Informacja o realizacji ważniejszych zadań społeczno-gospodarczych w województwie, 1984, nr 3

161  Download (0)

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y

P O U F N E E g z nr .__

INFORMACJA

O REALIZACJI WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH

W WOJEWÓDZTWIE MARZEC 1984

Katowice 11 kwietnia 1984

(2)

ZNAKI UMOWNI K r e s k a /- / - ajewleko n i* występuje.

Z e r o /l>/ - ajawlako lotni»Je, Jednakie * lloAolaota ■nlejuayoh od lleab, która mogłyby być wyrażona uwldooznlonyal w t»blloy enakeial oyfrowynl, np.i Jotoli produkoja wyrażona Jeat w tyalącaoh ton / * llozbaoh oałkowltyoh/, znak / O / or.naoza, ta produkcja w dany« przypadku ale oaiąga 0 , $ tya. ton.

K r o p k a / • / - zupełny brak ln fo ra e o jl, albo brak Inform acji wiarygodnych.

Z n a k f x / - wypełniania rubryki, ca względu na układ tab llo y , Jeat nle- r o t l l w e l u b n l e e e l r w e .

„W ty »M - osneoca, ta nie podeje alf wazyatkloh składników suoy ogólnej.

WAŻNI UJSZlt BKRÓT*

m słotyoh 1 ■ litr

tya. tyalqo metr

■In m ■11 Ion ■2 m uetr ku

t m tona azt. m aztuka

U w a g a . Niektóre dana llozbowe aaj<t obarakter tymozauowy 1 nogą uloo nalano*

w późnlejazyo^i opraoowanlaoh Wojewódzkiego Urzędu Statyatyosnego.

U W A G A .

Dynamiki sprzedaży i wydajności pracy w przekrojach resortowych

'

oraz wg miast i gmin opublikowano sę w oparciu o przeliczenia dokonane przez przedsiębiorstwa i maję charakter wstępny i mogę być zawyżone z tytułu niedokładności przeliczeń produkcji

sprzedanej za 1983 rok w przedsiębiorstwach.

1

i

WYSZCZEGÓLNIENIE 1983 1S>84

I II H I I-III I II III I-III Liczba dni:

kalendarzowych 31 28 31 90 31 29 31 91

roboczych 22 21 24 67 23 22 23 68

W U S Katowice, zam .W /84 A*(

(3)

8PIS TRE&CX v

■■■■«■■■■«a

Podstawowe tendencje w realizacji zadań w . * « ... ...

Przemysł ... ... •...

Działalność przedsiębiorstw budowlano-aontażowych... ...

Transport ... .

Sytuacja w rolnictwie ... ... ...

Inwestycje ... ... ...

Uspołecznione budownictwo m i e s z k a n i o w e .... ... ...

Sytuacja r y n k o w a ... ...

Ceny ... ... ...

Zatrudnienie 1 przeciętne wynagrodzenie miesięczne ... .

Koszty 1 wyniki finansowe przedsiębiorstw uspołecznionych ...

R ealizacja zedaft w podstawowych działach g o e p o d a r k i ...

Walniejsza wskaźniki dynaalkl według miesięcy ....;... ...

Ważniejsze dane w gospodarce uspołecznionej według mleeięcy ... . Objaśnienia i uwagi dotyczące niektórych pojęć i definicji aajęcych za- stosowanle w sprawozdawczości statyatyoznej ... . Niektóra definicje 1 pojęela występujęce w sprawozdawczości flnaneowej Wykaz lnforaacjl wydanych przez wus w 1984 r o k u ... ... ...

wykaz publikacji wydanych przez GÜ8 w 1984 roku znajdujących się w Xn- foraatoriua ... ... ...

PRZEMYSŁ

■ i

Sprzedaż produkcji przeayełowej, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia osobowe, wydajność pracy 1 przeciętne wynagrodzenie Miesięczne według ważniejszych resortów ...

Realizacja podatawowych zadań według gałęzi przeayełu ...

Ważniejsze wskaźniki charakteryzujące działalność przemysłową w układzie gałęziowym ... ... ... ... ... .

Rytalczność produkcji sprzsdanej w przeayśle uspołecznionym według gałęzi Dynamika sprzedaży produkcji przeayełowej w ukłedzle gałęziowym ... . Zatrudnienie robotników grupy przemyełewej i rozwojowej w przemyśle klu­

czowym według gałęzi 1 miesięcy ... .

Kształtowanie elę przeolętnych mlealęcznyoh wynagrodzeń w przemyśl« us­

połecznionym ... ... ... ... . Produkcja podstawowych wyrobów p r z a m y e ł o w y c h ...

Przeciętna dzienna produkcja ważniejszych w y r o b ó w ... .

Wybrane informacje o przedsiębiorstwach przemyełu rolno-spożywczogo.lek­

kiego «chemicznego i maszynowOgo produkujących na rynek ...

Wybrane wekaźnlkl charakteryzujące efektywność goepoderewenla przedsię­

biorstw produkujących na r y n e k ... .

Produkcje ważnlejezych wyrobów wybranych przedsiębiorstw przemysłowych na r y n e k ... ... ... ... ... . Robotnikogodzlny przepracowane 1 nleprzepracowane w przeayśle kluozowya w przeliczeniu na 100 robotników grupy przeayełowej 1 rozwojowej według gałęzi przeayełu ... ... ...

BUDOWNICTWO

Produkcje podstawowa w uspołecznionych przedslęblerstweoh budewlsno-aon- Tl ••••••••* » a m m a•••••••• a ••••• a

tetowyc i

Zatrudn

wach budowlano-mónteiowyoh

Zatrudnienie 1 wyngrodzenle osobowe w uspełecznlonyeh przedelębloret- -aontei*

(4)

2 Spis tablic

\ ’

. S P i S . T Ą B L I C ^ d ^ ^ / _S1 L l

BUDOWNICTWO / d o k ./

Wydajność 1 przeciętne wynagrodzeni* Ritalfozna w uepołecznlonych przed­

siębiorstwach budowlano-aontażowych ... ... ... . 70

Inweetycyjne place 1 linie budów przedsiębiorstw budowlano-aontażowych.. 71

Realizacja podstawowych zadaó w przedsiębiorstwach budowlano-aontażowych w układzie gałęziowy» 72 Ważniejeze wskaźniki charakteryzujące działalność przedsiębiorstw budów- lano-nontażowych w układzie gałęziowya ... . 73

Rytalczność produkcji podetewowej przedalfbloretw budowlano-aontażowych w układzie g a ł ę z i o w y a ... ... ... ... 73

Przedsiębiorstwa budowlano-aontażowe o podstawowy« znaczeniu dla goapo- darkl narodowej ... ... . 74

TRANSPORT Wartość uaług Materialnych działalności podetewowej w przedsiębiorstwach transportu 1 łęcznoścl ... . 80

Przewozy paeażerów uepołecznlonya transportea publiczny* ... 80

Przewozy ładunków uspołecznlonya treneportew publiczny« 1 branżowy« .... 80

Przeciętne zetrudnlenie 1 wynagrodzenia Miesięczne w treneporcle uspołe­ czniony« ... ... ... 81

Stan 1 wykorzystanie taboru ea»oohodowego silnikowego ciężarowego w tran­ sporcie ea«ochodowya publiczny« 1 branżowy« ... ... 82

ROLNICTWO S kup 4 z b ó Z ... ... ... 83

Skup Żywca w przeliczeniu na wagę « l ę s a ... ... 83

Skup Żywca i produktów pochodzenia zwierzęcego ... ... ... 83

Skup Żywca 1 produktów pochodzenia zwierzęcego według Miesięcy ... 84

Przebieg kontraktacji niektórych ziealopłodów pod zbiory 1984 roku ... 84

Kontrakty zawarte na doatawę «łodego bydła rzeźnego 1 trzody chlewnej w gospodarce nie uepołecznlonej ... ... . 84

Ceny uzyeklwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych ... 84

Zaopatrzenie rolnictwa w nawozy eztuczne 1 wapniowe ... ...* 85

Sprzedaż peez przemysłowych przez jednostki handlowe CZSR ”S C H ” ... 83

Sprzedaż d ę g n i k ó w 1 niektórych «aazyn rolniczych przez ekładnice «aazyn CZSR, oraz etan zapaaów ... ... 8 6' Sprzedaż aaterlałów b u d o w l a n y o h ... ... 86

INWESTYCJE . Nakłady lnweatycyjne w gospodarce uepołecznlonej ... 87

Przekezywsnle inwestycji do ekeploataojl w gospodarce uspołecznionej ... 88

HANOEl WEWNĘTRZNY Sprzedsż w uspołecznionych przedelęblorstweoh handlu detelioznego 1 gae- tronoaicznych ... ... ... ... 89

Zapaey w uspołecznionych przedelęblorstwech handlu rynkowego ... 89

Sprzedsż saaochodów ... ... 90

Obrót artykułaal opałowyal ... . 90

Dostawy alęee 1 przetworów alęenych erez drobiu 1 przetworów dreblewyeh ne zaopatrzenie rynku województwa katowloklego ... *j0 Dostawy ryb i przetworów rybnych na zaopatrzenie rynku wojewódz­ twa katowickiego ... ... Dostawy wybranych towarów na zaopatrzenia rynku województwa katowickiego ... ... 91

Dostawy towarów żywnościowych z produkcji krajowej na zaopatrzę nie rynku ... ... . 92

(5)

Spis tablic 3

Dostawy towarów nieżywnościowych /z wyjątkiem wyrobów przemysłu chemicznego i lekkiego/ na zaopatrzenie rynku z przedsiębiorstw produkcyjnych województwa katowickiego ... ...

CENY

Przeciętne ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowis­

kach miejskich ... ... .

Przeciętne ceny detaliczne warzyw i owoców w jednostkach handlu uspołecznionego ... ... . Porównanie kształtowania się cen targowiskowych i detalicznych nie­

których artykułów rolno-spożywczych ...

Pośrednictwo pracy ... ... ...

EKSP O R T -

Eksport - import na rachunek własny przedsiębiorstw woj. katowickiego według r e s o r t ó w ... ... ... ...

Eksport przedsiębiorstw woj. katowickiego poprzez jednostki handlu

zagranicznego według resortów ... ... . >

Eksport na rachunek, własny przedsiębiorstw przemysłowych woj.

katowickiego ... ... .... ... >

Eksport przedsiębiorstw przemysłowych w o j . katowickiego poprzez jednostki heandlu zagranicznego ... .i... ... ...

Eksport na rachunek własny przedsiębiorstw budowlanych woj kato­

wickiego ... ... •

■ Eksport przedsiębiorstw budowlanych w o j . katowickiego poprzez

Jednostki handlu zagranicznego ... ... * ... .

fi.NAKSE

Sprzedaż 1 rentowność w przedsiębiorstwach uspołecznionych według w y ­ branych działów 1 gałęzi ... ... ... . Akuaulacja finansowa 1 jej podział w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów 1 g a ł ę z i ... ... ...

Obciążenia przedsiębiorstw uspołecznionych na rzecz budżetu partetwe ...

Wybrene branże gospodarki uepołecznlonej, któro korzysteły z dotaojl budżetu partetwa...•... ...

Koszty 1 Materiałochłonność sprzedaży w przedsiębiorstwach przemysłowych według gałęzi ... ... ...

Zapaey w przedsiębiorstwach uspołecznionych według wybranych działów 1 gałęzi ... ... ... ... ... . SPIS TABLIC W PRZEKROJU MIAST I GMIN

PRZEMYSŁ

Produkcie sprzedana, przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia osobowa w przeayśle uepołecznlonya według alaet ... *... . Relacje ekonoalczne w przemyśle uepołecznlonya według alaet ...

Produkcja eprzedana, przeciętno zatrudnianie 1 wynagrodzenia aaabowe w przeayśle uepołecznlonya według galn ... . Raalecje ekonoalczne w przeayśle uepołecznlonya według galn ... . BUOOWNICTWO

Produkcje podetawowach w uspołecznianych przedelębloretweoh budowlaae- aontażowych ... ...i...

Przeciętne zatrudnienie 1 wynagrodzenia oeobowe w uepołecznlenych przedelębloretweoh budowlano-aonteżowyoh ... .

Wydajność pracy 1 przeciętna wynagradzania alaelęczne w uspołecznionych przedsiębiorstwach budowlano-aonteżowyoh ... .

Inweetycyjne pieca 1 linio budów państwowych 1 spółdzlalozych przed­

siębiorę tw budowlano-aonteżowyoh ... .

8tr.

93

96 96 97 97

98 99 100

106 110 112

113 116 117 117 118 120

123 127 129 131

132 133 136 138

(6)

4 Spis tablic

ROLNICTWO str.

Skup 4 zbóż ad gospodarki nla uepołecznlonej ... ...140 Skup bydła od gospodarki nla uepołeoznlonej ... ... ... x*l Skup trzady chlewnej ad gospodarki nla uspołecznionej ...••••••••••• 142 Skup alaka ogółem... ... ... ... 143 Krycia looh na punktach kopulacyjnych ... 144

Kontrakty zawarta na dostaw« ałodege bydła rzeźnego w gospadaroa nla

uapołecznlonaj ... ... ... ... ...145 Kontrakty zawarta na dostawę trzody ohlawnej • gospodarce nla uopołeoz-

alonaj ... ... ... ...146

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Uspołscznlona budownictwo alaszkanlawa ... . 147

.

Wykonania wojewódzkiego planu rocznego w zakraele oddawania do użytku aleezkart w uepołecznlonya budownictwie wlelorodzlnnya dla ludnoóel

nierolniczej ... ... ... ... ... . 147 FINANSE

Podetawowe wskaźniki charakteryzujące w y n l M flnaneowe przedsiębiorstw 1

przeaysłowych ... ... ... 151

1 ł

Inferaacj« opracowały oddziały branżowe WUS

(7)

PRODUKCJA SPRZEDANA W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /w cenach bleżęcach obowiązujących w danym roku/

rald zł lg82 lg83 1984

przemysł oaołem

• bez przemysłu węglowego

m xII

VI i/ll

DYNAMIKA PRODUKCOI SPRZEDANEJ W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM /analogiczny mleslęc poprzedniego roku»100/

/ceny zbytu stałe/

1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4

(8)

ZATRUDNIENIE, WYNAGRODZENIA OSOBOWE W PRZEMYŚLE USPOŁECZNIONYM

WYDAJNOŚĆ PRACY

I PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIA W PRZEMYŚLE

IX Z a tru d n ie n ie

M tX4£>. ofyób 1 9 8 2 , 1 9 8 3

— — W ^nogw ooizanio osób ona.

----

2 o t ^ udrtiaiiiO'

IX X. XI XII

WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO

1 9 8 3 1 9 8 4

l ^ j d o b q o a „ _ _ _ fcy£», t o n 1 9 8 2

<4000

iaooo

(9)

SKUP WĄŹNIE3SZYCH PR OD UK TÓ W ZW IERZECYCH

t o n y 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4

PRZEWOZY Ł A D U N K Ó W W TRANSPORCIE USPOŁECZNIONYM

MI ES ZK AN IA ODDANE DO UŻYTKU W BUDYNKACH MIESZK AL NY CH W GOSPODARCE US PO ŁECZNIONEJ

1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4

(10)

P O D S T A W O W E T E N O E N C 3 E W R E A L I Z A C O I Z A D A Ń

W I kwartale 1984 roku realizacji zadaó społeczno - gospodarczych towa- rzyszył^ następujące zjawiska i tendencje;

-.Produkcja sprzedana przemysłu uspołecznionego ogółem / w cenach z 1984 roku/

w porównaniu z I kwartałem ub. roku była wyższa o 6,6 X / w tym w marcu o 2,2 % / a w porównywalnym czasie pracy - wyższa o 5,0 %, przy założonym w Centralnym Planie Rocznym wzroście o 6 ,8%

Produkcja sprzedana w I kwartale br. w porównaniu z tym Sanyo okresem ub. roku wzrosła i

- w przemyśle wydobywczym o 1 , 1 % / w tym w marcu br. o 2,0 % / - w przemyśle przetwórfczym o 7,0 % / w tym w marcu o 2,3 %/,

* W przemyśle przetwórczym niższy niż w I kwartale ub. roku produkcję sprzedaną uzyskały dwie gałęzie przemysłu - przemysł paliw /o 0,7%/

i przemysł spożywczy /o 5,6%/. (

W okresie I kwartału 1984 roku wydobyto łgcznie 48,2 min ton węgla kamienne'**

go, tj o 1,4 min ton / o 2,9 % / więcej aniżeli w analogicznym okresie ub. roku. Najwyższe wydobycie miało miejsce w marcu br. - 16,8 min ton.

Przeciętne wydobycie miesięczne w clggu I kwartału br. kształtowało się na poziomie 16,1 min ton, podczas gdy w całym 1983 roku średnie miesię - czne wydobycie było niższe i wynosiło 15,7 min ton. Założony w C P R wzrost wydobycia węgla kamiennego na 1984 rok wynosiiO,3 %.

Produkcja energii elektrycznej w I kwartale br. była na poziomie o 0,5%

niższym w porównaniu z I kwartałem ub roku. CPR zakłada na 1984 rok wzrost *

produkcji energii elektrycznej o 4,5 %. . '

W hutnictwie wyższa niż przed rokiem była produkcja etali surowej o 5,3 %, wyrobów walcowanych o 5,2 % / w CPR wzrost o 2,6 % /, cynku o 5,1 %

/ m CPR zakłada aię utrzymanie poziomu z 1983 r /, miedzi elektrolitycznej 0 3,2 %.

W okresie I kwartału br wyprodukowano w województwie 3527 pralek i wirówek elektrycznych, t J . o ponad 47 % więcej niż w tym samym okresie ub. roku.

Wyprodukowano również 18186 chłodziarek i zamrażarek domowych, co w stosunku do ub.r.oznacza wzrost o 5%. Większa była także o 19,2 % produkcja

papieru 1 o 11 % obuwia ogółem. Spedła natomlaet w stosunku do I kwartału ub. roku produkcja tworzyw sztucznych o 6,6 % , środków do prania i mycia o 16,6 % oraz produktów uboju zwierząt rzeźnych o 3,7 %.

W upołecznlonym przemyśle drobnym w I kwartale br. produkcja sprzedana wyniosła 10,5 mld zł. Udział przemysłu drobnego w sprzedaży przemysłu ogółsm wyniósł 2,6 % , w zatrudnieniu 4,7 %. Produkcja sprzedana w uspołe­

cznionym przemyśle drobnym w cenach porównywalnych wzroeła w stosunku do 1 kwsrtału ub. roku o 17,0 %, przy spadku zatrudnienia o 0,1 %,

Produkcja podetawowa uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych była o 21,9 % wyższa niż w I kwartals 1983 roku w czasie rzeczywistym

' -

J

(11)

9 Podstawowe tendencje

a o 2 0 ,l/o wzrosłe w porównywalnym czasie pracy.

- W budownictwie uspołecznionym oddano do użytku w okresie I kwartału br.3291 mieszkań. W stosunku do tego samego okresu ub. roku efekty te były niższe o 460 mieszkań, przy czym w budownictwie spółdzielczym liczba oddanych do użytku miesz­

kań była* niższa o 935 mieszkań, a w budownictwie zakładów pracy była wyższa

o 294 mieszkania.Przeciętna powierzchnia oddanych do użytku mieszkań była w 1984r większa aniżeli przed rokiem, a nabardziej bo o 6,J m2 wzrosła w budownictwie zakładowym.

- W rolnictwie skup żywca rzeźnego, kształtował się na poziomie niższym niż w I kwar­

tale ub. roku. W przeliczeniu na wagę mięsa skup bydła był niższy o 2,1 %, skup cieląt o 23,5%, a trzody chlewnej o 40,5%. Skup drobiu zwiększył się prawie czte­

rokrotnie. Na wyższym niż przed rokiem poziomie utrzymuje się skup mleka i jaj.

- W transporcie kolejowym i samochodowym łgcznie przewieziono w I kwartale br.

ponad 89 min ton ł a d u n k ó w ,t j . o 7,4% więcej niż w tym samym kwartale ub. roku , nie mniej w marcu br. przewozy ładunków były ogółem niższe o 0,7%, w tym przewie­

zione przez ślęskę DOKP zmniejszyły się o 2,4%.W transporcie samochodowym utrzy­

muje się tendencja wzrostu stanu gotowowości technicznej i wykorzystanie taboru.

- W stosunku do I kwartału ub. roku przeciętne zatrudnienie spadło w prz e d si ę bi o r ­ stwach przemysłowych o 0,2% / o 2 tys osób / oraz w transporcie samochodowym o 3,8%.

Wzrosło natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych o 0,2%, a także w handlu o 0,6 %,

- Na dynamikę wynagrodzeń w I kwartale br. znaczny wpływ wywarły wypłaty z zysku do podziału i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach. Wypłaty wynagrodzeń osobowych

w y n i o s ł y : W tym wypła

Ogółem ty z zysku Udział wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w wypłatach ogółem

i nadwyżki bilansowej w mld zł

w przemyśle w budownictwie

w transporcie ogółen / w handlu t

63,8 9,7 2,2 4,4

2,6 0,5 0,2 0.3

4,1%

5,5%

9,6%

6,4%

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie jednego zatrudnionego wzrosło Ogółem W tym bez wypłat

z zysku i nadwyżki bilansowej

w przemyśle w budownictwie w transporcie w handlu

o 20,9%

o 28,6%

o 21,6%

0 15,5%

O 17,9 % o 24,1 % o 10,9 % o 12,3 %

(12)

10 Podstawowa tendencje

W I kwartale br. w atosunku do tego samego okresu ub. roku wypłaty z tytułu wynagrodzeń za pracę w gospodarce uspołecznionej rejestrowane przez Bank

były wyższe o 16,2 %, wypłaty na rzecz rolników za skup produktów rolnych wrosły o 18,5 %, a wypłaty na rzecz pozarolniczej goepodarkl nie uspołecznio­

nej zwiękezyły się o 65,8 %.

W tym samym okresie wpływy do Banku z tytułu utargu towarowego wzrosły o 26,6%

a opłaty za usługi o 23,6 %.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wzrosła w I kwartale br. w cenach bieżących o prawie 26 %, przy czym sprzedaż towarów nieżywnościowych zwiększyła się o ponad 38 %. Po wzroście udziału wydatków na ży­

wność w lutym br. spowodowanym podwyżkę cen żywności, w marcu nestępił ponowny spadek udziału tych wydatków i wzrost udziału sprzedaży towarów nieżywnościowych.

W I kwartale br. udział w ogólnej wartości sprzedaży wyniósł:

żywności 36,1 %

napojów alkoholowych , 15,3 % towarów nlażywnośclowych 48,6 %

Zapasy towarów w handlu rynkowym w ostatnim dniu marca br. w wysokości 57,7 mld zł były wyższe niż przed rokiem o 38,7 %.

P R Z E M Y S Ł Produkcie przemysłowe

W marcu 1984 roku produkcja sprzedana wynosiła 143,0 mld zł i w stosunku do marca ub. roku była wyższa o 2,2 %, a w porównywalnym czasie pracy wzrosła o"

6,6 %.\N przemyśle wydobywczym osiągnięto wzrost o 2,0 %, • w przetwórczym o 2,3%.

Produkcja przemysłu drobnego stanowiąca zaledwie 27 % produkcji aprzedanej w o j e ­ wództwa wzrosła o 14,1 Porównując wartość produkcji sprzedanej w marcu z p o p r z e ­ dnimi mlesięcami' br. stwierdza się wrost o 8,9 % w stosunku do stycznia br. oraz o 1 1 ,8% w porównaniu z lutym br. Wzroet produkcji eprzedanej w marcu występił w większości gałęzi przemysłowych, oprócz przemyciu paliw, energetycznego,drzewnego włókienniczego oraz apożywczego. W pięciu wymienionych gałęziach poziom produkcji

sprzedanej był niżazy od ubiegłorocznego i tak : - w przemyśle paliw o 6,6 % - w przemyśle energetycznym o 3,1 % \ - w przemyśle drzewnym o 2,7 % - w przemyśle włókienniczym o 2,2 % - w przemyśle spożywczym ol7,4 %

Stosunkowo wysoki przyrost aprzsdaży znacznie wyższy od ogólnowojewódzkiego uzyska- no w :

- przemyśle maszynowym o 18,4 % - przemyśle precyzyjnym o 19,1 %

\ 1

- przemyśle środków transportu o 1 1 ,4 %

(13)

\

11 Przemys.ł

*

przemyśle odzieżowym o 10,0 %

■ - przemyśle skórzanym o 20,7 %

Produkcja sprzedana przypadająca na 1 zatrudnionego »» mieaięcu marcu wynosiła 168,2 tyś zł i w porównaniu z analogicznym miesięcetn 83r. wzrosła o 2,2 % ,

t J . o 3,7 tyś.zł, w przemyśle wydobywczym o 1,2 %, w przetwórczym o 3,2 %. Wzrost wydajności pracy w stosunku do marca 1983 r, występił w większości gałęzi przemysło­

wych oprócz przemysłu paliw, energetycznego oraz spożywczego.

W okresie styczeń- marzec 1984 r. produkcja sprzedana wzrosła o 6,6 % i wynosiła 402,1 mld zł / w porównywalnym czasie pracy osiągnięto wzrost o 5,0 % /.

Niższy od przeciętnego wtroet produkcji sprzedanej wystąpił w przemyśle wydobywczym /o 1,1 % /, natomiast w przemyśle przetwórczym w porównaniu do I kwartału ub.roku produkcja sprzedana była wyższa o 7,0 %. Również wyższy od przeciętnego w wojewó*.

dztwie wzrost produkcji występił w przemyśle drobnym / o 17,0 % /.

\ . ' ;

Produkcja sprzedana w okresie 3-ch miesięcy, br. była wyższa od uzyska nej w ub. roku prawie we wszystkich gałęziach oprócz przemysłu energetycznego i spożywczego. Stosunkowo wysoki wzrost uzyskano w przemyśla ceramiki szlachst- nej o 17.7 ifc^w przemyśle pepierniczym o 21,5 %, w przemyśle skórzanym o 21.5 %

1 poligraficznym o 23,4 % ' ’ ’ <

Przyrost produkcji w okresie styczeń - marzec br. osiągnięto przy obni­

żonym zatrudnieniu o 2,0 tyś. osób w stosunku do ubiegłego roku.

Wydajność pracy mierzona produkcję sprzedanę na 1 zatrudnionego w okre­

sie styczeń -marzec br. osięgnęła wartc^ć 472,8 tyś zl i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosła o 6,8 % przy zmniejszonym zatrudnieniu o 0,2 %, wyprzedza­

jąc dynamikę sprzedaży o 0,2 punkt« . Wzrost wydajności występił prawie we wszystkich gałęziach przemysłu oprócz spożywczego, w którym wydajność pracy w I kwartale br.

była niższa o 4,4 % od ubiegłorocznej i przemysłu energetycznego, w którym obniżonio vdynamiki wynosiło 4,6 % w stosunku do roku ubisgłego. Wysoki wzrost wydajnóśei pracy

w I kwartale br. występił w przemyśle papierniczym o 22,0 % i skórzanym o 20,8 %.

Osięgnięts w okresie styczeń-marzec br. tempo wzrostu wydajności pracy było niższe od przeciętnego tempa wzrostu płacy i sytuacja taka występiła we wszystkich g a ł ę ­ ziach przemysłu. Kształtowanie eią produkcji sprzedanej , wynagrodzeń oraz wydaj­

ności ilustruję następujęce dane ;

. Styczeń-marzec Marzec

Wyszczególnienie 1981 1982 1983 1984

“+'wzrost /i-’spadek / w porównaniu z analoąicz- nym okresem poprzedniego roku w

Produkcja sprzedana wskaźnik rzeczywisty w porównywalnym czasie

-12,9

-12,4 -2,9 - 2,5

+12,5 +10,8

+6,6

+5,0 +2,2

+6,6

Przeciętne zatrudnienie - 0,6 -1,5 - 0,8 -0,2 -0,1

Wynagrodzenia osobowe +20,1 +53,3 +22,2 +20,6 +16,8

Produkcja sprzedana na 1 zatrudnioneg wskaźnik rzeczywisty >

-12,4 -1,5 +13,4 +6,8 +2,2

w porównywalnym czasie

4

-11,9

J

- 1 . 1 .

1

+11,7 + 5,3 +6,7

»

(14)

12 Przemysł

Produkcja podstawowych wyrobów przemysłowych

* tV marcu 1984 roku w porównaniu z marcem ub. roku nasąpił wzrost produkcji większości ważniejszych wyrobów przemysłowych. Wydobyto więcej węgla kamiennego o 20,9 tys ton / o 0,1 % /', wyprodukowano również więcej pralek i wiró­

wek elektrycznych domowych o 238 szt / ó .3%,!%/, chłodziarek i zamrażarek domowych o 320 szt / o 5,3Jj/j papieru o 112 ton / 2,6 % /, obuwia o 12 tyo par / o 4,1%/j pro­

duktów uboju zwierząt rzeźnych o 1997 ton /48,2 %',/

W hutnictwie wystąpił wzrost produkcji podstawowych wyrobów hutni­

czych a mianowicie s

stali surowej o 33,4 ty3 ton, tj o 4,4%

wyrobów walcowanych o 0,5 tys ton,tj o 0,1%

cynku o 1,2 tys ton, . tj o 0,4 % ołowiu o 453 tony ,tj o 6,2%

miedzi elaktrolitycznej^o 46 ton, tj. o 6,8%

Spadła nieznacznie produkcja energii elektrycznej o 0,6%, koksu z węgla kamiennego o 3,5%, nawozów azotowych o 8,2%, tworzyw sztucznych o 11,2%.

Natomiast znaczny spadek produkcji w poruwnaniu z marcem ub. roku wystąpił w zakre sie środków do prania i mycia o 24,6%,produkt ów przerobu ropy naftowejo 22,8% oraz maszyn,urządzeń i narzędzi rolniczych dla gospodarki leśnej o 14,3%.

i

17 X kwartale br. wystąpiły tendencje wzrostowe w produkcji ważniej szych wyrobów przemysłowych .W hutnictwie podobnie jak w innych działach gospodarki narodowej w I kwartale br. w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła produkcja-

stali surowej o 5,3%,wyrobów walcowanych o 5,2% cynku o 5,1%, miedzi elektrolitycznej o 3,2%. Wzrosła również produkcja pralek i wirówek elektrycznych domowych o 47,2%, chłodziarek i zamrażarek o 5,0%, papieru o 19,2% obuwia o 11,0%. Wydobyto więcej węgla kamiennego o 1,4 min ton, tJ, o 2,9%.

Nieznacznie spadła produkcja energii elektrycznej o 0,5%fkoksu z węgla kamiennego o 2,5%,maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych dla gospodarki leś­

nej o 8,0%, nawozów azotowych łącznie z wieloskładnikowymi o 7,2% .tworzyw sztucz nych o 6,6%, órodków do prania i mycia o 16.6% oraz produktów uboju zwierząt rze

źnych o 3,7%. ' \

Produkcję podstawowych surowców i materiałów w marcu Jak również w o!.rasie trzech miesięcy 1984r i w latach poprzednich ilustruje poniższe zestawienie;

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984

a - III

b - I-III 1979 1980 1981 1982 1983 1904 I W

w rA W?aAemlnaęiSnnv 8 & : t \l-.l 14,4

$ / m U ; l łi:S 95,9

Energia eloktrycz- a 3,5 3,5 3,0 2.9 . 3,3 3,2 95,292,1 na w min MW.h b 10,4 10,2 9,2 9.6 9 9 9x8<_ 3 : 1 atal surowa y6,3

w tyo ton Wyroby walcowane

w tys. tor

§ 873,4

2384|4 849,5

2464^5 2lll:i 551,3

1572,4 759. j

2180.1 792,7 2296,1

a 501,7 542,3 498,7 364,7 500,3 508,8 101,4 b 1402,1 1549,5 1480.3 1086,6 1396,2 1468.3 104.7

Cynk w tys. ton a 19,4 20,8 16,4 14.0 14,7 15.9 82.0

b 52,8 58,4 47.9 40.1 45,5 47. a 90. S>

Ołów w tys. ton a ' 6.t> 7,b 6.3 6.7 /.4 /.u n y . 8

b 19,9 ly.b 18.1 17,7 21.7 21,2 106,7

v Mied^ w tys. ton a 1066 1155 836 614 600 726 68,1

b 202 3241 2516 2017 2027 2091 65,3

(15)

D Z I A Ł A L N O U P R Z E D S I Ę B I O R S T W B U D O W L A N O - M O N T A Ż O W Y C H

W marcu br uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe uzyskały produkcję podstawowe o wartości 14,9 mld zł /ceny roku 1984/ co stanowi 118, 3%

wykonania z marca 1983 roku oraz 106,5% wykonania z lutego 1984 roku. Wartość robót inwestycyjnych wyniosła w marcu 8,9 mld zł i wzrosła zarówno w stosunku do marca 1983 roku /o 22,8%/, jak i w stosunku do lutego 1984 /o.10,2%/.

Wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającą na 1 zatrudnionego wzrosła w porównaniu z marcem 1983r. o 17,6%, a w,porównaniu z lutym 1984r. o 6,6%, Analogicznie wydajność prący mierzona wartością produkcji podstawowej przypadającą na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w stosunku do marca 1983 roku o 16,6% oraz w stosunku do lutego 1984r. o 6,4%

Narastająco w I kwartale br uspołecznione przedsiębiorstwa budowlano-monta- żowa wykonały produkcję podstawową o wartości 42,1 mld zł,tj. o 21,9% wyższą

niż w I kwartale 198Jr. Roboty Inwestycyjne osiągnęły wartość 24,5 mld zł i wzrosły Wv porównaniu z I kwartałem 1983r. o 26,7%. Zadania te przedsiębiorstwa wykonały przy wzroście zatrudnienia ogółem o 0,2%.

Wydajność pracy mierzona wartością produkcji podstawowej na 1 zatrudnionego w stosunku do okresu styczeń-marzec 1983r. wzrosła o 21,6%, natomiast wydajność mierzona wartością produkcji podstawowej na 1 robotnika produkcji podstawowej wzrosła w stosunku do tego samego okresu czasu o 20,9%.

W porównywalnym czasie pracy w poszczególnych okresach 1984r. dynamikę produkcji podstawowej i wydajność pracy przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE

III I-III

III 1983 = 100 II 1984 = 100 I-III 19C3

=100 Produkcja p o d s t a w o w a ... . 123,4 101,9 120,1 Wydajność pracy na 1 zatru­

dnionego ogółem ... 122,7 102,0 J 119,8

Wydajność pracy na 1 robbtnika

produkcji podstawowej ... 121,7 101,8 119,1

Na łączną liczbę 143 przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, produkcję podsta­

wową wykonywało w okresie I-III 135 przedsiębiorstw, pozostałe prowadziły działal­

ność usługową na rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych, m.in w zakresie obsłu­

gi sprzętowej. Z liczby 135 przedsiębiorstw budowlano-montażowych wzrost produkcji podstawowej /w cenach l984r/ w okresie I-III br w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego osiągnęły 122 przedsiębiorstwa, w pozostałych 13 produkcja podstawo­

wa kształtowała się poniżej poziomu z 1983 roku.

iNaJwyzszą dynamikę odnotowano w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym., Hutnictwa w Katowicach - 276,'o%, Wojewóozklej spółozleini Budownictwa Wiejskiego w Katowicach - 24ó,f5i, Śląskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych "Mostostal"

Zabrzo - 190,4%. Spadek dynamiki produkcji podstawowej wystąpił m.in. w następują­

cych przedsiębiorstwach:

- Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlano^Olkusz - 93,7%

v

t

(16)

14 Budownictwo

- Rejonowe Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane, Dębrowa Górnicza - 67,1%

- Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej i Montażowej Budownictwa

Rolniczego w Czeladzi - 4 6,7%

W wymienionych wyżej przedsiębiorstwac h odnotowano również spadek dynamiki wydajności pracy mierzonej wartościę produkcji podstawowej na 1 zatrudnionego.

Na 135 przedsiębiorstw budowlano-montażowych, które w okresie I-III br prowadziły działalność w zakresie produkcji podstawowej - niższę dynamikę wydajności pracy kształtujęcę się poniżej poziomu 1983r. odnotowano w 11 przedsiębiorstwach.

U s p o ł e c z n i o n e przedsiębiorstwa budowlano-montażowe rozpoczęły w br pracę na 414 placach i liniach budów. Wg stanu w dniu 31 marca 1984r. l i c z b a pl aców i linii b u d ó w wyniosła ogółem 2 9 3 6 ^ tym były 24 wstrzymane.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe zatrudniały poza granicami kraju w I kwartale br przeciętnie 5261 osób z tego:

przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego - 292 osoby produkcyjno-usługowego - 30G1 osób

specjalistycznego - 1357 osób

Jednostki pomocnicze budownictwa - 551 osób \

T R A N S P O R T

TRANSPORT KOLĘDOWY •

Przewożąc 18,3 min ton ładunków w marcu br, Slęska DOKP wykonała plan

przewozów ładunków w 100,4%. W stosunku do marca 1983 roku przewieziono mniej o 2,4%

ładunków. Przewiezienie 13,6 min ton węgla spowodowało wykonanie planu przewozu węgla w 97,8%. W stosunku do marca ubiegłego roku przewieziono o 5,0% węgla mniej.

W I kwartale 1984 roku ślęscy kolejarze przewieźli łęcznie 54,1 min ton ładunków, w tym 40,6 min ton węgla.—

Przewozy były wyższe od planu o 2,8%^ /w przewozach węgla o 1,3%/. W porównaniu z I kwartałem 1983 roku przewozy ogółem wzrosły o 8,0% /przewozy węgla o 7,6%/.

W marcu 1984 roku przewieziono Linię Hutniczo-Siarkowę /LHS/ 253,5 tys. ton ładunków - ogółemfw tym węgla 231,0 tys. ton. Plan operatywny w zakresis przewozu ładunków - ogółem wykonano w 90,5%, natomiast plan przewozu węgla w 92,4%.

W I kwartale LHS-em przewieziono 714,1 tys. ton ładunków,w tym 642,1 tys.

ton węgla. W ten spósób plan przewozu ładunków - ogółem wykonano w 99,5%, a plan przewozu węgla w 102,3%

Użytkownicy kolei przetrzymali w lutym br ponad czas wolny od kar umownych przeciętnie na dobę 603 wagony na 4604,6 wagonogodziny. W porównaniu z lutym ul nagłego roku zanotowano znaczny spadek bo aż 521 przetrzymywanych wagonów, na 5053,0 wagonogodziny.

Najdłużej w lutym br przetrzymywały wagonyt Huta "Katowice" - 7414 wagonogodzin, Huta— ^PokóJ" - 6100 wagonogodzin, Zakłady Chemi­

czne Oświęcim - 4854 wagonogodziny, Huta„Bieruta* - 4659 wagonogodzin,

(17)

Transport

TRANSPORT SAMOCHODOWY

T a b o r a u t o b u s o w y 1 p r z e w o z y p a s a ż e r ó w

15

Poniższe zestawienie przedstawia stan 1 wykorzystaniu tjiioru autobusowego w Oddziałach Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, mających siedzibę na terenie województwa katowickiego:

WYSZCZEGÓLNIENIE 1984 1983

II III

Średni dzienny stan

inwentarzowy w szt .... 1249 1248 1349 Średni'dzienny stan ta­

boru w pracy 7 ... 72,9 75,2 66,6 W przestojach w %

z przyczyn technicznych 21,1 19,5 28,1 z przyczyn eksploata-

6,0 5.3 5,3

Współczynnik gotowości

0,789 0,805 0,719

1/ w procentach do średniego dziennego etanu inwentarzowego. 2/ Łącznie z planowy­

mi przestojami w niedzielę i dni wolne od pracy.

W marcu oddziały KPKS mająca siedzibę na terenie województwa katowickiego przewiozły il,2 min pasażerów wykonując pracę przewozową 303,1 min pasażerokliome- trów.co oznacza, że średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,1 km.

W porównaniu z marcem ubiegłego roku przewozy pasażerów były mniejsze o 14,6%,

praca przewozowa zmniejszyła się o 1,4%, a średnia odległość przewozu wzrosła o 15,4%.

W okresie I kwartału przewieziono łącznie 32,9 min pasażerów, wykonując pracę przewozową 902,3 min pasażerokilometrów, a średnia odległość przewozu 1 pasażera wyniosła 27,4 km. W stosunku do I kwartału ubiegłego roku przewozy pasażerów zmniejszyły się o 12,1%, praca przewozowa zmniejszyła się o 0,4%, a średnia odle­

głość przewozu wzrosła o 13,4%.

Tabor ciężarowy i przewozy ładunków

Poniższa tabela przedstąwla strukturę przestojów z przyczyn technicznych taboru ciężarowego w I kwartale 1984 roku:

Ogółem Przestoje z powod u

WYSZCZEGÓLNIENIE

przesto­

je z braku obsługi

techni­

cznej 1 napraw bieżą­

cych

napraw głów­

nych i oczeki­

wania na na­

prawy

in­nych przy­

czyn przy­

czyn te­

chni­

cznych

kie­

wcówro­

części zamien­

nych

ogu­mie­

nia

pa­

wali­

w procentach Krajowa Państwowa Ko­

munikacja Samochodowa Dyrekcja Okręgowa w

Katowicach ... 100,0 6,8 19,1 0.2 1.8 60.0 9.6 2,5 Transport branżowy

ogółem ... 100,0 12,9 15,0 6,9 1.9 47,2 10.7 5,4

(18)

16 Transport

dok.

ugóiem Przestoje z powodu

przesto­

je z braku obsługi

techni­

cznej i napraw bieżą­

cych

napraw głów­

nych i oczeki­

wania na na­

prawy WYSZCZEGÓLNIENIE

1

przy­

czyn te- chni- cznycn

kie­

wcówro­

CzęŚCi zamien- nycn

ogu­

mie­

nia

pa­

li­

wa

nych przy­

czyn

w procentach

w tyms

Przedsiębiorstwo Trans­

portowo Sprzętowe Budo­

wnictwa "Transbud"

Katowice-Brynów ... 100,0 2,1 16,2

• v * 21,8

%

41,7 15,2 s -3,0 Przedsiębiorstwo Trans

portowo-Sprzętowe Budo wnictwa "Transbud"

100,0 2,6 29,2 3,4 45,6 8,3 10,9

Przedsiębiorstwo Trans portowo-Sprzętowe Budo wnictwa "Transbud"

100,0

t

2,8 18,2 6,5 •

61,9 10,4 0,2

Przedsiębiorstwo Trans portowe Handlu Wewnę-

100,0 34,8 6,1 8,1 - 37,7 7,8 5,5

Transport samochodowy ciężarowy przewiózł w marcu 1984 roku łącznie 12,3 Win ton ładunków, wykonując pracę przewozową 215,8 min tonokilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 17,6 km. W porównaniu z marcem ubiegłego roku przewozy ładunków były wyższe o 2,0%, praca przewozowa zmniejszyła się o 1,3%, natomiast średnia odległość przewozu była niższa o 3,2%.

W I kwartale 1984 roku transport samochodowy przewiódł 35,0 min ton

ładunków i wykonał pracę przewozową 627,6 min tonokilometrów. Średnia odległość przewo­

zu 1 tony wyniosła 17,9 km.

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku przewozy ładunków wzcosłyo6,6 %, a prace przewozowa była wyższa o 6,5%, średnia odległość przewozu była niższa o 0,1%.

Oddziały KPKS mające siedzibę na terenie województwa katowickiego przewiozły w marcu br 1,0 min ton ładunków, wykonując pracę przewozową 49,2 min tonokilometrów»

Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 51,5 km. W porównaniu z marcem ubiegłego roku przewozy ładunków zmalały o 9,4%, praca przewozowa była większa o 3,1%,

a średnia odległość przewozu 1 tony wzrosła o 13,850.

W I kwrtale br oddziały KPKS przewiozły 2,8 min,ton ładunków, wykonując pracę przewozową 144,7 min tonokilometrów, natomiast średnia odległość przewozu wynio­

sła 50,9 km. W stosunku do I kwartału 1983 roku wielkość przewiezionych ładunków zmalała o 3,9%, praca przewozowa wzrosła o 9,4%, średnia odległość przewozu

wydłużyła się o 13,8%.

Przedsiębiorstwa transportu samochodowego branżowego zlokalizowane na terenie województwa katowickiego przewiozły w marcu 1984 roku 11,3 min ton ładunków, wykonując pracę przewozową 166,6 min tonokilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony wyniosła 14,7 km. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przewozy' ładunków wzrosły o 3,1%, praca przewozowa była mniejsza o 2,5%, natomiast średnia

(19)

Transport 17

odległość przewozu zmalała o 5,4^,

W I kwartale br transport branżowy przewiózł 32,2 min ton ładunków, praca przewozowa wyniosła 482,9 min tonokilometrów, a średnio odległość przewozu 1 tony 15,0 km. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku przewozy wzrosły o 7,6%, praca przewozowa wzrosła o 5,7«, a średnia odległość przewozu 1 tony zmniejszyła się o 1,8%.

Wartość usług

Wartość usług działalności podstawowej w transporcie samochodowym ogółem wyniosła w marcu br 3250,5 min zł /w KPKS-ie - 627,3, w transporcie branżowym - 2623#2/ 1 była wyższa niż w marcu ubiegłego roku o 9,1% /w KPKS-ie o 6,1%, w transporcie branżowym o 9,8%/.

W I kwartale 1984 roku wartość usług w transporcie samochodowym ogółem wyniosła 8950,2 min zł /w KPKS-le 1767,7 min zł w branżowym - 7182,5 min zł/.

W porównaniu z I kwartałem 1983 roku wartość usług wzrosła o 9,3^ /w KPKS-ie o 5,3% a w branżowym o 16,6%/.

/ /

Niektóre wskaźniki charakteryzujące efektywność transportu samochodowego w marcu br przedstawia poniższe zestawienie:

Średnia od­

ległość prze­

wozu 1 tony w km <

Wydajność pracy mierzona

WYSZCZEGÓLNIENIE

wielkością przewozów ładunków /tony/

wielkością pra­

cy przewozowej /tonokilometry/

wartością usług materialnych działalności podstawowej/zł/

»

na 1 zatrudnionego ogółem

1984 1983 1984 1983 1984 1983 1984 1 983*

0Gt)Ł £ M ... 17,6 18,2 309,2 291,6 5438,0 5298,5 81902,5 72243,6 Krajowa Państwowa Ko­

munikacja Samochodowa Dyrekcja Okręgowa w

Katowicach ... 51,5 45,3 124,9 132,8

6434,5 6017,8 82030.3 74541,1 Transport branżowy

ogółem ... 14,7 15,6 363,4 329,5 5203,1 5129,8 81918,0 71/31,5 w tym:

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzę- towe Budownictwa

"Transbud" Katowice—

Brynów ... 11,6 11.5 815,7 662,2 9490,2 7617,1 103529 73558,0 Przedsiębiorstwo

Transport owo-Sprzęto­

we Budownictwa "Tran­

sbud” Katowice ... 12,3 11.7 672,0 563.2 8237,0 6570,5 105650,3 64752,8 Przedsiębiorstwo

Transport owo-Sprzęt o- we Budownictwa "Tran*

sbud Sosnowiec ... 12.1 13,1 834,2

i

673,0 10052,5 8784,7 102325,6 79908,6 Przdslębiorstwo

Transportowe Handlu

Wewnętrznego ... 28,0 26,5 58,1 61,9 1629,4 1642,7 55564,5 50157,4

(20)

S Y T U A C J A W R O L N I C T W I E

Sucho, mroźno marcowe wiatry oraz brak opadów opóźniły wegetację roślin i rozpoczęcie wiosennej akcji siennej. Dopiero w III dekadzie marca po wystąpieniu opadów śniegu i ociepleniu ruszyła wegetacja roślin uprawnych i na użytkach zielonych.

Panujące w br warunki pogodowe wpłynęły na pogorszenie ogólnego stanu ozimin, głównie rzepaku i jęczmienia. W związku z powyższym w woj. katowickim planuje się zaorać około 2-3% powierzchni uprawy rzepaku.

W lii dekadzie marca przystąpiono do nadrabiania zaległości w pracach polowych, przeprowadzano rozsiew wapna nawozowego na użytkach zielonych, zasilano pogłównio uprawy nawozami sztucznymi. Rozpoczęto również siew zbóż jarych głownie owsa. Do końca

marca obsiano zbożami jarymi 21^ ogólnej planowej powierzchni zasiewów.

W jednostkach i przedsiębiorstwach pracujących na rzecz rolnictwa i obsługujących rolnictwo w dalszym ciągu trwają prace związane z kompanią wiosenny.

■Zabezpieczenie kwalifikowanego materiału siewnego przez Centralę Nasienną do siewu zbóż jest pełne i pokrywa zapotrzebowanie na planowe odnowienia.

Obawę budzi jednak fakt, że Cemtrala Nasienna do końca marca otrzymała potwierdzonie realizacji pokrycia zamówienia na ziemniaki-sadzeniaki tylko w 60,o.

Kontraktacja niektórych ziemiopłodów pod zbiory 1984 roku wg. s t a n u ‘na 29 II 1984r. przedstawiała się następująco:

- buraków cukrowych na plan 153000 ton zakontraktowano 158897 ton,co stanowi 11 0 , 4 % planu,

- zbóż na plan 25000 ton zakontraktowano 14043 tony, co stanowi 56,1% planu,

- c i e m n i a k ó w późnych na plan 15000 ton zakontraktowano 6175 ton, co stanowi 41,2%

planu,

- lnu na plan 3440 ton zakontraktowano 1746 ton, tj. 50,8% planu,

% - warzyw zakontraktowano 1528 ton,

^ Zaopatrzenie rolników w nawozy sztuczne w marcu 1984r. było wyższe niż w marcu roku ubiegłego o 3,5%. Najwięcej bo o po.oad 2 0 % wyższa była sprzedaż nawozów

fosforowych, potasowych o prawie 5%. Niższa o 15% była sprzedaż nawozów azotowych.

Zmniejszyły się również zapasy nawozów sztucznych na ko iec marca br w porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 44%jtJ. o ponad 11 tys. ton. Najniższe zapasy były nawozów potasowych i stanowiły tylko 29,0% zapasów z marca 1983 r.

W dalszym ciągu nie najlepsza była sytuacja w zaopatrzeniu rolnictwa w maszyny i sprzęt rolniczy.W marcu br sprzedano więcej ciągników^kultywatorów ciągnikowych, glebogryzarek ciągnikowych, niższa natomiast była sprzedaż przyczep skrzyniowych i wywrotek, rozrzutników obornika oraz pługów 2 i 3-skibowych.

W skupie produktów rolnych sytuacja w marcu br kształtowała się następująco:

- skup 4 zbóż w okresie lipiec 1983 - marzec 1984 wyniósł 60072 ton i był wyższy o 49,4% niż w tym samym okreslo poprzedniego roku gospodarczego.

W marcu br skupiono 1789 ton^tj. o 31,9% więcej niż w marcu 1983r.

- skup żywca rzeźnego ogółem /w wadze żywej/ był wyższy o 12,8% niż w marcu roku ubiegłego, w tym ponad 4**krotnie 9kup drobiu, bydła o 18,7%, mleka o 8,0%, jaj o 8,3%,natomiast niższy był skup trzody chlewnej o 21,8%, ale Już można zaob­

serwować lekką poprawę w stosunku do skupu w styczniu i lutym br.

%

(21)

Rolnictwo »

19

Nastąpiła również dalsza poprawa w skupie drobiu, którego od listopada 1983r. do lutego br. okupowano średnio 500 ton miesięcznie a w marcu skupiono Jtiż 635 ton.

Poprawie uległa także sytuacja w zaopatrzeniu rolnictwa w paszo przemysłowe.

Jednostki handlowe CZSR "SCh" sprzedały w okresie I-IIT br odbiorcom indywidualnym 10346 ton pasz.tj. o 50,9% więcej niż w tym samym okresie roku ubiogłogo. Oodnok mimo zwiększonej sprzedażyrprzemysłowych nie najlepiej w dalszym ciągu przebiega pasz kontraktacja trz6dy chlewnej. Na marzec zakontraktowano 3,1 tys. 3ztuk,tj. o 36,8%

mniej niż w marcu 1983r. na kwiecień - 3,6 tys. sztuk, tj. o 46,5% mniej niż- w kwietniu 1983r. na maj 2,7 tys.szt, tj o 53,7% mniej niż w maju 1983r.

Lepiej przebiega kontraktacja młodego bydła rzeźnego, którego na kwiecień 1984r.

zakontraktowano o 1,0% więcej niż w kwietniu 1983r. na m*aj br zakontraktowano o 2,3% mniej niż w maju 1983r.

W transakcjach wolnorynkowych ceny uzyskiwane przez rolników za produkty rolne były w marcu w stosunku do lutego wyższe od 0,5-19,3%.

I N W E S T Y C J E

Nakłady inwestycyjne w gospodarce uspołecznionej woj. katowickiego wyniosły w okresie styczeń-luty 1984r. - 17872,1 min zł. Z ogólnej wartości nakładów na inwestycje realizowane w okresie dwóch miesięcy br przypadało na:

- inwestycjo jednostek państwowych centralnych - 12869,8 min zł /72,0%/

- inwestycje jednostek państwowych taranowych - 2339,3 min zł /13,1%/

- inwestycje spółdzielczości mieszkaniowej - 2663,0 min zł /14,9%/

Struktura techniczna zrealizowanych nakładów przedstawiała się następująco:

- roboty budowlano-montażowe - 11465,0 min zł, tj. 64,2%

- zakupy maszyn i urządzeń - 5665,7 min zł, tj. 31,7%

- pozostałe nakłady - 741,4 min zł, tj. 4,1%

Z nakładów wydatkowanych na zakupy - 853,5 min z ł ftj. 15,1% poniesiono na zakupy z importu, z czego: 730,2 min zł /85,6%/ przypadło na import z krajów socjalistycznych oraz 123,3 min zł/14,4%/ na zakupy w krajach II obszaru płatniczego.

W okresie styczeń-luty br rozpoczęto realizację 101 nowych zadań inwesty- cyjnych o łącznej wartości kosztorysowej 6944,9 min zł. W miesiącu lutym rozpoczęto realizację 67 zadań o wartości kosztorysowej 4053,7 min zł.

Z ogólnej liczby zadań rozpoczętych w okresie dwóch miesięcy br przypadło na:

liczba wartość koszto- zadań rysowa w min zł

- Przemysł '^51 4489,5

w tym przemysł węglowy • . 7 639,8

przemysł energetyczny 5 24u,l

przemysł maszynowy 6 202,/

przemysł hutnictwa żelaza 4 631,0

przemysł elektrotechniczny 1 elektroniczny 2 251,0

przemysł spożywczy 5 1067,1

- Rolnictwo 4 52,0

- Budownictwo 7 98,0

(22)

20 Inwestycje

liczba

zadań wartość kosztoi.

rysowa w min zł Leśnictwo

Transport 1 Łączność Gospodarka komunalna Gospodarka mieszkaniowa

1 1 8 22

3.9 1.5 212,9 2074.6 Plan przekazywania zadań do eksploatacji ustalony na okres Z-II br zrealizowany został w 24,8%. Łęczna wartość kosztorysowa zadań przekazanych do. eksploatacji wyniosła 6966,4 raln zł. W podstawowych resortach gospodarki realizacja planu prze­

kazywania zadań do eksploatacji przedstawiała się następująco!

- Ministerstwo Górnictwa i Energetyki

- Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego - Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego - Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych

- T1inisterstyvo Komunikacji

- 22,3%

- 48,5%

- 0,2% - 12,3%

- 68,5%

W okresie styczeń-marzec br inwestorzy gospodarki uspołecznionej przekazali do użytku następujące obiekty użyteczności publicznej:

- 12 pomieszczeń do nauki w szkole podstawowej w Raciborzu/

- Sale gimnastyczną przy szkole podstawowej w Trzebinią - Miejski ośrodek kultury w Zawierciu’,

Rozpoczęto budowę szkoły podstawowej o 4 pomieszczeniach do nauki w gminie Pilica

U S P O Ł E C Z N I O N E B U D O W N I C T W O M I E S Z K A N I O W E

/ x ■ V ' '

w I kwartale 1984 roku na terenie województwa katowickiego oddano 3291 raiesz- kań o łącznej powierzchni użytkowej 179461 m , wykonując zadania Wojewódzkiego PlanuO i Rocznego /mierzonego liczbą mieszkań/ w 16,0%.

V/ stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wybudowano o 460' mieszkań mniej i tegoroczne efekty stanowią zaledwie 87,7% efektów I kwartału ubiegłego roku.

Spółdzielczość mieszkaniowa w I kwartale br. oddała do użytku 1884 mieszkania o łącznej powierzenni użytkowej 103398m wykonując tym samym 14,5% Wojewódzkiego 2 Planu Rocznego dla spółdzielczości.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oddano o 935 mieszkań raniej i tegoroczne efekty stanowię 66,8% efektów ubiegłego roku.

Lepiej sytuacja przedstawia się w budownictwie zakładowym. Oddano do użytku

2 •

1226 mieszkań o 66892m powierzchni użytkowej, wykonując tym samym zadania woje­

wódzkiego planu w 18,8%. Efekty te stanowią 131,5% efektów I kwartału 1983 roku, W ramach budownictwa komunalnego w okresie styczeń-marzec oddano 181 mioszkań o 9171m powierzchni użytkowej, wykonując plan roczny w 17,5%.2

Wykonawcy podlegli Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w I kwartale 1984 roku wybudowali 1729 mieszkań o 93244m powierzchni użytkowej, p natomiast wykonawcy podlegli Ministerstwu Górnictwa i Energetyki odpowiednio 1308 mieszkań i 71460m powierzchni użytkowej.p

(23)

Budownictwo mieszkaniowu 21

Przeciętna powierzchnia oddanych do użytku mieszkań w budownictwie uspołecz­

niony m wyniosła«

w I kwartale 1983 r. w I kwartale 1934 r.

Ogółem 52,8 m2 54,5 m 2

w spółdzielczości mlesz- 2

kaniowej 54,3 ra 54,9 m

w budownictwie:

p p

- zakładowym 48,5 m 54,6 mt

- komunalnym - 50,7 m

W okresie I kwartału br inwestorzy realizujący budownictwo mieszkaniowe rozpo­

częli budowę 1255 mieszkań, w tym 723 mieszkań rozpoczęto w budownictwie spółdziel­

czym i 532 mieszkań w budownictwie zakładów pracy, •

S Y T U A C J A P I E N I ę Ż N O - R Y N K O W A

-• . t

W okresie styczeń-luty br globalne przychody ludności osiągnęły kwotę 104,2 mld zł i wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22,8 mld zł, tj. o 28.0%.

• « »

Przychody ludności z tytułu wynagrodzeń na pracę za dwa miesiące br. były wyższe od wypłat dokonanych w tym samym okresie ubiegłego roku o 26,9% i wyniosły 73,9 mld zł.

Wzrost zasobów pieniężnych ludności w porównaniu do stanu na koniec lutego 1983r.

o 4,0% spowodował przyrost wkładów oszczędnościowych o 20,2 mld zł, tj. o 24,1%.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego wyniosła w pierwszym kwartale br 94,5 mld zł. W cenach bieżących sprzedaż ta wzrosła

w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 25,9%. W poszczególnych grupach towarów najwyższą dynamikę w stosunku do roku ubiegłego osiągnęła sprzedaż towarów nieżywnościowych - 1 3 8 , 2 % . •

Udział poszczególnych grup towarów w ogólnej wartości sprzedaży wyniósł w I kwartale brj

żywności - 36,1%

. v

napojów alkoholowych - 15,3%

towarów nieżywnościowych - 48,6%

Po wzroócie udziału wydatków na żywność w lutym,spowodowany» podwyżką cen żywności, w marcu nastąpił powrót do zmniejszenia udziału tych wydatków i wzrost udziału sprze­

daży towarów nieżywnościowych.

Spośród przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących działalność na terenie województwa katowickiego najwyższą dynamikę sprzedaży w stosunku do I kwartału

1983 roku osiągnęły: •

. i

- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego - 154,7%

- CTH “Unitra -Serwis" - 230,9%

- PP “Polmozbyt" - 179,0%

Centralna Składnica Harcerska - 143,9%

- PPH "Centrala Rybna" - 146,8%

Sprzedaż w. uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w marcu 1984r. wyniosła 33,6 mld zł i wzrosła w stosunku do marca 1983r. o 11,2%, natomiast

(24)

22 Sytuacja rynkowa

w stosunku do lutego br o 7,9%.

Wzrasta wartość zapasów towarów w handlu rynkowym. W stosunku do stanu z końca marca 1983r. wartość zapasów wzrosła o 38,7%, natomiast w stosunku do stanu z końca lutego br wzrosła o 1,5%. Stan zapasów w uspołecznionym handlu rynkowym w dniu 31 III 1 9 8 4 r.* wyniósł 57,7 mld zł.

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła

w I kwartale 1984r. 7472,5 min zł,w tym sprzedaż napojów alkoholowych 2653,7 min zł.

W porównaniu do analogicznego okresu 1983r. sprzedaż w gastronomii w cenach blożących wzrosła zaledwie o 6,6%, natomiast wartość sprzedaży napojów alkoholowych w gastro­

nomii spadła o 3,1%

V/ marcu sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach gastronomicznych wyniosła 2610,2 min zł, w tym sprzedaż napojów alkoholowych 932,0 min zł. W stosunku do marca 1983 roku sprzedaż w gastronomii wzrosła w cenach bieżących o 4,8%, natomiast w sto­

sunku do lutego br o 9,0%. Na 37 przedsiębiorstw gastronomicznych, poza WZGS

"Samopomoc Chłopska", aż w 14 wystąpił w okresie I kwartału br spadek wartości sprzedaży w cenach bieżących w stosunku do analogicznego okresu ub roku. Najwyższa dynamika sprzedaży gastronomicznej wystąpiła w następujących spółdzielniach«

"Społem" PSS Żory 78,0

"Społem" PSS Mysłowice 88,8

"Społem" PSS Jastrzębie-Zdrój 90,1

Dynamika sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego w cenach stałych w okresie styczeń-luty 1984r. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku była niższa od dynamiki w cenach bieżących o około 16 pkt.,w przedsiębior­

stwach gastronomicznych o około 17 pkt. Sprzedaż w cenach porównywalnych w przedsiębio stwach handlowych wzrosła, natomiast w przedsiębiorstwach gastronomicznych

spadła. Ilustruje to poniższe zestawieni«:

WYSZCZEGÓLNIENIE I I-II

analogiczny okres 1983=100

123,5 119,0

108,8 106,7

135,7 ' 114,0

134,7 131,6

84,3 90,3

Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego

żywność

napoje alkoholowe towary nieżywnościowe Sprzedaż w przedsiębiorstwach gast ronomicznych

Dostawy mięsa i jego przetworów oraz drobiu i przetworów na zaopatrzenie rynku województwa w okresie styczeń-luty br wyniosły 35992,9 ton i w stosunku do analogiczne­

go okresu 1983r. wzrosły o 5,1%. Poprawia się sytuacja w dostawach drobiu i prze­

tworów drobiowych - w stosunku do okresu styczeń-luty 1983r. wzrosły one o 134,7%.

Wzrosła tez znacznie ilość dostarczonych na rynek wyrobów garmażeryjnych, spadiy natomiast dostawy: mięsa surowego, konserw, podrobów surowych i wędlin podrobowych.

W stosunku do 19b3r. w pierwszych dwóch miesiącach br poprawiła się tez sytuacja w dostawach ryb. Ogółem ilość dostarczonych na rynek ryb wzrosła o 24,9>o, w tym ryb morskich świeżych i mrożonych o 100,9%, ryb solonych o 259,9%, konserw o 34,0%, ryb słodkowodnych o 14,2*%. Ryby i ich przetwory są coraz częściej dostępno na rynku.

Spośród pozostałych podstawowych towarów żywnościowych wzrosły w okresie stycżeń-luty

(25)

Ceny 23

bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 1983r. dostawy serów dojrzewających, jaj i margaryny. Dostawy masła i tłuszczów zwierzęcych spadły.

- i

K S Z T A Ł T O W A N I E - S I Ę C E N N A T A R G O W I S K A C H M I E O S K I C H

W marcu 198,4 roku ceny niektórych warzyw i owoców na targowiskach miejskich były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Najwyższy wzrost cen wystąpił . w przypadku kapusty białej o 54,3% oraz jabłek II grupy cenowej o 40,5%.

Wzrosły także ceny takich warzyw i owoców jaki

cebula obcinana o 12,6%

Pory ' o 22,1%

jabłka I grupy cenowej o 38,2%

Cena selerów korzeniowych na targowiskach miejskich była niższa w marcu br niż w analogicznym miesiącu ub roku o 36,3%, pietruszki obcinanej o 33,9%, marchwi obcinanej o 19/8% i buraków obcinanych ol,l%.

W stosunku do lutego wyższe były w marcu br. ceny:

kapusty białej 0 33.9%

cebuli obcinanej 0 3.4%

porów o 54.7%

ziemniaków 0 6.4%

jabłek I grupy cenowej 0 12.9%

Jabłek II grupy cenowej o rorł % £3C\J

Dynamika cen produktów zawierających białko i tłuszcze zwierzęce, dostępnych na targowiskach miejskich była w marcu br zróżnicowana. W porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego wystąpił spadek cens indyków żywych /wagi 3-3,50kg/

o 0,7%, śmietany kwaśnej o 10,1%, sera białego twarogowego o 0,2%, jaj kurzych o 14,7%. Wzrosły natomiast cenys masła osełkowego o 5,3%, drobiu bitego za 1 kg /kury o 0,6%, gęsi o 20,1%/ oraz drobiu żywego za sztukę /kury wagi 2-2,50kg o 2,6%, gęsi wagi 3-4 kg o 7,1%/.

W marcu br w stosunku do marca ub roku wystąpiła obniżka cen ziarna, ^zbóż

za 1 kwintal: pszenicy o 15,0%, żyta o 16,8%, jęczmienia o 14,3%, owsa o 19,8%.

Ceny warzyw i owoców na targowiskach miejskich były w marcu br wyższe od cen detalicznych tych artykułów w handlu uspołecznionym. Najwyższe różnice cen wystąpiły w przypadku takich warzyw jak: pory o 172,0%, kapusta biała o 74,2%, groch o 50,8%, buraki obcinane o 33,0%. Miód naturalny był na targowiskach miejskich droższy o 42.0%.

Wyjątek stanowiły cebula i sałata zielona, których ceny były niższe na targowiskach w stosunku do cen detalicznych handlu uspołecznionego odpowiednio o 1,7% 1 o 2,5%.

“ y

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y

Eksport województwa katowickiego w pierwszych dwóch miesiącach 1984 roku U n i ó s ł w cenach transakcyjnych prawie 40 mld zł(w tym do drugiego obszaru płatni­

czego 24,5 mld zł. Akumulacja na eksporcie, rozumiana Jako różnica między sprzedażą 9 kosztem własnym sprzedaży< wyniosła +8,4 min zł, w II obszarze +5,4 mld zł .

(26)

24 Handel zagraniczny

Udział kosztu własnego w sprzedaży eksportowej kształtował się na poziomie 78 .9%.

Na rachunek własny /oprócz MHZ/ najwięcej eksportowały przedsiębiorstwa resortów:

hutnictwa i przemysłu maszynowego/około 3 rald zł/oraz górnictwa i energetyki / I ,5 mld zł/.

Wskaźnik poziomu kosztów dotyczący eksportu na rachunek własny wyniósł w tych resortach odpowiednio 86,2% i 71,9%. Efektywność sprzedaży tego eksportu wyniosła dla województwa +211,2. Największą efektywność posiadały: Ministerstwo Górnictwa t Energetyki /+211,2/ oraz Ministerstwo Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego /+138.3/.

Eksport Ministerstwa Handlu Zagranicznego na rachunek własny w okresie I-II 1984r. zamknął się kwotą 34,3 min zł, tj. 86% eksportu województwa. Wynika z tego że znaczna większość eksportu dokonywana jest przez Jednostki handlu zagranicznego.

W ciągu dwóch miesięcy tego roku przedsiębiorstwa województwa katowickiego sprzedały jednostkom handlu zagranicznego towarów i usług na kwotę 12,8 mld zł /bez Centrali Zbytu Węgla/ w cenach realizacji, w tyra Ministerstwo Hutnictwa

i Przemysłu Maszynowego - 11,8 rald zł, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - ll,lymln zł« * Wskaźnik poziomu kosztów tej sprzedaży wyniósł dla województwa - 89,8%, natomiast

efektywność sprzedaży 101,8.

Import województwa realizowany jest w całości przez jednostki handlu zagrani­

cznego. W omawianym okresie' ukształtował się on na poziomie 18,1 mld zł. Akumulacja na imporcie jest ujemna i wynosi -3,1 mld zł , co wpływa niekorzystnie na wskaźnik poziomu kosztów / 1 1 7 ,1%/ i efektywności sprzedaży / - 1 7 1 , O A

Największą akumulacją eksportu na rachunek własny spośród przedsiębiorstw z działów: przemysł i budownictwo legitymują się takie przedsiębiorstwa Jak:

Fabryka Obrabiarek Ciężkich Zakład nr 2 w Kuźni Raciborskiej, Zakład Urządzeń Komputerowych "Mera-Elzab" w Zabrzu.

Największą sprzedaż na rzecz jednostek handlu zagranicznego bez Centrali Zbytu Węgla posiadają: Huta "Katowice", Zakłady Metalurgiczne "Trzebinia"!Zakład Urządzeń

Komputerowych "Mera-Elzab".

i

Eksport przedsiębiorstw na rachunek własny w miesiącu lutym 1984r. wzrósł w stosunku do stycznia tego roku z 16,9 mld zł do 23,0 mld zł, tj. o 36,1%, Import kształtował się na podobnym poziomie 1 wynosił około 9 mld zł.

Sprzedaż przdsiębiorstw na rzecz Jednostek handlu zagranicznego zarówno w styczniu jak i w lutym wynosiła ponad 6 mld zł w cenach realizacji /bez Centrali

> 9

Zbytu Węgla/.

Należy zaznaczyć że eksporterem podstawowego towaru węgla Jest CHZ Węglokoks a nie poszczególne kopalnie. Dej eksport w okresie I-II 1984r,. wyniósł 28,6 mld zł w cenach transakcyjnych, co stanowi ęrawle 72% całego eksportu województwa.

Z A T R U D N I E N I E 1 P R Z E C I Ę T N E W Y N A G R O D Z E N I A M I E S I Ę C Z N E

Przeciętne zatrudnienie w okresie I kwartału 1984 roku w porównaniu z analo­

gicznym okresem ub. roku było niższa w przemyśle i transporcie, a wyższa w budownictwie i handlu i wyniosło:

w przedsiębiorstwach przemysłowych - 850,6 tys. osób /spadek o 0,2%/,

w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych - 164, 1 tys. osób /wzrost o 0,2%/r

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :