(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Download (0)

Full text

(1)

URZAJD GMINY CIECHOCIN woj. kujawsko-pomorskie

Wptyn?to OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastQpcy wojta, sokretarza gminy, skarbnika gminy, kiorownika jodnostki organizacyjnoj gmmy>

osoby-zarzqdzajqcoj I cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej _ , ,, decyzie administracyino w imieniu wojta*

\Az.m^.lMy}....za\-

podpis^=t^. Ciechocin, dnia 30.04.2019 r.

(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majqtkowych, dochodow I zobowi^zah do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzenskq wspolnosci^

majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju I za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czQsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w CZQSCI B zas informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Janusz Stanislaw Celmer,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 22.08.1974 roku, w Golubiu-Dobrzynlu Urzqd Gminy Ciechocin , Skarbnik Gminy,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wctiodzqce w sktad matzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majgtek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 5.635,12 zt. - matzenska wspolnosc majqtkowa

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: "nie dotyczy"

- papiery wartosciowe: "nie dotyczy" na kwot?:

(2)

II.

1. Dom 0 powierzchni: 200 o wartosci: 400 000,00 tytut prawny: wtasnosc - majqtel< odr^bny 2. Mieszl<anie o powierzchni: nie dotyczy m^ o wartosci: tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy , powierzctinia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w rol<u ubiegtym przyctiod i doctiod w wysolcosci:

4. Inne nieructiomosci:

powierzctinia: 1770 m2 o wartosci: .30 000 zt,

tytut prawny: .wtasnosc majqtek odr^bny,

III.

Posiadam udziaty w spotkach tiandlowycti - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

nie dotyczy

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo: dziatka nr 335/9 w miejscowosci Lisak, nabycie 2005 rok od Gminy Golub-Dobrzyri

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

(3)

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy, -jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. W spotdzielniach:

nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej' (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnosc gospodarczq:

nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):...

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(4)

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Vfll.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia iub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: zatrudnienia Urz^d Gminy Ciechocin - 96 682,52 zt (matzetiska wspolnosc maj^tkowa)

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

Chevrolet Captiva - rok produkcji 2012

Pojazd stanowi matzehsk^ wspolnosc maj^tkowq.

X.

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Kredyt hipoteczny na budow? domu w PKO BP S.A. - kwota kredytu 62 130 CHF pozostato do sptaty na dzieii 31.12.2017 roku 34 554 CHF

Kredyt stanowi odr?bnosc maj^tkow^.

(5)

CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sl<tadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su i<arnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi l<ara pozbawienia wolnosci.

2 3

.Ciechocin, 30.04.2019r y ^ . ^ . ^ . . . .

(miejscowosc, data) (podpis)

Niewtasciwe skreslic.

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz?cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.

Figure

Updating...

References

Related subjects :