• Nie Znaleziono Wyników

a Zadanie II (wymagana pełna poprawność zapisu) 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "a Zadanie II (wymagana pełna poprawność zapisu) 1"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego w roku szkolnym 2012/2013 Finał wojewódzki

Czas na wykonanie zadań: 90 minut

Maksymalna liczba punktów: 40 (za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt ) Proponowane odpowiedzi :

Zadanie I 1. c 2. b 3. c 4. b 5. b 6. a

Zadanie II

(wymagana pełna poprawność zapisu)

1. hugged 2. feedback 3. reprimanded 4. denies

5. chasing 6. endless 7. unplugged 8. Hay

Zadanie III

1. b 2. d 3. c 4. d 5. a 6. c 7. c 8. a

Zadanie IV

(wymagana pełna poprawność zapisu)

1. them 2. as 3. own 4. if 5. up 6. do 7.  8.  9. too 10. who

Zadanie V 1. c 2. a 3. c 4. c 5. c 6. b 7. d 8. c

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Jeżeli zdający popełni błąd merytoryczny, otrzymuje punkty tylko za tę część zadania, którą rozwiązał do momentu popełnienia tego błędu, dalsza część nie

• Jeżeli zdający prawidłowo rozwiąże zadanie, ale podczas zapisywania odpowiedzi źle przepisze rozwiązanie, należy potraktować to jako błąd nieuwagi, za który zdający

W miarę przesuwania się od bieguna północnego w kierunku bieguna południowego wzrasta długość dnia na

Światło rozszczepia się przy ugięciu (dla każdej barwy kąt ugięcia jest inny), dlatego poszczególne prążki są kolorowe.. Prążek zerowy jest biały, ponieważ promienie

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych takich, ˙ze w ich zapisie dziesi˛etnym wyst˛epuje jedna cyfra nieparzysta i trzy cyfry parzyste. Uwaga: przypominamy, ˙ze zero jest liczb ˛

- dłuższa forma użytkowa (10 pkt) Sprawdza egzaminator zgodnie

model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych), uznaje się każdą

model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych), uznaje się każdą

* Należy przyznać punkty za sformułowania oddające powyższy sens oraz inne poprawne merytorycznie przejawy realizacji. po 2 pkt za wskazanie przykładu wolności i omówienie jego

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. Wymagana jest

Punkty przyznaje się za każdą poprawną merytorycznie, zgodną z poleceniem odpowiedź, nawet, jeśli nie została uwzględniona w schemacie.. Wymagana jest

Uwaga: uczeń otrzymuje 1 punkt, jeśli wpisał poprawnie zarówno wydarzenie, jak i postać przy odpowiedniej dacie.. 1653 The Protectorate Oliver Cromwell

Andrea kann nur Sport, Lernen und Ausgehen nicht unter einen Hut bringen.. Sie geht früh ins Bett, weil sie für die Schule und das Sporttraining fit

Hier können Sie noch Bäder aus der Zeit vor 2000 Jahren sehen, und viele interessante Kirchen gibt es hier auch.. Es gibt sogar ein Restaurant, wo man wie vor 2000 Jahren

Sie surfte nicht an der Küste und interessierte sich überhaupt nicht für das typisch touristische Programm, das ich am Wochenende absolvierte.. Wir liehen einen

Uczeń nadaje swojej pracy formę oficjalnego listu;. Realizuje tok argumentacyjny – formułuje

1) Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest ścisłym wzorcem. Każdy poprawny sposób rozwiązania przez ucznia zadań powinien być uznawany. 2) Do

Przykładowy zapis uzasadnienia: W pierwszym tekście opisana jest radość mieszkańców Warszawy towarzysząca przybyciu króla polskiego będącego jednocześnie cesarzem rosyjskim

Maksymalna liczba punktów: 40 (za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 pkt)1. (wymagana pełna poprawność

Zadanie II Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt... Zadanie IV Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO1. ROK SZKOLNY 2020/2021

Klucz odpowiedzi do konkursu z chemii – etap III wojewódzki. Nr Poprawna odpowiedź Schemat punktacji

Jeżeli odpowiedź wykracza poza model odpowiedzi, a jest poprawna merytorycznie, piszący otrzymuje stosowną (przewidzianą schematem) liczbę punktów.. za każdą poprawną