• Nie Znaleziono Wyników

Umowa Nr CRU/TBS../2018 na przeglądy kominiarskie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Umowa Nr CRU/TBS../2018 na przeglądy kominiarskie"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1 TBS/REG/350/2018

Nr rejestru wniosków

Zał. Nr 2.2 do IWZ Umowa Nr CRU/TBS……../2018

na przeglądy kominiarskie

zawarta dnia …… ………2018 roku w Warszawie pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000019230, NIP: 522-25-92-920, o kapitale zakładowym 84.984.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. Pana Michała Ambroziaka – Prezesa Zarządu 2. Pana Grzegorza Janczarka – Członka Zarządu zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………

………. zamieszkałym przy ul. ………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………... z siedzibą w ………. przy ul. ………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/KRS pod nr ……….. posiadającym Regon ……….…….., NIP: ………..………., zwanym dalej

„Wykonawcą”,

zwanych łącznie ,,Stronami”,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w zakresie wynikającym z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo Budowlane, w budynkach wskazanych w ust 2, znajdujących się w zasobach Zamawiającego usługę przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych), łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami w budynkach,

2. Kontrola stanowiąca przedmiot Umowy, będzie wykonywana w budynach znajdujących się w Warszawie, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Adres Ilość lokali

mieszkalnych Ilość lokali

użytkowych Pomieszczenie

socjalne/techniczne Ilość komór garażowych

ul. Parola 1 95 2

ul. Rudnickiego 4 49 1

ul. Rudnickiego 6 70 1

(2)

2 Uwaga: * oznaczono budynki o pow. zabudowy powyżej 2000 m2

3. W budynkach Rudnickiego 4, 6, 8, 8A, Pełczyńskiego 28C funkcjonuje wentylacja mechaniczna we wszystkich lokalach mieszkalnych i garażach. W pozostałych budynkach wentylacja mechaniczna istnieje w garażach, w lokalach użytkowych, a w kilku z budynkach (Pełczyńskiego 28, 28A, 28B, 28E) w części lokali mieszkalnych (w pionach budynków o większej ilości kondygnacji)

4. Zakres szczegółowy czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

a) Badanie drożności przewodów kominowych, b) Badanie prawidłowości podłączeń,

c) Sprawdzanie ilości i rodzaju podłączeń,

d) Sprawdzenie prawidłowości zainstalowanych kratek wentylacyjnych oraz rozet, e) Badanie prawidłowości ciągu kominowego,

f) Ocenę stanu technicznego kominów nad dachem, w tym:

➢ głowic kominowych,

➢ ścian kominowych nad dachem,

➢ nasad kominowych i zamontowanych wentylatorów,

➢ prawidłowości wylotów powietrza,

g) Sprawdzenie prawidłowości dostępu do przeprowadzenia badań przewodów kominowych, w tym stanu technicznego: włazów dachowych, ław kominiarskich, drabin itp.,

h) Ocenę innych nieprawidłowości mających wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców,

ul. Rudnickiego 8 42 1

ul. Rudnickiego 8 A 56 1

ul. Pełczyńskiego 30A 36 1

ul. Pełczyńskiego 30B 36 1 kotłownia gazowa 1

ul. Pełczyńskiego 30C 36 1

ul. Pełczyńskiego 28E 75 1 kotłownia gazowa 1

ul. Pełczyńskiego 28D 42

ul. Pełczyńskiego 28B 44 1

ul. Pełczyńskiego 28C 27 1 kotłownia gazowa 1

ul. Pełczyńskiego 28A 103 2 1

ul. Pełczyńskiego 28 59 1 1

ul. Strzelecka 27/29* 187 8 1 2

ul. Strzelecka 21/25* 99 5 1

ul. Otwocka 16 56 2 2

ul. Złotopolska 2 64 1 1

ul. Zaokopowa 4/6 * 80 5 2

RAZEM 1256 30 2+3 15

(3)

3 i) Określenie przyczyn (w przypadku stwierdzenia niesprawności przewodu kominowego) oraz koniecznych do wykonania prac konserwacyjnych celem przywrócenia jego sprawności technicznej. W razie potrzeby Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzi kontrolę przewodu wentylacyjnego kamerą inspekcyjną bez dodatkowych opłat,

j) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu protokołów kontroli wraz ze schematami rysunkowymi kominów z zaznaczeniem m.in. podłączeń, długości przewodów, numerów lokali, oznaczenia pomieszczeń i innych informacji koniecznych do obsługi lokali w budynku. W protokołach kontroli Wykonawca jest zobowiązany opisać stwierdzone nieprawidłowości oraz podać zalecenia niezbędne do wykonania.

Protokoły kontroli stanowić będą załączniki do Książki Obiektu Budowlanego, k) Przekazanie Zamawiającemu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane, kopii pisemnego zawiadomienia właściwego organu o przeprowadzonej kontroli (dotyczy budynków o pow. zabudowy przekraczającej 2000 m2).

1) Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu należy załączyć potwierdzenie jego wykonania w poszczególnych lokalach poprzez podpis lokatora. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

2) Wynagrodzenie uwzględnia trzykrotne podejście do budynku w godzinach późnowieczornych tj. 16.00 - 21.00 lub w soboty godz. 10.00 – 16.00. W przypadku trzykrotnego, potwierdzonego przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, zakres zamówienia uznaje się za wykonany.

5. Kontrola będzie przeprowadzona w 3 terminach, w okresie: od………..r. do …………., a protokoły z kontroli przekazane Zamawiającemu w terminie do dnia . ………..

6. Szczegółowe terminy kontroli zostaną określone w harmonogramie opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

7. Przeprowadzenie kontroli kominiarskiej, o której mowa w ust.1 pkt 1, będzie potwierdzone stosownymi protokołami opracowanymi przez Wykonawcę wraz ze schematami rysunkowymi kominów z zaznaczeniem m.in. podłączeń, długości przewodów, numerów lokali, oznaczenia pomieszczeń i innych informacji koniecznych do obsługi lokali w budynku.

8. W razie wniesienia zastrzeżeń co do prawidłowości wykonania umowy, za termin jego realizacji przyjmuje się dzień pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia nieprawidłowości.

§ 2 OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy protokołów wcześniejszych kontroli oraz innych dokumentów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania kontroli, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów regulaminu porządku domowego obowiązującego w zasobach Zamawiającego.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą dokonywać w jego imieniu kontroli, posiadają uprawienia wymagane w tym zakresie przepisami ustawy Prawo budowlane, których kopie załączy do protokołów kontroli.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kontroli kompleksowo, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16.08.1999r , a także innych obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

(4)

4

§ 3 WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie całości Umowy wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty Wykonawcy związane z jej wykonaniem, w kwocie

……… zł brutto słownie:(………... brutto) w tym VAT …..%.

Niedoszacowanie bądź wzrost kosztów nie jest podstawą żądania podwyższenia wynagrodzenia.

2. Zapłata należności nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy Nr

………, w terminie ……dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej.

3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności .

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Do faktury muszą być dołączone protokoły z wykonanej kontroli, a przedmiot umowy odebrany w całości przez Zamawiającego bez uwag.

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej, niż po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołów, o których mowa w § 1 ust. 7.

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 4 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie we wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień w wyznaczonym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w Umowie §6 ust. 1, należnego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy,

3) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje bądź wykonujce nienależycie inne postanowienia umowy w wysokości 50 zł za każde uchybienie.,

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 umowy

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

4. Podstawą do zapłaty kary umownej jest nota obciążeniowa wystawiona przez Stronę uprawnioną do naliczania kary umownej. W sytuacji wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego, płatność z tytułu kary umownej może zostać skompensowana z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Kompensacja nie będzie wymagała dodatkowej pisemnej akceptacji Wykonawcy.

(5)

5

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa cywilnego Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca:

1) popadł w opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli przekraczającą 2 dni robocze, 2) wykonuje kontrolę sprzecznie z przepisami BHP i PPOŻ,

3) nie zachowuje należytego porządku w miejscu przeprowadzenia kontroli lub narusza zasady obowiązującego porządku domowego,

4) narusza postanowienia umowy, w szczególności gdy osoby wykonujące protokoły kontroli w jego imieniu nie posiadają uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 4,

5) nie dostarczy protokołów kontroli, o których mowa w § 1 ust. 7 6) nie wykonuje bądź wykonuje nienależycie inne postanowienia umowy

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 jest skuteczne, jeżeli zostało złożone na piśmie w terminie 30 dni od powstania

przyczyny uzasadniającej odstąpienie.

§ 6. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY

1. Dla celów związanych z wykonaniem Umowy, Strony wskazują następujące dane kontaktowe oraz osoby upoważnione do kontaktu:

Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, tel.: 22 304-11-11 wew. ……..., email: tbs@tbspolnoc.pl; osoba upoważniona

do kontaktu: ……… – e-mail: ………..

Wykonawca: ………..;

osoby upoważnione do kontaktu: ………., e-mail:

………., Tel. ………...

2. Zmiana adresu korespondencyjnego lub osoby upoważnionej do kontaktu, nie wymaga zmiany Umowy. Strona, która zmienia ten adres, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie druga Stronę podając nowy adres korespondencyjny lub wskazując dane osoby upoważnionej do kontaktu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres korespondencyjny znany Stronie, będzie uznana za skutecznie doręczoną.

§ 15 SPORY

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie roszczenia w formie pisemnej do Zamawiającego.

2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego.

3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może wystąpić na drogę sądową.

4. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 7. UBEZPIECZENIE

(6)

6 1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania lub zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość własnej oferty.

2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Polisy i dokumentów ubezpieczenia.

3. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1.

§ 16

Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę, lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

3. W przypadku gdy Zamawiający uzna za niezbędne przekazanie przez Wykonawcę osobie, której dane osobowe zostały wpisane w treści umowy, jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, innych informacji niż ujęte w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, Strony sporządzą odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, konieczne będzie przekazanie osobie reprezentującej Wykonawcę lub osobie działającej lub współdziałającej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy, informacji innej niż ujęta w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

5. Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy poinformował pisemnie każdą osobę, której dane osobowe zostały wpisane w jej treści, jako dane osoby reprezentującej Zamawiającego lub jako dane osoby działającej lub współdziałającej w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.

6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania lub współdziałania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych osobowych tych osób, poinformuje pisemnie każdą z nich, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Zmiana sposobu wykonania umowy, wykonanie prac dodatkowych, jak również powierzenie

(7)

7 wykonania w całości lub części osobie trzeciej wymaga pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje dotyczące drugiej Strony, które uzyska podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy [informacje poufne], chyba, że zostały lub zostaną publicznie ujawnione przez Stronę, której dotyczą albo są powszechnie dostępne osobom trzecim zgodnie z przepisami prawa. Ujawnienie takich informacji dotyczących drugiej Strony jest dopuszczalne tylko w przypadkach prawem przewidzianych, w tym w szczególności na żądanie uprawnionych instytucji lub za uprzednią zgodą Strony, której dotyczą.

4. Strony zobowiązują się do każdorazowego informowania o zmianie swoich danych adresowych lub identyfikacyjnych, niezwłocznie po zaistnieniu zmian identyfikacyjnych. W przypadku braku powiadomienia o zmianie danych adresowych, korespondencję wysłaną na adres wskazany w umowie, traktuje się jako doręczoną, z upływem 3 dni od dnia wysłania korespondencji listem poleconym lub kurierem.

5. Nieważność jakiegokolwiek zapisu niniejszej Umowy nie spowoduje nieważności całej umowy.

W takiej sytuacji Strony dokonają zmiany Umowy, zastępując postanowienie nieważne innym, które będzie równoważne z punktu widzenia ekonomicznych interesów Stron. W przypadku braku uzgodnienia takiego postanowienia Strony uzupełniając powstałą lukę będą się kierowały funkcjonalną interpretacją jej pozostałych postanowień.

6. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, spór będzie mógł być skierowany na drogę sądową. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nieobjętych postanowieniami umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa budowlanego oraz innych ustaw i aktów prawa powszechnie obowiązującego. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga, zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz.

dla Wykonawcy, każdy na prawach oryginału.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

(8)

8

Załącznik nr 1 do umowy nr CRU/TBS/ /2018 z dn. ……-2018 r.

Kopia aktualnej polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzona za zgodność z oryginałem

(9)

9 Załącznik nr 2 do umowy do umowy nr CRU/TBS/ /2018 z dn. ……-2018 r.

Zakres informacji przekazywanych przez Wykonawcę osobom działającym w jego imieniu

1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Zamawiającemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, uprawnienia budowlane.

2) Z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych, administratorem tych danych staje się Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30.

20.1. Zamawiający zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w TBS za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej v.matusiak@dpag.pl

3) Celem udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych jest:

1) ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego;

2) możliwość wejścia na teren obiektów Zamawiającego.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”

5) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Zamawiającemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.

6) Dane osobowe będą przechowywane w TBS przez okres 5 lat , licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy.

7) Dane osobowe nie będą udostępniane innym niż TBS odbiorcom danych lub kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji

publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do innego państwa (poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

(10)

10 9) Osobom, których dane osobowe zostały udostępnione TBS, przysługuje prawo żądania

od TBS, jako ich administratora, dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu

nadzorczego: tj. następcy prawnego GIODO.

10) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez TBS do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowani

(11)

11 Załącznik nr 3 do umowy do umowy nr CRU/TBS/ /2018 z dn. …..-09-2018 r.

Zakres informacji przekazywanych przez Zamawiającego osobom działającym w jego imieniu

1) Kategorie danych osobowych, które zostaną zawarte w treści umowy albo przekazane Wykonawcy na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) danych zawartych w treści umowy, są następujące: imię, nazwisko, seria i numer dowodu

osobistego.

2) Z chwilą udostępnienia Wykonawcy danych osobowych, administratorem tych danych staje się (nazwa i adres Wykonawcy).

3) Inspektorem Ochrony Danych u Wykonawcy jest

………

……… (należy wskazać imię i nazwisko), a w celu kontaktu należy zwracać się na adres

……….. / adres poczty elektronicznej ……… / numer telefonu … ………

4) Celem udostępnienia Wykonawcy danych osobowych jest ustalenie uprawnień i zobowiązań stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez TBS i Wykonawcy;

5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1 c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

6) Kategorie danych, określone w ust. 1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji

(tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych.

7) Dane osobowe będą przechowywane przez Wykonawcę przez okres 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy.

8) Dane osobowe nie będą udostępniane innym, niż Wykonawca, odbiorcom danych lub

kategoriom odbiorców danych, poza przypadkami ich udostępnienia organom administracji publicznej lub innym organom państwowym w związku z określonym postępowaniem.

11) Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Wykonawcę do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oferowany czas reakcji serwisu od chwili otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu Awarii/Błędu/Usterki do momentu przystąpienia do usunięcia Awarii/Błędu/Usterki wynosi … godzin.

Część nr 1: Wykonanie projektu instalacji gazowej i indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych w budynku przy ul..

zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez.. Wykonawcę; 4) zawieszeniem wykonywanych prac przez Zamawiającego, 5)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

e) udrożnienie przewodu kominowego (np. Wszystkie prace Wykonawca będzie prowadził w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku.. Zamawiający jest

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami z uwzględnieniem zmian dokonanych do terminu składania ofert. Ustala się termin

5) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku: imię i nazwisko, data urodzenia, nr i seria dowodu osobistego, PESEL, adres, numer telefonu, adres

14 cm - od górnej krawędzi okienek piwnicznych ( przymocowanie do ścian płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (min 2szt. na płytę) oraz przy użyciu gotowych

Za cenę oferty przyjmuje się łączną cenę (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podana cena oferty, do dwóch miejsc po przecinku, w złotych

9) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady nie może być krótszy niż okres odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zamawiający, w

3) Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane i odebrane na podstawie protokołu odbioru. W zakresie robót i materiałów, za

W formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę netto i brutto oraz kwotę podatku VAT.. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.. Sprzedający zastrzega

Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania umowy do prowadzenia dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i

c złożenia przez Strony/Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem spełnienia warunków określonych w

deklaruję uczestnictwo w projekcie dofinansowania instalacji kotła na biomasę planowanym do realizacji przez Gminę Miasto Biłgoraj w ramach Regionalnego

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości netto 2500,00zł. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem

1, dotyczą wyłącznie osób, których dane zawarte są w treści umowy lub zostaną przekazane Wykonawcy w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupełnienia) tych danych. 7)

Wykonawca, w ramach usługi, zobowiązany jest do utylizacji (na własny koszt) zużytych materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli termin naprawy upływa w dniu ustawowo wolnym od

4) w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych

przez lokatora budynku, nie uzyskania dostępu do lokalu, zakres zamówienia uznaje się za wykonany. 6) Przed złożeniem oferty możliwe jest dokonanie wizji lokalnej

1) Cena jednostkowa dla jednego cateringu (prelekcji) w kwocie ……… brutto (słownie: ……….. ) w tym podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu