• Nie Znaleziono Wyników

Człowiek nie jest zobowi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Człowiek nie jest zobowi"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Człowiek nie jest zobowiązany przeczytać wszystkie ksiązki ani wyuczyć się starannie tego wszystkiego, czego uczy się w szkołach; byłoby to nawet pewnego rodzaju brakiem w jego wychowaniu, gdyby zbyt wiele czasu poświęcał na ćwiczeniu się w naukach. Ma on wiele innych rzeczy do zrobienia w swoim życiu; toteż tak się powinien w nim urządzić, by mu jego największa część pozostała do spełniania dobrych uczynków, o których będzie go musiał pouczyć jego własny rozum, jeśli od niego tylko otrzymuje nauki.

EUDOKS – Trzeba będzie zacząć od duszy rozumnej, ponieważ w niej jest osadzone całe nasze poznanie; a rozważywszy jej naturę i skutki, przejdziemy do jej Sprawcy; poznawszy zaś, kim On jest i w jaki sposób stworzył wszystko, co istnieje na świecie, zwrócimy uwagę na to, co da się orzec z największą pewnością o innych stworzeniach, i zbadamy, w jaki sposób nasze zmysły spostrzegają przedmioty i na czym polega prawda lub fałsz naszych myśli. Następnie przedstawię tu dzieła ludzkie, dotyczące rzeczy cielesnych a wywoławszy w Was podziw dla najpotężniejszych maszyn, najrzadszych automatów, najosobliwszych złudzeń i najsubtelniejszych forteli, jakie zręczność ludzka może wynaleźć, odsłonię Wam tajemnice, które będą tak proste i niewinne, że już nie będziecie wcale skłonni do podziwiania dzieł naszych rąk. Następnie przejdę do rzeczy natury, a wyłożywszy Wam przyczynę wszystkich jej zmian, różnorodność jej jakości oraz czym dusza roślin i zwierząt różni się od naszej, będę rozważał całą budowę wewnętrzną rzeczy zmysłowych; zdawszy zaś sprawę z obserwacji niebieskich i z tego, które z nich można uważać za pewne, przejdę do najbardziej zdrowych przypuszczeń, dotyczących tych zagadnień, których ludzie nie są w stanie rozwiązać, aby wyjaśnić stosunek rzeczy zmysłowych do umysłowych, tych zaś obydwóch do Stwórcy, nieśmiertelność stworzeń oraz jaki będzie ich stan bytowania po dopełnieniu się wieków.

Rene Descartes (1596-1650) “Poszukiwanie prawdy przez światło naturalne”, tłumaczenie Ludwik Chmaj, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, str. 81 i 86 (“La recherche de la vérité par la lumiére naturelle”, rękopis powstał, zapewne, około 1630 roku)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podczas gdy Immanuel Kant stawiając pytanie „czym jest człowiek?” starał się człowieka — światowego obywatela, który jest obywatelem dwóch światów, uczynić

Palamas wyrażał ją nawet za pomocą tych samych greckich słów i pojęć (więc to on wygląda na najbardziej bezpośredniego inspiratora rozważań Marczyń- skiego, obok

Jednak – jak się wydaje – bycie człowiekiem postrzegane jest w przywołanym utworze jako wyróżnienie dane przez los „Los okazał się dla mnie / jak dotąd łaskawy”..

In addition, the CAS (Chemical Abstract Service registry) identification num- ber is listed under the name of each pesticide. pyrethrins or carbamates) is listed, the CAS number for

Bloger podróżniczy zamyka się w szafie i przykrywa grubą stertą zimowych ubrań, żeby poczuć się jak w niemiłosiernie rozklekotanym autobusie prowadzonym przez

"Matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieocem jest prawda, a prostośd i oczywistośd jej strojem."..

„kompleksowe”, aby otrzymać zapłatę za leczenie, z drugiej strony pacjent, który będzie musiał poddać się u tego świadczeniodawcy dodatkowym procedu- rom, aby

Ponieważ z analizy obowiązujących przepisów dla określenia istoty działa- nia mediów ważniejsze, jak się wydaje, jest określenie przede wszystkim statusu podmiotu, na

Czułość testów anty-RBD stosowanych w naszym laboratorium, czyli odsetek wyników dodatnich w grupie osób chorych wynosi 74,5%-100% (w zależności od fazy zakażenia –

Ci uczniowie, którzy nie otrzymali rekomendacji, zdają egzaminy wstępne z języka angielskiego i matematyki.. Uczniowie MYP, którzy przychodzą do nas z innych szkół, zdają

stosowany w przypadkach, jeż eli wszystkie pun kty pł yty zatrzymują  się  w wą skim prze- dziale czasu. N a rysunkach 5 - 8 , 18 przedstawiono wykresy ugię

Bennigsen przypadkow o dowiedziawszy się o zamiarach N apoleona, zmienił swoje plany, 1 lutego pod Pasymiem doszło do potyczki, dzień później obie armie rozwinęły się między

Chociaż skupia się przede wszystkim na konse- kwencjach tego dla naszego gatunku, a pozostając wiernym tradycji filo- zoficznej, nadal poszukuje sposobu odróżnienia ludzi od

i dywersyfikacji celów ruchu oraz nurtów myśli anarchistycznej rozwijających się w Europie Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku.. Zakres terytorialny badań objął

Zmienna, której wartości w analizie traktuje się jako dane i nie próbuje wyjaśniać. Zakłada się, że zmienne niezależne determinują wartość zmiennych zależnych lub

Bogusława Ziomek.. W zeszycie narysujcie romb np. taki jak w podręczniku str. Zaznaczcie przekątne rombu i zapiszcie wzór na pole rombu. Warto pamiętać, że romb

Zapoznaj się z treścią podręcznika str.120 – 126 oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania ze strony 72, 73 i 74.. Odpowiedzi do zadań

Zastrzeżenie: zadanie na egzaminie nie musi brzmieć dokładnie tak jak jedno z zagadnień wypi- sanych poniżej - może być sumą dwóch pytań (np. łącząc pytanie 1 i 2 mogę

Wówczas Kale Agasy, zgodnie z wielowiekową tradycją uważany za obrońcę chańskiego tronu, zasuge­ rował dworskim wielmożom oraz władcy, któremu wiernie

Essential conditions to take advantage of these complicated processes for social, economic and cultural growth in Poland are to find out the idea of strategic development on

Poważny profesor (zdawałoby się poważny, choć od czasu afery z Jedwabnym i próby lustracji na polskich uczelniach wyrażenie „poważny profesor” stanowi dla mnie oczywisty –

W kilku przypadkach, gdy kodeks regulujący zasady etyki zawodowej odnosi się wprost do norm moralnych ich naruszenie będzie skutkowało odpowiedzialnością dyscyplinarną

Datę minimalnej trwałości poprzedza się następującym wyrażeniem: „najlepiej spożyć przed…” lub „najlepiej spożyć przed końcem…”.. Termin przydatności