• Nie Znaleziono Wyników

(1)Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2021 r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "(1)Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 lutego 2021 r"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Uchwała nr 1/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia protokołu nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach z 08.12.2020 r.

Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. przyjęła protokół nr 11/8/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 8 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(2)

Uchwała nr 2/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych mgr. Leszkowi Kośnemu

Na podstawie art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1789), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018r., poz. 1669 ze zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu mgr. Leszkowi Kośnemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Rola “Bartnika Postępowego” (1875-1939) w rozwoju I popularyzacji wiedzy fachowej w Polsce.

§ 2. Rada podjęła również uchwałę o uznaniu rozprawy doktorskiej za wyróżniającą.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:

Ustawa nie przewiduje odwołania.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(3)

Uchwała nr 3/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Annie Rakoczy

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 190 i art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn.

zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, § 3 ust. 2 i § 5 pkt 2 uchwały Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r., z późn. zm. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim, § 23 ust. 8, 9 i 10 uchwały Nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. uchwala, co następuje:

§ 1. Na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr Annie Rakoczy wyznacza się:

1/ Pana dr Pawła Pawińskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały nie przysługuje stronie odwołanie.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

(4)

UCHWAŁA nr 4/2021

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie zatrudnienia dr Aleksandry Matyi na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (zastępstwo na czas określony)

Na podstawie § 29 pkt 12 Uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje pozytywnie wniosek o zatrudnienie dr Aleksandry Matyi na stanowisku asystenta (w wymiarze ½ etatu) w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (zastępstwo na czas określony).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r. w sprawie

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej oraz określenia zakresu egzaminu z dyscypliny podstawowej w

w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego Rada Dyscypliny Naukowej Językoznawstwo na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. uchwala,

Marcina Wodzińskiego jako kandydata do I edycji Nagrody Heisiga w uznaniu za przełomowe i nowatorskie badania o znaczeniu światowym w zakresie studiów judaistycznych,

Nadaje się Pani mgr Paulinie Pająk stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem:

przyjęła protokół nr 13/2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 marca 2021 r.. Przewodniczący

przyjęła protokół nr 12/1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach ze zwyczajnego posiedzenia, które odbyło się 9 lutego 2021 r.. Przewodniczący