REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO W TARNOBRZEGU

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 im. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO W TARNOBRZEGU

§ 1

Postanowienia wstępne 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Władzami samorządu uczniowskiego są:

a) na szczeblu klasy: samorządy klasowe,

b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego.

3. Samorząd klasowy składa się z:

a) przewodniczącego,

b) zastępcy przewodniczącego, c) skarbnika.

4. Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcą.

§ 2

Cele działania Samorządu Uczniowskiego

Celem działania Samorządu jest rozwijanie samorządności szkolnej i kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania opartych na demokratycznych zasadach współżycia między ludźmi.

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację

3. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

4. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

5. Podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.

6. Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.

7. Uczenie demokratycznych form współżycia.

8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

9. Uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienie odrębności przekonań, tolerancji.

10. Rozwijanie modelu ucznia aktywnego i odpowiedzialnego.

11. Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, zdrowotną, regionalną i ekologiczną.

(2)

§ 3

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku roku szkolnego (do końca września).

2. Wybory poprzedza prezentacja kandydatów do organu samorządu ( na tablicy informacyjnej SU).

3. Kandydatami do organu Samorządu Uczniowskiego są uczniowie klas IV- VIII.

4. Wybory są przeprowadzane w trybie powszechnym i tajnym. Każdemu uczniowi przysługuje jedna karta do głosowania.

5. Na kartach do głosowania uczniowie stawiają znak X przy nazwisku jednego kandydata- tym samym dokonują wyboru Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

6. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, kolejny - zastępcą. Po zajęciu przez kandydatów w/w funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego.

7. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia problemy w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takiej sytuacji:

a) w przypadku członka samorządu klasowego dokonuje się wyboru innego kandydata, b) w przypadku członka Rady Samorządu Uczniowskiego powołuje się kolejną osobę z listy, która uzyskała największą liczbę głosów podczas wyborów.

8. Kadencja wszystkich organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok lub do czasu ustalenia kolejnych wyników wyborów.

§ 4

Prawa Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły,

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznania się z programem nauczania;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizowania życia szkolnego, d) prawo redagowania gazetki szkolnej

e) prawo do organizowania w szkole działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

(3)

2. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.

§5

Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Reprezentowanie ogółu uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu

2. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.

3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły oraz własnych zainteresowań.

4. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

5. Organizacja dyskotek szkolnych.

6. Organizacja i udział w akcjach charytatywnych.

7. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

8. Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych.

9. Decyzje podjęte przez Samorząd Uczniowski muszą być zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

(4)

§ 6

Sposób prowadzenia dokumentacji Rady Samorządu Uczniowskiego 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi:

a) plan pracy Samorządu Uczniowskiego

b) sprawozdanie z planu pracy Samorządu Uczniowskiego c) regulamin Samorządu Uczniowskiego

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

§7

Zadania opiekuna/ opiekunów Samorządu Uczniowskiego

1. Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

2. Wspiera działania Samorządu Uczniowskiego.

3. Pomaga w planowaniu i realizacji działań Samorządu . 4. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.

5. Wraz z Radą Samorządu Uczniowskiego prowadzi dokumentację Samorządu Uczniowskiego.

§8

Fundusz Samorządu Uczniowskiego

1. Samorząd Uczniowski może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.

2. Dysponentami funduszów są Rada Samorządu Uczniowskiego i samorządy klasowe, każda we własnym zakresie, a dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego lub z wychowawcą klasy.

3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z imprez organizowanych przez samorząd, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców oraz inne organizacje i instytucje.

4. Rada Samorządu Uczniowskiego posiada swoje fundusze na koncie Rady Rodziców.

(5)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :