Bilans zasobów mieszkaniowych 1971 r.

Pełen tekst

(1)

BILANS ZASOBOW MIESZKANIOWYCH 1971 R.

> * « * * ; . • ź>y&t

S T A T Y S T Y C Z N Y W KA TO W ICACH

'furt

D o u i y t k u s ł u ż b o w e g o

E g z . n r

5 k

K A T O W I C E 1972

(2)

Z e r o

K r o p k a

Z n a k

„ W tym"

= tys. = min =

t =

U w a g a .

( 0 ) — zjawisko (istnieje, jednakie w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakam i cyfro­

w y m i, np.: jeżeli produkcja wyrażona jest w tysiącach ton (w licz­

bach całkowitych), znak (0) oznacza, że produkcja w d a n y m przy­

p a dk u nie osiąga 0,5 tys. ton.

( . ) — zupełny brak informacj.1, albo brak informacji wiarygodnych.

( X ) — wypełnienie rubryki, ze względu na układ tablicy, jest niemożli­

w e lub niecelowe.

— oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sum y ogólnej.

W A Ż N I E J S Z E S K R Ó T Y

złotych l = litr

tysiąc m — metr

milion m ł = metr kwadratowy

tona - szt. = sztuka

Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego.

(3)

Przedmiotem niniejszej publikaoji są informaoje statys­

tyczne o stanie zasobów mieszkaniowych, a także o wpływają­

cych na stan tych zasobów zmianach, t j. przyrostach i ubyt- kaoh - zaistniałych w 1971 r .

Ujęte w publikacji informacje nawiązano do danych lud­

nościowych, celem scharakteryzowania aktualnej sytuaoji miesz­

kaniowej ludności, wyrażającej się w przeoiętnej liczbie osób, jaka przypada na 1 izbę i 1 mieszkanie.

Publikaoja zawiera informacje o przyrostach oraz ubyt- kaoh zasobów mieszkaniowyoh, jako elementach wpływająoyoh na stan ilośoiowy tych zasobów.

Informaoje podano w przekrójaoh terytorialnych /według powiatów w podziale na miasto i w ieś/.

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO / —/ mgr Jan ŻYŹNIEWSKI

I

(4)

Cel i zakres tematyczny

*

Badanie statystyozne w postaoi bilansu zasobów mieszkanio­

wych ma na celu zabezpieczenie w okresaoh międzyspisowych infor- maoji o stanie zasobów mieszkaniowyoh i zachodzących w nich zmia­

nach zarówno w ¡czasie, jak i w układzie terytorialnym.

Ponadto, w oparciu o dane ludnościowe, bilans pozwala na ocenę aktualnej sytuacji mieszkaniowej, wyrażonej przeciętną liczbą osób przypadających na 1 izbę, 1 mieszkanie oraz przecię­

tną powierzchnię użytkową jaka przypada jednej osobie w zajmowa­

nym przez nią mieszkaniu.

Zamieszczone w publikacji wskaźniki informują również o wiel- kośoi mieszkań, t j. liczbie izb w mieszkaniu oraz powierzchni

mieszkania, a także izb .

/

Z uwagi na ścisłą współzależność, jaka istnieje między tema­

tyką wyników wstępnych Narodowego Spisu Powszechnego i sprawoz­

dawczości statystycznej z przyrostów i ubytków zasobów mieszka­

niowych, bilans uwzględnia wyłącznie zmiany ilośoiowe zasobów bez określenia ich ceoh jakośoiowyoh /m .inn. wyposażenia w insta­

la c je /.

Bilansem objęty jest pełny zakres zasobów mieszkaniowych,

t j. znajdującyoh się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych,

zamieszkanych i niezamieszkanych z wyjątkiem niezamieszkanyoh

mieszkań, znajdujących się w budynkaoh niemieszkalnych w dniu

8 X II 1970 r . *

(5)

Zasadniczymi składnikami bilansu zasobów mieszkaniowych są:

stan wyjściowy, przyrosty i ubytki oraz stan końcowy.

Stan wyjściowy bilansu 1971 r . w przekrojach terytorialnych usta­

lono w oparciu o wielkość zasobów mieszkaniowych zamieszkanych,

i

wykazanych w dniu 8 X II 1970 r. NSP, powiększone o rozmiary zaso­

bów niezamieszkanych wg stanu w dniu 8 X I I 1970 r, oraz przyrosty zasobów mieszkaniowych w okresie: 8 X II 1970 r.

Przyrosty zasobów mieszkaniowych obejmują:

a / przyrosty uzyskane w wyniku działalności inwestycyjnej /nowo oddane do użytku mieszkania i izb y /,

b / przyrosty /mieszkań i i z b / z tytułu uzysku z kapitalnych re­

montów oraz adaptacji.

Ubytki zasobów mieszkaniowyoh obejmują ubytki spowodowane:

a / złym stanem technicznym budynku,

• / zajęoiem terenu pod inwestycje /budowę nowyoh obidctów/, a także realizację planów zagospodarowania przestrzennego, c / klęskami żywiołowymi /pożar, powódź/,

4 / innymi przyczynami np. trwałą zmianą sposobu użytkowania loka­

l i mieszkalnych /m .in . mieszkań w suterenach i na poddaszach/

na cele niemieszkalne, np, magazyny, pralnie itp.

Stany końcowe zasobów mieszkaniowych /na dzień J1 X II 1971/

obliczono metodą bilansową.

lane ludnościowe.

Stan ludności ogółem na dzień J1 X II 1970 r. ustalono szacun­

kowo - w oparciu o dane o stanie ludności na dzień § X II 1970 r.

(6)

graoję ludnośoi w okresie 8 - 3 1 X II 1970 r.

Szacunek ludnośoi ogółem na dzień 31 X II 1971 r. dokonany został metodą oorooznie stosowaną przez Wojewódzki Urząd Statys- tyozny.

W porównaniu z ogólnym stanem ludnośoi, ludność w mieszka- niaoh nie obejmuje ludnośoi poza mieszkaniami, t j. ludności:

- zamieszkałej w gospodarstwaoh zbiorowyoh /internaty, domy stu­

denckie, hotele robotnicze, domy opieki i t p . / ,

- zamieszkałej w pomieszczeniach nie przeznaczonyoh na cele miesz­

kalne A o kale sklepowe, piwnice, strychy, garaże, wozy wędrowne, wagony i t p , / .

Szaounek ludnośoi wg stanu na 31 X II 1970 i 1971 r* dokonany został w oparoiu o rozmiary ludnośoi ogółem i wskaźnik procento­

wego udziału ludności w mieszkaniaoh do ludnośoi ogółem, jaki vy- nikał z danych wstępnyoh NSP w dniu 8 grudnia 1970 r.

źródła lnformao.1l

1 . Stany wyjśoiowe zasobów mieszkaniowych oparto o wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszeohnego przeprowadzonego w dniu 6 grudnia

1970 r. - zawarte w publikaoji "Ludność, zasoby mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa rolne” - powiększone o przyrosty za­

sobów za okres 8 - 31 X II 1970 r.

Z uwagi na to, że zakresem NSP objęte były tylko zasoby miesz­

kaniowe zamieszkane, natomiast dane bilansowe obejmują zasoby zamieszkane i niezamieszkane, dokonano uzupełnienia danyoh o informaoje w zakresie stanu zasobów niezamieszkanych ustalo­

nego na dzień 8 X II 1970 r .

(7)

przeprowadzonej akoji spisowej i wykazane na dodatkowyoh formu-

/•

larzaoh "U ". ~

Informaoje o niezamieszkanych zasobach w dniu 8 X II 1970r.

dotyozyły mieszkań i izb znajdująoyoh się w budynkaoh mieszkal­

nych, nie obejmowały natomiast niezamieszkanych mieszkań znaj­

dująoyoh się w budynkaoh niemieszkalnych, których liczba była zresztą znikoma.

Informacje o przyrostaoh zasobów mieszkaniowych oparto o sprawo­

zdawczość statystyczną, normowaną instrukcjami GUS, a mianowicie:

a / budownictwa uspołecznionego

- instrukoją 31 /form. I-4-ar/ dot. rocznego sprawozdania o budynkaoh przekazanych do eksploataoji w ramach zadań budownictwa mieszkaniowego, /form. I-4-r/ dot. rooznego sprawozdania z inwestyoji przekazanych do eksploatacji.

- instrukoją 32 /form. Rk-1/ dot. zasobów mieszkaniowych uzyskanyoh z remontów kapitalnyoh.

b / budowniotwa prywatnego - instrukoją 33 /form. 1-11/.

Tnformaoje o ubytkach zasobów mieszkaniowych oparto o sprawozdaw­

czość statystyczną, normowaną instrukojami GUS, a mianowioie:

a / w zakresie ubytków na terenie miast i osiedli - instr.Nr 103 /sprawozd. GKm-15/,

b / w zakresie ubytków na terenię gromad instr. Nr 104 /sprawozd.

GKm-17 i GKm-18/.

(8)

Stan i rozmieszczenie zasobów mieszkaniowych.

Społeozno-gospodarczy charakter, prawie najmniejszego obszarem województwa w skali kraju, o największej koncentra- oji ludności, decydował nie tylko o ilośoiowych rozmiarach zasobów mieszkaniowych, ale także o odmiennych ich propor- ojaoh, rozmieszczonych w miastach i na wsi«

Stan ilościowy zasobów mieszkaniowych, ich rozmieszcze­

nie oraz wzrost w porównaniu do 1970 r. przedstawia poniższa tabela:

WTSZCZBGtalEMIE

4-

Ogółem i Miasta ! Wieś

Mieszkania w tys.

1970 =

1970 J 1971 i

100 j Izby w tys. 1970

1971

1 9 7 0 = 1 0 0

Powierzohnia użyt- 1970 kowa mieszkań 1971 w tys, m2 = 100

1050,8 1 0 7 1 ,9 102,0

2882,1

2958,8 102,6 50839,8 52077,5 102,4

829,8

847,6

102,1

2237.0

2300.1 1 02,8 3 8 8 8 7 .9 3 9 8 4 2 .9 1 0 2 ,5

221,0 2 2 4 .3 1 0 1 ,5 645.1 6 5 8 ,7 102.1 1 1 9 5 1 ,9 12234,6 102.4

Zarówno w miastaoh, jak i gromadach województwa katowic­

kiego obserwuje się prawie równomierny wzrost substancji miesz­

kaniowej. W zróżnioowaniu natomiast terytorialnym, dostrzega

się pewne wahania, które świadozą o szozególnym preferowaniu

niektóryoh jednostek administraoyjnyoh.

(9)

Wyższy od poziomu wzrostu średniego dla województwa

wykazują miasta: Bielsko-Biała / 1 0 3 ,1 ^ /, Częstochowa /1 0 2 ,6 % /, Dąbrowa Górnicza / 1 0 2 , % / , Siemianowice Ś l ./1 0 2 ,7 % / oraz Tychy

/ 103 ,ą & /. Z powiatów szczególny wzrost nastąpił w powiecie pszczyńskim /1 0 2 ,S ^ /» rybnickim /1 0 2 ,4 % / a zwłaszcza nieporów­

nywalnie wysoki w powiecie wodzisławskim /1 0 8 ,7 % /•

Województwo katowickie należy w kraju do nielicznej grupy tych, które legitymują się prawie 8C

tfo

udziałem zasobów miej- skioh. Tak duży i utrzymujący się od lat odsetek miejskioh za­

sobów wiąże się w szczególnośoi z aglomeraoją ośrodków prze­

mysłowych skupionych na terenie miast i osiedli.

Przyrosty i ubytki zasobów mieszkaniowych.

Prooes narastania zasobów mieszkaniowych kształtował się pod wpływem przyrostów, w szczególnośoi zaś - przyrostów in­

westycyjnych, Użyto bowiem mieszkań wynikająoy z remontów kapi- talnyoh, stanowi w każdym roku znikomy - około 0, % odsetek

ogólnej liozby przyrostów.

Rozmiary ilościowe przyrostów inwestyoyjnyoh oraz ioh dyna­

mikę ilustrują następujące dane:

"""■ ' -...

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem | ' ' T

Miasta j Wieś Mieszkania w tys, 1970

1971 1970 = 100 Izby w tys. 1970 1971 1970 = 100 Powierzohnla użytkowa 1970 mieszkań w tys.m2 1971

1970 = 100

25368 23315 91,9 84368

! 81165 96,2

| 1345,6 1318,3 I 98,0

21312 j 4056 19510 I 3805

91.5 ! 93,8 68919 15449 66541 14624

96.5 94,7

! 1030,2 315,4 10 17,3 301,0

I 98,7 95,4

(10)

Przy równomiernym prawie procentowo przyrośoie substan­

c ji mieszkaniowej zarówno w miastach, jak i na wsi, w ogólnej liczbie efektów mieszkaniowych oddanych do użytku w 1971 r#, obserwuje się obniżenie ich dynamiki we wszystkich trzech miernikach.

Stan ten potwierdzają niektóre wskaźniki relatywne rze­

czowych rozmiarów budownictwa mieszkaniowego w porównaniu do liczby ludności i niektórych zjawisk demograficznych:

Izby mieszkalne i

LATA na 1000

i ludności na 1000 osób

przyr.natural. na 1000" zawar­

tych małżeństw miastaj wieś 1 1

miasta j wieś i

mlaste| wieś

1970 1

2 4 ,5 { 18,1 ] 2 3 ,? i 1 7 ,0

4786 | 1976 4692 | 2029

I

960 591

1971 .344 | 550

Mieszkania

Zarówno w miastach, jak i na wsi maleje wskaźnik odda- wanyoh do użytku izb , przy znacznie mniejszej dynamice lud­

ności wiejskiej /1 0 0 ,4 % / w porównaniu do wzrostu ludności miast /1 0 1 ,1 % /.

Z warunkami mieszkaniowymi wiąże się również śoiśle przy­

rost naturalny. Podobnie jak w poprzedniej relacji, liczba izb na 1000 osób przyrostu naturalnego zmniejszyła się w mias- taoh w porównaniu do 1970 r . , natomiast na wsi nastąpił wzrost tego miernika.

Dla uściślenia tyoh re la c ji, należy uzupełnić, że dyna­

mika przyrostu naturalnego kształtowała się w lataoh 1970-1971

w miastach na poziomie 9 8 , % , na wsi - 92,2%.

(11)

Wyraźny spadek na niekorzyść 1971 roku, notuje się w licz­

bie oddanych mieszkań na 1000 zawartych małżeństw, przy równo­

cześnie bardzo zróżnicowanym mierniku w skali miast i wsi.

Spadek, widoozny szczególnie od 1968 roku, pogłębia się syste­

matycznie w następnych latach, zwłaszcza w miastach, gdzie liczba oddanych do użytku mieszkań w przeliczeniu na 1000 mał­

żeństw w 1971 r . zmniejszyła się w porównaniu do 1970 r # o 12,1%

/na wsi - o 6 ,9 ^ / .

Zważywszy jeszcze, że udział ludności pozostającej poza mieszkaniami /zamieszkującej hotele robotnicze, pomieszcze­

nia prowizoryczne/ nie zmalał i utrzymał się w porównaniu do 1970 r. na poziomie ponad Jfc /w miastach na wsi 1 ,0 $ / , nasuwa się wniosek, o dalszych potrzebaoh likwidacji niedoboru mieszkań.

Mieszkania oddane do użytku z nowego budownictwa w 1 9 7 1 r .,

V

charakteryzują się wyższym standardem, który przejawia się w zwiększonej liczbie izb przypadającej na mieszkanie oraz większej powierzchni użytkowej mieszkań, co ilustruje poniższe

zestawienie:

T

Przeciętna

LATA liozba izb w miesz­

kaniu powierzchnia użytkowa mieszkania w m2 ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś

1970 3,35 3,23 3,81 53,0 4 8 ,3 77,8

1971 3,48 3,41 3,84 56,5 52,1 79,1

Fizyczne ubytki zasobów mieszkaniowych są niewielkie i w skali województwa sięgają niezmiennie - około 0,25%

ogólnego stanu mieszkań.

(12)

Sytuao.ją mieszkaniowa ludnośoi

Jednym z mierników oceny sytuacji mieszkaniowej jest wielkość mieszkania, którą określa liczba izb i powierzchnia

użytkowa, jaką to mieszkanie zajmuje.

Dane w zakresie tyoh mierników przedstawia poniższa tablioa:

LATA

Przeoiętna liczba 1 Przeoiętna powierzch- izb na mieszkanie J nia użytkowa miesz­

kania w m2 ogółem j miasto} wieś j ogółem} miasto wieś

1970 i

1971 1

2,74 2 ,7 6

1 1

2 .7 0 j 2,92 | 48,4 j 4 6 ,9 2.71 ' 2 ,9 4 • 4 8 ,6 • 47,0

54,1 54,5

Jakkolwiek zmiany na przestrzeni jednego tylko roku są stosunkowo niewielkie,niemniej jednak sukcesywna poprawa, jaka nastąpiła w tak krótkim nawet czasie, wskazuje na dalszy postęp, zgodny z zamierzeniami polityki mieszkaniowej.

Do grupy miast, które posiadają największe pod względem powierzchni mieszkania należą Rybnik /5 4 ,3 m2 w 1970 r . - 54,1 m2/ i Cieszyn /53»9 m2 i analogiczna w 1970 r . / oraz miasta wohodząoe w skład powiatów: Pszczyna /5 5 ,8 m2/, Cieszyn /5 5 ,0 m2/, Lublinieo /53»9 m2/. Mieszkania znajdująoe się na tyoh terenaoh posiadają również największą liczbę izb, przy czym i na tym odoinku zdecydowanie dominuje miasto Pszczyna /3 ,0 9 w 1970 r . - 3»07 izb/mieszkanie/.

Najuboższe na tym odoinku pozostaje nadal miasto Święto­

chłowice, posiada bowiem najniższą w skali województwa prze­

ciętną powierzchnię użytkową mieszkania /4 1 ,4 m2/ oraz liozbę

(13)

izb na mieszkanie / 2 , 4 4 / , Podobną sytuację potwierdziły również wyniki wstępne NSP 1970 r.

Tereny wiejskie z reguły posiadają większe mieszkania, przy czym rozpiętość powierzchni użytkowej mieszkań usytuowa­

nych na wsi województwa katowickiego waha się od 4 8 ,3 m2/pow.

Częstochowa/ do 6 7 ,3 m2/pow, Wodzisław Śląski/.

Również tereny wiejskie powiatów: cieszyńskiego /6 3 ,3 m2/, pszczyńskiego / 5 8 t0 m2/, lublinieckiego /59»9 n>2/ posiadają mieszkania, które dominują pod względem wielkości wyrażonej także liczbą izb/mieszkanie.

Najmniej korzystne warunki spośród wsi województwa kato­

wickiego, posiadają mieszkania w powiataoh: częstochowskim, / 4 8 f3 m2/, myszkowskim /4 9 ,0 m2/ oraz bielskim /4 9 ,9 ni2/.

Wskaźnik określająoy liczbę izb/mieszkanie kształtuje się w tych powiatach również na najniższym poziomie, przy czym pozycja tych jednostek w porównaniu do minionego roku, nie uległa zmianie.

Kolejne mierniki, pozwalające w sposób

b a r d z i e j

precy­

zyjny na określenie sytuacji mieszkaniowej ludności, to liczba osób przypadająca na jedno mieszkanie, na jedną izbę oraz

przeoiętna powierzchnia użytkowa, jaka przypada 1 osobie w zaj­

mowanym przez nią mieszkaniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również na przestrzeni 1971 r . obserwuje się wyprzedzenie wzrostu zasobów mieszka­

niowych w stosunku do dynamiki ludności, 00 ilustrują nastę­

pujące wskaźniki:

(14)

1970 = 100 WYSZCZEGÓLNIENIE

Ludność Miesz­

kania.. Izby

Powierz­

chnia użytkowa mieszkań

Województwo ogółem 101,0 102,0 102,6 102,4

miasta 101,1 102,1 102,8 102,5

wieś 100,4 101,5 102,1 102,4

W wyniku tak utrzymująoyoh się relacji nastąpiła dalsza poprawa warunków mieszkaniowych, czego wyrazem jest malejąoy wskaźnik zagęszczenia mieszkań oraz izb.

Zjawisko to ilustruje następujący zestaw wskaźników:

WYSZCZEGÓL­

NIENIE ' 1970 1971

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś Liozba osób na

1 mieszkanie 3,41 3 ,2 9

i

3,85 3 ,5 7 3,25 3,81 Liozba csób na

1 izbę ! 1 »24 1,22

i

1,32 1,22 1,20 1 ,3 0 Przeciętna pow.

użytkowa miesz­

kań w m2 na 1 osobę

j

¡14,2

14 ,3 1 4 ,0 14,4 14,5 1 4,3

Poprawa sytuaoji mieszkaniowej, uwidaczniająca się w pro­

porcjonalnie malejącym zagęszozeniu mieszkań oraz izb nie zlikwi­

dowała, a nawet nie zmniejszyła również w 1971 r. dysproporcji występujących od lat między miastem a wsią.

Dysproporcje te znikły natomiast prawie całkowioie w zakre­

sie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań, przypadająoej na 1 osobę, przy ozym wobec różnej w #ielu przypadkach funkcji

mieszkań w mieście i na wsi, sytuaoja ta nie może być bezkrytyoz-

(15)

nie oceniona /izby wykorzystywane na wsi częściowo dla celów produkcji rolnej lub zwierzęcej/.

W grupie miast o najwyższym zagęszczeniu mieszkań znalazły się miasta powiatów: pszczyńskiego / 3 , 8 2 / , kłobudzkiego / 3 , 7 8 / , gliwickiego / 3 , 7 6 / , częstochowskiego / 3 , 7 4 / , bielskiego / 3 ,6 7 /.

Najmniej zagęszczone mieszkania posiada miasto Rybnik, a liczba osób, jaka przypada tam na mieszkanie wynosi 3 , 30 .

Na wsi największe zagęszczenie mieszkań występuje w powie- oie cieszyńskim / 4 ,2 9 / , wodzisławskim / 4 , 2 2 / , kłobuckim / 4 ,1 7 / i pszczyńskim / 4 ,1 4 / .

Mimo więc, że mieszkania tych jednostek administracyjnych należą do grupy o najwyższej wielkości, zagęszczenie ich jednak znacznie przekracza poziom średniej wojewódzkiej. Wskazuje to, że ilość mieszkań na tych terenach jest wciąż nie wystarczająca w stosunku do liczby ludności, a zwłaszcza - gospodarstw domo­

wych przebywających w wielu przypadkach w jednym - chociaż funkcjonalnym mieszkaniu.

Pod względem liczby osób na 1 izbę najbardziej korzystne wskaźniki na terenie miast wykazują miasta powiatu cieszyń­

skiego / 1 ,1 0 /, wodzisławskiego / 1 ,1 1 / i rybnickiego / 1 ,1 6 / . Najbardziej zagęszczone izby posiadają miasta pow. kłobuckiego i częstochowskiego.

Na wsi nadal utrzymuje się duże zagęszczenie izb w powia­

tach myszkowskim / 1 , 5 3 / , kłobuckim / 1 , 5 4 / i ozęstochowskim

/ 1 ,4 8 /.

(16)

Uwagi końcowe.

Charakterystyka zmian, jakie zaszły na przestrzeni 1971 r.

w zasobach mieszkaniowych w powiązaniu z zachodzącymi procesami demograficznymi w ujęciu przestrzennym województwa katowickiego, pozwala na ustalenie pewnyoh wniosków.

Dalsza i widoczna poprawa wielkości mieszkań, a w związku z tym ioh funkcjonalność!, zmniejszające się zagęszozenie miesz­

kań oraz iz b , należą niewątpliwie do zjawisk korzystnych.

Istniejąoe wciąż jeszcze jednak dysproporcje w stopniu zagęszozenia izb i mieszkań między miastem a wsią i w układzie przestrzennym, wskazują na konieczność wyrównania stopnia sytu- aoji mieszkaniowej, ludności poszczególnych terenów.

W sytuacji również wkraozania w związki małżeńskie roozni- ków młodzieży z tzw. wyżu demograficznego /na co wskazuje spadek liozby mieszkań oddanyoh do użytku na 1000 zawartyoh małżeństw/

należy liczyć się z konieoznością szybkiego zaspokajania potrzeb

mieszkaniowyoh tej grupy ludności, a także mieszkańoów gospodarstw

zbiorowych lub pomieszczeń prowizorycznych, stanowiąoyoh poten-

ojalnyoh kandydatów na uzyskanie własnego mieszkania.

(17)

WYSZCZBGÓŁNUMIE

Stan w dniu 31 Ali 1970 r .

Przyrosty

Ubytki

Stan w dniu 31 X II 1971 r.

ogółem

w tym z inwes­

tycji

W O J E W Ó D Z T W O 1050774 23517 23315 2357 1071934

MIASTA 829784 19694 19510 1890 847583

WIEŚ 220990 3823 3805 467 22-» 346

M. Będzin 15349 279 279 21 13607

P . Będzin 38346 659 659 77 38928

miasta 27247 466 466 60 27653

Grodzleo 3337 33 33 3370

Kazimierz Górnlozy 3031 38 38 25 3044

Klimontów 3029 138 138 14 3153

Łagisza 1494 13 13 1507 *

Porąbka 2569 6 6 4 2571

Strzemleszyoe Wielkie 3815 23 23 3 3835

Wojkowice 3119 28 28 3147

Zagórze 3947 76 76 7 4016

Ząbkowioe 2307 106 106 — 2413

Maozkl 599 5 5 7 597

wieś 11099 193 193 17 11275

M. Bielsko-Bisła 29569 1027 1027 96 30500

P . Bielsko 28318 616 616 3 1 ‘ 28903

miasta 7725 369 369 10 8084

Czechowloe-Dziedzioe 6435 365 365 9 6791

Szozyrk 1290 4 4 1 1293

wieś 20593 247 247 21 20819

M. Bytom 56508 1069 1032 217 57360

M. Chorzów 46259 .1016 1002 67 47208

M. Cieszyn 6859 174 166 34 6999

P . Cieszyn 25365 480 480 27 25818

■iasta 8007 176 176 20 8163

Skoozów 2088 57 57 2 2143

Strumień 576 4 4 580

Ustroń 2576 55 55 14 2617

Wisła 2767 60 60 4 2823

wieś 17358 304 304 7 17655

M. Czeladź 9909 291 284 6 10194

M. Częstochowa 54036 1509 1505 107 55438

P . Częstoohowa 29507 348 348 69 29786

miasta 1410 2 2 - 1412

Blaohownla 1 m. w powleoie 1410 2 2 — 1412

wieś 28097 346 346 69 28374

M. Dąbrowa Górnioza 19571 622 622 124 20069

M. Gllwioe 48128 714, 704 39 48803

P . Gllwioe 24442 271 254 13 24700

miasta 7354 26 26 2 7378

Pyskowice 5899 11 11 2 5908

Toszek 1096 13 13 — 1109

Wiloze Gardło 359 2 2 — 361

wieś 17088 245 228 11 17322

(18)

Stan w dniu 31 X II 1970 r .

Przyrosty

Stan w dniu 31 X I I 1971 WISZCZEGiLNUMIB

ogółem

w tym z inwes- tyoji

Ubytki

M. Katowioe 88828 1406 1403 202 90032

F . Kłobuok 19354 241 237 113 19482

miasta 4368 23 19 29 4362

Kłobuck 3148 18 14 14 3152

Krzepło e 1220 5 5 15 1210

wieś 14986 218 218 84 15120

P . Lubllnleo 22797 526 515 20 23303

miasta 10894 261 251 1 11154

Dobrodzień 1245 31 25 _ 1276

Kalety 2042 57 57 — 2099

Lubllnleo 4794 91 87 1 4884

Woźniki 858 25 25 883

Herby 696 17 17 713

Koszęoin 1259 40 40 1299

wieś 11903 265 264 19 12149

M. Mysłowioe 12681 109 109 15 12775

P . Myszków 18159 356 354 60 18455

■lasta 8200 215 213 7 8408

Koziegłowy 979 6 6 2 983

Myszków 5120 157 157 3 5274

Żarki 1111 13 11 2 1122

Poraj 990 39 » 1029

wieś 9959 141 141 53 10047

P . Pszczyna

miasta - Pazozyna 1 m.

w powieole

17074 521 521 31 17564

4485 154 154 4 4635

wieś 12589 36 7 36 7 27 12929

U , Buda Śląska 42945 742 719 47 43640

M. Rybnik 12305 147 141 4 12448

P . Rybni k- 60831 1532 1520 92 62271

mlasta 33897 977 965 10 34864

Boguszowioe 3685 114 114 7 3792

Chwałowioe 2283 81 81 2364

Czerwionka 3124 140 140 3264

Knurów 7928 495 495 _

Leszozyny 3154 8 8 1 yit-,

Nledobozyoe 5500 3 3

_

5503

Rydułtowy 5807 90 78 _ 58y7

Żory 2416 46 46 2 2460

wieś 26934 555 555 82 27407

M. Siemianowloa 20188 659 658 124 20723

M. Sosnowieo 45184 920 918 51 46053

M. świętoohłowloe 18277 182 182 94 18365

P . Tarnowskie Góry 53654 1121 1121 74 54901

miasta 43313 933 933 64 44102

Brzeziny śląskie 2340 90 90 21 2409

Brzozowioe Kamień 2367 62 62

_

2429

Miaateozko Śląskie 1413 18 18 - 1431

(19)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan w dniu 31 X II 1970 r .

Przyrosty

Ubytki Stan w dniu 31 X II 1971 r . ogółem

w tym z inwes- tyoji

Piekary śląskie 10591 318 318 14 10895

Radzionków 7817 147 147 16 7948

Strzybnioa 1807 16 16 3 1820

Tarnowskie Góry 9500 206 206 9 9697

Dąbrówka Wielka 1794 15 15 1809

Krupski Młyn 798 6 6 804

Naklo 1149 15 15 1164

Stolarzowioe 1725 7 7 a . 1732

Wieohowa 1125 16 16 1141

Zbrosławice 887 17 17 1 903

wieś 105^1 188 188 10 10719

M. Tychy 18420 715 715 10 19125

P. Tychy 40097 816 816 58 40855

miasta 26199 516 516 45 26670

Bieruń Stary 1874 29 29 a. 1903

Imielin 2532 15 15 2347

Kostuohna 1771 7 7 7 1771

Lędziny 3217 35 35 3252

Łaziska Górne 2952 111 111 3063

Mikołów 6179 136 136 34 6281

Muroki 1442 79 79 1521

Orzesze 2947 11 11 2958

Wesoła 1392 86 86 4 1474

Łaziska Średnie 2093 7 7 - 2100

wieś 13898 300 300 13 14185

P . Wodzisław 37944 3373 3353 72 41245

miasta 23229 3091 3071 59 26261

Jastrzębie 7660 2521 2517 10181

Pszów 3507 157 157 43 3621

Radlin 5147 108 108 13 5242

Wodzisław śląski 6915 305 289 3 7217

wieś 14715 282 282 13 14984

M. Zabrze 60554 470 449 212 60812

U. Zawieroie 12559 339 339 102 12796

P . Zawieroie 18557 267 267 48 18776

miasta 7327 95 95 7 7415

Łazy 2000 13 13 4 2009

Siewierz 1479 26 26 _ 1505

Ogrodzienieo 1336 12 12

_

1348

Porąbka 2512 44 44 3 2553

wieś 11230 172 172 41 11361

(20)

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan w dniu 31 X II 1970 r.

Przyrosty

ogółem w tym z inwes­

tycji

Ubytki Stan w dniu 31 X II 1971 r .

W O J E W Ó D Z T W O 2882090

MIASTA 2236988

WIEŹ 645102

M. Będzin 32776

P. Będzin 101387

miasta 69163

Grodziec 8465

Kazimierz Górniczy 7069

Klimontów 7605

Łagisza 3918

Porąbka 6377

Strzemieszyoe Wielkie 9672

Wojkowice 8386

Zagórze 10117

Ząbkowioe 6112

Maozki 1442

wieś 32224

M. Bielsko-Biała 80814

P. Bielsko 79600

miasta 22894

Czeohowice-Dziedzioe 18696

Szczyrk 4198

wieś 56706

M. Bytom 149417

M. Chorzów 116880

M. Cieszyn 19650

P . Cieszyn 83283

miasta 24993

Skoozów 5849

Strumień 1505

Ustroń 8273

Wisła 9366

wieś 58290

M. Czeladź 25400

M. Częstoohowa 133177

P. Częstochowa 77073

Blaohownia 1 m. w powiecie 3842

wieś 73231

M. Dąbrowa Gómioza 48726

M. Gliwioe 141831

P * Gliwioe 72348

miasta 21752

fyskowioe 17136

Toszek 3039

Wiloze Gardło 1577

wieś 50596

81653 66988 14665 1009 2264 1587 106 142 443 47 2188 96 286 340 18 677 3490 2288 1318 1299 19 970 3573 3805 605 2064 723 226 15 184

298

1341 1066 4835 1248 8 1240 2125 2384 1052 96 35 52 9 956

81165 66541 14624 1009 2264 1587 106 142 443 47 2188 96 286 340 18 677 3490 2288 1316 1299 19 970 3463 3777 583 2064 723 226 15 184

298

1341 1046 4825 1248 8 1240 2125 2357 1014 96 35 52 9 918

4907 3844 1063 50 137 100

42 16 96

13 14 37 182 67 27 26 1 40 340 127 61 60 48 5 3112

12 20 198 135

135 247 93 39 6 6

33

2958836 2300132 658704 33735 103514 70650 8571 7169 8O32 3965 6389 9754 8482 10390 6452 1446 32664 83322 81821 24185 19969 4216 57636 152650 120558 20194 85287 25668

6070

1520 8426 9652 59619 26446 137814 78136 3850 74336 50604 144122 73361 21842 17165 3091

1586

51519

(21)

vxszczsodixxnixi Stan w dnia 31 I I I 1970 r .

Przyrosty

Stan w dniu 31 XII 1971 r . ogółem

w tym z inwes­

tycji

Ubytki

U. Katowic« 240642 4685 4678 463 244864

P . Kłobuck 52276 1045 1031 257 53064

miasta 12019 100 86 61 12058

Kłobuck 9005 81 67 27 9059

Krzepioe 3014 19 19 34 2999

wieś 40257 945 945 196 41006

P . Lubliniec 67323 2129 2095 54 69398

miaata 31800 1086 1055 3 32883

Dobrodzień 3969 120 104 4089

Kalety 5524 244 244 — 5768

Lublinleo 14424 359 344 3 14780

Woźniki 2322 97 97 2419

Herby 1993 81 81 _ 2074

Koszęoln 3568 185 185 — 3753

wieś 35523 1043 1040 51 36515

M. Ityałowloe 34879 458 457 28 35309

P . Myszków 46286 1207 1205 115 47378

miasta 21992 699 697 13 22678

Koziegłowy 2439 18 18 5 2452

Myszków 14026 499 499 5 14520

Żarki 2804 49 47 3 2850

Poraj 2723 133 133 2856

wieś 24294 508 508 102 24700

P. Pszozyna 52339 1950 1950 70 54219

Pszozyna 1 a.w powleole 13779 568 568 8 14339

wieś 38560 1382 1382 62 39880

M. Boda śląska 111082 2476 2409 134 113424

M. Bybnlk 36981 553 545 9 37525

P . Bybnlk 182522 5156 5138 256 187422

miasta 99701 3223 3205 32 102892

Boguszowioe 11094 332 332 22 11404

Chwał owloe 6368 259 259 — 6627

Czernionka 8776 445 445 9221

Knurów 23944 1698 1698 - 25642

Leszczyny 9183 22 22 4 9201

Niedobozyoe 16146 15 15 — 16161

Bydułtowy 16734 267 249 — 17001

Żory 7456 185 185 6 7635

wieś 82821 1933 1933 224 84530

M. Sleolanowloe 49856 2294 2289 234 51916

M. Sosnowieo • 110590 3163 3157 108 113645

M. śwlętoohłowioe 44324 639 639 176 44787

P . Tarnowskie Góry 150079 3992 3992 158 153913

miasta 119314 3235 3235 135 122414

Brzeziny śląskie 5872 300 300 37 6135

Brzozowi oe-Kamień 6395 227 227 6622

Ulasteozko Śląskie 3710 95 95 3805

Piekary śląskie 27110 1069 1069 30 28149

Radzionków 21510 482 482 38 21954

(22)

Stan w dniu Przyrosty

Stan w dniu 31 X I I 1971 r .

WYSZCZEGÓINUNIE 31 X II

1970 r . ogółem

w tym z inwes­

tycji

Ubytki

Strzybnloa Tainowskie Góry Dąbrówka Wielka Krupski Młyn Naklo

Stolarzowloe

5125 28572 4?7 2 2393 3203 5085

97

%

16 80 38

67297 54 16 80 38

5

21 5217

29223 4826 2409 3283 5123 Wieszowa

Zbrosławloe

2874 2693

44 61

44

61 4

2918 2750

wieś 30765 751 757 23 314 99

U. Tyohy 52959 2483 2483 21 55421

P . Tyohy 115355 2940 2940 150 118145

miasta 75217 1858 1858 115 76960

Bieruń Stary Imielin Koatuohna Lędziny Łaziska Górne Kikołów Muroki Orzeaze Wesoła

Łaziska średnie

4762 6876 5063 9744 8909 17719 3708 8414 4128 5894

130 70 28 116 381 490 270 46 289 38

130 70 28 116 381 490 270 46

* 8

18

89

8

4892 6946 5073 9860 9290 18120 3978 8460 4409 5932

wleó 40138 1082 1082 35 41185

P . Wodzisław 125779 10994 10968 161 136612

aiasta 73502 9803 9777 130 83175

Jastrzębie Pszów Radlin Wodzisław S I .

2 3942 11111 17615 20834

7859526 413 1005

7849526 413 989

102 22 6

31801 11535 18006 21833

wieś 52277 1191 1191 31 53437

U . Zabrze 167278 1576 1531 473 168381

M. Zawieroie 30782 1091 1091 190 31683

P . Zawieroie 4919fa 1014 1014 94 50116

miasta 19776 374 374 12 20138

Łazy Siewierz Ogrodzienieo Poręba

40495337 3874 6516

41 131 62 140

41 13162 140

6

6

5372 4180 3936 6650

wieś 29420 640 640 82 29978

\

V\ N>

(23)

O f-o rt uf

Przyrosty

Stan w dniu 31 X II 1971 r . WYSZCZEGÓLNIENIE o U Clii w u u i u

31 X II

1970 r . ogółem w tym

z inwes­

tycji

Ubytki

W O J E W Ó D Z T W O 50839865 1326865 1318324 89198 52077532

MIASTA 38887942 1024992 1017289 69995 39842939

WIEŚ 11951923 301873 301035 19203 12234593

M. Będzin 574555 14096 14096 856 587795

P. Będzin 1772642 39960 39960 2689 1809913

miasta 1194611 26603 ' 26603 1954 1219260

Grodz ieo 148094 2376 2376 150470

Kazimierz Góroiozy 125585 2220 2220 858 126947

Klimontów 133838 7104 7104 325 140617

69547

Łagisza 68579 968 968

Porąbka 112238 424 424 197 112465

Strzemieszyoe Wielkie 165146 1981 1981 112 167015

Wojkowioe 145905 1959 1959 — 147864

Zagórze 164059 3982 3982 314 167727

Ząbkowice 105602 5248 5248 110850

Maczki 25565 341 341 148 25758

wleó 578031 13357 13357 735 590653

M. Bielsko-Biała 1419208 50460 50460 2991 1466677

P . Bielsko 1431041 40207 40207 1147 1470101

miasta 411085 21185 21185 492 431778

Czeohowioe-Dziedzioe 337015 20791 20791 470 357336

Szozyrk 74070 394 i94 22 74442

wleó 1019956 19022 19022 655 1038323

M. Bytom 2684664 48942 47178 8196 2725410

M. Chorzów 2040679 47961 47415 2627 2086013

M. Cieszyn 369581 8647 8279 1240 376988

P . Cieszyn 1525189 41772 41772 1124 1565837

miasta 436604 13425 13425 918 449111

Skoozów 108401 4067 4067 80 112388

Strumień 31147 262 262 — 31409

Ustroń 140545 3181 3181 601 143125

Wisła 156511 5915 5915 237 162189

wieś 1088585 2834? 28347 206 1116726

M. Czeladź 423255 14088 13758 363 436980

M. Częstoohowa 2304277 77888 77638 4227 2377938

P. Częstoohowa 1407177 27488 27488 2520 1432145

miasta - Blaohownia

1 m. w powleole 61720 184 184 - 61904

wieś 1345457 27304 27304 2520 1370241

M. Dąbrowa Górnloza 828975 30086 30086 3902 855159

M. Gliwioe 2441774 34738 34206 1407 2475105

P . Gliwioe 1290716 22118 21325 566 1312268

miasta 350546 1951 1951 118 352379

Pyskowioe 273710 713 713 118 274305

Toszek 55090 1063 1063 _ 56153

Wiloze Gardło 21746 175 175 - 21921

(24)

1

(stan w dniu f?1 X II

1970 r.

Przyrosty ... .

Stan w dniu 31 X II 1971 r . wYszczBG tonm iE

ogółem

w tym t inwes­

tycji

Ubytki

wleć 940170 20167 19374 448 959889

U. Katowice 4331061 69133 68954 8109 4392085

F . Kłobuck 983886 21485 21315 4901 1000468

miasta 215242 1944 1776 1116 216070

Kłobuok 155515 1560 1392 449 156626

Krzepłoe 59727 384 384 667 59444

wieś 768644 19539 19539 3785 784398

P . Lubliniec 1289155 40283 39705 899 1328539

miasta 581329 19765 19232 37 601057

Dobrodzień 70611 2178 1932 72789

Kalety 102955 3932 3932 - 106887

Lubliniec 261873 6345 6058 37 268181

Wożniki 44194 1844 1844 46038

Herby 34203 1788 1788 35991

Koszęcin 67493 3678 3678 - 71171

wieś 707826 20 518 20473 862 727482

M. Mysłowice 614126 7377 7367 392 621111

P. Myszków 880829 22543 22503 2304 901068

missts 396525 12304 12264 165 408664

Koziegłowy Myszków

45406 411 411 70 45747

247319 7969 7969 59 255229

Żarki 51594 979 939 36 52537

Poraj 52206 2945 2945 55151

wieś 484304 10239 10239 2139 492404

P . Pszczyna 971168 38210 38210 1222 1008156

miasta - Pszozyna

1 m. w powiecie 249891 9078 9078 120 258849

wieś 721277 29132 29132 1102 749307

M. Ruda śląska 1906213 37207 36134 2680 1940740

M. Rybnik 665696 10061 9921 186 675571

P . Rybnik 3131793 86820 86440 4344 3214269

miasta 1691604 47417 47037 506 1738515

uoguszowioe 191025 4934 4934 335 195624

Chwał owioe 108771 4382 4382 113152

Gzerwionks 150366 6514 t>514 - 156880

Knurów 370594 22934 22934 - 393528

Leszozyny 14714 430 430 94 148050

Niedobczyoe 283589 327 327 283916

Rydułtowy 304073 4684 4304 - 308757

Żory 135472 3212 3212 77 138607

wieś 1440189 39403 39403 3838 1475754

M. Siemianowice 875228 30134 30018 4387 900975

M. Sosnowieo 1913144 43640 43539 1571 1955213

M. świętoohłowioe 756659 8746 8746 3079 762326

P. Tarnowskie Góry 2629389 66740 66740 3010 2693119

miasta 2066813 51585 51585 2506 2115892

(25)

Stan w dniu 31 X II 1970 r .

/

Przyro sty

Stan w dniu 31 X II 1971 r . WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem w tym z inwes- tyoji

Ubytki

Brzeziny śląskie Brzozowioe Kamień

102946 4416 4416 675 106687

111259 3305 3305 114564

Miasteczko Śląskie 62303 1869 1869 — 64172

Piekary Śląskie 460694 16354 16354 490 476558

Radzionków 364305 7601 7601 782 371124

Strzybnioa 89375 1851 1851 92 91134

Tarnowskie Góry 512128 10357 10357 407 522078

Dąbrówka Wielka 83136 1143 1143 •» 84279

Krupski Młyn 40882 264 264 — 41146

Nakło 55124 1589 1589 — 56713

Stolarzowioe 84906 733 733 — 85639

Wleszowa '51680 871 871 • 52551

Zbrosławioe 48075 1232 1232 60 49247

wieś 562576 15155 15155 504 577227

M. Tyohy 858158 34801 34801 425 892534

P . Tyohy 2075262 48448 48448 2107 2121603

miasta 1325309 28202 28202 1589 1351922

Bieruń Stary 93057 2610 2610 mm 95667

Imielin 122871 1468 1468 124339

Kostucbna 89655 655 655 318 89992

Lędziny 168475 2006 2006 .. 170481

Łaziska Górne 150619 5153 5153 155772

Mikołów 312192 6711 6711 1153 317750

Murcki 62281 3462 3462 — 65743

Orzesze 153986 1220 122C — 155206

Wesoła 68134 4203 4203 118 72219

Łaziska średnie 104039 714 714 “ 104753

wieś 749953 20246 20246 518 769681

P . Wodzisław 219191” 201152 200615 3397 2389672

miasta 1208290 175553 175016 3004 1380839

Jastrzębie 335614 143176 142999 478790

Pszów 207260 9170 9170 2562 213868

Radlin 319786 7600 7600 315 327071

Wodzisław śląski 345630 15607 15247 127 361110

wleć 983627 25599 25599 393 1008833

M. Zabrze 2800688 22923 22287 7301 2816310

M. Zawleroie 540013 17680 17680 3373 554320

P . Zawiercia 911747 21033 21033 1656 931124

miasta 350419 7188 7188 158 357449

Łazy 91993 735 735 86 92642

Siewierz 70609 2656 2656 —

116828

m

Ogrodźlenieo Porąbka

73523

114294 1191

2606 1191

2606 72

wieś 561328 13845 13845 1498 573675

(26)

WYSZCZEGfimrENIE

1970 1971 1970 1971

W O J E W Ó D Z T W O 3694695 3730047 3579008 3612754

MIASTA 2834556 2866108 2727126 2757055

WIEŚ 86OI39 863939 851882 855699

M. Będzin 42790 42543 42533 42288

P. Będzin 123774 124534 122331 123069

miasta 85143 85878 83855 84568

Grodzieo íceos 10182 10086 10060

Kazimier« Gómiozy 8851 8853 8692 8694

Klimontów 9587 10171 9319 9886

Łagisza 4834 4894 4534 4591

Porąbka 8527 8442 8527 8442

Strzemieszyoe Wielkie 11430 11496 11396 11462

Wojkowioe 9490 9435 9452 9397

Zagórze 12847 12972 12616 12739

Ząbkowioe 7528 7575 7392 7439

Maczki 1841 1858 1841 1858

wieś 38631 38656 38476 38501

M. Bielsko-Biała 105666 107015 100700 101985

P. Bielsko 111979 112947 110419 111373

miasta 30099 30466 29278 29634

Czeohowloe-Dziedzioe 2541 8 25771 24681 25024

Szozyrk 4681 4695 4597 4610

wieś 81880 82481 81141 81739

M. Bytom 187115 187151 180009 180039

M. Chorzów 151326 152012 145428 146084

M. Cieszyn 25327 25530 2¿¿00 23431

P . Cieszyn 105558 106364 103056 103841

miasta 28956

29280

27833 28145

Skoozów 7831

7959

7494 7617

Strumień 2216

2211

2105 2100

Ustroń 9225 9294 8782 8848

Wisła 9684 9816 9452 9580

wieś 76602 77084 75223 75696

M. Czeladź 31956 32659 31413 32104

M. Częstochowa 187746 189811 182493 184496

P . Częstoohowa 115584 115868 115243 115536

Blaohownia - 1 m.w powleoie 5342 5274 5342 5274

wieś 110242 110594 109901 110262

M. Dąbrowa Góm ioza 61660 62398 60797 61524

M. Gliwioe 171095 171806 161346 162013

P . Gliwioe 91551 91814 89194 91814

miaata 29351 29555 27564 27756

Pyskowioe 23106 23272 22182 22341

Toszek 4686 4718 3828 3855

Wiloze Gardło 1559 1565 1554 1560

wieś 62200 62259 61630 61699

M. Katowioe 303667 306018 285755 287963

(27)

WYSZCZBGÓmiENIE

1970 1971 1970 1971

P . Kłobuck 80223 79806 79990 79579

miasta 16845 16658 16680 16494

Kłobuck 12602 12438 12526 12363

Krzepice 4243 4220 4154 4131

wieś 63378 63148 63310 63085

P. Lubliniec 88154 88693 85252 85761

miasta 41594 42015 38971 39363

Dobrodzień 4454 ' 4475 4187 4207

Kalety 7403 7480 7366 7443

Lublinieo 19860 20106 17556 17774

Woźniki 2909 2932 2897 2920

Herby 2585 2609 2582 2606

Koszęoin 4383 4413 4383 4413

wieś 46560 46678 46281 46398

M. Mysłowice 44711 45132 43146 43552

P. Myszków 66792 67024 66180 66411

miasta 28583 28813 28277 28506

Koziegłowy 3030 3007 3030 3007

Myszków 18100 18343 17955 18196

¿arki 4046 4021 3957 3933

Poraj 3407 3442 3335 3370

wieś 38209 38211 37903 37905

P . Pszczyna 71846 72673 70565 71381

Pszczyna - 1 m.w powiecie 17994 18260 1/472 17730

wieś 53852 54413 53093 53651

M. Ruda Śląska 142596 143208 136325 136907

M. Rybnik 43530 43956 40657 41055

P. Rybnik 219495 223203 212267 215762

miasta 123153 125860 117187 119684

Bogusz owioe 15376 15314 14684 14625

Chwałowioe 8428 8679 7720 7950

Czerwionka 10226 10604 9602 9957

Knurów 26521 30588 26239 28141

Leszczyny 12158 12081 12146 12069

Niedobczyoe 20295 20236 19301 19244

Rydułtowy 19410 19485 18983 19056

Żory 8739 8873 8512 8642

wieś 96342 97343 95080 96078

M. Siemianowice 67328 67755 64837 65248

M. Sosnowieo 144702 145257 140940 141480

M. Świętochłowice 57641 57215 56200 55785

P . T a m owakie Góry 187796 189328 183606 185105

miasta 150093 151472 146775 148120

(28)

WYSZCZEGÓIHIENIE

1970 1971 1970 1971

Brzeziny śląskie 8027

1 ... ...

8182 7425 7568

Brzozowioe Kamień 7467 7397 7452 7382

Miasteozko Sląakie 5173 5170 4837 4834

Piekary śląskie 36392 36657 35664 35924

Radzionków 27884 28238 27717 28069

Strzybnioa 6232 6311 6213 6292

Tarnowskie Góry 34328 34983 33710 34353

Dąbrówka Wielka 5586 5535 5575 5524

Krupski Młyn 3380 3382 3022 3024

Nakło 4145 4192 3838 3882

Stolarzowioe 5440 5408 5391 5359

Wieszowa 3112 3101 3109 3098

Zbroaławloe 2927 2916 2822 2811

wieś ¿7 703 37856 36831 36985

M. Tychy 71402 72794 69474 70829

P . Tyohy 140712 142055 137211 138505

miasta 93289 94318 89888 90863

Bieruń Stary 6480 6527 6422 6468

Imielin 7757 7805 7749 7797

Koatuohna 6942 6922 6401 6382

Lędziny 12846 12784 12461 12400

Łaziska Górne 10794 10862 10373 10438

Mikołów 21403 21841 20825 21251

Murokl 5382 5445 4833 4890

Orzesze 9560 9620 9503 9562

Wesoła 5216 5504 4668 4926

Łaziska średnie 6909 7008 6653 6749

wieś 47423 47737 47323 47642

P . Wodzisław 147543 160434 143160 155326

miaata 83246 95809 80157 91993

Jaatrzębie 24395 34393 22736 32054

Pszów 12896 13 165 12496 12757

Radlin 20334 20696 19663 20013

Wodziaław śląski 25621 27555 25262 27169

wieś 64297 64625 63003 63333

U . Zabrze 197314 196233 190609 189561

M. Zawiercie 39438 39859 38452 38863

P . Zawiercie 66678 66902 66220 66443

miasta 2>858 24048 23533 23718

Łazy 6459 6555 6453 6548

Siewierz 4790 4825 4718 4753

Ogrodźienleo 4368 4315 4368 4315

Poręba 8241 8353 7994 8102

wieś 42820 42854 42687 42725

(29)

WYSZCZEGÓLNIEŃ IB

Zagęszczenie mieszkań Wielkość mieszkań

przeoiętna liczba osób

przeoiętna powierzoh- nia użyt­

kowa miesz­

kań w m2 na osobę

iloćć izb w miesz­

kaniu

przeoiętna powierzob- nia użytkowy mieszkań

na miesz­

kanie na izbę na miesz­

kanie na izbę

WOJEWÓDZTWO 1970 3,41 1,24 1 4 ,2 2 ,7 4 4 8 ,4 1 7 ,6

1971 3 ,3 7 1 ,2 2 14 ,4 2 ,7 6 4 8 ,6 1 7 ,6

MIASTA 1970 3 ,2 9 1 ,2 2 1 4 ,3 2 ,7 0 4 6 ,9 17,4

1971 3 ,2 5 1 ,2 0 1 4 ,5 2,71 4 7 ,0 1 7 ,3

WIEŚ 1970 3 ,8 5 1,3 2 1 4 ,0 2,9 2 54,1 1 8 ,5

1971 3,81 1 ,3 0 1 4 ,3 2 ,9 4 5 4 ,5 1 8 ,6

M. Będzin 1970 3 ,1 9 1 ,3 0 1 3 ,5 2 ,4 6 4 3 ,0 1 7 ,6

1971 3,11 1 ,2 5 1 3 ,9 2 ,4 8 4 3 ,2 17 ,4

P . Będzin 1970 3 ,1 9 1,21 1 4 ,5 2 ,6 4 4 6 ,2 1 7 ,5

1971 3,1 6 1 ,1 9 1 4 ,7 2 ,6 6 4 6 ,5 1 7 ,5

miasta 1970 3 ,0 8 1,21 1 4 ,2 2 ,5 4 4 3 ,8 1 7 ,3

1971 3,0 6 1 ,2 0 14 ,4 2 ,5 5 44,1 1 7 ,3

Grodzieo 1970 3,02 1 ,1 9 1 4 ,7 2 ,5 4 4 4 ,4 1 7 ,5

1971 3 ,0 0 1 ,1 7 1 4 ,4 2 ,5 4 4 4 ,6 1 7 ,6

Kazimierz Gór­ 1970 2 ,8 7 1 ,2 3 1 4 ,7 2 ,3 3 4 1 ,4 1 7 ,7

niczy 1971 2 ,8 6 1,21 1 4 ,9 2 ,3 6 4 1 ,7 1 7 ,7

Klimontów 1970 3 ,0 8 1 ,2 3 14 ,4 2,51 4 4 ,2 1 7 ,6

1971 3,14 1 ,2 3 1 4 ,6 2 ,5 5 4 4 ,6 1 7 ,5

Łagisza 1970 3 ,0 3 1 ,1 6 1 4 ,4 2 ,6 2 4 5 ,9 17 ,5

1971 3 ,0 5 1 ,1 6 1 4 ,2 2 ,6 3 46 ,1 1 7 ,5

Porąbka 1970 3,3 2 1,3 4 1 3 ,2 2 ,4 8 4 3 ,7 1 7 ,6

1971 3 ,2 8 1 ,3 2 1 3 ,3 2 ,4 9 4 3 ,7 1 7 ,6

Strzemieszyoe 1970 2 ,9 9 1 ,1 8 1 4 ,5 2 ,5 4 4 3 ,3 17,1

Wielkie 1971 2 ,9 9 1 ,1 7 1 4 ,6 2 ,5 4 4 3 ,6 17,1

Wojkowioe 1970 3 ,0 3 1 ,1 3 1 5 ,4 2 ,6 9 4 6 ,8 17 ,4

1971 2 ,9 9 1,11 1 5 ,7 2 ,7 0 4 7 ,0 17 ,4

Zagórze 1970 3 ,2 0 1 ,2 5 1 3 ,0 2 ,5 6 4 1 ,6 1 6 ,2

1971 3 ,1 7 1 ,2 3 1 3 ,2 2 ,5 9 4 1 ,8 16,1

Ząbkowioe 1970 3 ,2 0 1,21 1 4 ,3 2 ,6 5 4 5 ,8 1 7 ,3

1971 3 ,0 8 1 ,1 5 1 4 ,9 2 ,6 7 4 5 ,9 1 7 ,2

Maozki 1970 3 ,0 7 1 ,2 8 1 3 ,9 2,4 1 4 2 ,7 1 7 ,7

1971 3,11 1 ,2 8 1 3 ,9 2 ,4 2 43 ,1 1 7 ,8

wiać 1970 3 ,4 7 1 ,1 9 1 5 ,0 2 ,9 0 52,1 1 7 ,9

1971 3,41 1 ,1 7 1 5 ,3 2,9 1 52,4 1 8 ,0

M, Bielsko-Biała 1970 3,41 1 ,2 6 14,1 2 ,7 1 4 8 ,0 1 7 ,7

1971 3 ,3 4 1 ,2 2 14 ,4 2 ,7 3 48 ,1 1 7 ,6

P. Bielsko 1970 3 ,9 0 1 ,3 9 13 ,0 2,81 5 0 ,5 1 8 ,0

1971 3 ,8 5 1 ,3 6 13 ,2 2 ,8 3 5 0 ,9 1 8 ,0

miasta 1970 3 ,7 9 1 ,2 8 1 4 ,0 2 ,9 6 5 3 ,2 1 8 ,0

1971 3 ,6 7 1 ,2 3 1 4 ,6 2 ,9 9 5 3 ,4 1 7 ,9

Czeohowioa- 1970 3 ,8 3 1 ,3 2 1 3 ,7 2,9 1 52,4 1 8 ,0

Dziedzioe 1971 3 ,6 8 1 ,2 5 1 4 ,3 2,94 52,6 1 7 ,9

Szozyrk 1970 3 ,5 6 1 ,0 9 16,1 3,25 57,4 1 7 ,6

1971 3 ,5 7 1 ,0 9 16,1 3 ,2 6 5 7 ,6 1 7 ,7

wieś 1970 3 ,9 4 1 ,4 3 1 2 ,6 2 ,7 5 4 9 ,6 1 8 ,0

1971 3 ,9 3 1,4 2 1 2 ,7 2 ,7 7 4 9 ,9 1 8 ,0

M. Bytom 1970 3 ,1 9 1 ,2 0 1 4 ,9 2 ,6 4 4 7 ,5 1 8 ,0

1971 3,1 4 ' 1 ,1 8 15,1 2 ,6 6 4 7 ,5 1 7 ,9

(30)

WISZCZBGÓLNIBN IB przeoiętna liczba osób

przeciętna powierzch­

nia użyt- V- Atu n a rtff

ilość izb w miesz­

kaniu

przeoiętna powierz­

chnia użytkowa miesz­

kań w m2 na miesz­

kanie na izbę

jcowa mioo"“

kań w o2 na osobę

na miesz­

kanie na izbę

M. Chorzów 1970 3,1 4 1,2 4 1 4 ,0 2 ,5 3 44,1 1 7 ,5

1971 3 ,0 9 1 ,2 1 1 4 ,3 2 ,5 5 4 4 ,2 1 7 ,3

M. Cieszyn 1970 3 ,3 8 1 ,1 8 1 5 ,9 2,86 1 8 ,8

1971 3 ,3 5 1 ,1 6 16,1 2 ,8 9 5 3 ,9 1 8 ,7

F. Cieszyn 1970 4 ,0 6 1,2 4 1 4 ,8 3 ,2 8 60,1 1 8 ,3

1971 4,0 2 1,2 2 15,1 3 ,3 0 6 0 ,6 1 8 ,4

miasta 1970 3 ,4 8 1 ,1 1 1 5 ,7 3 ,1 2 54 ,5 1 7 ,5

1971 3 ,4 5 1 ,1 0 1 6 ,0 3,14 5 5 ,0 1 7 ,5

Skoozów 1970 3 ,5 9 1 ,2 8 1 4 ,5 2 ,8 0 5 1 ,9 1 8 ,5

1971 3 ,5 5 1 ,2 5 1 1 4 ,8 2 ,8 3 52,4 1 8 ,5

Strumień 1970 3 ,6 5 1 ,4 0 1 4 ,8 2,6 1 54,1 2 0 ,7

1971 3 ,6 2 1,3 8 15 ,0 2 ,6 2 54,2 2 0 ,7

Ustroń 1970 3,41 1 ,0 6 1 6 ,0 3,21 54 ,6 1 7 ,0

1971 3 ,3 8 1 ,0 5 16 ,2 3,22 5 4 ,7 1 7 ,0

Wisła 1970 3 ,4 2 1 ,0 5 1 6 ,6 3 ,3 8 56,6 1 6 ,7

1971 3 ,3 9 0 ,9 9 1 6 ,9 3,4 2 5 7 ,5 1 6 ,8

wieś 1970 4 ,3 3 1 ,2 9 1 4 ,5 3 ,3 6 6 2 ,7 1 8 ,7

1971 4 ,2 9 1 ,2 7 1 4 ,8 3 ,3 8 6 3 ,3 1 8 ,7

M. Czeladź 1970 3 ,1 7 1,2 4 1 3 ,5 2 ,5 6 4 2 ,7 1 6 ,7

1971 3 ,1 5 1 ,2 1 1 3 ,6 - 2 ,5 9 4 2 ,9 1 6 ,5

M. Częstoohowa 1970 3 ,3 8 1 ,3 7 1 2 ,6 2 ,4 6 42 ,6 1 7 ,3

1971 3 ,3 3 1 ,3 4 1 2 ,9 2 ,4 9 4 2 ,9 1 7 ,3

F . Częstoohowa 1970 3,91 1 ,5 0 12 ,2 2,6 1 4 7 ,7 1 8 ,3

1971 3,88 1 ,4 8 1 2 ,4 2 ,6 2 48,1 1 8 ,3

miasta -

Blachownia 1 m. 1970 3 ,7 9 1 ,3 9 1 1 ,6 2 ,7 2 4 3 ,8 16,1

w powie oie 1971 3 ,7 4 1 ,3 7 1 1 ,7 2 ,7 3 4 3 ,8 16 ,1

wieś 1970 3,91 1 ,5 0 12 ,2 2,61 4 7 ,9 18 ,4

1971 3,88 1 ,4 8 1 2 ,4 2 ,6 2 4 8 ,3 1 6 ,4

M. Dąbrowa Górnioza 1970 3,11 1 ,2 5 1 3 ,6 2 ,4 9 4 2 ,4 1 7 ,0

1971 3 ,0 7 1,2 2 1 3 ,9 2 ,5 2 4 2 ,6 1 6 ,9

M. Gliwioe 1970 3 ,3 5 1,1 4 15,1 2 ,9 5 5 0 ,7 1 7 ,2

1971 3 ,3 2 1 ,1 2 1 5 ,3 2 ,9 5 5 0 ,7 1 7 ,2

F . Gliwioe 1970 3 ,6 5 1 ,2 3 1 4 ,5 2 ,9 6 5 2 ,8 1 7 ,8

1971 3 ,7 2 1 ,2 5 1 4 ,3 2 ,9 7 53,1 1 7 ,9

miasta 1970 3 ,7 5 1 ,2 7 1 2 ,7 2,96 4 7 ,7 16,1

1971 3 ,7 6 1 ,2 7 1 2 ,7 2 ,9 6 4 7 .8 16,1

Pyakowioe 1970 3 ,7 6 1 ,2 9 1 2 ,3 2 , 9 ° 4 6 ,4 1 6 ,0

1971 3 ,7 8 1 ,3 0 1 2 ,3 2 ,9 1 4 6 ,4 1 6 ,0

Toszek 1970 3 ,4 9 1 ,2 6 14 ,4 2 ,7 7 50 ,3 18,1

1971 3 ,4 8 1 ,2 5 1 4 ,6 2 ,7 9 50 ,6 1 8 ,2

Wiloze Gardło 1970 ' 4 ,3 3 0 ,9 9 1 4 ,0 4 ,3 9 6 0 ,6 1 3 ,8

1971 4 ,3 2 0 ,9 8 14,1 4 ,3 9 6 0 ,7 1 3 ,8

wieś 1970 3,61 1,2 2 1 5 ,3 2,96 5 5 ,0 1 8 ,6

1971 3 ,5 6 1,2 0 1 5 ,6 2 ,9 7 55,4 1 8 ,6

M. Katowioe 1970 3 ,2 2 1 ,1 9 1 5 ,2 2,7 1 4 8 ,8 1 8 ,0

1971 3 ,2 0 1 ,1 8 1 5 ,3 2,72 4 8 ,8 1 7 ,9

F . Kłobuok 1970 4 ,1 3 1 ,5 3 1 2 ,3 2 ,7 0 50,8 1 8 ,8

1971 4 ,0 8 1 ,5 0 | 1 2 ,6 2 ,6 8 51,4 1 8 ,9

(31)

WYSZCZEGÓLNMIE

Zagęszczenie mieszkań Wielkość mieszkań i

przeoiętna liczba osób

przeoiętna powierzch­

nia użyt­

kowa miesz­

kań w m2 na osobę

ilość izb w miesz­

kaniach

przeoiętna powierzch­

nia użytkowa mieszkań w m2

na miesz­

kanie na izbę na miesz­

kanie na izbę

miasta 1970 3 ,8 2 1 ,3 9 1 2 ,9 2 ,7 5 4 9 ,3 1 7 ,9

1971 3 ,7 8 1 ,3 7 13 ,1 2 ,7 6 4 9 ,6 1 7 ,9

Kłobuck 1970 3 ,9 8 1 ,3 9 1 2 ,4 2 ,8 6 4 9 ,4 1 7 ,3

1971 3 ,9 2 1 ,3 6 1 2 ,7 2 ,8 7 4 9 ,7 1 7 ,3

Krzepice 1970 3 ,4 0 1 ,3 8 1 4 ,4 2 ,4 7 4 9 ,0 1 9 ,8

1971 3,41 1 ,3 8 1 4 ,4 2 ,4 8 49,1 19 ,8

wieś 1970 4 ,2 2 1 ,5 7 12,1 2 ,6 9 5 1 ,3 19,1

1971 4 ,1 7 1,5 4 1 2 ,4 2,7 1 5 1 ,9 19,1

P. Lublinieo 1970 3,7 4 1 ,2 7 15,1 2 ,9 5 5 6 ,5 19,1

1971 5 ,6 8 1,2 4 1 5 ,5 2 ,9 8 5 7 ,0 19,1

miasta 1970 3 ,5 7 1 ,2 3 1 4 ,9 2 ,9 2 53 ,4 1 8 ,3

1971 3 ,5 3 1 ,2 0 1 5 ,3 2 ,9 5 5 3 ,9 1 8 ,3

Dobrodzień 1970 3 ,3 6 1 ,0 5 1 6 ,9 3 ,1 9 5 6 ,7 1 7 ,8

1971 3 ,3 0 1 ,0 3 1 7 ,3 3 ,2 0 5 7 ,0 1 7 ,8

Kalety 1970 3,61 1 ,3 3 1 4 ,0 2,71 50 ,4 1 8 ,6

1971 3 ,5 5 1 ,2 9 14 ,4 2 ,7 5 5 0 ,9 1 8 ,5

Lublinieo 1970 3 ,6 6 1 ,2 2 1 5 ,0 3,01 5 4 ,6 1 8 ,2

197'i 3,6 4 1 ,2 0 15,1 3 ,0 3 5 4 ,9 18,1

Woźniki 1970 3 ,3 8 1 ,2 5 1 5 ,3 2,71 5 1 ,5 1 9 ,0

1971 3,31 1,2 1 1 5 ,8 2 ,7 4 52,1 1 9 ,0

Herby 1970 3,71 1 ,3 0 1 3 ,2 2 ,8 6 49,1 1 7 ,2

1971 3 ,6 5 1 ,2 6 1 3 ,8 2,91 5 0 ,5 1 7 ,4

Koszęcin 1970 3 ,4 8 1 ,2 3 15 ,4 2 ,8 3 5 3 ,6 1 8 ,9

1971 3 ,4 0 1 ,1 8 16,1 2 ,8 9 5 4 ,8 1 9 ,0

wieś 1970 3 ,8 9 1 ,3 0 1 5 ,3 2 ,9 8 5 9 ,5 1 9 ,9

1971 3 ,8 2 1 ,2 7 1 5 ,7 3,01 5 9 ,9 1 9 ,9

U. Mysłowice 1970 3 ,4 0 1 ,2 4 1 4 ,2 2 ,7 5 48 ,4 1 7 ,6

1971 3,41 1 ,2 3 1 4 ,3 2 ,7 6 .48,6 1 7 ,6

P. Myszków 1970 3,6 4 1 ,4 3 1 3 ,3 2 ,5 5 4 8 ,5 1 9 ,0

1971 3,6 0 1 ,4 0 1 3 ,6 2 ,5 7 4 8 ,8 1 9 ,0

miasta 1970 3,4 5 1 ,2 9 1 4 ,0 2 ,6 8 4 8 ,4 1 8 ,0

1971 3 ,3 9 1 ,2 6 1 4 ,3 2 ,7 0 4 8 ,6 1 8 ,0

Koziegłowy 1970 3 ,0 9 1,2 4 1 5 ,0 2 ,4 9 4 6 ,4 1 8 ,6

1971 3 ,0 6 1 ,2 3 1 5 ,2 2 ,4 9 4 6 ,5 1 8 ,7

Myszków 1970 3 ,5 0 1 ,2 8 13 ,8 2 ,7 4 4 8 ,3 1 7 ,6

1971 3 ,4 5 1 ,2 5 1 4 ,0 2 ,7 5 4 8 ,4 1 7 ,6

Żarki 1970 3 ,5 6 1,4 1 1 3 ,0 2 ,5 2 4 6 ,4 18 ,4

1971 3,51 1 ,3 8 13 ,4 2 ,5 4 4 6 ,8 1 8 ,4

Poraj 1970 3 ,3 7 1 ,2 2 1 5 ,7 2 ,7 5 5 2 ,7 1 9 ,2

1971 3 ,2 7 1 ,1 8 1 6 ,4 2 ,7 8 5 3 ,6 1 9 ,3

wieś 1970 3 ,8 0 1 ,5 6 1 2 ,8 2,4 4 4 8 ,6 1 9 ,9

1971 3 ,7 7 1 ,5 3 1 3 ,0 2 ,4 6 4 9 ,0 1 9 ,9

P . Pszozyna 1970 4 ,1 3 1 ,3 5 1 3 .8 3 ,0 7 5 6 ,9 1 8 ,6

1971 4 ,0 6 1 ,3 2 14 ,1 3 ,0 9 57 ,4 1 8 ,6

miasta - Pszczy­ 1970 3 ,9 0 1 ,2 7 1 4 ,3 3 ,0 7 5 5 ,7 1 8 ,1

na 1971 3,8 2 1 ,2 4 1 4 ,6 3 ,0 9 5 5 ,8 18,1

wieś 1970 4 ,2 2 1 ,3 8 1 3 ,6 3 ,0 6 i 57 ,3 1 8 ,7

1971 , 4 ,1 4 1 ,3 5 1 4 ,0 3 ,0 8 5 8 ,0 1 8 ,8

M. Ruda śląaka 1970 3 ,1 7 1 ,2 3 1 4 ,0 2 ,5 9 4 4 ,4 1 7 ,2

1971 3,14 ' 1,21 1 4 ,2 1 2 ,6 0 ' 4 4 ,5 17,1

(32)

WYSZCZBGÓmiENIE przeciętna liczba osób

przeciętna powierzch­

nia użyt­

kowa miesz­

kań w m2 na osobę

ilość izb w miesz­

kaniach

przeciętna powierz­

chnia użytkowa miesz­

kań w m2 na miesz­

kanie na izbę na miesz-

kanie na izbę

M. Rybnik 1970 3 ,3 0 1 ,1 0 16 ,4 3,01 54,1 1 8 ,0

1971 3 ,3 0 1 ,0 9 1 6 ,5 3,01 54 ,3 1 8 ,0

P. Rybnik 1970 3 ,4 9 1 ,1 6 1 4 ,8 3 ,0 0 5 1 ,5 1 7 ,2

1971 3 ,4 6 1 ,1 5 1 4 ,9 3,01 51 ,6 17,1

miasta 1970 3 ,4 6 1 ,1 8 14 ,4 2 ,9 4 4 9 ,9 1 7 ,0

1971 3 ,4 3 1 ,1 6 1 4 ,5 2 ,9 5 4 9 ,9 1 6 ,9

Boguszowioe 1970 3 ,9 8 1,3 2 1 3 ,0 3,01 5 1 ,8 17 ,2

1971 3 ,8 5 1 ,2 8 13,4 3,01 5 1 ,6 17,2

Chwałowioe 1970 3 ,3 8 1,21 14,1 2 ,7 9 4 7 ,6 17,1

1971 3 ,3 6 1 ,2 0 1 4 ,2 2 ,8 0 4 7 ,9 17,1

Czerwionka 1970 3 ,0 7 1 ,0 9 1 5 ,7 2,8 1 48,1 17,1

1971 3 ,0 5 1 ,0 8 15 ,8 2 ,8 3 48,1 17 ,0

Knurów 1970 3,31 1 ,1 0 14,1 3,02 4 6 ,7 1 5 ,5

1971 3,3 4 1 ,1 0 1 4 ,0 3,0 4 4 6 ,7 1 5 ,3

Leszozyny 1970 3 ,8 5 1,3 2 12 ,2 2,91 4 6 ,8 16,1

1971 3,81 1,31 1 2 ,3 2,91 4 6 ,8 16,1

Niedobozyoe 1970 3,51 1 ,2 0 1 4 ,7 2 ,9 4 5 1 ,6 1 7 ,6

1971 3 ,5 0 1 ,1 9 1 4 ,8 2 ,9 4 5 1 ,6 1 7 ,6

Rydułtowy 1970 3 ,2 7 1 ,1 3 1 6 ,0 2 ,8 8 52,4 1 8 ,2

1971 3 ,2 3 1 ,1 2 1 6 ,2 2 ,3 8 52,4 1 8 ,2

Żory 1970 3 ,5 2 1 ,1 4 1 5 ,9 3 ,0 9 56,1 1 8 ,2

1971 3,51 1 ,1 3 1 6 ,0 3 ,1 0 56 ,3 18 ,2

wieś 1970 3 ,5 3 1 ,1 5 15,1 3 ,0 7 5 3 ,5 17 ,4

1971 3,51 1,14 1 5 ,4 3 ,0 8 5 3 ,8 1 7 ,5

M. Siemianowice 1970 3,21 1 ,3 0 1 3 ,5 2 ,4 7 4 3 ,4 1 7 ,6

1971 3 ,1 5 1 ,2 6 13 ,8 2,5 1 4 3 ,5 17 ,4

M. Sosnowiec 1970 3 ,1 2 1 ,2 7 13 ,6 2 ,4 5 4 2 ,3 1 7 ,3

1971 3 ,0 7 1,24 13 ,8 2 ,4 7 4 2 ,5 1 7 ,2

M. świętochlowioe 1970 3 ,0 7 1 ,2 7 1 3 ,5 2 ,4 3 41 ,4 17,1

1971 3,0 4 1 ,2 5 1 3 ,7 2 ,4 4 4 1 ,5 1 7 ,0

P . Tarnowskie Góry 1970 3,41 1 ,2 2 1 4 ,3 2 ,7 9 4 8 ,8 1 7 ,5

1971 3 ,3 7 1 ,2 0 1 4 ,5 2 ,8 0 49,1 1 7 ,5

miasta 1970 3 ,3 9 1 ,2 3 14,1 2, 75 4 7 ,7 1 7 ,3

1971 3 ,3 5 1,21 1 4 ,3 2 ,7 7 4 7 ,9 1 7 ,3

Brzeziny Śl. 1970 3 ,1 7 1 ,2 6 1 3 ,9 2,51 4 4 ,0 1 7 ,5

1971 3,1 4 1,2 3 14,1 2 ,5 5 4 4 ,3 1 7 ,4

Brzozowioe- 1970 3 ,1 5 1 ,1 7 1 4 ,9 2 ,7 0 4 7 ,0 1 7 ,4

Kamień 1971 3,04 1,11 1 5 ,5 2 ,7 3 4 7 ,2 1 7 ,3

Miaateozko 1970 3 ,4 2 1 ,3 0 1 2 ,9 2 ,6 3 44,1 1 6 ,8

Śląskie 1971 3 ,3 7 1 ,2 7 13 ,3 2 ,6 6 4 4 ,9 1 6 ,9

Piekary śląskie 1970 3,4 2 1 2 ,9 2 -5f 4 3 ,5 1 7 ,0

1971 3 ,3 7 1 ,2 8 13 ,3 2 ,5 8 43)7 1 6 ,9

Radzionków 1970 3 ,5 5 1 ,2 9 1 3 ,1 2 ,7 5 4 6 ,6 1 6 ,9

1971 3 ,5 3 1 ,2 8 13 ,2 2 ,7 6 4 6 ,7 1 6 ,9

Strzybnioa 1970 3 ,4 4 1,21 14 ,4 2 ,8 4 4 9 ,5 17 ,4

1971 3 ,4 6 1,2 1 1 4 ,5 2 ,8 8 50,1 1 7 ,5

Tarnowskie Góry 1970 3 ,5 5 1 ,1 8 1 5 ,2 3,01 5 3 ,9 1 7 ,9

1971 3 ,5 4 1 ,1 6 15 ,2 3,01 . 5 3 ,8 1 7 ,9

(33)

WYSZCZEGÓLNICIE przeciętna liczba osób

przeoiętna powierzch­

nia użyt­

kowa miesz­

kań na m2 na osobę

ilość izb w miesz- kaniaoh

przeoiętna powierzch­

nia użytkowa mieszkań w m2

na miesz­

kanie na izbę na miesz­

kanie na izbę

Dąbrówka Wielka 1970 3,11 1 ,1 7 1 4 ,9 2 ,6 6 4 6 ,3 17 ,4

1971 3 ,0 5 1,1 4 1 5 ,3 2 ,6 7 4 6 ,6 1 7 ,5

Krupski Młyn 1970 3 ,7 9 1 ,2 6 3 ,0 0 51 ,2 17,1

1971 3 ,7 6 1 ,2 6 1 3 ,6 3 ,0 0 51 ,2 17,1

Nakło 1970 3,3 4 1 ,2 0 1 4 ,4 2 ,7 9 4 8 ,0 1 7 ,2

1971 3 ,3 3 1 ,1 8 1 4 ,6 2 ,8 2 4 8 ,7 1 7 ,3

Stolarzowioe 1970 3 ,1 3 1 ,0 6 1 5 ,7 2 ,9 5 4 9 ,2 1 6 ,7

1971 3 ,0 9 0 ,9 6 1 6 ,0 2 ,9 6 4 9 ,4 1 6 ,7

Wieszowa 1970 2 ,7 6 1 ,0 8 1 6 ,6 2 ,5 5 4 5 ,9 1 8 ,0

1971 2 ,7 2 1 ,0 6 1 7 ,0 2 ,5 6 46 ,1 1 8 ,0

Zbrosławloe 1970 3 ,1 8 1 ,0 5 1 7 ,0 3,0 4 54,2 1 7 ,9

1971 3,11 1 ,0 2 1 7 ,5 3 ,0 5 5 4 ,6 1 7 ,9

wieś 1970 3 ,4 9 1 ,2 0 . 1 5 ,3 2 ,9 2 53 ,4 1 8 ,3

1971 3 ,4 5 1 ,1 7 1 5 ,6 2 ,9 4 5 3 ,9 1 8 ,3

M. Tyohy 1970 3 ,7 7 1 ,3 1 1 2 ,4 2 ,8 7 4 6 ,6 1 6 ,2

1971 3 ,7 0 1 ,2 8 1 2 ,6 2 ,9 0 4 6 ,7 16 ,1

P. Tyohy 1970 3,4 2 1 ,1 9 15,1 2 ,8 8 5 1,8 1 8 ,0

1971 3 ,3 9 1 ,1 7 1 5 ,3 2 ,8 9 5 1 ,9 1 8 ,0

miasta 1970 3 ,4 3 1 ,1 9 1 4 ,7 2 ,8 7 5 0 ,6 1 7 ,6

1971 3,41 1 ,1 8 1 4 ,9 2 ,8 9 5 0 ,7 1 7 ,6

Bieruń Stary 1970 3 ,4 3 1 ,3 5 1 4 ,5 2 ,5 4 4 9 ,7 1 9 ,5

1971 3 ,4 0 1 ,3 2 1 4 ,8 2 ,5 7 5 0 ,3 1 9 ,6

Imielin 1970 3 ,3 2 1 ,1 3 1 5 ,9 2 ,9 5 5 2 ,7 1 7 ,9

1971 3 ,3 2 1 ,1 2 1 5 ,9 2 ,9 6 5 3 ,0 1 7 ,9

Kostuohna 1970 3,61 1 ,2 6 1 4 ,0 2 ,8 6 5 0 ,6 1 7 ,7

1971 3 ,6 0 1 ,2 6 14,1 2 ,8 6 50,8 1 7 ,7

Lędziny 1970 3 ,8 7 1 ,2 8 1 3 ,5 3 ,0 3 52,4 1 7 ,3

1971 3,81 1 ,2 6 1 3 ,7 3 ,0 3 52,4 1 7 ,3

Łaziska Górne 1970 3,51 1 ,1 6 1 4 ,5 3 ,0 2 5 1 ,0 1 6 ,9

1971 3,41 1 ,1 2 1 4 ,9 3 ,0 3 5 0 ,9 1 6 ,8

Mikołów 1970 3 ,3 7 ' 1 ,1 8 1 5 ,0 2 ,8 7 50 ,5 1 7 ,6

1971 3 ,3 8 1 ,1 7 1 5 ,0 2 ,8 8 50,6 1 7 ,6

Muroki 1970 3 ,3 5 1 ,3 0 1 2 ,9 2 ,5 7 4 3 ,2 1 6 ,8

1971 3,21 1 ,2 3 13 ,4 2 ,6 2 43 ,2 1 6 .5

Orzesze 1970 3,2 2 1 ,1 3 1 6 ,2 2 ,8 6 52 ,3 1 8 ,3

1971 . 3 ,2 3 1 ,1 3 1 6 ,2 2 ,8 6 5 2 ,5 1 8 ,3

(34)

WYSZCZEGÓLNIENIE przeciętna liczba osób

przeciętna powierzch­

nia użyt-

nula mi 007 .

ilość izb w miesz­

kania oh

przeciętna powierzch­

nia użytkowa mieszkań w m2

na miesz­

kanie na izbę

łVUWa UlltJańl

kań w m2

na osobę na miesz­

kanie na izbę

Wesoła 1970 3 ,3 5 1,1 3 1 4 ,6 2 ,9 7 4 8 ,9 1 6 ,5

• 1971 3,3 4 1 ,1 2 1 4 ,7 2 ,9 9 4 9 ,0 1 6 ,4

Łaziska Średnie 1970 3 ,1 8 1 ,1 3 1 5 ,6 2 ,8 2 4 9 ,7 1 7 ,7

1971 3.21 1,1 4 1 5 ,5 2 ,8 2 4 9 ,9 1 7 ,7

wieś 1970 3 ,4 0 1 ,1 8 1 5 ,8 2 ,8 9 54 ,0 1 8 ,7

1971 3 .3 6 1 ,1 6 1 6 ,2 2 ,9 0 54 ,3 1 8 ,7

P . Wodzisław 1970 3 ,7 7 1 ,1 4 1 5 ,3 3,31 5 7 ,8 17 ,4

1971 3 ,7 7 1 ,1 4 1 5 ,4 3,31 5 7 ,9 1 7 ,5

miasta 1970 3 ,4 5 1 ,0 9 15,1 3 ,1 6 5 2 ,0 1 6 ,4

1971 3 ,5 0 1,11 1 5 ,0 3 ,1 7 52,6 1 6 ,6

Jastrzębie 1970 2 ,9 7 0 ,9 5 1 4 ,8 3,1 2 4 3 ,8 1 4 ,0

1971 3,14 1,01 1 4 ,9 3,12 4 7 ,0 15,1

Pszów 1970 3 ,5 6 1,1 2 1 6 ,6 3,1 7 59,1 1 8 ,7

1971 3,5 2 1,11 16 ,8 3 ,1 8 59,1 1 8 ,6

Radlin 1970 3,8 2 1 ,1 2 1 6 ,3 3,42 62,1 1 8 ,2

1971 3,8 2 1,11 1 6 ,3 3 ,5 0 62 ,4 1 8 ,2

Wodzisław śląski 1970 3 ,6 5 1,21 1 3 ,7 3,01 50,0 1 6 ,6

1971 3 ,7 6 1,2 4 1 3 ,? 3,0 2 50,0 1 6 ,6

wieś 1970 4 ,2 8 1,21 1 5 ,6 3 ,5 5 6 6 ,8 1 8 ,8

1971 4,2 2 1 ,1 9 1 5 ,9 3 ,5 7 6 7 ,3 1 8 ,9

M. Zabrze 1970 3 ,1 5 1,1 4 1 4 ,7 2 ,7 6 4 6 ,3 1 6 ,7

1971 3 ,1 2 1 ,1 3 1 4 ,9 2 ,7 7 4 6 ,3 1 6 ,7

M. Zawieroie 1970 3 ,0 6 1 ,2 5 1 4 ,0 2 ,4 5 4 3 ,0 1 7 .5

1971 3,0 4 1,2 3 1 4 ,3 2 ,4 8 4 3 ,3 1 7 ,5

P . Zawieroie 1970 3 ,5 7 1 ,3 5 1 3 ,8 2 ,6 5 49,1 1 8 ,5

1971 3,54 1 ,3 3 1 4 ,0 2 ,6 7 4 9 ,6 1 8 ,6

miasta 1970 3,21 1 ,1 9 1 4 ,9 2 ,7 0 4 7 ,8 1 7 ,7

1971 3 ,2 0 1 ,1 8 15,1 2 ,7 2 4 8 ,2 1 7 ,7

Łazy 1970 3 ,2 3 1,21 1 4 ,3 2 ,6 7 4 6 ,0 17,2

1971 3 ,2 6 1,2 2 14,1 2 ,6 7 46,1 1 7 ,2

Siewierz 1970 3 ,1 9 1 ,1 7 1 5 ,0 2 ,7 4 4 7 ,7 17 ,4

1971 3 ,1 6 1,14 15 ,4 2 ,7 8 4 8 ,7 1 7 ,5

Ogrodzienieo 1970 3 ,2 7 1 ,1 3 1 6 ,8 2 ,9 0 5 5 ,0 19 ,0

1971 3 ,2 3 1 ,1 0 1 7 ,3 2 ,9 2 55,4 1 9 ,0 .

Porąbka 1970 3 ,1 8 1 ,2 3 1 4 ,3 2 ,5 9 4 5 ,5 1 7 ,5

1971 3 ,1 7 1 ,2 2 14,4 2 ,6 0 4 5 ,8 1 7 ,6

wieś 1970 3 ,8 0 1 ,4 5 13,1 2 ,6 2 5 0 ,0 19,1

1971 3 ,7 6 1 ,4 3 13,4 2 ,6 4 50 ,5 19,1

Druk Z!)S OP Katowioe zara.6 4 1 /7 2 110+6 A4

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :