• Nie Znaleziono Wyników

Udowodni´c, ˙ze je´sli φ2 = φ, to V = ker φ ⊕ im φ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Udowodni´c, ˙ze je´sli φ2 = φ, to V = ker φ ⊕ im φ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadania z GALu do domu pisemnie (5) Wersja 14 grudzie´n 2011

1) Niech F : W → V be,dzie reprezentowane przez macierz

µ0 1 2 3 4 5

wzgle,dem pewnych baz (e1, e2, e3) w przestrzeni V i (f1, f2) w W . Wyz- naczy´c macierz odwzorowania F wzgle,dem baz (e1, e1 + e2, e1 + e2 + e3) i (f1, f1+ f2).

2) Niech α1 = (1, 1, 1), α2 = (1, 1, 0), α3 = (1, 0, 0). PrzeksztaÃlcenie φ jest zadane przez macierz w bazie {αi}i=1,2,3:

M (φ)αα =

1 2 3 3 3 3 4 5 6

Znale˙z´c obraz i ja,dro φ.

3) Wykaza´c, ˙ze je´sli przeksztaÃlcenie φ : Rn → Rn speÃlnia φ2 = 2(φ − Id), to n jest parzyste i w pewnej A bazie φ ma macierz MAA(φ) =

µI −I

I I

¶ , gdzie I jest macierza, jednostkowa, wymiaru n/2 × n/2

(lub wersja Ãlatwa: Wykaza´c, ˙ze je´sli przeksztaÃlcenie φ : R2 → R2 speÃlnia φ2 = 2(φ − Id), to w pewnej bazie ma macierz

µ1 −1

1 1

.)

4) Niech φ : V → V be,dzie przeksztaÃlceniem liniowym. Udowodni´c, ˙ze je´sli φ2 = φ, to V = ker φ ⊕ im φ. Ponadto φ jest rzutowaniem na im φ.

5) Niech

V = ©

{a}n∈N ∈ RN : {an}n∈N jest zbie˙znyª . Czy V jest izomorficzne z przestrzenia, wszystkich cia,g´ow RN?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wiemy, że przekształcenia elementarne macie- rzy polegające na dodaniu do wiersza innego wiersza pomnożonego przez liczbę nie zmieniają wartości wyznacznika, zaś

dla IV roku matematyki, zastosowania rach, prob i stat. Przy za lo˙zeniach zad. Przy za lo˙zeniach zad. Niech spe lnione be.

[r]

Je´sli ka˙zdy sko´ nczony podzbi´ or zbioru Γ jest spe lnialny, zbi´ or Γ te˙z jest spe lnialny. Twierdzenie

7 Udowodni´ c, ˙ze niezerowy pier´ scien sko´ nczony jest cia lem wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera w la´ sciwych dzielnikow zera.. 8 Wykaza´ c, ˙ze je˙zeli R jest dziedzina ,

[r]

Norma operatora (jako pewien kres górny i jako kres dolny), porównanie silnej zbieżności ciągu operatorów ze zbieżnością w normie.. euklidesową, automatyczna

Dla pola z poprzedniego zadania prosz¦ znale¹¢ tensor momentu