• Nie Znaleziono Wyników

W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja odpowiedzi „tak” i „nie”

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja odpowiedzi „tak” i „nie”"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

... ... ...

imie i nazwisko klasa nr telef onu

Test kwalifikacyjny na IV Warsztaty Matematyczne

Klasa druga i czwarta

Na pytania odpowiada się „tak” lub „nie” poprzez wpisanie odpowiednio „T” bądź „N”

w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja odpowiedzi „tak” i „nie”. W zestawach zaznaczonych gwiazdką (gwiazdka wygląda tak: * ) prócz udzielenia odpowiedzi należy je uzasadnić.

Zasady punktacji:

Za pojedynczą poprawną odpowiedź: 1 punkt.

Za pojedynczą niepoprawną odpowiedź: –1 punkt.

Za brak odpowiedzi: 0 punktów.

Za wszystkie poprawne odpowiedzi w jednym trzypytaniowym zestawie dodatkowe 2 punkty.

Za poprawne uzasadnienie pojedynczej odpowiedzi: 1 punkt.

Za niepoprawne uzasadnienie pojedynczej odpowiedzi bądź brak takowego: 0 punktów.

Powodzenia!

1. Onufry i Joasia maja, po symetrycznej monecie. Onufry rzuca nia, 64 razy, a Joasia 65 razy. Szansa, że

Onufry wyrzuci nie wie,cej niż 16 orłów jest mniejsza niż 25%.

Onufry wyrzuci mniej orłów niż Joasia jest wie,ksza niż 50%.

Onufry wyrzuci dokładnie 63 orły jest wie,ksza niż że Joasia wyrzuci dokładnie 64 reszki.

2*. Niech n be,dzie liczba, całkowita,dodatnia,. Rozważmy wielomian W (x) = (x2− x − 1)n. Suma współczynników wielomianu W jest zawsze nieujemna.

Suma współczynników przy nieparzystych pote,gach wielomianu W jest zawsze niedo- datnia.

Współczynnik przy x2n−1 jest nie wie,kszy od 1.

(2)

3. Dany trójka,t ABC. Szukamy takich punktów D, E, F na odpowiednio bokach BC, CA, AB, że DC = CE, DB = BF i EA = F A.

Takie punkty D, E, F zawsze istnieja,.

Jeśli punkty D, E, F istnieja,, to sa, punktami styczności okre,gu wpisanego w trójka,t ABC.

Jeśli punkty D, E, F istnieja,, to trójka,t DEF jest podobny do trójka,ta ABC.

4*. W trójka,cie ABC odcinki AD, BE i CF sa, środkowymi. Niech |BC| = a, |AC| = b,

|AB| = c, |AD| = d, |BE| = e, |CF | = f, 2p = a + b + c, s = d + e + f.

s= p√ 3.

s > p.

s¬ 2p.

5. W pierwszych klasach w Staszicu można odrabiać prace domowe z chemii, geografii i biologii. Tylko chemie, odrabia 29 uczniów, tylko biologie, 58, zaś tylko geografie, 73. Uczniów odrabiaja,cych zarówno chemie, jak i biologie, jest 15 (cze,ść z nich może odrabiać też geografie,), biologie, i geografie, 20, geografie, i chemie, 17.

Jest możliwe, że dokładnie 110 osób odrabia geografie,. Jest możliwe, że biologie, odrabia 95 osób.

Na pewno chemie, odrabia przynajmniej 46 osób.

6. Dany jest pie,cioka,t foremny ABCDE. Punkty F i G sa, takie, że trójka,ty ABF i CDG sa, równoboczne oraz punkt F leży wewna,trz pie,cioka,ta ABCDE, a G na zewna,trz.

Ka,t CF D wynosi 82. Ka,t F CD wynosi 44. Ka,t BGC wynosi 6.

7. Prawdopodobieństwo znalezienia wśród 400 kandydatów do szkoły dwudziestu urodzonych tego samego dnia tygodnia jest

równe 207. równe 1.

(3)

8. Niech P (n) = 2n+ 3n dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n.

7|P (543).

Istnieje takie n > 1, że n|P (n).

Istnieje takie n, że 7|(P (n) − 1)(P (n) − 3).

9. Onufry i Joasia graja, w naste,puja,ca, gre,: na stole leża, 102103 cukierki. Gre, rozpoczyna Joasia, ruchy wykonuja,na przemian. Ruch polega na zdje,ciu ze stosu 34, 51 lub 68 cukierków.

Gre, wygrywa gracz, który pozostawi na stole dokładnie k cukierków. Remis naste,puje, gdy któryś gracz nie może wykonać ruchu. Onufry może wygrać gre,, niezależnie od ruchów Joasi, jeśli:

k= 0.

k= 1.

k= 52.

10. Płaszczyzna dobrze dziela,ca bryłe, to taka, która dzieli ja,na dwie przystaja,ce bryły.

Czworościan foremny ma dokładnie 10 płaszczyzn dobrze dziela,cych.

Dwudziestościan foremny ma mniej niż 2003 płaszczyzny dobrze dziela,ce.

Ostrosłup prawidłowy 2003-ka,tny ma dokładnie 2003 płaszczyzny dobrze dziela,ce.

11. Niech fn: R \ {0} → R i fn(x) = xn+ n dla liczb całkowitych n.

fn może mieć miejsca zerowe tylko jeśli n < 0.

Istnieje takie całkowite n i rzeczywiste x 6= 0, że fn(x) + f−n(x) = 32.

Dla każdego całkowitego n i rzeczywistego x 6= 0 zachodzi nierówność fn2(x) + f−n2 (x) ­ fn(x) + f−n(x).

12. Skoczek szachowy na szachownicy n × n może obejść wszystkie pola szachownicy be,da,c na każdym dokladnie raz i wrócić do pola z którego zaczynał jeśli:

n= 3.

n= 5.

n= 81.

13. Dziadek napisał w rza,dku 2003 liczby. Babcia zauważyła, że każde cztery kolejne liczby w rza,dku Dziadka daja, te, sama, sume,. Wnuczek zdradził nam, że pierwsza, liczba,z rza,dku jest 7, pie,ćdziesia,ta,pierwsza, 4, czwarta, zaś 23.

Możliwe jest, że setna, liczba, jest 13.

1001-a, liczba, musi być 6.

Liczba, na pozycji 2002 musi być 23.

14. Przecinaja,c dwudziestościan foremny płaszczyzna, w przekroju można otrzymać:

pie,cioka,t foremny.

dziewie,cioka,t o równych bokach.

dziesie,cioka,t foremny.

(4)

15*. W trójka,cie ostroka,tnym ABC, jeśli naste,puja,ce punkty istnieja,, to sie, pokrywaja,: ortocentrum i punkt o najmniejszej sumie odległości od wierzchołków i boków.

środek cie,żkości i punkt o najmniejszej sumie odległości od boków.

środek okre,gu opisanego i punkt o najmniejszej sumie odległości od wierzchołków.

16. Funkcja f (x) = x2 jest jedyna,funkcja, spośród funkcji prowadza,cych z rzeczywistych w rzeczywiste spełniaja,ca,dla dowolnych x, y ∈ R równanie:

(f (x) + f (y))2 = f (x2+ y2).

f(x + y) = f (x) + f (y) + 2xy.

f2(x + 1) = x4+ 4x3 + 6x2+ 4x + 1.

17. Dla dowolnej funkcji f : R → R funkcja g(x) = f (x4) jest parzysta.

h(x) = f4(x) jest parzysta.

i(x) = f (x3) jest nieparzysta.

18. Dane sa,liczby całkowite dodatnie k i l i szachownica n × n. Ruch superskoczka polega na przesunie,ciu sie, o k pól w jednym z kierunków równoległych do krawe,dzi pól i o l w kierunku prostopadłym do poprzednio wybranego kierunku. Superskoczek może, be,da,c na dowolnym polu, dojść na dowolne inne, jeśli:

n= 2003, k = 84, l = 343.

n= 2003, k = 1117, l = 1119.

n= 2003, k = 1234, l = 17.

19*. Prostopadłościan ABCDEF GH, w którym krawe,dziami bocznymi sa, AE i BF , ma krawe,dzie boczne i przeka,tne główne o długościach be,da,cych liczbami całkowitymi.

Krawe,dzie boczne moga,mieć wszystkie długości nieparzyste.

Możliwe jest, że odcinki AB, BC i AC maja, długości be,da,ce kwadratami liczb całko- witych.

Możliwe jest, że AB = BC.

(5)

20. Funkcja f : R → R jest nieparzysta, a g : R → R jest parzysta.

Funkcja h(x) = f2(x) jest parzysta.

Funkcja i(x) = f (g(x)) jest parzysta.

Funkcja j(x) = (f (x) + g(x))2 jest parzysta.

21*. Dla każdych liczb całkowitych dodatnich n > 2 i 1 < k < n zachodzi n|knk

. n(n − 1)|knk

. n|nk

 wtedy i tylko wtedy, gdy n jest liczba,pierwsza,.

22. Dany jest trójka,t rozwartoka,tny o bokach a, b, c. Jest możliwe, by:

ca+ bc = c2. a3+ b3 = c3. a32 + b32 = c32.

23. Niech n be,dzie liczba, całkowita, dodatnia,. Niech P (x) = (2 − x)n, Q(x) = (x + 2)n, W(x) = P (x) + Q(x), T (x) = P (x) − Q(x).

Suma współczynników przy nieparzystych pote,gach wielomianu W może być dodatnia.

Współczynnik przy x24 wielomianu T może być ujemny.

Wielomian W jest parzysty.

24. Liczba 22· 33· 55· 77· 99 ma 4 dzielniki złożone.

3168 dzielników złożonych.

5754 dzielniki złożone.

25*. Suma kwadratów dwóch różnych liczb pierwszych może dzielić sie, przez która,ś z tych liczb.

może dzielić sie, przez 3.

może dzielić sie, przez 5.

(6)

26. Dane sa, cia,gi arytmetyczne 1, 5, 9, . . . oraz 7, 12, 17, . . .. Wówczas żadna liczba naturalna nie wyste,puje jednocześnie w obu cia,gach.

istnieje liczba wie,ksza od 2000, która wyste,puje w obu cia,gach.

liczba 1997 wyste,puje w obu cia,gach.

27. Suma Pni=1i5 jest równa

1

6(n + 1)6 12(n + 1)5+125 (n + 1)4 121 (n + 1)2.

P2n

i=n(i − n)5.

4n5 1154 n4+ 2452 n3 10834 n2+ 294n − 120.

28. Dany jest sześcian ABCDEF GH, w którym odcinki AE i BF sa, krawe,dziami.

Bryła ACF H jest czworościanem foremnym.

Obje,tość bryły BDEG jest czterokrotnie mniejsza od obje,tości sześcianu ABCDEF GH.

Proste AG i BH sa, prostopadłe.

29*. Równania ax2+ bx + c oraz dx2+ ex + f maja,te same dwa pierwiastki. Z tego wynika, że

a= d.

ae= bd.

c+ f = 0.

30. Funkcja f (x) = sin(cos x) dla wszystkich rzeczywistych x ma najwie,ksza, wartość równa, 1.

jest okresowa.

przyjmuje wartość 0 nieskończenie wiele razy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tak długo, jak liczba nie jest jednocyfrowa (jest większa niż 9), wyliczamy iloczyn cyfr liczby, który to iloczyn za każdym razem ponownie staje się liczbą, której iloczyn dalej

Jeśli masz określony zestaw plików, które są wyjątkowo wrażliwe i wymagają tworzenia kopii zapasowych i przechowywania ich oddzielnie od reszty systemu, możesz użyć

b) pierwsz¡ kart¡ nie byªa dama, a drug¡ byªa karta koloru tre, c) obie karty byªy tego samego koloru... Zad 3. Rzucamy po kolei trzy

Prawdomówny zawsze mówi prawdę, Kłamczuch zawsze kłamie, a Nie- zdecydowany czasem mówi prawdę, a czasem kłamie (i niekoniecznie robi to naprzemiennie). Musisz za pomocą

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kielce, 20 listopada 2018 r. Uwaga! Nie przyznajemy połówek punktów. Poprawne lub przykładowe odpowiedzi pkt Zasady punktacji, wskazówki

W ka»dym podpunkcie w poni»szych pytaniach prosimy udzieli¢ odpowiedzi TAK lub NIE, zaznaczaj¡c j¡ na zaª¡czonym arkuszu odpowiedzi.. Ka»da kombinacja odpowiedzi TAK lub NIE w

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor to moduł optyczny, który można przypiąć do hełmu lub czapki, zyskując wygodną alternatywę w stosunku do filmowania przy użyciu

Tolerancja jest logicznym następstwem przyjętego stanowiska normatywnego, jeśli to stanowisko obejmuje jedno z poniższych przekonań: (1) co najmniej dwa systemy wartości

To foto- grafia, na której punctum staje się kobieca dłoń zaciskającą się w bolesnym uścisku na ustach młodego chłopaka.. Widzimy prawie obnażone piersi, chustkę na

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. w sprawie określenia

w komunikowaniu się małych dzieci między sobą, a jedynie nietrafnie dobrane!. zadania

Między innymi, dowód nierówności średnia arytmetyczna ­ średnia geometryczna..

Wówczas Żadna liczba naturalna nie występuje jednocześnie w obu ciągach Istnieje liczba większa od 2000, która występuje w obu ciągach Liczba 1997 występuje w obu

Istnieje przestrzenny 6-kąt foremny, którego wszystkie kąty są proste. Każdy przestrzenny 4-kąt foremny, którego wszystkie kąty są proste, leży w

Dla dowolnego 4ABC tak wybrane punkty D, E, F mogą być spodkami wysokości.. Dla dowolnego 4ABC tak wybrane punkty D, E, F muszą być spodkami

W danym trzypytaniowym zestawie możliwa jest dowolna kombinacja odpowiedzi „tak” i „nie”.. W zestawach zaznaczonych gwiazdką (gwiazdka wygląda tak: * ) prócz udzielenia

Jeśli Ksi aże Hofman może dojechać ze stolicy do każdego miasta, to z każdego miasta , może wrócić do stolicy.. Każde miasto płaci podatek - 2 denary od każdej drogi, która ma

Muzeum jest upilnowane, jeśli każdy punkt , muzeum jest widziany przez przynajmniej jednego strażnika.. Jeśli n = 901, to możemy potrzebować aż 300 strażników, by

Onufry wyrzuci wi ecej orłów niż reszek jest mniejsza niż 50%?. , Joasia wyrzuci wi ecej orłów niż reszek jest mniejsza

Onufry wyrzuci wi ecej orłów niż reszek jest mniejsza niż 50%.. , Joasia wyrzuci wi ecej orłów niż reszek jest mniejsza

Na , pocz atku w każdym wierszu jest ustawiony pionek Joasi i pionek Onufrego, przy czym Joasi , leży na lewo

Tym niem niej poczynić trzeba w tym m iejscu zastrze­ żenie, że za czyny przeciwko władzy, stojącej w szak na straży porządku publicznego, uznaje się