• Nie Znaleziono Wyników

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Rok akademicki 2020/2021. Kolegium Nauk Przyrodniczych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Rok akademicki 2020/2021. Kolegium Nauk Przyrodniczych"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019

SYLABUS

DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2020-2023 (skrajne daty)

Rok akademicki 2020/2021

1.PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna Kod przedmiotu*

Nazwa jednostki

prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych Nazwa jednostki

realizującej przedmiot

Kolegium Nauk Przyrodniczych Instytut Matematyki

Kierunek studiów Matematyka Poziom studiów studia I stopnia

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Rok i semestr/y studiów rok I, semestr 1 Rodzaj przedmiotu ogólny

Język wykładowy język polski

Koordynator dr Ewa Rak

Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących

dr Ewa Rak

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS Semestr

(nr) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. Inne (jakie?)

Liczba pkt.

ECTS

1 15 30 3

1.2. Sposób realizacji zajęć

☐ zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) Wykład: zaliczenie bez oceny.

Laboratorium: zaliczenie z oceną.

2.WYMAGANIA WSTĘPNE

brak

(2)

3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 3.1 Cele przedmiotu

C1 Zapoznanie z narzędziami i usługami technologii informacyjno-komunikacyjnych.

C2 Wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań.

C3 Zaznajomienie z problemami i zagrożeniami związanymi z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu

EK (efekt

uczenia się) Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych EK_01 student zna zaawansowane technologie informacyjne,

w tym pakiety oprogramowania matematycznego i możliwość ich wykorzystania w rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych lub w zakresie nauczania matematyki, w szczególności zna możliwości Excela/

OpenOffice Calca, dającego narzędzia do prowadzenia obliczeń matematycznych (w tym statystycznych) na danych liczbowych oraz ich wizualizacji, jak również zasady oprogramowania do zautomatyzowanego składu tekstu w postaci pakietów AMS-LateX

K_W06

EK_02 student umie wykorzystywać zaawansowane technologie informacyjne, w szczególności posługiwać się

przynajmniej jednym pakietem matematycznym (Excel/

OpenOffice Calc) oraz pakietem AMS-LateX’a, zarówno na poziomie codziennej użyteczności, jak i

wyrafinowanych zastosowań, ponadto student potrafi zaprojektować własny serwis internetowy w języku HTML

K_U15

EK_03 student jest gotowy na dokonania krytycznej oceny swoich słabych i mocnych stron, uznania ograniczeń zasobów własnej wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie uznania konieczności doskonalenia zarówno własnych kompetencji jak i stałego rozwijania własnego potencjału.

K_K01

3.3 Treści programowe A. Problematyka wykładu Treści merytoryczne

Wybrane fakty z historii informatyki – ludzie, programy, komputery.

Wprowadzenie do technologii informacyjno-komunikacyjnej. Społeczne aspekty informatyki.

Pisanie: historia pisma, historia druku, edytory tekstu, typografia, pisanie (tworzenie) stron WWW (HTML, CSS, JavaScript).

Obliczenia: kalkulatory, arkusze kalkulacyjne, od prostych do zaawansowanych możliwości.

Systemy i sieci komputerowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

(3)

Usługi w sieci Internet, zasady bezpieczeństwa, sieci społeczne.

Prawne aspekty informatyki. Prawo autorskie, licencje, ochrona danych osobowych.

Wprowadzenie do systemu LaTeX.

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

Treści merytoryczne

Przetwarzanie tekstów – praca z dokumentami, formatowanie (znaki, akapity, style), wprowadzanie symboli specjalnych i wyrażeń matematycznych, tworzenie tabel, obiekty graficzne, korespondencja seryjna, praca z dużymi dokumentami (spisy treści, indeksy, bibliografia).

Arkusze kalkulacyjne – wprowadzanie formuł matematycznych z wykorzystaniem różnych rodzajów funkcji (w szczególności matematycznych, logicznych i finansowych), generowanie i modyfikacja wykresów, przenoszenie informacji pomiędzy arkuszem a edytorem tekstu, definiowanie własnych funkcji, sortowanie i filtrowanie danych, tabele przestawne.

Grafika menedżerska i prezentacyjna – zasady tworzenia prezentacji biznesowych

i szkoleniowych, korzystanie z wzorców slajdów i ich modyfikacja, formatowanie tekstu, list, tabel, tworzenie wykresów i schematów organizacyjnych, elementy graficzne i multimedialne prezentacji, eksportowanie publikacji do sieci WWW.

Sieci komputerowe – usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych, używanie przeglądarek, wyszukiwanie i zapisywanie informacji z sieci, komunikacja elektroniczna.

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci, uwierzytelnianie nadawcy (certyfikaty).

System LaTeX - ogólna struktura dokumentu, najważniejsze instrukcje i otoczenia, składanie wzorów matematycznych, tworzenie skorowidzy i spisów bibliograficznych, dołączanie rysunków w formacie eps, proste tworzenie grafiki.

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną.

Laboratorium: rozwiązywanie zadań, dyskusja, projekt w LaTeXu.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się Symbol efektu

Metody oceny efektów uczenia się

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)

Forma zajęć dydaktycznych

(w, ćw, …) EK_01 sprawdzian praktyczny (przy komputerze) laboratorium

EK_02 obserwacja w trakcie zajęć/projekt wykład, laboratorium EK_03 obserwacja w trakcie zajęć / dyskusja wykład, laboratorium

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) Na ocenę dostateczny:

• Student uczestniczy w zajęciach, uzyskał ocenę pozytywną ze sprawdzianu oraz projektu, 


• potrafi opisać ergonomiczne stanowisko pracy, podać przykłady zagrożeń

(4)

bezpieczeństwa systemów komputerowych i przestępstw komputerowych, 


• zna programy do tworzenia prezentacji i sprawnie posługuje się wybranym przestrzegając praw autorskich, 


• potrafi poprawnie redagować typowe dokumenty tekstowe,


• potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe z wykorzystaniem możliwości arkusza kalkulacyjnego,

Na ocenę dobry: 


Student spełnia kryterium oceny dostateczny, a ponadto: 


• aktywnie uczestniczy w zajęciach, uzyskał co najmniej dobrą (4,0) średnią ocen ze sprawdzianu i projektu,

• potrafi tworzyć proste strony www z wykorzystaniem języków HTML i CSS,

• potrafi podać proste sposoby zabezpieczania systemów informatycznych, • potrafi redagować dokumenty tekstowe z wykorzystaniem zaawansowanych możliwości edytora,

• wykorzystuje zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego.

Na ocenę bardzo dobry: 


Student spełnia kryterium oceny dobry, a ponadto: 


• potrafi tworzyć strony internetowe z wykorzystaniem nowych możliwości HTML5 i JavaScript,

• potrafi przedstawić i uzasadnić swoją wizję rozwoju informatyki w najbliższych latach oraz jej konsekwencje społeczne,

• potrafi formułować i uzasadniać własne opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych, 


odpowiedzialnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności zawodowe; potrafi zapobiegać i walczyć z zagrożeniami wynikającymi z ekspansywnej informatyzacji życia (np. wykluczeniem

cyfrowych osób starszych w swoim otoczeniu), poprawnie identyfikuje nieodpowiedzialne zachowania ludzkie, prowadzone z użyciem narzędzi informatycznych.

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów

45 Inne z udziałem nauczyciela akademickiego

(udział w konsultacjach, egzaminie)

2 Godziny niekontaktowe – praca własna

studenta

(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.)

30

SUMA GODZIN 77

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 3

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.

(5)

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

wymiar godzinowy -

zasady i formy odbywania praktyk

-

7. LITERATURA

Literatura podstawowa:

1. J. Walkenbach, Excel 2016 PL, Helion, Gliwice 2016.

2. W. Węglarz, A. Żarowska-Mazur, Office 2010: praktyczny kurs: PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2010, Access 2010, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Informatyka+, Zbiór wykładów Wszechnicy Popołudniowej. Tom 1.

Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2011.

http://informatykaplus.edu.pl/upload/materialy/Ksiazka_ZBIOR_tom1.pdf 2. Informatyka+, Zbiór wykładów Wszechnicy Popołudniowej. Tom 2.

Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa 2011.

http://informatykaplus.edu.pl/upload/materialy/Ksiazka_ZBIOR_tom2.pdf 3. T. Przechlewski, R. Kubiak, J. Gołdasz, Nie za krótkie wprowadzenie do

systemu LATEX, 2007 https://ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

Cytaty

Powiązane dokumenty

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny) Wykład – zaliczenie bez oceny.. Ćwiczenia – zaliczenie z oceną 2.W

Warunkiem zaliczenia jest obecność studenta na ćwiczeniach, aktywne w nich uczestnictwo zaliczenie testu wiedzy oraz złożenie projektu w formie prezentacji

EK_03 konsultacje z promotorem, przedkładanie w ustalonych terminach poszczególnych fragmentów pracy dyplomowej, obserwacja w trakcie

nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej epidemiologii oraz czynników ryzyka najczęstszych objawów i chorób układu krążeniowo-naczyniowego, pokarmowego,

 61-70% (3.5) – realizacja zleconego zadania uwzględnia zgodność przygotowanej i przedstawionej treści w prezentacji z realizowanymi efektami kształcenia, student

TERAPEUTYCZNYM ODDZIAŁU , TERMINOWOŚĆ WYKONYWANIA ZADAŃ ORAZ DOSTOSOWANIE SIĘ DO WYMAGAŃ ( PROCEDUR ) DOTYCZĄCYCH SPOSOBU ICH WYKONANIA. Ćw,

E K _ 02 Obserwacja i dialog ze studentami w trakcie zajęć, Aktywność studentów na zajęciach, Odpowiedzi ustne studentów, Kolokwium, Egzamin pisemny.

E K _ 02 Obserwacja i dialog ze studentami w trakcie zajęć, Aktywność studentów na zajęciach, Odpowiedzi ustne studentów, Kolokwium, Egzamin pisemny.

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną po wykonaniu i zaprezentowaniu pracy zaliczeniowej – projektu case study, Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich

i rozumie wybrane fakty, zagadnienia i zjawiska z zakresu językoznawstwa/ literaturoznawstwa i kulturoznawstwa germańskiego/ glottodydaktyki – w zależności od tematyki

Sposób zaliczenia wykładu – semestr 1: zaliczenie bez oceny; semestr 2: egzamin pisemny oraz egzamin ustny;. Sposób zaliczenia ćwiczeń – zaliczenie

Techniczne oraz metodologiczne aspekty redagowania pracy magisterskiej: konstrukcja pracy, cytowanie, referowanie, definiowanie w pracy naukowej.. Możliwości korzystania z prac

- ustne tłumaczenie na język polski i język niemiecki słuchanego tekstu (długość tekstu maks. Kolokwium zaliczeniowe na ocenę po

EK_03 kolokwium, elementy ćwiczeń w czasie zajęć, egzamin pisemny lub ustny (w formie tradycyjnej lub zdalnej).. EK_04 kolokwium, elementy ćwiczeń w czasie zajęć, egzamin

Powszechnie występujące choroby roślin leśnych, powodowane przez przedstawicieli Królestwa Fungi, Gromady Ascomycota, Basidiomycota oraz grzybów anamorficznych oraz metody

Powinien znać podstawowe wielkości fizyczne związane z układem SI oraz cechować się logicznym myśleniem pozwalającym na rozwiązywanie zadań, problemów i

Formułowanie i znajdowanie adekwatnych odpowiedników jednostek leksykalnych oraz formalno-strukturalnych pojawiających się w wybranym dokumencie z zakresu korespondencji handlowej

 Ocenę dobrą plus (4,5) otrzymuje student, który: dodatkowo posiada umiejętności rozpoznania elementów składowych, a także powiązań i relacji między elementami struktury,

C3 trening wymowy, w wyniku którego student potrafi artykułować swe wypowiedzi w sposób maksymalnie zbliżony do standardu niemieckiej wymowy ortofonicznej.. 3.2 Efekty uczenia się

EK_03 obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium, egzamin wykład, ćwiczenia, laboratorium EK_04 obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium, egzamin ćwiczenia,. laboratorium EK_05

Obliczenie koncentracji i ruchliwości nośników ładunku na podstawie danych pomiarów efektu Halla i elektroprzewodnictwa. Testowe

Student otrzymuje oceny na podstawie sprawdzianów teoretycznych lub ustnych, obserwacji sprawności wykonywania przez studenta ćwiczenia i otrzymywania przez

Całościowa i zindywidualizowana opieka nad pacjentką z chorobą przenoszoną drogą płciową i stanem zapalnym narządów płciowych... Całościowa i zindywidualizowana opieka