• Nie Znaleziono Wyników

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona

1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014/ZS z dnia 17.01.2014 r.

dotyczące wyłonienia kadry trenerskiej szkoleń realizowanych w ramach projektu:

„Zielone światło dla MŚP”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu partnerskiego pt. „Zielone światło dla MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Lider Projektu - Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Laura Gielewska prosi o przedstawienie oferty cenowej za przeprowadzenie szkoleń.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.

Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej od lutego 2014 roku do marca 2015 roku dla uczestników (odbiorców) projektu „Zielone światło dla MŚP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego przez Zamawiającego.

2. Odbiorcami szkoleń/uczestnikami projektu są osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

a) są pracownikami (w rozumieniu art. 2 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r.) lub właścicielami Przedsiębiorstw pełniącymi funkcje kierownicze;

b) posiadają zatrudnienie w sektorze MŚP;

c) stanowią kadrę zarządzającą/kierowniczą lub zajmują się wdrażaniem działań proekologicznych w MŚP.

3. Zakres merytoryczny szkoleń obejmuje 5 modułów:

Moduł 1: Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy w ramach zaktualizowania strategii działania firmy zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju – szansą na podniesienie konkurencyjności firmy na globalnym rynku;

Moduł 2: Przeprowadzenie Audytu ekologicznego/energetycznego w celu określenia słabych i mocnych stron – podstawą systemowego zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz przygotowaniem firmy do wdrażania technologii przyjaznych środowisku i OZE;

Moduł 3: Propozycje wprowadzenia niskobudżetowych działań i procedur w firmie – pierwszym krokiem do uzyskania korzyści (ekonomicznych i społecznych) w obszarze ekoinnowacji;

Moduł 4: Perspektywy zastosowania technologii przyjaznych środowisku i OZE w gospodarowaniu energią, odpadami oraz wodą i ściekami – drugim krokiem do uzyskania korzyści (ekonomicznych i społecznych) w obszarze ekoinnowacji;

Moduł 5: Możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie technologii przyjaznych środowisku i OZE (np. WFOŚiG, NFOŚiGW, BOŚ, UE) – trzecim krokiem do uzyskania korzyści (ekonomicznych i społecznych) w obszarze ekoinnowacji.

4. Kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

(2)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona

2

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80540000-1 - Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego

B.

Lokalizacja i inne warunki świadczenia usług

szkoleniowych:

1. Szkolenia odbywać się będą w 5 miastach: Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Poznań, Warszawa (miejscowość zależna od wyniku rekrutacji, zobligowana w ramach danego województwa).

2. W każdej z lokalizacji zrealizowane zostanie 160 godzin szkoleń, tj. 4 grupy szkoleniowe x 40 godzin/1 grupę (liczba grup szkoleniowych zależna od wyniku rekrutacji).

3. W szkoleniach weźmie udział 240 osób (po 48 osób w każdej z lokalizacji).

4. Szkolenia odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy uczestników projektu (08:00-16:00).

5. Za rekrutację uczestników projektu odpowiada Zamawiający.

6. Oferent będzie zobowiązany do osobistego świadczenia usługi szkoleniowej (wyklucza się możliwość podzlecania usługi szkoleniowej).

7. Do obowiązków trenera będzie należało również:

a) przygotowanie analizy potrzeb ekologicznych obejmującej ocenę poziomu kompetencji kadry zarządzającej MŚP (ankieta osobowa) oraz ocenę poziomu przygotowania firmy do wdrażania rozwiązań proekologicznych (ankieta jednostki);

b) przygotowanie szczegółowego programu szkoleń w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny kompetencji kadry MŚP;

c) przygotowanie oraz sprawdzenie pre i post testów;

d) prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (dzienniki zajęć, dzienne karty pracy, listy obecności na szkoleniach, listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych, etc.).

C.

Liczba godzin:

1. W okresie od lutego 2014 roku do marca 2015 roku planowana jest realizacja 800 godzin szkoleń.

2. Jako godzinę szkoleniową należy rozumieć 45 minut zajęć + 15 minut przerwy.

D.

Inne warunki:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych, np. w zakresie wskazania jednej lokalizacji świadczonych usług szkoleniowych i/lub w zakresie wskazania mniejszej liczby godzin niż łączna liczba godzin planowanych do realizacji w ramach zamówienia.

2. W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może, zgodnie z budżetem projektu, przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie.

(3)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona

3

II. KRYTERIA OCENY OFERTY

A.

Wymagania formalne (opis sposobu przygotowania oferty):

1. Złożenie oferty w terminie do 31 stycznia 2014 roku do godz. 14:00 osobiście, listem, e-mailem na formularzu „Oferta” w Biurze Projektu: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Lura Gielewska, ul.

Długa 41, 85-034 Bydgoszcz, e-mail: teresa@psinf.com

2. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego (PSInf). Oferty złożone po terminie, o którym mowa powyżej nie będą rozpatrywane.

3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy), datą sporządzenia i być podpisana przez Oferenta. Ofertę należy wypełnić pismem komputerowym.

4. Wymagane załączniki:

a) CV osoby (osób), która będzie świadczyła usługę szkoleniową;

b) kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w zakresie merytorycznym szkoleń realizowanych w ramach projektu;

c) podpisane „oświadczenie o braku powiązań” (wraz z datą podpisania).

5. Wskazana przez Oferenta cena za godzinę prowadzonego szkolenia jest stawką brutto i obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem szkolenia (np. dojazd, nocleg, etc.).

B.

Wymagania merytoryczne:

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA:

a) wykształcenie: studia kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie Ochrony Środowiska;

b) doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń w zakresie:

wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie i/lub ochrony środowiska i/lub ekologii;

c) doświadczenie w realizacji szkoleń w ramach EFS.

2. W ramach oferty należy przedstawić kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie zgodnie z załącznikiem 1 „Oferta” (w zakresie m.in. wskazania nazwy instytucji, z którą Oferent współpracował, zakresu tematycznego realizowanych na jej rzecz szkoleń, jak i liczby przeprowadzonych godzin w ramach tej współpracy).

C.

Kryteria oceny merytorycznej (wagi

punktowe):

1. KRYTERIA OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE OFERENTA:

a) wykształcenie

Ocenę powyższego kryterium Zamawiający oceni na zasadzie spełnia / nie spełnia. Oznacza to, że oferta Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.

2. KRYTERIA PUNKTOWE (WAGI PUNKTOWE)

b) doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń w zakresie:

wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie i/lub ochrony środowiska i/lub ekologii - max. 20 pkt.

Punkty za kryterium „doświadczenie zawodowe” będą przyznane według zasady:

2001 godz. (i więcej) – 20 pkt.;

1501-2000 godz. – 15 pkt.;

(4)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona

4

1001-1500 godz. – 10 pkt.;

501-1000 godz. – 5 pkt.,

mniej niż 500 godzin – 0 punktów.

c) doświadczenie w realizacji szkoleń w ramach EFS – max 5 pkt.

Punkty za powyższe kryterium będą przyznane według zasady:

brak doświadczenia – 0 pkt.;

posiada doświadczenia w realizacji szkoleń w ramach EFS – max 5 pkt.

d) CENA BRUTTO – max. 75 pkt.

Punkty za kryterium ceny zostaną przyznane według wzoru:

X (liczba punktów za kryterium cena) = (A : B) x 75 pkt.

A – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w PLN);

B – cena oferty ocenianej (w PLN)

3. Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. W związku z możliwością składania ofert cząstkowych postępowanie może zakończyć się wyłonieniem więcej niż jednego wykonawcy. Oferta cząstkowa musi przewidywać realizację całej liczby godzin szkoleń planowanej w danej lokalizacji (tj. 160 godzin/lokalizacja).

D.

Wykluczenia:

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci dołączają do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

2. Usług szkoleniowych nie mogą świadczyć osoby zatrudnione (a więc zaangażowane na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

3. Oferenci, którzy są jednocześnie zaangażowani w realizację innych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

(5)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona

5

Ludzki i/lub w ramach innych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zobowiązani będą do złożenia do podpisywanej umowy na realizację usługi szkoleniowej oświadczenia, że obciążenie wynikające z ww. zaangażowania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań powierzonych im w ramach umowy. Jednocześnie łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich ww. projektach nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Kwestie opisane w powyższym punkcie regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż

K_W01, K_W03 -W zaawansowanym stopniu zZna i rozumie podstawową terminologię stosowaną w oeanografii fizycznej (treści programowe: B.1-B.8); zna i rozumie

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć/warsztatów dla 28 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

* w przypadku składania oferty indywidualnie (przez jednego Wykonawcę) należy podać ponownie nazwę firmy wymienionej w poprzednim wierszu, natomiast w przypadku

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

6) Odbiorca Wsparcia – szkoły, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, będąca członkiem Partnerstwa, tj. Miasto Jaworzno,

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach zadania „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”, w ramach

1. Przekazywania informacji o miejscach organizacji szkoleń. Dostarczania wzorów oznaczeń materiałów szkoleniowych oraz wzorów dokumentacji szkoleniowej tj. Dzienników

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem będzie przeprowadzenie kursu zawodowego: instruktor jazdy konnej, hipoterapeuta - dla 1 Uczestnika (II

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca może zwrócić się do

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Oceny spełniania w/w warunku, zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA

8.5.2 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni, a jeŜeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia niŜ 10 dni od dnia przekazania

8. Zamawiający ma prawo kontroli jakości i ilości wydawanych zestawów kawowych niezwłocznie po ich przyjęciu od Wykonawcy oraz prawo odmowy zapłaty za zestawy kawowe

Uno de los alumnos va a presentar la descripción del libro como objeto sirviéndose del vocabulario visto en clase y del libro con sobrecubierta que le va a proporcionar el

„Rozwój kapitału ludzkiego w firmie Consultronix S.A” poprzez organizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

społeczno-emocjonalnych, podejmowanie się zadań, które są dla nich ważne, istnienie spraw, którym się poświęcają,.. gotowość

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Twoja nowa szansa – wspieranie kobiet na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

g) Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków. Okres ubezpieczenia obejmie cały okres trwania

nieograniczonego o nazwie: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąchocku oraz do stołówki Szkoły Podstawowej w Parszowie

www.zspzolkiewka.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2013 godzina 09:30, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w

a) realizacji kursu, którego rezultatem będzie nabycie kompetencji, przy czym to nabycie kompetencji musi odbywać się zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 2 do