• Nie Znaleziono Wyników

Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej - Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Dariusz Trzmielak - ebook – Ibuk.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej - Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Dariusz Trzmielak - ebook – Ibuk.pl"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Istota scoutingu wiedzy w warunkach uczelni wyższej 9 Rozdział 2. Zadania, rola i kompetencje scouta technologicznego 19 Rozdział 3. Proces kształcenia scoutów technologicznych 31 Rozdział 4. Narzędzia wspierające pracę scouta technologicznego 47 Rozdział 5. Zarządzanie siecią scoutów technologicznych 63 Rozdział 6. Zarządzanie przepływem informacji 77

Rozdział 7. Wdrażanie scoutingu wiedzy – zarządzanie zmianą 89

Rozdział 8. Dobre praktyki oraz katalog błędów – na co uważać przy wdrażaniu systemu scoutingu wiedzy 99

Zakończenie 121 Bibliografia 123 Załączniki 125 Spis tabel 133 Spis rysunków 135

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wzdłuż przewodów freonowych należy prowadzić okablowanie zasilająco-sterujące (zakres po stronie wykonawcy instalacji klimatyzacji) Instalację na dachu należy zabezpieczyć

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej,

znajduje się na ścianie bocznej w dolnej części kotła, pełni on również funkcję dopływu wody schładzającej (wodociągowej) w przypadku montażu zabezpie- czenia

Warunek mrozoodporności miejsc postojowych jest również spełniony ponieważ górne i dolne warstwy konstrukcji są analogiczna jest jak dla zatoki, natomiast klasyfikacja

Formację duszpasterską można pośrednio realizować nie tylko w awiązku iz zajęciami dydaktycznymi. Alumn .powinien uczyć się duszpasterzowania po p rzez sam

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,

Z góry mogę przedstawić tezę niniejszego artyku- łu; otóż, opowiadam się po stronie antynaturalistów, twierdząc, że ten para- dygmat bardziej przystaje do natury nauk

Poparcie dla komitetów wyborczych partii i ugrupowań poli- tycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2004 .... Poparcie dla komitetów wyborczych partii i ugrupowań poli-

Podłączenie kotła do instalacji centralnego ogrzewania powinna wykonać firma posiadająca upoważnienie producenta, a fakt prawidłowego podłączenia powinna być

Die Mathematisierung der mathematischen Objekte sichert die Un: versalit&t der Anwendung der Mathematik, dagegen ist der Beweis das Fundament fflr die Geschlossenheit,

Celem artykułu jest zaprezentowanie oczekiwań praktyków gospodarczych w związku z kształceniem przez uczelnie wyższe studentów i słuchaczy studiów podyplomowych na

Deductive approach is applied while depicting a general meaning of a crisis and then presenting step by step factors of a crisis, early warning signs and effects of a crisis

Strefa zalewowa wygenerowana metodą miękką z zastosowaniem globalnej wartości dokładności z wykorzystaniem NMT ISOK oryginalnego a oraz poprawionego przy pomocy mapy

Celem badań było uzyskanie informacji o chronologii grodziska.. Bezpośrednie otoczenie grodziska stanowią podmokłe

w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie nabycia i utraty obywatelstwa polskiego na skutek opcji w myśl Traktatu pokoju między Mo- carstwami

Częstym skutkiem wykluczenia społecznego jest wykluczenie finansowe, które można określić jako niezdolność jednostek, gospodarstw domowych lub grup społecznych do

However, not for Pd-Ni alloy, by adding the elastic strain energy, the surface segregation tendency changes from a slight segregation of Ni to a rather strong segregation of Pd,

Może ono być przedm iotem nauki lub filologii; gdy cechuje je niejasność, poddawane byw a interpretacji (hermeneutyce), podpada bowiem pod instytucję znaku. Pojęcie

Prognoza liczby pracujących do roku 2050 na podstawie modelu SUR 97. Zakończenie 121 Bibliografia 127 Spis rysunków 131 Spis

Cena nowego ocieplenia ścian bocznych (koszt materiału). Koszty materiałów potrzebnych do zastąpienia materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Zławieś Wielka.

Proces komercjalizacji oraz transfer wiedzy i technologii – kontekst teoretyczny 25 1.3.. Procesy komercjalizacji technologii i produktów w wybranych sektorach

Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej (Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek) 11 Wdrożenie systemu scoutingu na uczelni w kontekście komercjalizacji wyników badań i