• Nie Znaleziono Wyników

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na studiach I stopnia

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na studiach I stopnia"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

UNIWERSYTET ROLNICZY

IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na studiach I stopnia

KIERUNEK: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe POZIOM KSZTAŁCENIA: 1

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Kraków 2017

I. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

(2)

1. Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 2. Data i numer uchwał Rady Wydziału i Senatu UR dotyczących utworzenia kierunku:

a) Efekty kształcenia: Uchwała Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR nr 39/2016 z dnia 20.01.2016r. , Uchwała Senatu UR nr 16/2016 z dnia 26.02.2016r b) korekta efektów kształcenia (dostosowanie do PRK): Uchwała Rady Wydziału

Hodowli i Biologii Zwierząt UR nr 84/2016/2017 z dnia 28.06.2017r; zatwierdzone Uchwałą Senatu UR z dnia 21 grudnia 2017r.

c) Program kształcenia: Uchwała Rady Wydziału nr 65/2015/2016 z dnia 23 marca 2016r (nowelizacja: stacjonarne - nr 96/2016/2017 z dnia 28.06.2017r; niestacjonarne - nr 98/2016/2017 z dnia 28.06.2017r)

3. Nazwa kierunku studiów: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe 4. Nazwa specjalności: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe 5. Poziom kształcenia: pierwszy

6. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

7. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

8. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier 9. Język wykładowy: polski

10. Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia:

Rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

11. Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:

Nauki rolnicze, dyscyplina – Rybactwo 12. Klasyfikacja ISCED: 0831

13. Liczba semestrów: 7

14. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 210

15. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 106

16. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub sp ołecznych: 5

17. Wymiar praktyk, staży oraz liczba punktów ECTS: 8 tygodni, 8 ECTS II. Opis zakładanych efektów kształcenia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych i inżynierskich EFEKTY KSZTAŁCENIA

P6 – poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskanych w ramach szkolnictwa wyższego W – kategoria wiedzy

G – głębia i zakres K – kontekst

U – kategoria umiejętności

W – wykorzystanie wiedzy (rozwiązywane problemy i wykonywane zadania) K – komunikowanie się (odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym)

O – organizacja pracy (planowanie i praca zespołowa)

U – uczenie się (planowanie własnego rozwoju)

(3)

K – kategoria kompetencji społecznych K – krytyczna ocena

O – odpowiedzialność R – rola zawodowa

ICH – kierunkowe efekty kształcenia (Ichtiologia i rybactwo śródlądowe) 1 – studia I stopnia

01, 02, 03, i kolejne – numer efektu kształcenia

Nazwa kierunku studiów: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe Poziom kształcenia: pierwszy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Polskiej Ramy Kwalifikacji: P6S

ICH1_W01 podstawowe zagadnienia z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i zootechniki dostosowane do zakresu kierunku ichtiologia i rybactwo

śródlądowe R/P6S_WG/1

ICH1_W02 podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych uwarunkowań rybactwa, w tym gospodarki rybacko -

wędkarskiej R/P6S_WK P6S_WK

ICH1_W03 funkcjonowanie i procesy zachodzących w biosferze, hydrosferze, atmosferze i litosferze, w zakresie niezbędnym w rybactwie R/P6S_WG/1 ICH1_W04 procesy dotyczące kształtowania zespołów ryb w wodach śródlądowych i wpływ gospodarki rybackiej na ekosystemy wodne R/P6S_WG/2 R/P6S_WK ICH1_W05 złożoność systemów biologicznych na różnych poziomach organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych R/P6S_WG/2

ICH1_W06 narzędzia, techniki i metody połowu ryb oraz produkcji materiału zarybieniowego i obsadowego ryb R/P6S_WG/4 P6S_WG ICH1_W07 zagadnienia z zakresu produkcji rybackiej oraz problemy związane z

oceną i wykorzystywaniem surowców pochodzących z akwakultury i

rybołówstwa R/P6S_WG/1 P6S_WG

ICH1_W08 podstawowe zagadnienia związane z budownictwem stawowym i melioracją rybacką R/P6S_WG/4 P6S_WG ICH1_W09 pojęcie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do gospodarki rybackiej i akwakultury oraz ma świadomość potrzeby ochrony bioróżnorodności R/P6S_WG/2

R/P6S_WK Kierunek studiów: Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Poziom kształcenia: I

Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Polskiej Ramy Kwalifikacji: P6S

Obszar kształcenia w zakresie

nauk: rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

Dziedzina nauki lub

sztuki/dyscyplina: nauki rolnicze/rybactwo Symbol

efektu kształceni

a dla kierunku

studiów

Opis efektu kształcenia

Symbol efektu kształcenia dla obszaru kształcenia*

R I

WIEDZA – absolwent zna i rozumie:

(4)

ICH1_W10 metody pozyskiwania i archiwizacji danych oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną własności przemysłowej, intelektualnej i prawa

autorskiego a także zasady korzystania z zasobów informacji patentowej R/P6S_WK P6S_WK ICH1_W11 rodzime i nierodzime gatunki ryb występujące w Polsce, ich status zagrożenia, perspektywy ochrony i znaczenie dla gospodarki rybackiej

R/P6S_WG/1 R/P6S_WG/2 R/P6S_WK ICH1_W12 podstawowe zagadnienia z zakresu rybactwa śródlądowego, jako jednego z czynników kształtujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich R/P6S_WG/3

R/P6S_WK ICH1_W13 zagadnienia z zakresu żywienia ryb słodkowodnych w różnych systemach

chowu, rodzaje dostępnych na rynku pasz i systemy ich zadawania w

akwakulturze R/P6S_WG/4 P6S_WG

ICH1_W14 zagrożenia dla zdrowotności ryb oraz podstawowe czynniki etiologiczne u ryb R/P6S_WG/4 UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

ICH1_U01 wyszukiwać, analizować i wykorzystywać dostępne źródła informacji w zakresie ichtiologii i rybactwa

R/P6S_UW R/P6S_UK /1 R/P6S_UU

P6S_UW2

ICH1_U02 opracowywać i przedstawiać (werbalnie, pisemnie i graficznie) informacje z zakresu ichtiologii i rybactwa R/P6S_UK ICH1_U03 stosować podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rybackiej

R/P6S_UW

R/P6S_UK /1 P6S_UW2

ICH1_U04 zrozumieć plan doświadczenia naukowego i realizować podstawowe zadania badawcze z dziedziny ichtiologii i rybactwa

R/P6S_UW

R/P6S_UO /2 P6S_UW1

ICH1_U05 krytycznie analizować gospodarkę rybacką, a następnie formułować wnioski i zalecenia dotyczące jej racjonalizacji

R/P6S_UW R/P6S_UK /3 R/P6S_UO R/P6S_UU

P6S_UW3

ICH1_U06 dokonywać oceny wpływu akwakultury na środowisko przyrodnicze i optymalizować metody i techniki zgodnie z ideami zrównoważonego rozwoju

R/P6S_UW

/3 P6S_UW3

ICH1_U07 posługiwać się typowymi narzędziami połowu ryb, stosowanymi w praktyce rybackiej, monitoringu ichtiofauny i badaniach naukowych oraz dopasować techniki połowu do warunków środowiska

R/P6S_UW R/P6S_UW/1

/3

P6S_UW4

ICH1_U08 definiować, analizować i rozwiązywać problemy i krytyczne etapy produkcji rybackiej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji produkcji i dbałości o stan środowiska przyrodniczego

R/P6S_UW R/P6S_UO /3 R/P6S_UU

P6S_UW3

ICH1_U09 przygotowywać wystąpienia ustne oraz prace pisemne (w języku polskim i obcym) z zakresu ichtiologii i rybactwa; świadomie dobierając i wykorzystując w tym celu dostępne źródła informacji

R/P6S_UK

R/P6S_UU P6S_UW2 ICH1_U10 posługiwać się językiem obcym w zakresie ichtiologii i rybactwa zgodne z

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego R/P6S_UK

ICH1_U11 dokonać charakterystyki hydrologicznej, biologicznej i rybackiej stawów, przeprowadzić bonitację akwenów śródlądowych, a także optymalizować gospodarkę rybacką pod kątem zrównoważonego rozwoju

R/P6S_UW R/P6S_UO /3

P6S_UW2 P6S_UW4 ICH1_U12 dokonać analizy projektów gospodarstw rybackich i ocenić ich przydatność do lokalnych warunków środowiska R/P6S_UW/3 P6S_UW3 ICH1_U13 identyfikować gatunki ryb dziko żyjących w wodach śródlądowych Polski

oraz wykorzystywanych w akwakulturze, określić ich znaczenie gospodarcze, status zagrożenia i perspektywy ochrony

R/P6S_UW/3

R/P6S_UU P6S_UW1 P6S_UW3 ICH1_U14 samodzielnie przeprowadzać sekcje ryb i określać stan ich dojrzałości płciowej, stan zdrowia oraz przydatność spożywczą R/P6S_UW/2

R/P6S_UO P6S_UW1

(5)

ICH1_U15 przeprowadzać naturalny i kontrolowany rozród wybranych gatunków ryb, dopasowując techniki i metody do wymagań gatunku oraz potrzeb gospodarki rybackiej

R/P6S_UW/1 R/P6S_UW/3 R/P6S_UO R/P6S_UU

P6S_UW4

ICH1_U16 dostosować warunki inkubacji ikry i podchowu wylęgu do wymagań wybranych gatunków ryb R/P6S_UW/1

R/P6S_UO P6S_UW1 ICH1_U17 samodzielnie dobierać system żywienia, rodzaj paszy oraz dawki

pokarmowe stosowne dla wybranych gatunków ryb i poziomu intensyfikacji produkcji rybackiej

R/P6S_UW/1 R/P6S_UW/3

R/P6S_UO P6S_UW4 ICH1_U18 analizować przebieg procesów biologicznych, chemicznych i fizycznych

zachodzących w środowisku wodnym, w zakresie niezbędnym w rybactwie

oraz opisać je w sposób matematyczny R/P6S_UW/3 P6S_UW2

ICH1_U19 charakteryzować procesy i zależności zachodzące wewnątrz i pomiędzy zespołami organizmów wodnych R/P6S_UW/3 KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

ICH1_K01 nieustannego poszerzania posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności R/P6S_KK ICH1_K02 działania w zespole, pełniąc w nim różne role R/P6S_KR ICH1_K03 jasnego definiowania celów, a następnie dobierania metod i sposobów ich realizacji, z poszanowaniem interesu publicznego R/P6S_KO ICH1_K04 dostrzegania zagrożeń dla środowiska ze strony gospodarki rybackiej i jej racjonalizacji w sposób uwzględniający interes środowiska R/P6S_KO ICH1_K05 wzięcia na siebie odpowiedzialności za wykonywane działania, zgodnie z zasadami etyki zawodowej R/P6S_KR R/P6S_KO ICH1_K06 oceny ryzyka intensyfikacji produkcji rybackiej i nadmiernej eksploatacji

wód oraz podejmowania działań ograniczających degradację ekosystemów wodnych i od wody zależnych

R/P6S_KK R/P6S_KO ICH1_K07 dostrzegania ekonomicznych uwarunkowań działalności rybackiej i optymalizowania realizowanej gospodarki R/P6S_KK R/P6S_KO

2.

Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia EFEKTY OBSZAROWE

(na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016r, DZ.U. poz.1594)

Tabela pokrycia efektów kształcenia z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych przez kierunkowe efekty kształcenia

Efekt obszarowy Nauki rolnicze,

leśne i weterynaryjne

Tabela odniesienia rolniczych, leśnych i weterynaryjnych efektów obszarowych do efektów kierunku

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Odniesienie do kierunkowych efektów

kształcenia

WIEDZA^

Absolwent zna i rozumie

P6S_WG01 metodologię badań oraz podstawowe teorie w zakresie dyscyplin

naukowych właściwych dla kierunku studiów ICH1_W01, ICH1_W03, ICH1_W07, ICH1_W11 P6S_WG02 rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego i zrównoważonego

użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożenia ICH1_W04, ICH1_W05, ICH1_W09, ICH1_W11 P6S_WG03 stan i czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój obszarów

wiejskich ICH1_W12

P6S_WG04 zasady utrzymania urządzeń; obiektów; systemów technicznych i technologii typowych dla obszarów rolniczych; leśnych i przetwórstwa rolno-spożywczego; w zakresie danego kierunku studiów

ICH1_W06, ICH1_W08, ICH1_W13, ICH1_W14 P6S_WK podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z

działalnością naukową; dydaktyczną oraz wdrożeniową ICH1_W02, ICH1_W04, ICH1_W09, ICH1_W10,

(6)

3.

Tabela pokrycia inżynierskich kompetencji kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE

(na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016r, DZ.U. poz.1594)

Kod kompetencji inżynierskich

Tabela odniesienia kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiegodo efektów kierunku

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

Odniesienie do kierunkowych efektów

kształcenia

WIEDZA^

Absolwent zna i rozumie

ICH1_W11, ICH1_W12 UMIEJĘTNOŚCI#

Absolwent potrafi

P6S_UW01 stosować standardowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

ICH1_U01, ICH1_U03, ICH1_U07, ICH1_U15, ICH1_U16, ICH1_U17 P6S_UW02 pod kierunkiem opiekuna przeprowadzać proste eksperymenty i

pomiary; interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski ICH1_U04, ICH1_U14 P6S_UW03 dokonywać identyfikacji i standardowej analizy zjawisk oraz

podejmować standardowe działania (w tym stosować techniki i technologie) zgodne z kierunkiem studiów; służące rozwiązaniu problemów w zakresie produkcji żywności; zdrowia zwierząt; stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykonywać techniczne zadania inżynierskie

ICH1_U05, ICH1_U06, ICH1_U07, ICH1_U08, ICH1_U11, ICH1_U12, ICH1_U13, ICH1_U15, ICH1_U17, ICH1_U18, ICH1_U19

P6S_UK komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

ICH1_U01, ICH1_U02, ICH1_U03, ICH1_U05, ICH1_U09, ICH1_U10 P6S_UO

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

ICH1_U04, ICH1_U05, ICH1_U08, ICH1_U11, ICH1_U14, ICH1_U15, ICH1_U16, ICH1_U17 P6S_UU samodzielne planować i realizować własne uczenie się przez całe

życie

ICH1_U01, ICH1_U05, ICH1_U08, ICH1_U09, ICH1_U13, ICH1_U15 KOMPETENCJE SPOŁECZNE@

Absolwent jest gotów

P6S_KK do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i uznawania znaczenia wiedzy

w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych ICH1_K01, ICH1_K06, ICH1_K08

P6S_KO do wypełniania zobowiązań społecznych; współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego i inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

ICH1_K03, ICH1_K04, ICH1_K06, ICH1_K07

P6S_KR odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:

- do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych;

- do dbania o dorobek i tradycję zawodu

ICH1_K02, ICH1_K05

(7)

P6S_WG podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i

systemów technicznych ICH1_W06, ICH1_W07,

ICH1_W08, ICH1_W13 P6S_WK ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości ICH1_W02

UMIEJĘTNOŚCI# Absolwent potrafi

P6S_UW01 planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje

komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski ICH1_U04, ICH1_U13, ICH1_U14, ICH1_U16, P6S_UW02 przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań inżynierskich oraz ich

rozwiązywaniu:

− wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne,

− dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne,

− dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań inżynierskich

ICH1_U01, ICH1_U03, ICH1_U09, ICH1_U11, ICH1_U18

P6S_UW03 dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te rozwiązania

ICH1_U05, ICH1_U06, ICH1_U08, ICH1_U12, ICH1_U13

P6S_UW4 zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz wykonać typowe dla kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów

ICH1_U07, ICH1_U11, ICH1_U15, ICH1_U17

Cytaty

Powiązane dokumenty

MK_1 filozoficzny MK_2 socjologia teoretyczna MK_3 współczesne społeczeństwo polskie MK_4 metodologia nauk społecznych MK_5 socjologia kryzysu MK_6 psychologia społeczna

T1A_W03 T1A_W04 K1A-W7 Zna podstawowe zasady projektowania urbanistycznego, potrafi wymienić podstawowe elementy..

Potrafi graficznie przedstawić projekt inżynierski z zakresu konstrukcji pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń lub analizy w zakresie inżynierii mechanicznej. Potrafi

Potrafi zaprojektować prosty układ elektroniczny w zakresie swojej specjalności P6U_U P6S_UW P6S_UW P6S_UW K1_UB07 Potrafi zaplanować i nadzorować zadania obsługowe

mikroklimatycznych pomieszczeń inwentarskich oraz ocenić dobrostan zwierząt; rozpoznać podstawowe jednostki chorobowe i podejmować działania prewencyjne; stosować profilaktykę

1. K2_ZARZ_U01 Potrafi określić i analizować potencjalne efekty wprowadzanych regulacji ekonomiczno-prawnych krajowych i międzynarodowych dla poszczególnych organizacji, rynków

AD1_U02 Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa/administracji/przedmiotów pomocniczych znajdujących się w programie studiów i zbierać dane potrzebne do

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące