ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie koncepcji na realizację projektu analizy i wartościowania stanowisk pracy w Spółce.

Pełen tekst

(1)

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu Ustawy ,,prawo zamówień publicznych”.

2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Oferenta części zamówienia podwykonawcom.

II

. ZLECENIODAWCA

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna 01-207 Warszawa

ul. Karolkowa 22/24 REGON 000043937 NIP 525-000-04-81 KRS 0000147193

Kapitał zakładowy: 230 000 000 zł (wpłacony w całości).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie koncepcji na realizację projektu analizy i wartościowania stanowisk pracy w Spółce.

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

a) Proces realizowany będzie przy ścisłej współpracy przedstawicieli Zleceniodawcy oraz Związków Zawodowych.

b) Efekty prac projektowych będą podstawą do zbudowania nowoczesnego systemu wynagradzania w Spółce.

c) Przedstawiona przez Oferenta koncepcja na realizację procesu musi być dostosowana do specyfiki Spółki (polski producent leków, istniejący na rynku od ponad 185 lat).

2. OCZEKIWANE EFEKTY KOŃCOWE PROJEKTU:

a)

Stworzenie ujednoliconych i wystandaryzowanych opisów stanowisk pracy będących narzędziem do realizacji procesu wartościowania oraz innych funkcji personalnych.

b)

Ustalenie hierarchii stanowisk z uwzględnieniem zadań i odpowiedzialności oraz wymagań kompetencyjnych.

c)

Stworzenie struktury zaszeregowań.

d)

Opracowanie nowego taryfikatora wynagrodzeń.

e)

Opracowanie nowych siatek płac zasadniczych wraz analizą kosztów ich wdrożenia.

f)

Rekomendację najkorzystniejszego systemu premiowego z mechanizmami podwyżkowymi spośród kilku przedstawionych wariantów wraz z analizą kosztów ich wdrożenia.

g)

Raporty cząstkowe z każdego etapu projektu oraz raport końcowy w formie podręcznika.

h)

Wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu systemu

Opracowanie dokumentacji prawnej regulującej politykę wynagradzania w Spółce.

(2)

Doradztwo merytoryczne w formie e-mailowym i telefonicznym w zależności od potrzeb Zleceniodawcy po zakończeniu realizacji projektu w wymiarze co najmniej 40 godzin.

3. ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

1. Analiza i opis stanowisk pracy zgodnie z przyjętą metodologia procesu wartościowania a) Diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska, określenie zakresu

odpowiedzialności związanego z zadaniami oraz mierników realizacji zadań.

b) Diagnoza kluczowych kompetencji niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy.

c) Stworzenie i wystandaryzowanie opisów stanowisk pracy.

2. Wartościowanie stanowisk pracy

a) Przygotowanie schematu wartościowania stanowisk pracy (zestaw kryteriów wraz z poziomami).

b) Zwartościowanie około 200 stanowisk pracy.

c) Opracowanie wyników wartościowania i analizy pracy.

3. Opracowanie wariantów zmian systemu wynagradzania pracowników

a) Przygotowanie struktury zaszeregowania wynikającej z wartościowania stanowisk pracy.

b) Opracowanie siatek płac zasadniczych.

c) Przedstawienie rekomendacji najkorzystniejszego systemu premiowego z mechanizmami podwyżkowymi wybranego spośród kilku opracowanych wariantów zgodnych z

przeprowadzonym wartościowaniem stanowisk i przy uwzględnieniu założonego budżetu.

4. Wsparcie we wdrożeniu i utrzymaniu systemu

a) Przygotowanie zestawu procedur służących utrzymaniu systemu.

b) Opracowanie dokumentacji prawnej regulującej politykę wynagradzania w Spółce.

IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać pocztą na adres Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24 , 01-207 Warszawa lub złożyć w kancelarii pokój nr 111 do dnia 30.07.2010r. do godz. 14.00.

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania. W przypadku ofert przesłanych pocztą za oferty złożone po terminie uważa się oferty doręczone Zleceniodawcy po terminie określone w ust.1.

3. Oferent może, przed terminem do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD OFERENTÓW

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej.

2. Kserokopia nadania NIP i REGON.

3. Wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia – nie mniej niż 5 ukończonych projektów z ostatnich 3 lat prowadzenia działalności. Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem zamówienia, Zleceniodawca rozumie usługę polegającą na realizacji projektów w zakresie: analizy i opisu stanowisk pracy, wartościowania stanowisk pracy, budowania siatek płac i systemów premiowych.

(3)

4. Dokumenty potwierdzające zrealizowanie usług z należytą starannością (referencje, opinie).

5. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, przewidywanej roli w projekcie oraz udokumentowanej współpracy ze Związkami Zawodowymi.

6. Wypełniony formularz ofertowy z proponowaną ceną (brutto i netto) usługi.

7. Harmonogram projektu z opisem produktów na poszczególnych etapach wdrożenia.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zleceniodawcy, nazwa i adres Oferenta, z adnotacją Zapytanie ofertowe ,,WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY”.

VII. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Doświadczenie Oferenta potwierdzone odpowiednimi referencjami i wykazem zrealizowanych usług.

2. Poziom merytoryczny przygotowanej oferty.

3. Cena usługi uwzględniająca:

a) wartość usługi netto,

b) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT).

4. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi niezwłocznie wszystkie

podmioty, które, przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie zobowiązuje Zleceniodawcy do zawarcia umowy.

3. Wybrany Oferent będzie zobowiązany do podpisania deklaracji poufności.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

IX. OSOBY DO KONTAKTÓW

Małgorzata Jaszczuk tel. 022 535 70 70 lub 510 992 049

e-mail.: m.jaszczuk@polfawarszawa.pl Teresa Rybak

tel. 022 535 70 70

e-mail.: t.rybak@polfawarszawa.pl

Załączniki:

Nr 1 formularz ofertowy Nr 2 wykaz konsultantów Nr 3 wykaz wykonanych usług

………..

(Zarząd)

(4)

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

………. ………...

/nazwa i adres firmy/ /miejscowość i data/

OFERTA

dla Polfa Warszawa S.A.

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2010r.

………

/nazwa i adres oferenta/

Nr telefonu……….

Adres internetowy………..e-mail……….

REGON……….NIP……….

l.p. Zakres tematyczny Ilość dni Wartość netto Wartość brutto 1.

2.

3.

ŁĄCZNIE

DANE OSOBY UPOŻANIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY OFERENTA:

Imię i nazwisko………

Stanowisko………..

Nr telefonu………..

………

/data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta/

(5)

Załącznik nr 2

……… ………

/nazwa i adres firmy/ /miejscowość i data/

WYKAZ KONSULTANTÓW

Konsultanci predestynowani do realizacji przedsięwzięcia

l.p. Imię i nazwisko / stanowisko

Kwalifikacje Wybrane

doświadczenia Doświadczenie we współpracy ze Związkami Zawodowymi

………..

/data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta/

(6)

Załącznik nr 3

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT W ZAKRESIE TEMATYKI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Zleceniodawcy

Opis projektu, rodzaj

wykonywanych usług* Terminy realizacji

(rozpoczęcie i zakończenie) Wartość zamówienia brutto

UWAGA! Usługi muszą być potwierdzone dokumentami potwierdzającymi, iż usługi te zostały wykonane z należytą starannością.

* zalecane załączenie referencji do poszczególnych projektów

Podpis i pieczęć Oferenta

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :