• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Od Redakcji

Problemy Profesjologii nr 2, 9

2014

(2)

Od Redakcji

Złożoność problematyki zakreślonej obszarem profesjologii w decydujący sposób ma wpływ na indywidualne i społeczne życie człowieka, funkcjonowanie organizacji i instytucji, procesy globalizacyjne.

Przestrzeń edukacyjno-zawodowa stanowi podstawę aktywności człowieka. W niej zachodzą procesy wyznaczające przebieg życia, decydują o jego poziomie, stylu, harmonii wewnętrznej i relacjach z otoczeniem.

Przedkładana w Półroczniku problematyka jest treściowo zróżnicowana, odnosi się bowiem do wielu aspektów przebiegu życia człowieka. Prezentowane są prace przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych oraz praktyki. Wychodzimy z założenia, że złożoność procesów profesjologicznych wymaga szerszego kontekstu badań i analiz.

Na łamach niniejszego numeru prezentowane są prace przede wszystkim z zakresu na-uk społecznych i humanistycznych (np. pedagogiki, socjologii, psychologii, filozofii, organi-zacji i zarządzania itp.). Ten numer półrocznika zawiera teoretyczne rozważania o edukacji, ergonomii, psychologii, problemach przemian globalizacyjnych, pracy i zatrudnienia oraz kształtowania sylwetek zawodowych pracujących. Istotnymi (ważnym indywidualnie i spo-łecznie) zagadnieniami prezentowanymi w numerze są problemy migracji zarobkowej oraz aktywności osób na rynku pracy. Charakterystyczne w tym numerze nurty prezentowanych prac odnoszą się do szczególnie ważnych zagadnień kształtowania procesów pracy i tożsamo-ści zawodowej człowieka.

Jesteśmy przekonani, że lektura prezentowanych prac pozwoli znaleźć Państwu inspi-racje dla własnych dociekań naukowych oraz będzie przydatna dla praktyków w poszukiwa-niu możliwości kształtowania procesów profesjologicznych w systemie edukacji, pracy, życiu społecznym.

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu Półrocznika.

Cytaty

Powiązane dokumenty