prawdopodobieństwo wystąpienia jednego z symboli alfabetu źródła jest duże (ale można kodować ciągi symboli)

27  Download (0)

Full text

(1)

Zalety o prosty o szybki

 Wady

o nieefektywny, gdy

prawdopodobieństwo wystąpienia jednego z symboli alfabetu źródła jest duże (ale można kodować ciągi symboli)

o dwuprzebiegowy (koszt transmisji modelu może być duży, nie do

zastosowania wprost do kodowania

on-line)

(2)

Użycie algorytmu Huffmana w adaptacyjnym modelu jest możliwe

Metoda brute-force – każdorazowo po zakodowniu symbolu buduj od nowa drzewo Huffmana

( Uwaga na Zero Frequency Problem ) ... ale w praktyce zbyt kosztowne

Ale mamy algorytm generujący kod zbliżony do kodu Huffmana, nadający się do zastosowania w algorytmie adaptacyjnym.

Drzewo Huffmana budowane jest przyrostowo – możliwa jest

„aktualizacja modelu”

•został wynaleziony niezależnie przez Fallera i Gallagera

• udoskonalony przez Cormacka i Horspoola oraz (niezależnie) przez Knutha

• następnie udoskonalony przez Vittera

(3)

Na czym polega? Budujemy przyrostowo drzewo binarne, którego węzły zawierają liczniki częstości, a liście są

dodatkowo skojarzone z symbolami alfabetu źródła

Drzewo ma własność rodzeństwa, gdy:

1. każdy węzeł nie będący liściem ma 2 potomków;

2. przechodząc węzły w kolejności z góry do dołu, a na danym poziomie od prawej do lewej, otrzymamy ciąg węzłów o

nierosnących licznikach.

Drzewo mające własność rodzeństwa jest drzewem Huffmana (tw. Fallera- Gallagera)

(4)

Przykład: drzewo mające własność rodzeństwa

r 2

d 1 c

1 a

5

b

2 2

4 6

11

(5)

Budowane drzewo zawiera liść (0-węzeł) reprezentujący wszystkie symbole, które jeszcze nie wystąpiły w kodowanym ciągu

Kodowanie rozpoczynamy od drzewa składającego się wyłącznie z 0- węzła

Używamy pomocniczej struktury węzły, listy dwukierunkowej

zawierającej węzły drzewa uporządkowane w kolejności przeglądania drzewa z góry do dołu, a na danym poziomie od prawej do lewej

Podlistę listy węzły składającą się z wszystkich węzłów o wartości

licznika i nazywamy blokiem-i , a pierwszy węzeł takiego bloku liderem

(6)

DynamiczneKodowanieHuffmanaFGK(symbol s) p = liść zawierający symbol s;

wyprowadź słowo kodowe dla s (*);

if p jest 0-węzłem

utwórz nowy węzeł q dla symolu s;

q.licznik = 1;

p = nowy węzeł w miejscu 0-węzła będący rodzicem 0-węzła i węzła q;

p.licznik = 1;

else p.licznik++;

endif

while p nie jest korzeniem

if p narusza własność rodzeństwa if lider bloku-i

zawierającego p nie jest rodzicem p

zamień p z liderem;

endif endif

p = rodzic(p);

p.licznik++;

endwhile

(7)

Przykład: kodujemy ciąg abrr, wstawienie symbolu b 0

a

1

a 1 0

b

1

a 1 1

b 1 0

2

a 1 1

b 1 0

p

p

q

q

r

(8)

wstawienie symbolu r (przywróć własność rodzeństwa) r

2

a 1 1

b 1

0 1

r 1 0

p

2

a 1 2

b

1 1

r 1 0

p

2

a 1 2

b 1

(9)

wstawienie symbolu r 1

r 1 0

p

2

a 1 2

b 1

2

a 1

1

r 1 0

2

b 1

p

3

a 1

1

r 1 0

2

b 1 r

(10)

3

a 1

1

r 1 0

2

b 1 r

3

a 1

1

r 2 0

2

b 1

p

3

a 1

1

r 2 0

2

b 1

p

ponowne wstawienie symbolu r (przywróć własność rodzeństwa)

(11)

3

a 1

1

r 2 0

2

b 1

p

4

r 2

1

a 1 0

2

b 1 p

ponowne wstawienie symbolu r (przywróć własność rodzeństwa)

(12)

4

r 2

1

a 1 0

2

b 1

postać drzewa po przetworzeniu ciągu abrr

(13)

Dodatkowe założenie: w bloku-i węzłów najpierw znajdują się węzły wewnętrzne, później liście

 minimalizujemy głębokość drzewa

 bardziej złożone staje się przywracanie własności rodzeństwa

 ciąg o długości s zakodujemy na nie więcej niż h+s bitach, gdzie h to liczba bitów dla kodowania statycznego Huffmana

(14)

Algorytm adaptacyjny można zbudować z kilku stałych modeli

Ale po kolei ...

◦ Zmodyfikowane kody binarne

◦ Rodzina kodów Golomba

◦ Rodzina kodów Golomba-Rice’a

◦ Model danych dla parametrycznej rodziny kodów

(model algorytmu FELICS)

(15)

Prefiksowy kod dla skończonego alfabetu, np. dla liczb 0 .. j-1

◦ słowa kodowe o długości  log(j)  lub  log (j)  bitów, gdzie j to rozmiar alfabetu

◦ właściwie to rodzina kodów

Symbol Alfabet

0 .. 4 0 .. 5 0 .. 6 0 .. 7

0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 0

1 . 0 1 . 0 1 . 0 1 0 . 0 0 1

2 . 1 0 . 1 0 0 . 0 1 1 . 0 1 0

3 . 1 1 0 . 1 0 1 . 1 0 0 . 0 1 1

4 . 1 1 1 . 1 1 0 . 1 0 1 . 1 0 0

5 . 1 1 1 . 1 1 0 . 1 0 1

6 . 1 1 1 . 1 1 0

7 . 1 1 1

(długość słowa kodowego kodu binarnego dla alfabetu j symboli to  log(j)  )

(16)

◦ długość słowa kodowego:  log(j)  lub  log (j) 

◦ dla j = 2 N kod staje się N -bitowym kodem binarnym

◦ liczba dłuższych słów kodowych jest zawsze parzysta Generowanie słowa kodowego

kodujemy liczbę i zmodyfikowanym kodem binarnym dla liczb 0 .. j – 1, przyjmijmy N =  log(j)  i n = 2 N

jeżeli i < n – j

zakoduj i za pomocą N – 1 -bitowego kodu binarnego else

zakoduj i + n – j za pomocą N -bitowego kodu binarnego

Własności zmodyfikowanego kodu binarnego

(17)

◦ parametryczna rodzina kodów

przeznaczona do kodowania nieujemnych liczb całkowitych

nieskończona

parametrem kodu jest całkowite m, m > 0

◦ zawiera kody optymalne dla wykładniczego rozkładu prawdopodobieństwa symboli

(dla niektórych parametrów rozkładu)

(nadaje się do źródeł o rozkładzie nierosnącym)

◦ słowa kodowe łatwe w generacji i dekodowaniu

(18)
(19)

Generowanie słowa kodowego kodujemy liczbę x kodem

Golomba z parametrem m

prefiks słowa:  x/m 

zakodowane unarnie (kod α Eliasa)

sufiks słowa: x mod m

zakodowane zmodyfikowanym

kodem binarnym dla przedziału [0, m – 1]

np. 8 kodem Golomba z parametrem 3

 8/3  = 2 110

8 mod 3 = 2

11

(20)
(21)

Jest to szczególny przypadek kodu Golomba zauważony już przez Golomba i niezależnie od niego odkryty przez Rice’a.

Kody Golomba są szczególnie proste, gdy m = 2 k

kodujemy liczbę x kodem Golomba-Rice’a z parametrem k

prefiks słowa:  x/ 2k zakodowane unarnie (kod α Eliasa) x >> k

sufiks słowa: x mod 2k zakodowane zmodyfikowanym kodem binarnym dla przedziału [0, m – 1]

k najmniej znaczących bitów x

(22)

Dla skończonego alfabetu używamy tylko części nieskończonej rodziny.

Przyjmijmy rozmiar alfabetu 2N

• dla rodziny Golomba kody o m > 2N-1 mają słowa kodowe

wszystkich symboli alfabetu dłuższe od kodu o m = 2 N-1

• sensowne jest używanie początkowych 2 N-1

kodów

• dla kodów Golomba- Rice’a kody o k > N – 1 mają słowa wszystkich symboli alfabetu dłuższe od kodu o k = N – 1

• sensowne jest używanie początkowych N kodów (k = 0 .. N – 1 )

(23)
(24)

Rodziny Golomba-Rice’a można użyć do kodowania ciągów symboli o wykładniczym rozkładzie prawdopodobieństwa.

(rozkład często spotykany w kompresji obrazów, dźwięków ... )

Jeżeli parametr rozkładu jest nieznany, lub zmienia się w trakcie pracy źródła to parametr kodu Golomba-Rice’a trzeba dobierać adaptacyjnie.

Jak to zrobić?

Wybierajmy ten kod, który jest najlepszy dla już przetworzonych symboli

Jak to zrobić?

(25)

Algorytm modelowania zastosowany przez Howarda i Vittera w algorytmie bezstratnej kompresji obrazów FELICS.

Dla każdego kodu z rodziny utrzymuj licznik (tablica liczników)

◦ licznik liczby bitów, którą by uzyskano, kodując dotychczas przetworzoną część ciągu tym kodem.

Po zakodowaniu symbolu zwiększ licznik każdego z kodów

o długość słowa kodowego właśnie zakodowanego symbolu w kodzie odpowiadającym licznikowi

Do kodowania symbolu użyj kodu o najmniejszym liczniku Idea

(26)

Udoskonalenie: okresowo, gdy wartość najmniejszego z liczników przekroczy pewien próg, podziel wszystkie liczniki przez 2

unikniemy przepełnienia

zwiększymy znaczenie symboli kodowanych niedawno

Ww. metoda to tylko część całego algorytmu (i tylko część modelu)

Metoda z FELICS nadaje się do każdej rodziny

Jeszcze prostsza metoda istnieje dla rodziny Golomba-Rice’a

zastosowana przez Weinberger, Seroussi, Sapiro w algorytmie LOCO(JPEG-LS)

niezależnie od rozmiaru alfabetu mamy 2 liczniki (licznik zakodowanych symboli i licznik sumy wartości tych symboli)

(27)

Idea kodowania arytmetycznego

Koncepcja implementacji dla liczb o ograniczonej precyzji

Wybrane algorytmy

◦ MQ-Coder

◦ Range-Coder

◦ Szybki model dla kodera arytmetycznego

Warto się zapoznać

Figure

Updating...

References

Related subjects :