dotyczące nie przekroczenia maksymalnej kwoty zadłużenia. Jednak zgodnie z informacjami z Regionalnej Izby Obrachunkowej wymaga to ciągłej analizy, zwłaszcza w kontekście zmian w IWZ planowanych w latach następnych (zaostrzenie przepisów).

W Sprawozdaniu z wykonania budżetu znalazło się również wydatkowanie środków z Funduszu Sołeckiego. Jednak w Sprawozdaniu poszczególne wydatki sołectw zostały ujęte przy poszczególnych działach. Poniżej dla lepszej czytelności zaprezentowano wykorzystanie Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa .

Tabela 11. Podział funduszu sołeckiego

PODZIAŁ FUNDUSZ SOŁECKIEGO NA 2021 R. WARTOŚĆ ZADANIA WYKORZYSTANE

ŚRODKI

BEREST 60 635,80 60 635,64

Remont drogi wewnętrznej na dz. ew. nr 143 25 000,00 25 000,00 Zakup i montaż korytek betonowych przy drodze wewnętrznej

dz. ew. nr 157 5 000,00 5 000,00

Wykonanie robót ziemnych powierzchniowych i

wykończeniowych na dz. ew. nr 99/1 25 635,80 25 635,64 Doposażenie jednostki OSP Berest 3 000,00 3 000,00 Zakup sprzętu sportowego dla KS Polany-Berest 2 000,00 2 000,00

CZYRNA 31 712,52 31 435,40

Wykonanie drogi do boiska na dz. ew. nr 57 21 712,52 21 712,52

Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej dz. ew. nr 12 5 000,00 5 000,00 Organizacja dożynek gminnych 5 000,00 4 722,88 MOCHANCZKA NIŻNA 58 877,36 57 548,53

(32)

32

Remont drogi na dz. ew. nr 157 10 000,00 10 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 241 15 000,00 15 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 249/1 10 000,00 10 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 221 5 000,00 5 000,00 Remont centralnego ogrzewania w budynku Szkoły

Podstawowej w Mochnaczce Niżnej 6 500,00 6 500,00 Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci do Szkoły Podstawowej

w Mochnaczce Niżnej 4 377,36 3 048,54

Remont altany przy boisku sportowym 8 000,00 7 999,99 MOCHNACZKA WYŻNA 58 816,73 58 729,63 Remont dróg wewnętrznych na dz. ew. nr 322-337 13 816,73 13 729,63 Dokończenie drogi na dz. ew. nr 202/85 15 000,00 15 000,00 Remont budynku gminnego świetlicy "Jutrzenka" 30 000,00 30 000,00

MUSZYNKA 38 382,46 38 206,79

Remont drogi na dz. ew. nr 131 5 000,00 5 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 149 7 000,00 7 000,00 Zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa 3 000,00

8 374,00 Zakup namiotu PCV na potrzeby sołectwa 5 500,00

Utwardzenie części placu zabaw w Muszynce 2 000,00 1 951,09 Wykonanie montażu bramy za Amfiteatrem 2 382,46 2 382,46 Doposażenie jednostki OSP Muszynka 5 000,00 5 000,00 Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez propagowanie

postaw społecznych i obywatelskich w trakcie jubileuszu 100-

lecia OSP Muszynka 4 000,00 3 999,25

Zakup materiałów na wykończenie garażu przy WDK w

Muszynce 1 000,00 1 000,00

Zakup materiałów do remontu kotłowni Szkoły Podstawowej w

Muszynce 1 000,00 999,99

Zakup kwiatów i ziemi na potrzeby sołectwa 1 000,00 1 000,00 Organizacja Dnia Dziecka w Muszynce 1 500,00 1 500,00

PIORUNKA 38 018,65 38 018,64

Projekt budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im.

Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce 36 000,00 36 000,00 Doprowadzenie instalacji elektrycznej do obiektu sportowego w

Piorunce (boisko wielofunkcyjne) 2 018,65 2 018,64

POLANY 47 417,20 47 309,27

Remont drogi na dz. ew. nr 127 15 000,00 15 000,00 Zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego i budynku

Klubu Sportowego w Polanach 5 000,00 4 985,56 Konserwacja altany w Polanach 1 000,00 999,95 Zakup wyciągu spalin do garażu OSP Polany 5 000,00 5 000,00 Zakup oraz montaż monitoringu wokół Szkoły Podstawowej w

Polanach 6 000,00 5 994,93

Zakup paliwa do kosiarki 417,20 328,84

(33)

33

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi

wewnętrznej położonej na dz. ew. nr 125 13 000,00 12 999,99 Zakup sprzętu sportowego dla KS Polany-Berest 2 000,00 2 000,00

TYLICZ 60 635,80 60 629,85

Remont dróg i czyszczenie rowów na dz. ew. nr 1201 3 000,00 3 000,00 Remont drogi na dz. ew. nr 1680 8 000,00 8 000,00

Wykonanie oznakowanego szlaku turystycznego w Tyliczu 6 000,00 6 000,00 Zagospodarowanie parku przy "Szczawie" w Tyliczu 30 000,00 29 994,05

Poprawa zdolności bojowej poprzez adaptacje garażu OSP 5 000,00 5 000,00 Montaż monitoringu w Tyliczu 2 000,00 2 000,00 Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców 6 635,80 6 635,80 Plan na 2021 r. z uchwały budżetowej 394 496,52 392 513,75

Przy realizacji zadań dotyczących dochodów gminy z tytułu podatków i opłat, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r. uwzględniono wszelkie ograniczenia i rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.

z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.). Mają powyższe na uwadze Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Krynicy-Zdroju, podjęła uchwałę XXXIII.258.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. o zwolnieniu z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 .

Realizując zadania dotyczące dochodów gminy z tytułu podatków i opłat w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. do osób zalegających z płatnością wystawiono 802 upomnienia. Prowadzono 43 postepowania podatkowe dotyczące ustalenia wysokości opłaty uzdrowiskowej. W 25021 r. nie pobierano opłaty targowej. Do zalegających z tytułu wpłat za wieczyste użytkowania, zajęcia pasa drogowego wydano 420 wezwań.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat w 2021 r.

Podatki - 14.022.171,57 zł w tym osoby fizyczne : 3.615.858,73zł

osoby prawne: 10.894.628,13zł Opłata uzdrowiskowa - 4.000.502,45 zł Opłata miejscowa - 37.696,80zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 3.482.986,61 zł Realizacja dochodów z tytułu innych opłat

Dzierżawy, najem miejsca pod reklamy, najem Deptak – 877.613,57 zł

(34)

34

Użytkowanie wieczyste oraz opłata przekształceniowa – 327.015,48 zł Bezumowne korzystanie z gruntu – 89.781,01 zł

Sprzedaż mienia – 3.663.743,50 zł

(35)

35

PROGRAMY WIELOLETNIE

1) Gminny Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016 – 2023

Został opracowany na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w korelacji z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016r.

Proces rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi, stanowi kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowym, energetycznym, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Na podstawie wskaźników wynikających z Narodowego Planu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu badania we wszystkich miejscowościach naszej gminy, wyznaczono obszar rewitalizacji, tj. teren który charakteryzuje się najwyższą koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej, współwystępowaniem zjawisk kryzysowych w pozostałych sferach, a także szczególnego znaczenia jednostek dla rozwoju lokalnego.

2) Plan rozwoju uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016- 2023

Plan rozwoju uzdrowiska Krynica-Zdrój na lata 2016-2023 został opracowany z myślą o inwestycjach dotyczących budowy, rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Posiadając ten dokument gmina bądź podmioty prywatne mogą aplikować o środki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowski w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne.

3) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krynica- Zdrój na lata 2021-2026

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do obowiązków gminy należy

Figure

Updating...

References

Related subjects :