• Nie Znaleziono Wyników

"Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II", Radosław Kisiel, Wrocław 1998 : [recenzja]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share ""Antropologiczne implikacje encyklik Jana Pawła II", Radosław Kisiel, Wrocław 1998 : [recenzja]"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Ignacy Dec

"Antropologiczne implikacje encyklik

Jana Pawła II", Radosław Kisiel,

Wrocław 1998 : [recenzja]

Wrocławski Przegląd Teologiczny 7/1, 198-199

(2)

1 9 8 OMÓWIENIA I RECENZJE

W swoim trzecim wykładzie ks. Peter Hocken skupił się na „Teologicznej ocenie nowych kościołów charyzmatycznych”. Aspekt ich „nowości” przejawia się w nowym typie pobożności: dynamiczne uwielbienie, współczesna muzyka, podkreślanie lokalnej wspólnoty, aspekt międzynarodowy, podawania uczestnikom ogólnoświatowej wizji za­ angażowania, swobodne korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. Nato­ miast aspekt charyzmatyczności, obok specyficznej, „charyzmatycznej” właśnie modli­ twy, przejawia się na przykład w odkrywaniu ponadlokalnego powołania apostolskiego: misje, dzieła charytatywne, szerzenie Bibhi. W trakcie porównywania mentalności kato­ lickiej ze sposobem myślenia członków nowych charyzmatycznych kościołów i para-ko- ścielnych organizacji charyzmatycznych (lub ewangelikalnych) powstałych w świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat, P. Hocken podkreślił, że o ile Kościół katolicki przywią­ zany jest do pełni wyrazu wiary, to nowe kościoły bardziej zainteresowane są jej czysto­ ścią. Katolicy bardziej podkreślają ciągłość działania łaski Bożej i niewidzialny jej aspekt, a „nowi charyzmatycy” - widzą aspekt łaski objawiającej się w niespodziewanych Bo­ żych interwencjach, do tego możliwych do zaobserwowania w codziennym życiu.

W podsumowaniu czerwcowych konsultacji ekumenicznych na temat „Ekspansja nowych kościołów i para-eklezjalnych grup charyzmatycznych w świetle dialogu katolic- ko-zielonoświątkowego” stwierdzić trzeba, że było to niezmiernie ubogacające wydarze­ nie w bardzo różnych aspektach. Pierwszym z nich był wymiar informacyjny, jako że ks. Hocken w pełni zasługuje na miano światowego znawcy problematyki zielonoświątkowej i charyzmatycznej. Ważny był też wymiar spotkania w grupach roboczych w atmosferze uważnego dialogu katolików z przedstawicielami zielonoświątkowców i zborów wolno- chrześcijańskich. Całość dopełniona została przez towarzyszącą „Konsultacjom” modli­ twę o otwarcie na Boże światło w świecie, w którym - jak być może nigdy przedtem - potrzeba świadectwa i głosu nieskłóconych i niepodzielonych chrześcijan.

ks. A n d rze j Siem ieniewski

Ks. Radosław Kisiel

, A n tr o p o lo g ic z n e im p lik a c je e n c y k lik J a n a P a w ia I I ,

Wrocław 1998, ss. 312

Jan Paweł II w czasie swego dwudziestoletniego pontyfikatu ogłosił nadzwyczaj dużo róż­ nych dokumentów o charakterze doktrynalnym, moralnym, duszpasterskim Wśród nich jest 13 encyklik. Te ostatnie są dokumentami teologicznymi. Niektóre z nich mająjednak wyraźne odniesienia do różnych koncepcji filozoficznych i społecznych. Jest to zrozumiałe, jako że obecny Papież w swojej wcześniejszej działalności zajmował się filozofią a zwłaszcza antro­ pologią i etyką. Ogłoszone dokumenty papieskie, zwłaszcza encykliki, stają się przedmiotem analiz w rozprawach naukowych, w różnych publikacjach książkowych i artykułach.

Niedawno otrzymaliśmy na polskim rynku księgarskim kolejną pozycję książkową poświęconą myśli Jana Pawła II. Autorem jej jest ks. Radosław Kisiel, kapłan diecezji legnickiej, absolwent Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

W sygnalizowanej pracy autor postawił sobie za cel odsłonięcie obrazu człowieka, jaki jest implikowany przez papieskie encykliki. Podjęte zadanie tylko pozornie wydawało się nietrudne do wykonania. Jego łatwość wynikała z łatwo dostępnej i to polskiej literatury

(3)

OMÓWIENIA I RECENZJE 199 przedmiotu badań. Przed autorem rysowało się kilka sposobów realizacji postawionego zadania. Wydaje się, że autor wybrał drogę najprostszą i zarazem najbardziej klarowną. W poszczególnych rozdziałach uwydatnił najpierw główne idee antropologii kard. Karola Wojtyły i po części Jana Pawła II, by w drugim etapie wskazać na obecność tychże idei w sposób wyraźny czy też przynajmniej w sposób ukryty w niektórych encyklikach.

Korpus pracy podzielił autor na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wpro­ wadzający. Po uwagach ogólnych na temat encykliki jako formy nauczania papieskiego, autor dokonuje prezentacji dwunastu encyklik. Próbuje je usystematyzować, pogrupować oraz ukazać ich cechy formalne dotyczące stosowanych w nich metod i sposobów argu­ mentowania.

Rozdział dragi poświęca doświadczeniu, jako jednemu ze źródeł odkrywania prawdy 0 człowieku. Następne dwa rozdziały zawierają analizy dwóch czynników, przymiotów człowieka, stanowiących o wyższości bytu ludzkiego, bytu osobowego wśród całego ziem­ skiego stworzenia. Te przymioty osoby ludzkiej to wolność i związana z nią moralność.

W ostatnim rozdziale autor ukazuje papieską wizję człowieka w jej wymiarze społecz­ nym. Odsłania naukę kard. Karola Wojtyły i Jana Pawła II o osobie ludzkiej współbytują- cej z innymi osobami.

Rozprawa ks. Radosława Kisiela jest pozycją bardzo wartościową. Zawiera sporo ana­ liz tekstów źródłowych. Autor wykazuje tu dużo samodzielności, osobistej inicjatywy i po­ mysłowości. Wykorzystuje także komentarze napisane dotąd do papieskich encyklik, głów­ nie polskie, chociaż sięga także do zagranicznych.

Najważniejsze osiągnięcie rozprawy można upatrywać w trafnym, uprawomocnionym ukazaniu antropologicznego zaplecza papieskich encyklik, głównie encyklik moralnych 1 dogmatycznych. Mato niemałe znaczenie dla dzisiejszych badań teologicznych, w któ­ rych postulat kompatibilności i komplementamości obrazu człowieka, wywodzącego się z różnych dyscyplin, jest dziś tak bardzo ważny.

Lektura rozprawy każe nam wyrobić sobie sąd, iż jej autor jest bardzo dobrze zoriento­ wany zarówno w filozofii jak i w teologii Jana Pawła II. Książkę można zalecić wszystkim tym, którzy szukają pogłębienia myśli obecnego Papieża.

ks. Ign acy D ec

Ks. Władysław Zuziak,

D o jr z e w a n ie ś w ia d o m o ś c i r e fle k s y jn e j w filo z o fii m o r a ln e j G e o rg e s a B a s tid e ’a i J e a n a N a b e r ta ,

Kra­

ków 1998, ss.336

Ks. Władysław Zuziak, kapłan Archidiecezji Krakowskiej, ogłosił ostatnio książkę: „Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide’a i Jeana Naberta” (Kraków 1998, ss. 336). Jest to jego rozprawa habilitacyjna, przedstawiona na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Zanim zaprezentujemy tę rozprawę, war­ to przedstawić samego autora. Ks. Zuziak przeszedł przez dobre studia teologiczne: na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie uzyskał magisterium (1977) i licen­ cjat (1982) z teologii, pod kierunkiem ks. prof, dra hab. Kazimierza Kłósaka. Następnie studiował filozofię na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii, gdzie

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rusieckiego Zakład odgrywał wiodącą rolę w rozwoju polskiej toksykologii, co przejawiało się w wypromowaniu stosunkowo liczne- go grona doktorów i doktorów

Jak zauważa dalej autor, „źródłem analfabety- zmu funkcjonalnego jest przede wszystkim cyberprzestrzeń świata wirtualnego, która daje człowiekowi złudzenie obcowania ze

Among the 53 towns registering a population decrease, the largest type was H with a net out-migration exceeding the natural increase (27 units). High indices

Udowodnij, że w dowolnym ostrosłupie o podstawie będącej czworokątem wypu- kłym odcinki łączące środki ciężkości ścian bocznych ze środkami przeciwleglych krawę- dzi

6 listopada 2009 roku o godzinie 10 00 Jego Magnificencja Rektor Aka- demii Pedagogiki Specjalnej, prof. Jan Łaszczyk, uroczyście otwo- rzył plenarne obrady III Ogólnopolskiej

Pierwszym kluczowym objawem zwią- zanym z rozwojem cukrzycy typu 2 jest spadek wrażliwości tkanek docelowych na działanie insuliny (insulinooporność), któ- rej

– mechanizmy finansowe wspierające działania w zakresie redukcji emisji gazów cie- plarnianych – mechanizmy finansowe stymulujące redukcję emisji tych gazów są

trafiły one do nowej biblioteki opactwa, w której znalazły się tak- że inne ważne kolekcje rękopisów z Fuldy (m.in.. Nowa biblioteka zawiera zatem zbiór kodeksów rękopiśmiennych

gebouw van de faculteit door brand verwoest en daarmee is veel materiaal van onderwijs- en onderzoekswerk verloren gegaan. De Alumni van de faculteit zijn daarom verzocht hun

We summarize our contributions as follows: 1) We propose a novel Multi-modal Tensor Fusion Network (MTFN) that directly learns an accurate image-text similarity function for visual

Let us remember that European moral panic about refugees focused on the social, cultural and economic safety issues (threat of terrorism, threat to cultural identity, threat

czy CRZZ, Warszawa 1976, s.. Z tego względu interesujące jest, jak definiowa- ny jest termin „wychowanie” w podręcznikach z zakresu pracy socjalnej i bran- żowych

7. From the perspective of my personal interests, it gave me particular pleasure to read Natalia Racewicz’s thoughts on mediation. The idea of mediation has for some time

Głoszą wierność Boga i świadczą o Jego miłości (Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Rafała Guizara Valencii, Modesta od Jezusa i Maryi, Genowefy Torres Morales i

Kerygmat chrześcijański tylko wtedy nie jest sprzeczny z godnością człowieka, kiedy wiara jest prawdą; wówczas bowiem nie krzywdzi ona nikogo , przeciwnie, jest dobrem,

Besides the parameters to control for the fabrication of polymer-only fibers, spinning mixed matrix membranes in asymmetric hollow fiber geometry (MM-HFbM) brings a few more issues

Następnie Fundacja wspólnie z fundatorem przygotowała na rok szkolny 2004/2005 program „Lider Szkoły”, którego odbiorcami są najbardziej uzdol- nieni, będący w

Bohater Łuczeńczyka wydaje się często nieobli- czalny, jest samotny, jego ścieżki prowadzą przez mroczne, puste ulice, niesie w sobie zbrodniarza.. Podobno w każdym z nas

Following the Civil War “standards of fair practice” were instituted when in 1867 the American Institute of Architects, (the professional organization for licensed architects in the

Apostoł Bożego miłosierdzia jest przede wszystkim człowiekiem, który ma świadomość obdarowania łaską Bożego miłosierdzia, które ujawniło się w początku jego życia,

Celem autorów artykułu jest określenie działań zarządczych, które oddziałują na dobrostan pracowników i występują w newralgicznych obszarach procesu zarzą-

Finally, the Traveling Wave Methanol Steam Reforming (TWSR) reactor is seen as the most promising concept since it addresses most of the PI principles. The

sie liczby bezzębnych osób starszych nie dotyczy Polski. Buczkowska ‑Radlińska: Funkcjonalność narządu żucia …, 40 M. Gałczyńska ‑Rusin: „Jakość życia pacjentów…,