Poziom podstawowy. Poziom ponadpodstawowy

Download (0)

Full text

(1)

PSO z przyrody

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Statut Szkoły z obowiązującą mocą prawną od dnia 1 września 2015r.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, programem nauczania i rozkładami materiału nauczycieli uczących w klasach IV – VI. Uwzględnia on także potrzeby i możliwości uczniów z dysfunkcjami.

Ocenianie wiadomości i umiejętności przyrodniczych uczniów odbywa się na podstawie ustalonych wymagań programowych na poszczególne poziomy. Wymagania te, jako zamierzone osiągnięcia uczniów znajdują się w szczegółowych kryteriach oceniania i miesięcznych planach wynikowych nauczycieli dla poszczególnych klas IV – VI. Obowiązuje sześciostopniowa skala ocen.

Wypracowane kryteria oceniania są znane uczniom. Ocena dostarcza informacji o poziomie wzrostu wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody, udziela pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć oraz motywuje do dalszej pracy.

Z PSO uczniowie zostają zapoznani we wrześniu w czasie pierwszych zajęć z przyrody, rodziców o systemie oceniania informuje wychowawca klasowy w czasie spotkań z rodzicami.

W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel informuje ucznia o zakresie wiedzy i umiejętności podlegających ocenianiu.

Oceny cząstkowe stanowią o śródrocznej i końcoworocznej ocenie ucznia.

Powiadamianie rodziców o ocenach dzieci odbywają się zgodnie z przyjętymi w

WZO zasadami.

(2)

Poziom podstawowy

Na ocenę dopuszczającą uczeń w zakresie przyrody:

zna podstawowe pojęcia przyrodnicze niezbędne do dalszego uczenia się, rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrodnicze,

posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego.

Na ocenę dostateczną uczeń ponadto:

rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego, umiejętnie stosuje podstawowe pojęcia przyrodnicze,

zna źródła wiedzy,

posługuje się mapą jako podstawowym źródłem wiedzy,

obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Poziom ponadpodstawowy

Na ocenę dobrą uczeń ponadto:

korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

umiejętnie stosuje przyrządy do obserwacji, pomiarów i doświadczeń przyrodniczych, wyjaśnia poznane pojęcia,

dostrzega zależności występujące w przyrodzie, ocenia relację człowiek a środowisko,

czyta wykresy, tabele,

opisuje składniki środowiska.

Na ocenę bardzo dobrą uczeń ponadto:

dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, wyjaśnia zjawiska przyrodnicze,

wykorzystuje i prezentuje informacje przyrodnicze,

przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz procesów naturalnych, tworzy i buduje wykresy i tabele,

projektuje i prezentuje doświadczenia,

proponuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Na ocenę celującą uczeń ponadto spełnia 3 z wymienionych poniżej kryteriów:

jest laureatem powiatowych konkursów przyrodniczych,

posiada wiadomości i umiejętności, które nie są ujęte w PSO i przekraczają swym poziomem jego założenia, oraz:

raz w semestrze planuje, przeprowadza i analizuje doświadczenia, które swym zakresem nawiązują do tematu lekcji, lub

systematycznie rozwija swoje zainteresowania przyrodnicze, lub uczestniczy w akcjach ekologicznych.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą.

(3)

Wymagania edukacyjne – klasa 4

na ocenę dopuszczającą:

- prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, - planuje dzień zgodnie z zasadami zdrowego stylu życia, - wymienia składniki przyrody ożywionej i nieożywionej, - zna kierunki geograficzne,

- omawia zasady pielęgnacji roślin w domu,

- omawia, na czym polega opieka nad zwierzęciem hodowanym, - opisuje pogodę,

- omawia zasady zdrowego odżywiania, - wie, jak dbać o higienę ciała,

- wie, jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych w domu i poza nim, - wyjaśnia, dlaczego używki są groźne,

na ocenę dostateczną:

- planuje swoje miejsce pracy, - omawia przyrządy przyrodnika, - posługuje się kompasem, - odczytuje informacje z mapy,

- odczytuje dane z przyrządów pomiarowych, - obserwuje pogodę i zapisuje wyniki obserwacji, - wie, kiedy zaczynają się pory roku,

- tworzy łańcuchy pokarmowe,

- omawia zasady higieny układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego,

- opisuje etapy rozwojowe człowieka, na ocenę dobrą:

- wyznacza kierunki geograficzne w terenie różnymi sposobami, - omawia przemiany wody,

- omawia dobową wędrówkę Słońca nad widnokręgiem, - omawia czynności życiowe organizmów,

- wymienia elementy budowy układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego, ruchu, nerwowego i rozrodczego,

- zna wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze oraz podaje sposoby ich zwalczania, - wie, jak udzielić pierwszej pomocy,

- opisuje warunki życia w wodzie i na lądzie, - omawia proces powstawania gleby.

na ocenę bardzo dobrą:

- opisuje sposób prowadzenia obserwacji i doświadczeń, - posługuje się mikroskopem,

- orientuje mapę,

- wyjaśnia, skąd się bierze wiatr,

- omawia wędrówkę Słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku, - omawia proces fotosyntezy,

- wyjaśnia proces trawienia i wchłaniania pokarmu, transportu substancji w organizmie, oddychania komórkowego i wymiany gazowej, odbioru i przekazywania informacji, - omawia proces rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin,

- charakteryzuje środowisko przyrodnicze rzeki, jeziora, morza, lasu, łąki, pola i sadu.

(4)

Wymagania edukacyjne – klasa 5

na ocenę dopuszczającą:

- prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, - odczytuje informacje z mapy ogólnogeograficznej, - wskazuje na mapie Polski niziny, wyżyny i góry, - wskazuje na mapie Wisłę i Odrę,

- wymienia kraje sąsiadujące z Polską, - wymienia stany skupienia substancji, na ocenę dostateczną:

- wskazuje na mapie krainy geograficzne, - odczytuje informacje z map tematycznych, - omawia podział administracyjny Polski,

- omawia budowę mszaków, paprotników, roślin nasiennych i grzybów, - omawia drobinową budowę materii,

na ocenę dobrą:

- korzysta z podziałki liniowej i oblicza odległości rzeczywiste, - wyjaśnia, co to jest Unia Europejska,

- zna parki narodowe Polski,

- opisuje świat zwierzęcy i roślinny Morza Bałtyckiego, - omawia cechy charakterystyczne krajobrazów Polski,

- podaje przykłady wykorzystania przez człowieka roślin i grzybów, - opisuje właściwości substancji w różnych stanach skupienia, na ocenę bardzo dobrą:

- czyta mapę poziomicową,

- wyjaśnia, w jaki sposób człowiek niszczy przyrodę,

- podaje przykłady działań ratujących środowisko naturalne, - rozpoznaje zabytki Gdańska, Warszawy i Krakowa,

- omawia sposób rozmnażania roślin i grzybów,

(5)

Wymagania edukacyjne – klasa 6

na ocenę dopuszczającą:

- prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, - wymienia planety Układu Słonecznego,

- wskazuje i nazywa na mapie świata oceany i kontynenty, - podaje przykłady różnych stref krajobrazowych,

- podaje przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych, na ocenę dostateczną:

- opisuje siatkę geograficzna i kartograficzną, - omawia odkrycia geograficzne,

- wymienia grupy bezkręgowców i kręgowców, - odczytuje dane z wykresu klimatycznego,

- wymienia sposoby rozdzielania składników mieszanin, - wymienia odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody, na ocenę dobrą:

- charakteryzuje ciała niebieskie,

- opisuje zjawisko elektryzowania i przepływu prądu - omawia zjawisko magnetyzmu,

- opisuje rodzaje ruchów (prostoliniowy, krzywoliniowy), - opisuje zjawiska świetlne i dźwiękowe,

- wymienia cechy charakterystyczne poszczególnych grup bezkręgowców i kręgowców, - opisuje klimat na podstawie danych z wykresu klimatycznego,

- podaje przykłady roślin i zwierząt występujących w danej strefie klimatycznej, - opisuje klimat wysokogórski,

- opisuje przemiany fizyczne i reakcje chemiczne, - opisuje globalne skutki zanieczyszczenia powietrza,

na ocenę bardzo dobrą:

- charakteryzuje i opisuje skutki ruchu obiegowego i obrotowego Ziemi, - oblicza prędkość poruszającego się ciała,

- sprawdza doświadczalnie istnienie siły tarcia i oporu,

- omawia sposób rozmnażania się wybranych grup bezkręgowców i kręgowców, - wymienia cechy świadczące o przystosowaniu zwierząt do różnych typów środowisk, - opisuje klimat i krajobraz wszystkich stref klimatycznych,

- podaje sposoby ochrony przyrody,

- podaje przykłady organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

(6)

W semestrze ustala się następujące zasady oceniania:

1.

Forma pisemna:

prace klasowe z kończącego się działu lub innej wyznaczonej przez nauczyciela partii materiału (zapowiedziane dwa tygodnie wcześniej, z określeniem zakresu treści, po powtórzeniu materiału); sprawdzone w terminie do 2 tygodni, z możliwością poprawy każdej oceny (oprócz bardzo dobrej) w sposób określony przez nauczyciela; Prace są udostępniane rodzicom do wglądu na konsultacjach.

kartkówki ( bez zapowiedzi, z zakresu trzech ostatnich jednostek lekcyjnych) Ocena prac pisemnych, sprawdzianów, kartkówek dokonywana jest według kryteriów:

94% - 100% i bezbłędnie wykonane zadanie dodatkowe – ocena celująca 94% - 100% - ocena bardzo dobra

75% - 93% - ocena dobra

51% - 74% - ocena dostateczna, 35% - 50% - ocena dopuszczająca 0% - 34% - ocena niedostateczna

Dla uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych dostosowuje się prace pisemne do ich indywidualnych potrzeb i możliwości i ocenia się wg następującej skali:

100% - 94% - bardzo dobry (bdb) 93% - 75% - dobry (db)

74% - 51% - dostateczny (dst) 50% - 35% - dopuszczający (dop) 34% - 0% - niedostateczny (ndst)

Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadnia się pisemnie na końcu pracy w formie tabeli:

Sprawdzaniu podlegało: Uwagi/ pkt

wiadomości

1. ...

2. ...

...

...

...

...

...

...

umiejętności

1. 1. ...

2. 2. ………

...

...

...

...

...

...

Zalecenia do pracy: ………

………

podpis nauczyciela

(7)

2. Forma ustna:

minimum jedna odpowiedź ( z trzech ostatnich lekcji, bez zapowiedzi).

Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy. Na zakończenie lekcji uczeń ma prawo do wniesienia prośby o wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym. Nauczyciel realizuje prośbę ucznia najpóźniej w terminie dwóch dni od daty jej skierowania.

3. Bieżąca obserwacja aktywności ucznia w wyszczególnionych obszarach:

praca na lekcji:

- aktywność i zaangażowanie, - praca w grupie,

- praca samodzielna prowadzenie zeszytu ćwiczeń

- systematyczność, - estetyka,

problemowe, długoterminowe zadania dodatkowe (nieobowiązkowe): uczeń, który wykonał takie zadanie może zrezygnować z proponowanej oceny za nie, gdy jest ona dla niego niezadowalająca.

W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności, c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę, d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinie pracować dalej.

Przygotowanie do zajęć

Uczeń ma prawo do jednorazowego nieprzygotowania do zajęć w semestrze, które obejmuje nieopanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub brak zeszytu przedmiotowego. Fakt ten uczeń zgłasza przed rozpoczęciem zajęć.

Poprawianie ocen

Każdy uczeń ma prawo poprawić każdą otrzymaną ocenę (oprócz bardzo dobrej) w terminie dwóch tygodni od jej otrzymania w sposób określony przez nauczyciela.

Uczeń, który uzyskał klasyfikacyjną śródroczną ocenę niedostateczną uzupełnia poziom wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem uczącym.

(8)

Nadrabianie zaległości

Uczeń, który opuścił lekcje z przyrody ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach i zapisach lekcyjnych. W przypadku tygodniowej i dłuższej nieobecności, termin uzupełnienia braków należy indywidualnie uzgodnić z nauczycielem.

Każdą ocenę z pracy pisemnej uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decydują zapisy zawarte w Statucie Szkoły.

Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, ( z uwzględnieniem dysfunkcji i zdolności), w oparciu o opinię z PPP.

a) w przypadku dysgrafii:

ocenie nie podlega estetyka pisma w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń oraz na testach i kartkówkach,

uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma problemy z jej odczytaniem,

b) w przypadku dysortografii:

błędy ortograficzne nie mają wpływu na ocenę prac pisemnych, c) w przypadku dysleksji:

zachęca ucznia do czytania krótkich tekstów, wydłuża czas pracy,

ogranicza ilość wykonywanych ćwiczeń w czasie zajęć, sprawdzianów i testów.

d) w przypadku ucznia zdolnego:

kieruje ucznia za zgodą rodziców na badania w poradni;

opracowuje indywidualny program nauczania w oparciu o opinię z poradni, proponuje prace dodatkowe,

zwiększa liczbę zadań i ich stopień trudności w czasie zajęć,

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :