• Nie Znaleziono Wyników

Gdzieś dzwonią, ale w którym kościele Krzysztof Łanda

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Gdzieś dzwonią, ale w którym kościele Krzysztof Łanda"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Artykuły Piotra Ozierańskiego stawiają polskie instytucje oraz system podejmowania decyzji refundacyjnych i cenowych w bardzo niekorzystnym świetle. Ocena taka jest w dużej mierze niesprawiedliwa i pozbawiona rzetelnego wglądu. Niestety, można mieć uzasadnione wątpli- wości dotyczące rzetelności przeprowadzonych badań ankietowych oraz znajomości materii, którą poddano „badaniu”. Co także może budzić zdziwienie, autorzy pozwolili sobie przedstawić rekomendacje dla naszego kraju bez przeprowadzenia badań porównawczych i bez dogłębnej analizy zmian dokonanych w Polsce w ostatnich latach.

Gdzieś dzwonią, ale w którym

kościele…

Krzysztof Łanda

fot.Images.com/Corbis

Polemika z publikacjami Piotra Ozierańskiego

(2)

Niżej przedstawiona polemika dotyczy dwóch publikacji, które traktują o ocenie technologii medycz- nych (Health Technology Assessment – HTA) w Polsce:

1. „Pharmaceutical lobbying under postcommunism: universal or coun-

try-specific methods of securing state drug reimbursement in Poland?”;

Piotr Ozierański, Martin McKee, Lawrence King; Health Economics, Policy and Law, page 1-21, Cam- bridge University Press 2011;

2. „The politics of health tech- nology assessment in Poland”; Piotr Ozierański, Martin McKee, Lawrence King; Health Policy 108 (2012):

178-193.

Regionalny lider

Po pierwsze, warto wiedzieć, że choć Polska nie dogoniła jeszcze krajów najbardziej rozwiniętych pod względem EBHC (Evidence Based Health Care), przejrzystości i racjo- nalności w podejmowaniu decyzji refundacyjnych i cenowych, to z pew- nością jest center of excellence w regio- nie Europy Środkowej i Wschodniej.

Wiele krajów z zazdrością patrzy na przyjęte u nas rozwiązania, a reko- mendacje prezesa AOTM, stanowi- ska Rady Przejrzystości (wcześniej Rady Konsultacyjnej) i rozstrzyg- nięcia refundacyjne ministra zdrowia są monitorowane i powszechnie bra- ne pod uwagę za granicą. Warto przy tym pamiętać, że Polska jeszcze 10 lat temu była krajem pełnej uznaniowości w obszarze refundacji – decyzje były podejmowane bez żadnego uzasadnienia, bez wglądu w dowody naukowe i bez analiz ekonomicznych czy finansowych.

Polska była krajem wielokrotnie stawianym pod pręgierzem Komisji Europejskiej za brak przejrzystych kryteriów refundacji leków, czyli wy- pełnienia zapisów Dyrektywy Przej- rzystości UE.

Oceniając system refundacji i usta- lania cen leków w Polsce, warto wiedzieć, skąd idziemy, w jakim kie- runku podążamy i jak szybko. Bada- jąc system w Polsce, nie tylko trzeba wiedzieć, czym jest HTA, lecz także co legło u podstaw dyskusji społecz- nych dotyczących kształtu agencji HTA i sposobu podejmowania decy- zji refundacyjnych czy cenowych – jakie wzorce ze świata brano pod uwa- gę, a jakie z premedytacją odrzuco- no (rozwiązania brytyjskie i model

funkcjonowania NICE bynajmniej nie były i nie są najlepszym wzorem do naśladowania!).

Wiarygodność badań ankietowych

Zasadniczą kwestią jest wiary- godność przeprowadzonych badań, co bezpośrednio wpływa na obiek- tywność przedstawionych wniosków.

Niestety, można mieć poważne wąt- pliwości i zastrzeżenia do rzetelności badań brytyjskiego zespołu. Na przykład z pierwszej publikacji wyni- ka, że żadna z ankietowanych osób nie słyszała o zarządzeniu nr 17/2007 prezesa NFZ, chociaż autorzy dekla- rują, że szczególnie skupili się na pro- gramach terapeutycznych („In this paper, we focus on therapeutic pro- grammes as they are highly attrac- tive for innovative drug companies”)!

Zarządzenie, które weszło w życie już w roku 2007, było pierwszym aktem prawnym regulującym zasady po- dejmowania decyzji refundacyjnych w sprawie programów terapeutycz- nych, w pełni spełniającym wymogi Dyrektywy Przejrzystości UE.

Zarządzenie to radykalnie popra- wiło przejrzystość i racjonalność pro- cesu decyzyjnego. Rodzi się więc py- tanie, kim były ankietowane osoby.

Czy są to ludzie przypadkowi (a więc badano obiegową opinię w jakiejś społeczności), czy ankietowano oso- by związane zawodowo z gospodar- ką lekami, a więc takie, które mają specjalistyczną wiedzę i pełny ogląd sytuacji? Autorzy deklarują, że ankie- towali „major stakeholders”, a więc osoby, których wiedza fachowa nie powinna budzić wątpliwości. Otóż wstępne wyniki badań prowadzonych obecnie wskazują, że trudno znaleźć kogoś, kto profesjonalnie zajmuje się gospodarką lekami czy HTA w Pol- sce i nie zna zapisów zarządzenia 17/2007 (prowadzone jest badanie ankietowe wśród osób profesjonalnie zajmujących się gospodarką lekami).

Dobór próby, czyli osób ankietowa- nych, ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności wniosków wyciąg- niętych przez autorów z Wielkiej Brytanii.

(3)

” Polska nie dogoniła krajów najbardziej rozwiniętych pod względem Evidence Based Health Care, ale z pewnością jest center of excellence w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

fot.iStockphoto

Co więcej, nieprawdziwa wydaje się deklaracja autorów przedstawio- na w pierwszej publikacji, że prze- prowadzili wyszukiwanie stosow- nych informacji w prasie. Doniesień w prasie ogólnopolskiej oraz specja- listycznej polskiej i zagranicznej, które dotyczą regulacji przyznawa- nia refundacji w ramach progra-

mów terapeutycznych i zarządzenia 17/2007 prezesa NFZ, są setki.

Budując choćby prymitywną strate- gię wyszukiwania, nawet począt- kujący i niedoświadczony badacz z łatwością natknie się na stosowne doniesienia medialne. Tym bardziej naukowcy z dużym dorobkiem, zobowiązani do wyszukiwania sys-

tematycznego dla tematu, na który

„kładą szczególny nacisk”, powinni byli odnaleźć stosowne informacje.

Obiektywność wniosków W obu artykułach znalazło się wiele wniosków, których nie można uznać za uprawnione. Autorzy piszą, że ok. 50 proc. leków uzyskało po- zytywne rekomendacje dotyczące re- fundacji, mimo że współczynniki efektywności kosztowej (cost-effecti- veness) tych leków są powyżej progu opłacalności przyjętego ustawowo w Polsce. Wniosek taki jest nie- uprawniony z kilku powodów. Po pierwsze, autorom nie mogły być znane propozycje podziału ryzyka, które producenci złożyli w mini- sterstwie wraz z analizami wcho- dzącymi w skład raportu HTA, któ- rego przedstawienie jest wymagane ustawą. Instrumenty dzielenia ryzy- ka obniżają efektywną cenę leku, a więc mają zasadnicze znaczenie dla ostatecznych wyników oceny opła- calności. Po drugie, w Polsce duże (niestety zbyt duże!) części opraco- wań ocenianych w AOTM są zaczer- niane, autorzy nie mogli więc mieć dostępu do wielu informacji nie- zbędnych, by ocenić zasadność reko- mendacji prezesa AOTM w sposób obiektywny.

Nie jest też jasne, czemu ma słu- żyć podnoszenie argumentu, że

„25 proc. analiz ekonomicznych jest niewiarygodnych, a w 50 proc.

wypadków występują braki infor- macji”. Jeśli te kwestie są podnoszone przez AOTM, to znaczy, że agencja spełnia swoją funkcję. AOTM, dzia- łając jak lekka agencja HTA w obsza- rze leków, prawidłowo wyłapuje analizy niskiej jakości i stanowi sku- teczną barierę dla nierzetelnych opracowań kierowanych do decy- dentów. W wypadku wykrycia bra- ków w analizach przesłanych do oceny przez AOTM agencja wzywa do uzupełnień – to również jak naj- bardziej prawidłowe i oczekiwane działanie, skutecznie realizowane przez polską agencję HTA. Co wię- cej, takie odsetki w innych krajach, które są liderami we wdrażaniu

(4)

” Zasadniczą kwestią jest wiarygodność przeprowadzonych badań. Niestety, można mieć poważne wątpliwości i zastrzeżenia co do rzetelności badań brytyjskiego zespołu

EBHC na świecie, jak Australia, Wielka Brytania, Holandia czy Szko- cja, są podobne.

Niestety, najtrudniejsze zadanie ma brytyjski NICE działający w mo- delu mieszanym, a właściwie zbli- żonym do ciężkiego, gdyż pracow- nicy NICE muszą często dokonywać własnych analiz de novo, mimo że korzystają z dostarczonych przez producentów opracowań. W wielu krajach działają agencje HTA w modelu lekkim (tak właśnie jak AOTM dla leków), np. SMC w Szko- cji czy PBAC w Australii, niemają- ce problemów, z którymi boryka się NICE, i niekonsumujące ogrom- nych publicznych pieniędzy na oce- nę technologii medycznych. Myślę, że Wielka Brytania mogłaby się wiele nauczyć i skorzystać ze wzor- ców sprawdzających się znacznie lepiej niż brytyjskie. Bez znajomości plusów i minusów działania różnych agencji HTA na świecie, funkcjo- nujących w różnych modelach, nie można wyciągnąć obiektywnych wniosków, szczególnie jeśli ktoś nie widzi szerszej perspektywy poza imperium brytyjskim.

Nie można zaprzeczyć, że AOTM nie jest, niestety, instytucją niezależną politycznie. Takie stwierdzenie jed- nak nic nie wnosi bez zestawienia z praktyką w innych krajach, przy czym szczególnie Brytyjczycy powin- ni najpierw uderzyć się w piersi. Roz- wiązanie obowiązujące w Polsce do roku 2009, kiedy to Rada Konsul- tacyjna była organem doradczym ministra zdrowia, a AOTM instytu- cją pomocniczą rady, było znacznie lepsze niż dzisiejsze. Zmianę w usta- wie koszykowej z roku 2009 (na mar- ginesie: ustawa koszykowa jest bar- dzo ważnym i od lat oczekiwanym aktem prawnym o ogromnym zna- czeniu), kiedy organem doradczym ministra zdrowia stał się prezes AOTM, a rada stała się organem doradczym prezesa AOTM – a więc znacząco spadła jej ranga – należy ocenić jednoznacznie negatywnie.

Doszło do znacznego upolitycznienia procesu i uzależnienia AOTM od wpływów ministerstwa.

Brytyjskie rekomendacje dla Polski

Cieszy rekomendacja dla Polski, że należy zapobiegać odchodzeniu przeszkolonych i doświadczonych pracowników AOTM czy departa- mentów lekowych do sektora pry- watnego. Problem selekcji negatyw- nej w kluczowych miejscach systemu ochrony zdrowia wynikający z niskich płac, choć jest podnoszony od lat, rze- czywiście nie został do tej pory roz- wiązany. Autorzy zwracają również uwagę na konieczność wprowadze- nia okresu przejściowego (cooling-off), zanim przeszkolony w sektorze publicznym pracownik przejdzie do

nych do decydentów i zwykle dobrze spełnia swą funkcję. To może się jed- nak zmienić i sytuacja może się radykalnie pogorszyć, gdybyśmy zaczęli korzystać z wzorców brytyj- skich i zmienili AOTM na agencję ciężką. Natychmiast mielibyśmy wpływy polityczne widoczne nie tylko w raportach HTA, ale również w obszarze priorytetyzacji tematów do oceny – warto przy tym podkre- ślić, że w wypadku agencji lekkiej politycznie wrażliwe ustalanie prio- rytetów w ogóle nie jest potrzebne.

Słusznie autorzy postulują więk- szą otwartość na współpracę z orga- nizacjami pacjentów i angażowanie opinii publicznej w proces oceny

pracy w firmie. Rekomendacja taka wydaje się słuszna, jeśli chodzi o pra- cowników, którzy pełnili funkcje kierownicze – okres buforowy powi- nien być wtedy dobrą praktyką.

Nie można tego jednak w żaden spo- sób regulować prawnie w wypadku pracowników szeregowych – byłoby to szkodliwym ograniczeniem wol- ności jednostki. Należy raczej wyeli- minować przyczyny, które leżą u podstaw obserwowanej dziś selek- cji negatywnej.

Cieszy również postulat oddzie- lenia HTA od wpływów politycz- nych. AOTM i Rada Przejrzystości nie powinny być, a niestety są, upo- litycznione. Równocześnie, jeśli rozu- mieć oddzielenie HTA od wpły- wów politycznych jako dokonywanie oceny wyłącznie skuteczności tech- nologii medycznych – to dziś takie- go problemu w Polsce nie ma.

AOTM działa jak odźwierny stoją- cy na straży jakości analiz kierowa-

wartościującej i podejmowania decy- zji refundacyjnych. Aby to poprawić, należy najpierw zapewnić dobrą wydajność AOTM, a więc zasoby kadrowe odpowiednie do przydzie- lanych zadań. Niestety, nawet AOTM w obszarze oceny leków w modelu lekkim ma duże trudności, żeby po- dołać zadaniom, a więc dziś uwzględ- nienie głosu pacjentów byłoby trud- ne. Jeśli chodzi o przejrzystość, to oczywiście należy postulować mniej zaczernień w publikowanych przez AOTM raportach, żeby ukryte były tylko informacje objęte tajemnicą handlową i w stopniu nie większym niż 5 proc. tekstu.

Niestety, pozostałe rekomendacje przedstawione przez autorów nie zasługują na uwagę, gdyż albo Pol- ska może być wzorem dla innych krajów (np. jeśli chodzi o jakość analiz i jasne kryteria wiarygodności HTA przedstawione w nowoczesnych i restrykcyjnych wytycznych AOTM),

(5)

” Zarządzanie koszykiem świadczeń gwarantowanych w Polsce pozostawia wiele do życzenia, ale nasz kraj

nie zasłużył sobie na tak negatywną ocenę, jaką przedstawili brytyjscy autorzy na forum międzynarodowym

fot.iStock

hp

too

albo nie odbiegamy od standardów krajów wysoko rozwiniętych (np.

regulacja zasad rezygnacji z pracy w instytucjach publicznych czy dekla- rowania konfliktu interesów). Nie można też zabronić firmom farma- ceutycznym opracowywania raportów HTA, co sugeruje cytowana w pra- sie wypowiedź pana Kinga. Podob- nie nonsensem byłoby zabronienie producentom i właścicielom praw do produktu przeprowadzania badań III fazy na rzecz rejestracji.

Problem nie polega na tym, żeby zabraniać sponsorowania badań i ana- liz, lecz żeby upublicznić standardy jakościowe i mieć instytucje stojące na straży jakości tych badań. Jak w wypadku badań klinicznych sto- suje się zasady GCP (Good Clinical Practice) i odpowiednią kontrolę urzę-

dów rejestracji, tak w wypadku HTA należy wprowadzić jasne wymagania jakościowe wytycznych HTA i postawić na agencję HTA w modelu lekkim, która będzie oddzielać ziarno od plew. Wielka Brytania może Polsce tylko pozaz- drościć modelu, w jakim funkcjonuje AOTM. Żeby to jednak dostrzec, trzeba spojrzeć na ten kraj z per- spektywy świata, a nie patrzeć na świat z perspektywy Wielkiej Bry- tanii.

Nauka tabloidowa

Zarządzanie koszykiem świad- czeń gwarantowanych w Polsce po- zostawia jeszcze wiele do życzenia, ale nasz kraj nie zasłużył sobie na tak negatywną ocenę, jaką przedsta- wili brytyjscy autorzy na forum mię-

dzynarodowym. Z pewnością nale- ży poprawić przejrzystość i racjo- nalność podejmowania decyzji re- fundacyjnych i cenowych. AOTM powinna mieć inne umocowanie jako ciało doradcze Rady Przejrzy- stości. Kompetencje ciał doradczych ministra zdrowia należy podnieść, a ich niezależność polityczna powin- na być znacznie większa. Skoro jed- nak świadomość konieczności zmian jest w środowisku profesjonalistów w Polsce powszechna, jaki był sens napisania artykułów stawiających nasz kraj w tak negatywnym i krzyw- dzącym świetle?

Wątpliwości dotyczące metody- ki badań i ich rzetelności oraz przed- stawianie rekomendacji na podstawie badania socjologicznego, a więc bez odniesienia do różnych sposobów systemowej implementacji HTA czy EBHC na świecie, rodzą zasadnicze pytania. Czy autorzy dążyli do pozna- nia obiektywnej prawdy, czy jednak szukają taniej sensacji, uprawiając

„naukę tabloidową”? Czy dążyli do rzetelnej oceny systemu refundacji i ustalania cen w Polsce, czy zajęli się atrakcyjnym medialnie tematem z przyjętymi tezami „do udowod- nienia”? Wkrótce opinia publiczna powinna uzyskać odpowiedzi na te

pytania. n

Cytaty

Powiązane dokumenty

35 W całej pracy stosuję numerację rozdziałów z wydania Ćwiklińskiego; rzecz jasna, w rękopisach nie ma numeracji, którą wprowadził dopiero wydawca, aby ułatwić korzystanie

Po przerwie odbyły się cztery sesje tematyczne, ukierunkowane na problematykę specjalistyczną, w tym na koncepcyjne uwarunkowania szkolnej profilaktyki, pracę

The total measured delay time of the all-pass filter is approximately 110 s over a bandwidth of 4 kHzI. Index Terms—Active filters, biomedical sensors, low

w Cen- trum Konferencyjnym Minister- stwa Obrony Narodowej szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wręczył zastęp- cy

Reasumując wysokość podatku jest zróżnicowana w zależności od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz od stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po

Definicja Niech funkcja f okre´slona b¸edzie na przedziale (a; b] oraz granica lim x→a + f (x) jest niew la´sciwa (±∞). W pozosta lych przypadkach m´ owimy, ˙ze ca lka

(uchylony). Gospodarka finansowa państwowego funduszu celowego 1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy. Przychody państwowego funduszu celowego

Tymczasem owszem, spis lektur stanowi dla m³odego cz³owieka punkt odniesienia w jego poznawaniu kultury, jednak w obecnej epoce, gdy funkcjonuj¹ ró¿ne autorytety, szko³a musi

W 1990 roku Urząd Wojewódzki w Toruniu zakupił budynek po byłym Ośrodku Szkoleniowym Kółek Rolniczych i przekazał go Wojewódzkiemu Zespołowi

Miłość, czyli jedna z najczęściej pojawiających się wartości w utworach nurtu disco polo, jest także obecna w działalności artystycznej Tomasza Niecika, jednak tutaj ma

Ustala się następujący skład Gminnej Rady Sportu:.. Osoby powołane spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy stowarzyszeń i klubów sportowych oraz

Wkrótce po erygowaniu parafii Najświętszego Serca Jezusowego zaczęły mnożyć się trudności spowodowane różnicą zdań co do siedziby parafii i miejsca budowy

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji, 8) decyzja została wydana w oparciu o inną

W którym roku został po raz pierwszy zorganizowany Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.. Bronisław Malinowski, Florian

I zdarzało się, że te ofiary przeistaczały się w wyznawców, nawet w przyjaciół - stąd powstała paczka, do której w późniejszych latach należeli Stefan

- zaprzestania działalności przez przedszkole przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne może je zlikwidować z końcem roku

Poznańska Akademia Przestrzeni jest projektem studenckim o charakterze naukowo-edu- kacyjnym realizowanym przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UAM (AKNGP) od

Wbrew obiegowym opiniom nie istnieje coś takiego jak muzyka radiowa, za- rejestrowana muzyka istniała bowiem przed pojawieniem się radia, a i obecnie jej nagrywanie

Od kilku lat w szkole organizowany jest TYDZIEŃ ZDROWEGO ODśYWIANIA ,a w nim DZIEŃ BEZ SŁODYCZY.Dzięki sponsorom: panu Sebastianowi Piekarzowi z firmy MAR VIP z Kołbaskowa i

Prostokątny obszar o powierzchni 0,5 ha przylega jednym bokiem do prostoliniowego odcinka rzeki?. Jakie powinny być jego wymiary, bo ogrodzenie było

Wydaje się, że ważne byłoby uzupełnienie składu Rady Akredytacyjnej także o przedstawicieli organizacji pacjenckich, przedstawicieli głównych ubezpieczycieli szpitali

Zmianę w usta- wie koszykowej z roku 2009 (na mar- ginesie: ustawa koszykowa jest bar- dzo ważnym i od lat oczekiwanym aktem prawnym o ogromnym zna- czeniu), kiedy organem

X.. Die zweite Gruppe bilden Komposita, die sich nicht mehr in die unmittelbaren Konstituenten schlechthin auf- lösen lassen. Unter Hinzufügung neuer