6/5 Pole prostokąta i kwadratu.

15  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

6/5 Pole prostokąta i kwadratu.

1. Pole narysowanej figury wyrażone jednostkami wynosi:

A.6 jednostek B.5 jednostek

C.10 jednostek D.12 jednostek

2. Kwadrat o boku 6 cm ma pole równe:

A.36 cm B.6 cm2 C.24 cm D.36 cm2

3. Podłoga pokoju Ewy jest kwadratem o boku 4,2 m. Jakie pole ma podłoga w tym pokoju?

4. Tata kupił dywanik o wymiarach 2 m × 1,8m. Oblicz pole tego dywaniku.

5. Pod każdym rysunkiem napisz pole prostokąta.

6. Oblicz pole narysowanej figury.

7. Oblicz, jaka jest długość drugiego boku prostokąta, wiedząc, że pole każdego z nich wynosi 72 cm2.

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :