Uchwała Nr XXIX/268/08 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 sierpnia 2008r.

Pełen tekst

(1)

Uchwała Nr XXIX/268/08 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Biłgoraj.

Na podstawie art.4 i art.21 ust. 1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn.

zm.) w związku z art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji BudŜetu Rada Miasta Biłgoraj

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Biłgoraj.

§ 2

W skład mieszkaniowego zasobu miasta Biłgoraj wchodzą następujące rodzaje lokali: mieszkalne, zamienne i socjalne.

§ 3

Wynajmującym lokale mieszkalne, zamienne, socjalne jest Gmina Miasto Biłgoraj reprezentowana przez Burmistrza Miasta Biłgoraj.

§ 4

1. Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uwaŜa się sumę dochodów brutto wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania wykazane ze wszystkich źródeł ich uzyskiwania i udokumentowane przez pracodawcę, Powiatowe Biuro Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pisemne oświadczenie wnioskodawcy, itp. osiągniętych w okresie 6 ostatnich miesięcy przed datą rozpatrzenia wniosku.

2. Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego

średni miesięczny dochód na kaŜdego członka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie złoŜonego wniosku, nie moŜe przekraczać 150 % najniŜszej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym nie moŜe przekraczać 100% najniŜszej emerytury brutto,

3. Dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

(2)

średni miesięczny dochód na kaŜdego członka gospodarstwa domowego, w okresie 6 miesięcy poprzedzających rozpatrzenie złoŜonego wniosku, nie

moŜe przekraczać 100 % najniŜszej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym nie moŜe przekraczać 60% najniŜszej emerytury brutto.

§ 5

1.Gmina Miasto Biłgoraj gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym zameldowanie na pobyt stały przez okres ostatnich 3 lat lub pobyt czasowy przez okres minimum 5 lat.

2. Burmistrz moŜe udzielić zgody na zawarcie umowy najmu z osobami nie spełniającymi wymogu określonego w ust.1, które udokumentują faktyczne zamieszkiwanie na terenie Biłgoraja przez okres minimum 3 lat przed datą złoŜenia wniosku. Udokumentowania wymaga równieŜ fakt posiadania przez

wnioskodawcę stałego źródła dochodu na terenie miasta Biłgoraja, a w przypadku posiadania dzieci w wieku szkolnym, pobierania przez dzieci

nauki na terenie Biłgoraja.

3. Za osoby o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych uwaŜa się osoby pełnoletnie:

1) zamieszkujące - bezpośrednio przed datą złoŜenia wniosku o przyznanie mieszkania - w lokalach nie spełniających warunków technicznych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2) osoby opuszczające Biłgorajską Wioskę Dziecięcą „SOS” oraz inne placówki opiekuńczo wychowawcze, jeŜeli wniosek złoŜyły w terminie 2 lat od uzyskania pełnoletności lub w ciągu 2 lat od opuszczenia tych placówek,

3) osoby pozbawione mieszkania na skutek zdarzeń losowych, 4) osoby bezdomne.

4. Za lokal o nadmiernym zagęszczeniu uwaŜa się lokal mieszkalny, w którym na jedną osobę zameldowaną na pobyt stały przypada mniej niŜ 5m2 ogólnej powierzchni pokoi.

§ 6

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Biłgoraj są wynajmowane na czas nieoznaczony z wyjątkiem:

1. lokali socjalnych ,

2. związanych ze stosunkiem pracy, 3. na wyraźne Ŝądanie najemcy.

§ 7

(3)

1. Wolny i pozyskiwany zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Biłgoraj przeznacza się na:

1) lokale do wynajmu na rzecz rodzin/osób spełniających wymogi określone w art. 15 uchwały,

2) lokale socjalne,

3) lokale do wynajmu na czas oznaczony, związane ze stosunkiem pracy, 4) lokale zamienne.

2. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80m2 przeznacza się do wynajmu lub sprzedaŜy. Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni uŜytkowej wynosi wówczas 3,0% wartości odtworzeniowej lokalu.

Z waŜnych względów społecznych Burmistrz moŜe odstąpić od naliczania miesięcznego czynszu wynoszącego 3% wartości odtworzeniowej lokalu za 1m2 powierzchni.

3. Na wniosek osoby zainteresowanej zawiera się ponownie umowę z byłym najemcą, z którym najem rozwiązano z powodu istniejących zaległości czynszowych, a najemca uregulował je przed opróŜnieniem lokalu. Zawarcie

umowy następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uregulowanie zaległości.

4. W przypadku gdy w lokalu, po śmierci najemcy, pozostają pełnoletnie dzieci, warunkiem przyznania prawa głównego najemcy jest pisemne oświadczenie pozostałych osób o zrzeczeniu się przysługującego prawa do najmu na rzecz jednej osoby, - w przypadku braku zgody na wskazanie jednej osoby jako najemcy głównego, najem będzie zawarty z dziećmi zmarłego najemcy na zasadach określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego.

§ 8

Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny. Jawny jest teŜ sposób wyboru osób, z którymi umowy najmu są zawierane. Jawność postępowania ma na celu realizację kontroli społecznej.

§ 9

1. Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu z zasobu Gminy Miasta Biłgoraj zobowiązane są do złoŜenia wniosku, do którego naleŜy dołączyć:

1) wypełniony druk oświadczenia, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) pisemne zaświadczenia o wysokości dochodów brutto wszystkich pełnoletnich członków rodziny z okresu 6 miesięcy przed datą wniesienia podania.

2. Odmowa złoŜenia dokumentów wymienionych w § 9 ust.1 przez osoby ubiegające się o umieszczenie na listach mieszkaniowych, jak równieŜ dorosłych członków ich rodzin, które mają z nimi wspólnie zamieszkiwać stanowić będzie podstawę do odmowy rozpatrzenia wniosku.

(4)

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku, głównie:

- zmiana struktury rodziny, - zmiana adresu zamieszkania, - zmiana sytuacji finansowej,

- zmiana warunków mieszkaniowych.

Nie dopełnienie powyŜszego obowiązku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 10

1. Weryfikacji, mającej na celu sporządzenie rocznych list osób

zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, podlegają wnioski

złoŜone od daty ogłoszenia list mieszkaniowych do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. Wnioskodawcy objęci listą ostateczną, przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, są zobowiązani w terminie do końca lutego kaŜdego roku, do ponownego udokumentowania faktu spełniania kryterium niskich dochodów określonych uchwałą oraz przedstawienia warunków mieszkaniowych.

3. Trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji zawarcia umowy najmu lub zamiany skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.

4. ZłoŜenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajanie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i materialnej skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.

5. Istniejąca dysproporcja pomiędzy wykazywanym dochodem

zainteresowanego a stanem faktycznym posiadania ruchomości o znacznej wartości w zakresie wyposaŜenia zajmowanego lokalu lub istnienie sytuacji sugerującej posiadanie innego, nie ewidencjonowanego dochodu, stanowi podstawę do odmowy rozpatrzenia wniosku.

§ 11

1. ZłoŜone przez zainteresowanych wnioski podlegają wstępnej weryfikacji

przez Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w zakresie zgodności z kryteriami niniejszej uchwały.

2. Pozytywnie zakwalifikowane wnioski złoŜone w terminie określonym w § 10 ust.1 uchwały, są rozpatrywane kaŜdego roku w I kwartale przez Komisję Mieszkaniową.

3. Komisja jest organem opiniodawczym powoływanym kaŜdego roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta Biłgoraj.

4. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący i 6 członków, z tego:

2 radnych reprezentujących Radę Miasto Biłgoraj 2 osoby winny reprezentować wynajmującego,

jedna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju,

jedna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Biłgoraju,

(5)

jedna - Polski Czerwony KrzyŜ w Biłgoraju lub inną organizację społeczną.

5. Do zakresu działania Komisji naleŜy ocena wniesionych podań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami. Komisja tworzy projekty list

mieszkaniowych.

6. Projekty list mieszkaniowych, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta, podlegają ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

7. W terminie 14 dni od daty ogłoszenia, zainteresowani mogą składać do Burmistrza Miasta odwołania od projektów list mieszkaniowych.

8. Odwołania rozpatruje Burmistrz Miasta, zasięgając opinii Komisji Mieszkaniowej.

9. Listy ostateczne podlegają ogłoszeniu, i obowiązują do dnia ogłoszenia list w roku następnym.

§ 12

Realizacja list mieszkaniowych odbywa się zgodnie z kolejnością oraz adekwatnie do wielkości lokalu i ilości członków rodziny.

§ 13 Zasady zawierania umów najmu

1. Najemcą lokalu mieszkalnego moŜe zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) nie jest najemcą lub właścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego, 2) nie posiada własności działki (działek) budowlanej,

3) mieszka przez okres minimum 1 roku w lokalu o nadmiernym zagęszczeniu,

4) łączny dochód brutto gospodarstwa nie przekracza wysokości ustalonej w § 4 ust.2 powyŜszej uchwały.

§ 14

Zasady zawierania umów najmu lokali socjalnych

1. Najemcą lokalu socjalnego moŜe zostać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) nie jest najemcą, właścicielem/współwłaścicielem lokalu lub budynku mieszkalnego,

2) nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,

3) łączy dochód brutto gospodarstwa nie przekracza wysokości ustalonej w § 4 ust.3 powyŜszej uchwały

2. Umowa najmu z osobami spełniającymi powyŜsze kryteria zostaje zawarta na okres do 3 lat z moŜliwością zawarcia następnej umowy, jeŜeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

3. W przypadku orzeczenia sądowego ustalającego uprawnienie do lokalu socjalnego, umowa zostaje zawarta na okres 1 roku , z moŜliwością zawarcia następnej umowy, jeŜeli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

(6)

4. Realizacja wyroków eksmisyjnych z lokalu będącego w innym zasobie niŜ Gmina Miasto Biłgoraj następuje według kolejności złoŜenia wniosku przez wierzyciela. Burmistrz Miasta w uzasadnionych przypadkach moŜe zrealizować wyrok eksmisyjny z pominięciem kolejności.

5. Lokale socjalne nie mogą być przedmiotem zamiany.

§ 15

Burmistrz moŜe zmienić umowę najmu lokalu mieszkalnego na umowę najmu lokalu socjalnego w przypadku orzeczenia przez sąd wobec najemcy wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego, a standard zajmowanego przez najemcę lokalu odpowiada standardowi lokalu socjalnego.

§ 16 Lokale zamienne

1. Najemcą lokalu zamiennego moŜe zostać osoba:

1) zobowiązana do opróŜnienia lokalu, której sąd w wyroku przyznał prawo do lokalu zamiennego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Biłgoraj,

2) będąca najemcą lokalu stanowiącego własność Gminy Miasto Biłgoraj, której wypowiedziano umowę najmu lokalu z uwagi na konieczność rozbiórki lub remont budynku wynikający z decyzji organu nadzoru budowlanego,

3) która utraciła lokal w wyniku klęski Ŝywiołowej lub katastrofy budowlanej.

§ 17 Lokale do wynajmu w drodze zamiany

1. Najemca moŜe ubiegać się o zamianę zajmowanego lokalu na lokal o większej powierzchni pokoi jeŜeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasto Biłgoraj,

2) najemca lub małŜonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu,

3) najemca lub małŜonek nie jest właścicielem działki budowlanej na terenie Biłgoraja,

4) w okresie 1 roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku najemca nie miał zaległości, a czynsz i opłaty za lokal wnoszone były w ustalonym terminie równieŜ w okresie oczekiwania na realizację zamiany,

5) w zajmowanym lokalu występuje nadmierne zagęszczenie,

6) dochód na członka rodziny w okresie ostatnich 6 miesięcy nie przekracza kryteriów dochodowych:

a) w rodzinie jednoosobowej -250% najniŜszej emerytury brutto

b) w rodzinie dwuosobowej -200% najniŜszej emerytury brutto na kaŜdego członka rodziny

c) w rodzinie trzyosobowej -150% najniŜszej emerytury brutto na kaŜdego członka rodziny

(7)

d) w rodzinie czteroosobowej i większej -130% najniŜszej emerytury brutto na kaŜdego członka rodziny.

2. PowyŜsze kryteria nie dotyczą najemcy ubiegającego się o lokal o mniejszej powierzchni niŜ dotychczas zajmowany.

3. Realizacja zamian lokali odbywa się zgodnie z kolejnością wynikającą z obowiązującej listy zamian. Burmistrz moŜe odstąpić od tej kolejności jeŜeli przemawiają za tym waŜne względy społeczne, które nie były znane na dzień ustalania listy.

§ 18

1. Najemcy mogą dokonać dobrowolnej, wzajemnej zamiany lokali mieszkalnych za pisemną zgodą Burmistrza Miasta Biłgoraj.

2. Najemcy o znacznym stopniu niepełnosprawności posiadający utrudniony dostęp do lokalu, przedkładając zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich stan zdrowia, mogą ubiegać się o inny lokal w drodze zamiany.

3. Nie zezwala się na dokonanie zmiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niŜ 5m2 powierzchni łącznej pokoi oraz gdy jej realizacja naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Biłgoraj.

W przypadkach wymienionych w ust.1. i 2. nie stosuje się kryteriów § 17 ust.1 pkt 6 uchwały.

§ 19

Lokale do wynajmu związanego ze stosunkiem pracy

1. Dopuszcza się zawieranie umów najmu z osobami uznanymi za potrzebne dla miasta Biłgoraj.

2. Rozstrzygnięcie w sprawie uznania osoby za potrzebną dla Miasta Biłgoraj podejmuje Burmistrz Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej.

3. Umowę najmu z osobą określoną w ust.2 zawiera się na okres związany ze świadczeniem pracy.

4. Do umów najmu zawieranych z osobami uznanymi za potrzebne dla miasta Biłgoraja nie stosuje się kryteriów dochodowych oraz kryteriów realizacji wniosków wg listy oczekujących na mieszkanie.

§ 20

1. Wynajmujący zawiera umowę najmu lokalu stanowiącego własność miasta ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, osobami przysposobionymi najemcy, które pozostały w lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy, w sytuacji gdy dotychczasowy najemca:

1) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małŜeńskiego,

(8)

2) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych wystąpiłoby zagęszczenie.

§ 21

1. UzaleŜnia się zawarcie umowy najmu z wyłączeniem umowy najmu lokalu zamiennego, socjalnego, otrzymanego w drodze zamiany, od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie naleŜności z tytuł najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróŜnienia lokalu.

2. Kaucja stanowi 12 miesięcznych wymiarów czynszu naliczonego w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Przekazanie najemcy protokołem lokalu oraz przekazanie kluczy od lokalu uzaleŜnia się od wpłacenia przez najemcę kaucji w pełnej wysokości lub wpłaty pierwszej raty kaucji jeŜeli najemca uzyskał pisemną zgodę Burmistrza na ustalenie rat.

4. Kaucje naleŜy wpłacać na konto Gminy Miasto Biłgoraj.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraj.

§ 23

Traci moc uchwała nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej Biłgoraja z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Biłgoraja.

§ 24

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta (-) mgr Zygmunt Dechnik

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :