Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Wł. St. Reymonta ul. Szkolna Dobryszyce

Pełen tekst

(1)

Zamawiający:

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

im. Wł. St. Reymonta ul. Szkolna 4 97 – 505 Dobryszyce

tel./faks 044 6811182 lub 044 6811191 email: zsr_dobryszyce@pro.onet.pl

http: zsrdobryszyce.republika.pl

NIP 772–00–17–162 REGON 000783551 Numer sprawy: ZSCKR – 215 / 04 /11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

o wartości: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Na dostawy węgla i miału węglowego w sezonie opałowym 2011/2012

SPORZĄDZIŁ:

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Paweł Kilańczyk

Dobryszyce dnia 04.10.2010 r.

ZATWIERDZIŁ:

D Y R E K T O R mgr inż. Wiesław Olejnik

(2)

Dobryszyce 14.10.2011 roku ZSCKR – 215 / 04 /11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796), (3,839).

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod CPV: 09111210-5

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część I – 240 ton węgla kostki o granulacji 63÷200 mm, kaloryczności powyżej 28 000 kJ/kg, zawartości popiołu do 4 % i zawartości siarki max 0,8 %;

Część II – 150 ton miału węglowego o kaloryczności powyżej 24 000 kJ/kg, zawartość popiołu do 15% i zawartości siarki max 0,8 %, wilgotność do 15 %.

2.2. Parametry przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt.2.1. winny zostać potwierdzone na żądanie Zamawiającego załączonym przez Wykonawcę świadectwem jakości.

2.3. Wymieniony w pkt. 2.1. przedmiot zamówienia będzie dostarczany w częściach, każdorazowo na podstawie zlecenia telefonicznego Zamawiającego, w którym zostanie określona ilość dostarczanego przedmiotu umowy oraz termin dostawy.

2.4. Wielkość poszczególnych dostaw uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym:

a) w przypadku dostawy węgla kostki wielkość każdorazowej dostawy wynosi od 6 ton do 16 ton;

b) w przypadku dostawy miału węglowego wielkość każdorazowej dostawy wynosi od 8 ton do 12 ton.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

(3)

Termin realizacji zamówienia ustala się na okres opałowy od dnia podpisania umowy do 30 września 2012 roku.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W zakresie powyższego warunku Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.

2007 nr 155 poz. 1095 z późn. zm.).

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

4.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

4.3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty stosownego oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika winno być podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

4.4. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4.1.

4.5.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonywana będzie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

4.6.Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy.

4.7.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 5.3 lit. a), d) składa dokument

(4)

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.7 oraz w pkt 5.3 lit. c) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

5. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

5.1. Wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji).

5.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o tym, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i w pełni je akceptuje - załącznik nr 2 do specyfikacji.

5.3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych w tym:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia

(5)

działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 4.

Uwaga :

W przypadku gdy Wykonawcy występują wspólnie wówczas każdy z nich jest zobowiązany do złożenia dokumentów określonych w pkt. 5.3.

5.4 Parafowany i zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 5 do specyfikacji.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

6.1. Każdy Wykonawca, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem składania ofert.

6.2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

6.3. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania.

6.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Do kontaktu z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upoważniony jest:

- Paweł Kilańczyk – kierownik gospodarczy; tel./fax. (44) 681-11-91; 681-11-82;

adres E-mail: zsr_dobryszyce@pro.onet.pl 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

10.1. Postać oferty:

(6)

a) oferta winna być sporządzona w języku polskim, na Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców postanowieniami niniejszej specyfikacji,

c) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Uprawnienie to powinno w sposób jednoznaczny wynikać ze złożonych dokumentów ofertowych, a konkretnie z aktualnego odpisu z właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa dla osoby trzeciej przez osoby wymienione w tych dokumentach,

d) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający ich dekompletacji,

e) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.2. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, na adres Zamawiającego.

10.3. Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

10.4. Oznakowanie koperty:

DOSTAWA OPAŁU 2011/2012

10.5. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty

przed upływem terminu do składania ofert.

10.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami 10.1.- 10.4. Koperta winny być dodatkowo oznaczona napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

10.7. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert.

10.8. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

10.10 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

10.11 Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

(7)

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

11.1. Oferty należy składać pod adresem:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta

ul. Szkolna 4 97-505 Dobryszyce

Sekretariat

11.2. Oferty należy składać do dnia 24 października 2011 r. do godz. 1200.

11.3. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.4. Oferty przesłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem doręczenia ich do siedziby Zamawiającego do dnia 24 października 2011 r. do godz. 1200.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2011 r. do godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego, sekretariat szkoły.

11.6. Otwarcie ofert jest jawne.

11.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.9. Informacje, o których mowa w pkt 11.7-11.8. przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

11.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji dotyczących nazwy (firmy), adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

12.1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a w szczególności koszt transportu we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz koszt rozładunku.

Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość podatku, cenę ogółem z naliczonym podatkiem VAT.

(8)

12.2. Wykonawca może podać tylko jedną cenę w PLN - cena ta musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.3. Jeżeli Zamawiający uzna, że oferta nie jest zgodna z treścią SIWZ obowiązany będzie odrzucić ofertę.

12.4. Prawidłowego ustalenia podatku VAT należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

12.5. Źle naliczony podatek VAT Zamawiający uzna za błąd w obliczeniu ceny i na podstawie art. 89 ust.1 pkt.6 zobowiązany jest do odrzucenia oferty.

12.6. Ceny podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia.

12.7. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art.88 u pzp.

12.8. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie

wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

12.9. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

13 .1.Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, są:

a) cena (z wyszczególnieniem podatku VAT) za dostawę (98%):

a. węgla kostki (część I);

b. miału węglowego (część II).

b) termin płatności (2%).

13.2. Wykonawca, który zaproponował w ofercie najniższą cenę za dostawę:

a) węgla kostki (część I);

b) miału węglowego (część II)

otrzymuje maksymalną liczbę punktów (98 pkt.), a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

najniższa cena wśród złożonych ofert

Liczba punktów = --- x 98 pkt.

wyliczona dla danej oferty cena badanej oferty

13.3. Wykonawca, który zaproponował w ofercie najdłuższy termin płatności otrzymuje maksymalną liczbę punktów (2 pkt.), a pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru:

termin płatności badanej oferty

Liczba punktów = --- x 2 pkt.

wyliczona dla danej oferty najdłuższy oferowany termin płatności

(9)

13.4. W trakcie dokonywania oceny ofert porównywane będą kolejno ceny i terminy płatności zawarte w formularzu ofertowym dla każdej części oddzielnie. Spośród złożonych ofert, dla każdej części osobno zostanie wybrana oferta o najniższej cenie i najdłuższym terminie płatności.

13.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru przedstawionego w tabeli:

LP = A + B, gdzie:

Kryterium Ranga

% pkt.

A Liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty

98* 98*

B Liczba punktów uzyskanych w kryterium – termin płatności

2* 2*

LP Liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę

Razem

100* 100*

* wartości przykładowe

13.6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów (sumę punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) dla danej części, zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe

oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja danej części zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

13.7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium terminu płatności dla danej części, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

14.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

14.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

(10)

UWAGA!!!

W załączonym do S.I.W.Z. projekcie umowy (załącznik nr 5) uwzględniono dostawę obu części, o których mowa w pkt. 2.1. S.I.W.Z. W przypadku wyłonienia w postępowaniu przetargowym dwóch Wykonawców na poszczególne części przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona stosownych zmian projektu umowy.

15.1. Postanowienia umowy zawarto w:

- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W treści umowy, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający

z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Zakazuje się

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania

.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

16.1. Środki ochrony prawnej (protest) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

16.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

16.3. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie:

pisemnej i faxem (adres i nr fax. w nagłówku SIWZ).

16.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.

16.5. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

(11)

16.6. Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje odwołanie.

16.7. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19,

poz. 177 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

18. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2,

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3,

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – załącznik nr 4,

5. Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 5, Dobryszyce, dnia 14.10.2011 r.

SPORZĄDZIŁ:

Paweł Kilańczyk ZATWIERDZIŁ:

D Y R E K T O R mgr inż. Wiesław Olejnik

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :