Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2003, nr 7

148  Download (0)

Pełen tekst

(1)

%wiór&*&b

INFORMACJE INFORMATION

I OPRACOWANIA AND STATISTICAL

STATYSTYCZNE PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE INKRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN

OF MAŁOPOLSKIE

VOIVODSHIP

LIPIEC 2003 JULY 2003

7

(2)

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

= thousand - milion

million

= miliard

= milliard (billion)

= egzemplarz

= komplet

= decytona (kwintal) deciton

= centymetr centimetre

= kilometr kilometre

= metr kwadratowy square metre

= mililitr millilitre

= powierzchnia użytkowa

= ciąg dalszy

= continued

= dokończenie

= continued

pkt = punk tabl. = tablic

PKD = Polska Klasyfikacja Działalności NACE = Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne n.e.c. = not elsewhere classified

(-) - oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - oznacza zup<

data not avaikzupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

waiiabie or not reliable.

* - oznacza, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

data revised.

A - oznacza, że na;

- oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance with the Law on Public Statistics.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period = 100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Rok V MIESIĘCZNIK LIPIEC 2003

Volume V MONTHLY JULY 2003

Kraków, sierpień 2003

(4)

i i URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

INFORMACJA SYGNALNA

mi

Kraków, lipiec 2003 r. Nr 8

INSTYTUCJE KULTURY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

Do grupy instytucji kultury zaliczamy między innymi: biblioteki, muzea, kina, galerie oraz teatry i instytucje muzyczne.

Biblioteki publiczne zostały stworzone, aby rozwijać i zaspokajać potrzeby czytelnicze lud­

ności i są najbardziej dostępną formą upowszechniania kultury, zwłaszcza na terenach wiejskich. Za czytelnika biblioteki uważa się osobę, która w ciągu roku dokonała co najmniej 1 wypożyczenia.

W bibliotekach udostępniane są zbiory biblioteczne w formie wypożyczeń na zewnątrz oraz na miej-

Wśród bibliotek publicznych działających na terenie województwa małopolskiego w 2002 roku najliczniejszą grupę stanowiły biblioteki gmin wiejskich (127) i gmin miejsko-wiejskich (37). Liczba bibliotek publicznych systematycznie spada; w 2002 roku było 771 bibliotek i filii bibliotecznych i był to spadek o 4 biblioteki i filie w porównaniu z 2001 rokiem. Najwięcej bibliotek i filii bibliotecznych było w podregionie krakowsko-tarnowskim 378, w podregionie nowosądeckim 323, a najmniej w podregio- nie m. Kraków 70.

CZYTELNICY BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W 2002 R.

(5)

Wzrosła natomiast liczba czytelników (o 3,3%) z 667,5 tys. w 2001 r. do 689,2 tys. w 2002 r.

W podregionie krakowsko-tarnowskim zanotowano 290,5 tys. czytelników, co stanowiło 42% ogółu czytelników, w podregionie nowosądeckim 200,3 tys. (29% ogółu czytelników), w mieście Krakowie 198,5 tys. (29% ogółu czytelników). Z roku na rok wzrastają także wypożyczenia i w ubiegłym roku wyniosły 13004,1 tys. woluminów księgozbioru.

Liczba wypożyczeń na 1 czytelnika nieznacznie się zmniejszyła z 19,2 wol. księgozbioru w 2001 r. do 18,8 wol. w roku 2002; w miastach wskaźnik wyniósł 18,3 wol. (18,7 wol. w 2001 r.), a na wsi 20,0 wol. (20,1 wol. w 2001 r.) W samym Krakowie wskaźnik ten wyniósł 18,3 wol., w podregionie krakowsko-tarnowskim 18,6 wol., najwyższy był w podregionie nowosądeckim 19,8 wol. na czytelnika.

Najwięcej czytelników - oprócz miasta Krakowa - było w powiatach chrzanowskim (40 tys.) i oświę­

cimskim (36 tys.) - odpowiednio 6% i 5% ogółu czytelników. Najmniejsza liczba czytelników była w powiecie proszowickim - tylko 6 tys., co stanowiło niecały 1% ogółu czytelników.

Od paru lat nie zmienia się struktura wiekowa czytelników bibliotek publicznych - najliczniej­

szą grupę stanowiły osoby w wieku do 15 lat (200 tys. w 2002 r.), najmniejszą osoby powyżej 60 lat (31 tys. w 2002 r.). Prawie 2/3 czytelników to uczniowie i studenci.

Muzea należą do najbardziej popularnych - po bibliotekach - jednostek kultury. Wynika to prawdopodobnie z łatwiejszego dostępu ludności do tych placówek. Zarówno biblioteki jak i muzea znajdują się nie tylko w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach.

Muzea gromadzą przechowują i udostępniają zbiory muzealne zazwyczaj w formie wystaw, ale prowadzą także działalność naukową i oświatową. W swoich pomieszczeniach przechowują zbiory z różnych dziedzin, między innymi: malarstwa, rzeźby, grafiki, archeologii, etnografii, techniki, historii kraju, życia i działalności wybitnych osób.

W 2002 roku było 105 muzeów, to jest o 2 mniej w porównaniu z rokiem 2001. W Krakowie liczba muzeów była najwyższa (42), w podregionie nowosądeckim i krakowsko-tarnowskim odpowied­

nio 32 i 31 muzea. Najliczniejszą grupę stanowiły muzea regionalne (27), artystyczne (22) i historycz­

ne (13). W województwie małopolskim zanotowano po 2 muzea archeologiczne i martyrologiczne.

Liczba zwiedzających muzea w 2002 roku wyniosła 3781,4 tys. i był to wzrost w porównaniu z rokiem 2001 o 115,8 tys. (o 3,2%). W Krakowie zwiedzający muzea stanowili 40%, w podregionie nowosądeckim 35%, a w krakowsko-tarnowskim 25% ogółu zwiedzających.

Muzea zorganizowały 306 wystaw własnych i 152 obce. W porównaniu z 2001 rokiem wzrosła liczba wystaw własnych o 5, a wystaw obcych o 20.

Trzecią najpopularniejszą instytucją kultury, z której korzystają Małopolanie są kina. Zajmują się one działalnością związaną z wyświetlaniem filmów w formie projekcji na seansach filmowych.

Wśród kin wyróżniamy kina stałe i ruchome.

W województwie małopolskim w 2002 r. znajdowały się tylko kina stałe, których było 56 - to o 2 mniej niż w 2001 i 2000 roku. We wszystkich kinach było 88 sal i ponad 21 tys. miejsc (przeciętnie na 1 salę przypadało 242 miejsca). W 2002 roku wzrosła liczba widzów kin o 13,8% w porównaniu z rokiem 2001 (2711 tys. widzów). Odnotowano również wzrost liczby seansów - w 2002 roku było ich 90,9 tys., podczas gdy rok wcześniej tylko 58,1 tys. Na wynik ten wpłynęło otwarcie w Krakowie pod koniec 2001 roku i w 2002 roku dwóch multipleksów.

Spadła przeciętna liczba widzów na 1 seans, w badanym roku wyniosła ona 30 osób, a w 2001 r. - 41 osób na seans. Najwięcej widzów na 1 seans przypadało w podregionie krakowsko- tarnowskim - 52 osoby, w nowosądeckim - 30, a najmniej w mieście Krakowie - 28 osób.

Wciąż najliczniej odwiedzane są kina w dużych miastach - pierwsze miejsce zajmuje Kraków - 2085,3 tys. (co stanowiło 77% ogółu widzów). Spośród 19 powiatów ziemskich najliczniejsza widownia kinowa była w powiecie tatrzańskim (87,8 tys.) i nowotarskim (81,8 tys.).

(6)

Najmniej licznie odwiedzane są galerie i teatry. Wynika to z małej dostępności tych instytucji.

Znajdują się one w dużych miastach, gdzie mieszkańcy małych miast i wsi nie zawsze mają dostęp.

Teatry i instytucje muzyczne są instytucjami prowadzącymi profesjonalną działalność wido­

wiskową. Wśród teatrów i instytucji muzycznych wyróżnia się teatry dramatyczne, lalkowe, muzyczne (opery, operetki), filharmonie, chóry oraz zespoły pieśni i tańca.

W Małopolsce w 2002 roku było 17 teatrów i instytucji muzycznych, z tego: 9 to teatry drama­

tyczne, 2 lalkowe, 2 muzyczne, 1 filharmonia oraz 3 orkiestry i chóry. W instytucjach tych wystawiono 3748 przedstawień, które oglądnęło 690,7 tys. osób. W 2002 roku liczba widzów była wyższa niż w 2001 roku o 13,2 tys. osób.

Na 1 przedstawienie przypadało średnio 184 widzów i było to o 12 osób więcej niż w 2001 r.

W podregionie nowosądeckim na 1 przedstawienie przypadało 231 osób, w Krakowie - 203 osoby, a tylko 67 osób w podregionie krakowsko-tarnowskim.

Według podregionów wciąż niezmiennie najwięcej teatrów i instytucji muzycznych było w Kra­

kowie (13), natomiast po 2 w podregionach: nowosądeckim i krakowsko-tarnowskim. W związku z tym Kraków miał także największą liczbę miejsc na widowni (4,6 tys.), a w pozostałych podregionach licz­

ba ta była zbliżona: w nowosądeckim - 390 miejsc, a krakowsko-tarnowskim - 378.

TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE W 2002 R.

przedstawienia i koncerty widzowie i słuchacze

Podregiony:

Elm. Kraków

0 nowosądecki

□ krakowsko- tarnowski

Galerie są placówkami kultury, których podstawowym (lub jednym z głównych) rodzajem dzia­

łalności jest wystawiennictwo. Galerie prowadzą także aukcje dzieł sztuki, odczyty, prelekcje, spotka­

nia autorskie oraz działalność wydawniczą. Wyróżnia się galerie państwowe i samorządowe oraz ga­

lerie w sektorze prywatnym.

(7)

W Małopolsce znajdowało się w 2002 roku 76 galerii, z czego 59% stanowiły galerie w sekto­

rze prywatnym, a 41% w sektorze publicznym. Najwięcej galerii miało swoją siedzibę w Krakowie (57);

w pozostałych dwóch podregionach liczba ta była zbliżona do siebie: w podregionie nowosądeckim było 10 galerii, a w podregionie krakowsko-tarnowskim - 9. W 2002 roku galerie zwiedziło 533,7 tys.

osób, tj. o ponad 16% więcej niż rok wcześniej. Wśród ogółu zwiedzających galerie 72,4% było w Krakowie, 19,4% w podregionie nowosądeckim, najmniej tylko 8,2% w podregionie krakowsko- tarnowskim. Na 1000 mieszkańców przypadało 165 osób odwiedzających galerie, podczas gdy w 2001 było to 142 osoby.

Galerie zorganizowały w 2002 roku 878 wystaw, z czego: krajowych - 767, zagranicznych - 61 i 27 międzynarodowych oraz 23 wystawy za granicą.

TABL. 1 KORZYSTAJĄCY Z INSTYTUCJI KULTURY W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiedzający Czytelnicy bibliotek

Widzowie Wypożyczę-

1 czytelnika Widzowie

na 1 placówkę

WOJEWÓDZTWO... 36013 894 48408

Powiaty... 38091 638 11231 bocheński...

brzeski...

chrzanowski...

dąbrowski...

gorlicki...

krakowski...

limanowski...

miechowski...

myślenicki...

nowosądecki...

nowotarski...

olkuski...

oświęcimski...

proszowicki...

tarnowski...

tatrzański...

wadowicki...

wielicki...

Miasta na prawach powiatu .... 33545 2804 105864

Kraków...

Nowy Sącz...

Tarnów... 24196 2539 67877

Opracowanie: Grażyna Rosiek, Joanna Włoch - Ośrodek Statystyki Kultury US Kraków

(8)

i

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, lipiec 2003 r.

WYNAGRODZENIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU

Niniejsza informacja sygnalna została opracowana na podstawie badania Z-06 w podmiotach gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostkach sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących (z wyjątkiem prowadzących działalność w zakresie obrony naro­

dowej i bezpieczeństwa publicznego). Zatem nie obejmuje ona małych podmiotów gospodarczych.

Dane o wynagrodzeniach z uwzględnieniem podmiotów małych zostaną zamieszczone w Roczniku Statystycznym Województwa Małopolskiego, który ukaże się w IV kwartale br. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, przeciętne wynagrodzenie miesięczne oznacza wielkości brutto.

W 2002 roku w województwie małopolskim łączna kwota wynagrodzeń wynosiła 13,9 mld zło­

tych. Składają się na nią wynagrodzenia osobowe, wypłaty z zysku, tj. z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników sfery budżetowej. W minionym roku, przy przeciętnym zatrudnieniu wynoszącym 563,6 tys. osób, przeciętne wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się na poziomie 2061 zł i w porównaniu do 2001 roku było wyższe o 4,8%. W relacji do średniej płacy w kraju, która w minionym roku wyniosła 2133 zł, średnia płaca w województwie była niższa o 3,4%.

Przeciętna płaca miesięczna po odliczeniu wypłat z zysku i dodatkowych wynagrodzeń rocz­

nych dla pracowników sfery budżetowej wynosiła 2027 zł.

W przeciętnej płacy mieszczą się składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. W omawianym okresie te składki wynio­

sły średnio 353 zł, a zaliczki 280 zł. Tym samym obowiązkowe opłaty stanowiły 30,7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W strukturze wynagrodzeń według sektorów własności w omawianym okresie w jednostkach należących do sektora publicznego, gdzie przeciętne zatrudnienie wynosiło 265,3 tys. osób, przecięt­

ne wynagrodzenie miesięczne ukształtowało się na poziomie 2130 zł i przewyższało przeciętną płacę z 2001 roku o 4%.

W podmiotach sektora prywatnego zatrudniających 298,3 tys. osób, czyli 52,9% ogółu zatrudnionych średnia płaca była niższa niż w sektorze publicznym i wynio

wynagrodzenie w tym sektorze z roku poprzedniego o blisko

W 2002 roku na stanowiskach robotniczych przeciętne zatrudnienie wynosiło 286,8 tys. osób, czyli 50,9% ogółu zatrudnionych. Przeciętne wynagrodzenie na tych stanowiskach wyniosło 1572 zł.

'obotniczych (276,7 tys. osób) sta- wynoszące 2567 zł. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach r

nowili 49,1% ogółu zatrudnionych.

Większe zróżnicowanie płac między stanowiskami robotniczymi i nierobotniczymi uwidoczniło się w jednostkach sektora prywatnego, gdzie średnia płaca na stanowiskach nierobotniczych była dwu­

krotnie wyższa niż na stanowiskach robotniczych i wynosiła 3001 zł.

Wśród podmiotów należących do sektora publicznego różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych była zdecydowanie niższa i wynosiła 575 / płaca na tych stanowiskach wyniosła odpowiednio 1747 zł i 2322 zł.

stanowiskach robotniczych i nierobotniczych była zdecydowanie niższa i wynosiła 575 zł. Średnia

(9)

W analizie poziomu wynagrodzeń na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych w poszczególnych sekcjach PKD największe różnice w średniej płacy między omawianymi stanowiskami odnotowano w jednostkach należących do sekcji Pośrednictwo finansowe, gdzie średnia płaca na stanowiskach nierobotniczych dwukrotnie przewyższała wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach robot­

niczych.

Najmniejsze zróżnicowanie wykazywała średnia płaca w jednostkach sekcji Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, gdzie różnica między płacą na tych stanowiskach wynosiła 601 zł.

Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach PKD wyka­

zywał znaczne zróżnicowanie.

Przy średni

przekraczający wypłaty w innych sekcjach, wystąpił w sekcji Pośrednictwo finansowe. Wynagrodź«

idniej wojewódzkiej 2061 zł, najwyższy poziom tego wynagrodzenia w 2002 roku, znacznie :zający wypłaty w innych sekcjach, wystąpił w sekcji Pośrednictwo finansowe. Wynagrodzenie w tej sekcji ukształtowało się na poziomie niemal 3,8 tys. zł i w poprzednich latach także było relatyw­

nie najwyższe.

Wysoką średnią płacę przekraczającą znacznie 2500 zł odnotowano w jednostkach sekcji Wytwarza­

nie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę - 2995 zł oraz Górnictwo i kopalnictwo - 2778 zł.

Na zbliżonym poziomie ukształtowała się przeciętna płaca w sekcjach Administracja publiczna i obro­

na narodowa; obowiązkowa ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 2592 zł oraz Transport, gospodar­

ka magazynowa i łączność - 2521 zł. Przeciętną płacę wyższą od średniej w województwie odnotowa­

no również w jednostkach sekcji Edukacja - 2097 zł. W większości sekcji o wysokich płacach wyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy sektora prywatnego, a niższe osoby zatrudnione w jednost­

kach sektora publicznego.

Wśród podmiotów o średniej płacy przekraczającej 2000 zł, ale niższej niż przeciętna w województwie znalazły się jednostki sekcji Obsługa nieruchomości i firm; nauka - 2050 zł oraz Przetwórstwo przemy-

SEKCJE PKD przeciętne wynagrodzenie przeciętne

zatrudnienie w tysiącach

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo...

Górnictwo i kopalnictwo...

Przetwórstwo przemysłowe...

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz, wodę ... . Budownictwo...

Handel i naprawy...

Hotele i restauracje...

Transport, gospodarka magazynowa i łączność...

Pośrednictwo finansowe...

Obsługa nieruchomości i firm; nauka ...

Administracja publiczna i obrona narodowa; obo­

wiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ....

Edukacja...

Ochrona zdrowia i opieka społeczna...

Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna...

11,9 33.1 73.1 7,8 27.6 15.7

(10)

W zakładach pracy pozostałych sześciu sekcji średnie wynagrodzenie nie osiągnęło pułapu 2000 zł i wynosiło od 1,9 tys. zł w sekcji Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo oraz Pozostała działalność usługowa, komunalna, społeczna i indywidualna do najniższego poziomu 1,4 tys. zł w sekcji Hotele i restauracje.

Również w 2001 roku tak najwyższe, jak i najniższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pra- r zatrudnieni odpowiednio w sekcjach Pośrednictwo finansowe oraz Hotele i restauracje.

W 2002 roku różnica między najwyższym i najniższym wynagrodzeniem w stosunku do roku poprzed­

niego pogłębiła się i wyniosła 2363 zł (rok wcześniej 2029 zł).

Przedsiębiorstwa, w których średnie wynagrodzenia nie przekraczały przeciętnej płacy w wo­

jewództwie skupiały w 2002 roku blisko 70% pracowników spośród ogółu zatrudnionych w badanych 'nagroc

cownicy zatrudnieni odpowiednio w sekcjach Pośrednictwo finansowe oraz Hotele i restauracje.

iku do roku pi

:eciętne inionycl podmiotach. Rok wcześniej udział tej grupy pracowników był nieco niższy i wyniósł 63%.

Relacje wynagrodzeń osób zatrudnionych w jednostkach budżetowych i podmiotach gospo­

darczych na rozrachunku w porównaniu do poprzedniego roku uległy zmianie.

Przeciętna płaca w sferze budżetowej ukształtowała się na poziomie 2051 zł i była niższa niż w jednostkach na rozrachunku, w których osiągnęła 2064 zł. Rok wcześnie relacje te układały się na korzyść sfery budżetowej, w której średnia płaca wyniosła 1987 zł wobec 1961 zł w podmiotach na rozrachunku.

Zmianę tych relacji spowodowało szybsze tempo wzrostu płac w jednostkach na rozrachunku (o 5,2%) niż w jednostkach budżetowych (o 3,3%).

Spośród wszystkich sekcji PKD, w których oprócz jednostek będących na własnym rozra­

chunku działały również jednostki budżetowe, w trzech z nich (Budownictwo; Hotele i restauracje;

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) średnia płaca jaką otrzymywali pracownicy jednostek budżetowych przewyższała średnią w jednost­

kach na rozrachunku.

Rok wcześniej taka sytuacja miała miejsce także w sekcjach: Obsługa nieruchomości i firm; nauka, oraz Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

DYNAMIKA WZROSTU WYNAGRODZEŃ W 2002 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH PKD

(11)

W 2002 roku we wszystkich sekcjach PKD, tak jak rok wcześniej, odnotowano dodatnie tempo wzrostu wynagrodzeń. Najwyższą dynamikę przekraczającą znacznie średnią dla województwa (104,8%) odnotowano w sekcji Transport, gospodarka magazynowa i łączność - 113%, oraz równie wysoką - ponad 112% w sekcji Pośrednictwo finansowe. Prawie niezauważalny wzrost wynagrodzeń (o mniej niż 1%) wystąpił w sekcjach: Obsługa nieruchomości i firm; nauka oraz Górnictwo i kopainic-

W omawianym roku wynagrodzenie minimalne zostało ustalone na poziomie 760 zł. Z łącznej liczby 563,6 tys. zatrudnionych płacę minimalną lub niższą otrzymało 16,6 tys. pracowników, czyli 2,9%.

W jednostkach na rozrachunku odsetek ten był jeszcze wyższy i wynosił 3,7% ogółu zatrudnionych w podmiotach na rozrachunku, a w sferze budżetowej - 0,3% ogółu zatrudnionych w tej sferze.

WYNAGRODZENIA W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

W ogólnej zbiorowości podmiotów gospodarczych na rozrachunku przeciętna liczba zatrud­

nionych w omawianym okresie wyniosła 438,8 tys. osób. Przeciętne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2064 zł, czyli minimalnie wyższym niż średnia wojewódzka.

W sektorze przedsiębiorstw, który stanowi zasadniczą część tej zbiorowości, przeciętne zatrudnienie wyniosło 347,6 tys. osób, a przeciętna płaca - 2032 zł i była wyższa niż rok wcześniej o 3,3%.

W porównaniu do przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kraju, które wyniosło 2277 zł, średnia wojewódzka była niższa o 10,8%.

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W 2002 ROKU

|

^2119)

y V

-r---

-4# Z

p/2039|

— U' -.i—

\

esień październik listopad grudzień

Dla podmiotów sektora przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie jest obliczane co miesiąc.

Na przestrzeni całego roku, wynagrodzenie to było na najwyższym poziomie w grudniu, kiedy wynio­

sło niemal 2120 zł, oraz w lipcu - 2105 zł. Jest to związane ze skumulowanymi wypłatami dodatko­

wych wynagrodzeń z tytułu zysków lub premii.

Najniższy poziom średniej płacy w omawianym sektorze wystąpił w lutym. Wówczas płaca ukształto­

wała się na poziomie 1909 zł, czyli była o 6% niższa od średniej w roku.

Opracowała Iwona Kędzior - US Kraków Oddział Tarnów

(12)

I

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

ȟ>

INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, lipiec 2003 r. Nr10

RAPORT Z WYNIKÓW SPISÓW POWSZECHNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

WYBRANE INFORMACJE

W okresie transformacji społeczno-gospodarczej w latach dziewięćdziesiątych miało miejsce wiele ilościowych i jakościowych zmian, których kierunki i natężenie można rozpoznać dzięki przepro­

wadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, łącznie z Powszechnym Spisem Rolnym. Otrzymano swoistą fotografię społeczeństwa charakteryzującą kolejny etap jego rozwoju.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002

LUDNOŚĆ

Wyniki NSP Ludności i Mieszkań 2002 wykazały, że liczba ludności województwa małopol­

skiego wyniosła 3232,4 tys. osób. Ogólna liczba ludności Polski wynosiła 38230,1 tys. osób. Od ostatniego spisu powszechnego (od 6 grudnia 1988 r.) nastąpił przyrost ludności o 144,9 tys. osób, tj. o 4,7%; podczas gdy w skali kraju ludność zwiększyła się o 351,0 tys. osób, tj. o niespełna 1%.

Małopolska plasuje się na pierwszym miejscu wśród województw pod względem przyrostu liczby mieszkańców. Pod względem liczby mieszkańców znajduje się ona ha czwartym miejscu, za województwem mazowieckim (5124,0 tys.), śląskim (4742,9 tys.) i wielkopolskim (3351,9 tys. osób).

TABL. 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 1988 I 2002 (na podstawie wyników spisów)

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety

Stan w dniu 6 XII 1988 r. (w tys.)... 3087,5 1501,1 1586,4 Stan w dniu 20 V 2002 r. (w tys.)... 3232,4 1569,6 1662,8

Różnica w latach 1988 - 2002 (w tys.)... +144,9 +68,5 +76,4

Dynamika zmian (1988=100) w %... 104,7 104,6 104,8

W 2002 r. ludność miejska stanowiła 50,3% ogółu ludności województwa małopolskiego, a ludność wiejska - 49,7%. Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet na 100 mężczyzn, ukształtował się na poziomie 106. Mężczyźni stanowili 48,6% ogółu ludności (bez zmian w stosunku do poprzedniego spisu), a kobiety tym samym 51,4%. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym wyniósł 24,3%, i - 60,7%, a poprodukcyjnym - 15,0%. Wśród osób w wieku produkcyjnym około 2/3 to o grupa wieku niemobilnego (45-64 lata mężczyźni oraz

■59 lat kobiety). Gęstość zaludnienia, tj. ilość osób przypadających na 1 km2 powierzchni w wództwa wyniosła 214 osób.

produkcyjnym - 60,7%, a poprodukcyjnym - 1 grupa wieku mobilnego (18-44 lata), a 1/3 to

Z ogólnej liczby ludności w województwie, tj. 3232,4 tys. osób:

• 1380,0 tys. (42,7%) zostało spisanych w podregionie krakowsko-tarnowskim,

• 1093,9 tys. (33,8%) w podregionie nowosądeckim,

• 758,5 tys. (23,5%) w podregionie miasto Kraków.

(13)

Badając poziom wykształcenia ludności, podczas spisu w 2002 r. wzięto pod uwagę wszystkie osoby będące w wieku 13 lat i więcej (w 1988 r. 15 lat i więcej), co wiąże się z reformą szkolnictwa z 1999 r., wprowadzającą 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum.

W województwie małopolskim zebrano informacje o wykształceniu 2707,0 tys. osób, spośród których 66,4% legitymowało się wykształceniem ponadpodstawowym (w Polsce 64,6%). Wykształ­

cenie podstawowe ukończone posiadało 28,9% badanej ludności, zasadnicze zawodowe - 25,1%, a wykształcenie wyższe -10,1%. Ponad połowa badanych (53,0%) miała wykształcenie średnie.

STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA LUDNOŚCI W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

nieukończone i bez wykształcenia szkolnego

oraz nieustalone

Według wyników spisu powszechnego z 2002 r. województwo małopolskie charakteryzowało się dużym natężeniem zjawiska niepełnosprawności - na 1000 mieszkańców przypadały 182 oso­

by niepełnosprawne (w Polsce - 143). Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w województwie wyniosła 519,6 tys., a tylko biologicznie - 69,5 tys., co łącznie dało 589,1 tys. W grupie tej 45,2%

stanowili mężczyźni, a 54,8% kobiety. Wskaźnik niepełnosprawnych kobiet wyniósł 194 na 1000 ko­

biet, a niepełnosprawnych mężczyzn - 169 na 1000 mężczyzn. Wysoki wskaźnik niepełno­

sprawnych kobiet, zwłaszcza na wsi, odnotowano również w województwie lubelskim i lubuskim.

LUDNOŚĆ FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁA WEDŁUG OKRESU ZAMIESZKIWANIA W OBECNEJ MIEJSCOWOŚCI

(14)

Małopolska charakteryzuje się najwyższym w kraju odsetkiem ludności zasiedziałej. Dane spisowe wskazują, że 2206,0 tys. osób, tj. 68,2% ludności województwa mieszka w miejscowości aktualnego zamieszkania od urodzenia (w Polsce 59,2%). Około 990 tys. osób przybyło do miejsco­

wości aktualnego zamieszkania, w tym 686,6 tys. (21,2%) w 1988 r. i wcześniej, a 303,5 tys. (9,4%) w latach 1989 - 2002. Ludność mobilna stanowiła 30,6% ogółu mieszkańców województwa (w kraju

W 2002 r. spisano w województwie małopolskim 3,0 tys. imigrantów, czyli osób mieszkają­

cych na stałe za granicą, a przebywających w Polsce czasowo - powyżej 2 miesięcy. Proporcje męż­

czyzn i kobiet rozkładały się po równo. Małopolska była na drugim miejscu, po województwie mazo­

wieckim, pod względem ilości spisanych imigrantów.

Jednocześnie spisano 80,3 tys. emigrantów, tj. stałych mieszkańców województwa, przeby­

wających za granicą powyżej 2 miesięcy. Wśród emigrantów przeważały kobiety, które stanowiły 52,6%. Zwłaszcza z miast emigrowało więcej kobiet niż mężczyzn (54,2%).

Badając aktywność ekonomiczną ludności w wieku 15 lat i więcej, w skali województwa, można stwierdzić, że w 2002 r. ludność aktywna zawodowo liczyła 1357,2 tys. osób, a ludność bierna zawodowo - 1152,1 tys. osób. Ponadto odnotowano 98,3 tys. osób o nieustalonym statusie na rynku pracy (w większości były to osoby przebywające w momencie spisu za granicą). W ogólnej liczbie (1357,2 tys.) aktywnych zawodowo 1097,7 tys. osób stanowiła zbiorowość pracujących, a 259,5 tys. to osoby bezrobotne, których aktywność zawodowa przejawiała się nie w świadczeniu pracy lecz w jej aktywnym poszukiwaniu. Współczynnik aktywności zawodowej w województwie wyniósł 54,1%

(w Polsce w 2002 r. 55,5%, a w 1988 r. - 65,3%). Oznacza to, że tylko niewiele ponad połowa ludności w wieku 15 lat i więcej pracowała lub poszukiwała pracy. Jednocześnie stopa bezrobocia w województwie małopolskim ukształtowała się na poziomie 19,1% (w Polsce 21,2%). Udział długo­

trwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 44,3% (w kraju 45,8%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Nowym Sączu (25,2%) oraz w powiatach nowosądeckim (24,5%) i gorlickim (24,0%), a najniższą w powiecie proszowickim (10,6%).

Porównania dokonane na podstawie wyników dwóch ostatnich spisów, świadczą o obniżaniu się aktywności zawodowej ludności. Małopolska plasuje się w pierwszej trójce, po województwie pod­

karpackim i świętokrzyskim, pod względem przyrostu liczby biernych zawodowo (wzrost o 58,3%

w porównaniu z 1988 r.). Widoczne jest istotne zmniejszenie się populacji reprezentującej realne za­

soby pracy (o 209,0 tys.), chociaż w latach 1988 - 2002 ogólna liczba ludności w wieku 15 lat i więcej zwiększyła się o 313,6 tys.

TABL.2. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ, PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W LATACH 1988 I 2002

WYSZCZEGÓL­

NIENIE ogółem

zawodowo zawodowo ogółem aktywni zawodowo zawodowo

I pozostałe

OGÓŁEM ... 2293,9 1566,2 2607,5 98,3

mężczyźni...

kobiety...

Miasta...

a O nieustalonym statusie na rynku pracy.

Bardzo istotne zmiany na przestrzeni ostatnich 14 lat zaszły również w strukturze ludności według źródeł utrzymania. Wśród osób, które w 2002 r. posiadały własne źródło utrzymania, naj­

większy odsetek stanowiły nadal te, które utrzymywały się z dochodów z pracy - 31,9%, a następnie z niezarobkowych źródeł (emerytur, rent, zasiłków) - 27,5%. W 1988 r. udziały te wynosiły odpowied­

nio 45,3% i 18,8%.

(15)

Z pracy najemnej w województwie małopolskim utrzymywało się 795,6 tys. osób, a z pracy na rachunek własny - 235,2 tys. (w tym 123,0 tys. z pracy w swoim gospodarstwie rolnym). Grupa osób pozostających na utrzymaniu liczyła 1262,8 tys. i tym samym zwiększyła się z 35,9% ogółu ludności w 1988 r. do 39,1 % w 2002 r. (w Polsce wzrost z 36,6% do 38,1 %).

Zmniejszenie się liczby osób utrzymujących się z pracy związane jest przede wszystkim z załamaniem się rynku pracy i silnym wzrostem bezrobocia w latach 90-tych, które dotknęło szcze­

gólnie ludzi młodych oraz w wieku mobilnym.

GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY

ałopolsce było 1040,8 tys. gospodarstw domowych, tj. o 14,3%

(130,1 tys.) więcej niż w grudniu 1988 r. W Polsce miał miejsce wzrost odpowiednio o 11,4%. Prze­

ciętna liczba osób w gospodarstwie domowym wyniosła w województwie małopolskim 3,06 przekroczyła 3 osoby także w województwie podkarpackim (3,38) i wielko- n (3,07).

W rozbiciu na podregiony:

• 432,0 tys. (41,5%) gospodarstw domowych spisano w podregionie krakowsko-tarnowskim,

• 302,0 tys. (29,0%) w podregionie nowosądeckim,

• 306,9 tys. (29,5%) w podregionie miasto Kraków.

Z ponad 1,0 min wyodrębnionych w spisie gospodarstw domowych, 57,8% stanowią go­

spodarstwa zamieszkujące w miastach, a 42,2% gospodarstwa zamieszkujące na wsi.

zwiększenie się udziału gospodarstw tworzonych przez 1 osobę - o 6,2 pkt (w Polsce o 6,5 pkt).

W 1988 r. odsetek ten wyniósł 17,6%, a w 2002 r. - 23,8% ogólnej liczby gospodarstw. Wynika to w dużej mierze z przemieszczania się młodych osób z obiektów zbiorowego zakwaterowania bądź domów rodzinnych do własnych lub wynajętych mieszkań. Powstawaniu gospodarstw jednoosobo­

wych sprzyja również odkładanie na później decyzji o zawarciu małżeństwa. Jednocześnie w 2002 r., w porównaniu do roku 1988, zmniejszył się procentowy udział gospodarstw trzy- lub czteroosobowych (o 3,5 pkt), a także pięcioosobowych i większych (o 3,0 pkt), natomiast odsetek gospodarstw dwuoso-

istach dominowały gospodarstwa domowe jednoosobowe, ć stwa duże o liczbie osób 5 i więcej.

i terenach wiejskich gospodar-

Ludność związana z rolnictwem tworzyła 361,4 tys. gospodarstw domowych związa­

nych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, co stanowi 34,7% ogółu gospodarstw domowych w województwie. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym związanym z rolnictwem wynosi 3,90 (średnio w kraju 3,69).

W 2002 r. liczba spisanych rodzin w województwie wyniosła 849,8 tys., z tego 51,6% za­

mieszkiwało w miastach. Dominującym typem rodziny w województwie są małżeństwa z dziećmi - 501,9 tys. Stanowią one 59,1% wszystkich rodzin. Odsetek małżeństw z dziećmi jest większy na wsi niż w miastach. Drugim pod względem liczebności typem rodziny są małżeństwa bez dzieci (20,6%

wszystkich rodzin w województwie).

Wyniki spisu na temat dzieci w rodzinach dotyczą przede wszystkim grupy dzieci w wieku 0-24 lat pozostających na utrzymaniu, zamieszkujących z obojgiem rodziców lub z jednym w rodzinach niepełnych. W 2002 r. liczba rodzin z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu wyniosła 508,1 tys. i stanowiła 59,8% wszystkich rodzin w województwie. Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny z 1 dzieckiem (43,4%) i z 2 dzieci (35,8%). Dominującym typem rodziny z dziećmi do lat 24 pozo­

stającymi na utrzymaniu są małżeństwa z dziećmi - 415,1 tys. Stanowią one 81,7% rodzin utrzymu­

jących dzieci. Drugą pod względem liczebności grupę tworzą matki z dziećmi - 80,3 tys. rodzin (15,8%), trzecią - ojcowie z dziećmi - 8,7 tys. (1,7%) i ostatnią - nowy typ rodziny - partnerzy z dziećmi - 4,1 tys. (0,8%).

(16)

W gospodarstwach zbiorowych w 2002 r. spisano ogółem 0,9 tys. rodzin (w Polsce 7,4 tys.). W domach studenckich mieszkało 0,5 tys., a w hotelach pracowniczych 0,4 tys. rodzin.

ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE

W trakcie spisu powszechnego w 2002 r. w województwie małopolskim spisano 985,9 tys.

mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 70,5 min m2 i ogólnej ilości izb wynoszącej 3,7 min.

Na całkowitą liczbę spisanych mieszkań złożyły się w 92,2% mieszkania zamieszkane (908,8 tys.) i w 7,8% - mieszkania niezamieszkane (77,2 tys.) - przeznaczone do stałego zamieszkania lub prze­

bywania czasowego, jeszcze niezasiedlone w nowo wybudowanych budynkach, opuszczone bądź przeznaczone do rozbiórki. Około 57% wszystkich mieszkań znajduje się w miastach.

Efektem budowania nowych, dużych mieszkań, jak również rozbudowy starych zasobów, jest przyrost powierzchni użytkowej. W skali kraju najwyższy przyrost powierzchni użytkowej mieszkań zamieszkanych, w stosunku do stanu ze spisu w 1988 r., odnotowano w województwie mazowieckim (o 37,1%), małopolskim (o 34,3%) i pomorskim (o 33,3%). W naszym województwie liczba zamiesz­

kanych mieszkań, w porównaniu do grudnia 1988 r., wzrosła o 11,8%, a liczba izb w tych mieszka­

niach - o 26,3%.

W latach 1989 - 2002 miały miejsce istotne zmiany stosunków własnościowych w sferze mieszkalnictwa. Skutkiem tego było zwiększenie udziału mieszkań będących własnością osób fizycznych, odnotowane zwłaszcza w miastach.

W ogólnej liczbie 908,8 tys. mieszkań zamieszkanych:

• 380,4 tys. (41,9%) znajduje się w podregionie krakowsko-tarnowskim,

• 269,3 tys. (29,6%) w podregionie nowosądeckim,

• 259,0 tys. (28,5%) w podregionie miasto Kraków.

Biorąc pod uwagę strukturę własności mieszkań zamieszkanych, to 68,4% mieszkań było własnością osób fizycznych, 23,0% - spółdzielni mieszkaniowych (w tym 16,3% to mieszkania wła­

snościowe, a 6,7% - lokatorskie). Ponadto 6,3% mieszkań było własnością gmin, 1,1% - zakładów pracy, 0,5% - Skarbu Państwa, 0,2% - towarzystw budownictwa społecznego, a 0,5% - pozostałych podmiotów.

W miastach spisano łącznie 524,2 tys. mieszkań zamieszkanych, z czego 47,2% należało do osób fizycznych, podczas gdy na wsi udział ten sięgnął 97,2% (z liczby 384,6 tys. mieszkań). Jedno­

cześnie w miastach odsetek mieszkań spółdzielni mieszkaniowych o statusie własnościowym wyniósł 27,9%, a mieszkań lokatorskich -11,5% (na wsi odpowiednio 0,4% i 0,3%).

w instalacje techniczno-sanitarne. Stopień tej poprawy jest większy na wsi niż w miastach, z uwagi na szereg inwestycji i prac modernizacyjnych. W 2002 r. w podstawową instalację, jaką jest wodociąg, wyposażonych było 98,7% mieszkań zamieszkanych w miastach (wobec 95,5% w 1988 r.) i 91,8% na wsi (71,5% w 1988 r.). Niższe odsetki dotyczyły wyposażenia w ustęp spłukiwany, łazienkę, ciepłą wodę, a przykładowo w gaz z sieci zaopatrywanych było 81,3% mieszkań zamieszkanych w miastach (77,9% w 1988 r.) i 48,5% na wsi (15,6% w 1988 r.).

W 2002 r. w województwie małopolskim przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 72,9 m2; w miastach - 61,5 m2, a na wsi - 88,4 m2. A zatem w mieście mieszkanie jest śred­

nio o 26,9 m2 mniejsze niż na wsi. Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie kształtuje się w miastach loziomie 3,06, podczas gdy na wsi wynosi 4,21 osoby. W skali kraju największe zaludnienie :kań, tj. przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu, zostało odnotowane w województwie podkar­

packim (3,77), małopolskim (3,54) i wielkopolskim (3,48).

Warunki mieszkaniowe w naszym województwie można ocenić jako dobre, z uwagi na fakt, że średnio na 1 izbę przypada 1 osoba i mniej, a na 1 pokój - nieco więcej niż 1 osoba. Tym niemniej 13,2% ogółu badanej zbiorowości mieszkało w warunkach przeludnienia (na 1 izbę przypadało 2 i więcej osób). Natomiast grupa osób zamieszkujących w warunkach niskiego zaludnienia (poniżej 1 osoby na izbę) stanowiła 32,1%. Jednocześnie wskaźnik wielkości powierzchni użytkowej mieszka­

nia przypadającej na 1 osobę wyniósł 20,4 m2.

ia pozio

(17)

W 2002 r. w Małopolsce samodzielnym mieszkaniem dysponowało 74,8% gospodarstw domowych, wspólnie z innym gospodarstwem mieszkało 19,6%, a wraz z 2 i więcej gospodarstwami - 5,6%. Pod względem samodzielności zamieszkiwania rodzin stwierdzono gorszą sytuację rodzin wiejskich niż miejskich. Różnica między liczbą gospodarstw domowych, a liczbą zasobów mieszka­

niowych wykazuje ilość brakując wych brakowało 69,2 tys. mieszk

Jednak powszechnie stosowanym miernikiem braku mieszkań jest tzw. statystyczny deficyt mieszkań, pod pojęciem którego rozumie się różnicę między ogólną liczbą gospodarstw domowych, a liczbą zamieszkanych mieszkań. Według wyników spisu 2002 r. statystyczny deficyt mieszkań wy­

nosił 131,9 tys. (w miastach - 77,9 tys., na wsi - 54,0 tys.).

W 2002 r. w porównaniu z 1988 r. deficyt mieszkań w Małopolsce wzrósł o ponad 34 tys.

mieszkań.

Po raz pierwszy w spisie zebrano dane dotyczące tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania. W województwie 43,5% gospodarstw domowych zajmuje mieszkanie z tytułu posiadania domu na własność, 19,1% - z tytułu spółdzielczego prawa do lokalu, a 11,0% - z tytułu najmu. Pozo­

stałe gospodarstwa zajmują mieszkanie z tytułu posiadania mieszkania na własność (8,9%), pokre­

wieństwa (15,9%), podnajmu bądź z innego tytułu (1,6%).

ych mieszkań, czyli tzw. niedobór mieszkań. Według danych spiso-

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002

Rolnictwo małopolskie, podobnie jak rolnictwo innych rejonów Polski, charakteryzuje się sta­

łym procesem przemian własnościowych, strukturalnych i ekonomicznych. Niestabilna sytuacja eko­

nomiczna rolnictwa, ograniczony popyt na większość produktów rolnych i ich niskie ceny zarówno w skupie jak i na targowiskach wpływają na całą złożoność sytuacji w rolnictwie.

Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2002 ukazały aktualny obraz małopolskiego rolnictwa, a porównanie z danymi uzyskanymi w pełnym spisie rolnym 1996 pozwoliło określić zmiany, jakie dokonały się w ostatnich 6 latach.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

»Ina powierzchnia województwa, liczona według sied;

w 2002 roku 1512,7 tys. ha (w 1996 roku 1515,2 28,5%) stanowiły grunty nie będ;

tys. ha). Ponad 35% tej powierzchni (w 1996 roku mi rolnymi (np. grunty pod zakładami pracy, droga- / 976,8 tys. ha (64,6%

łące gospodarstwami rolnymi (np. grunty pod zai daniowymi itp.). Gospodarstwa rolne zajmowały

spodarstwa rolne sektora prywatnego 948,7 tys. ha (62,7%), a gosp<

9%). W porównaniu do roku 1996 powierzchni iwie 10%.

mi publicznymi, osiedlami mieszl powierzchni ogółem), w tym gospoda»

darstwa rolne sektora publicznego 28,1 tys. ha (1,9' gospodarstw zmniejszyła się o 106,3 tys. ha, tj. o pra\

W sektorze prywatnym w 2002 roku udział indywidualnych gospodarstw rolnych wynosił bli­

sko 85% ogólnej powierzchni. Spółdzielnie produkcji rolniczej, spółki prywatne i inne jednostki własno­

ści prywatnej zajmowały zaledwie 1,2% gruntów prywatnych. Grunty różne tego sektora, tj. m.in. grun-

/ budów .. .

'o jego powierzchni. W sektorze publicznym gospt

rządkowane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstwa skarbowe AWRSP, samorządu

spodarcza zajmowały 14,0% jej »spodarstwa rolne podpo-

tanowiących gospodarstw rolnych.

W 2002 roku było w województwie małopolskim 373,7 tys. gospodarstw rolnych, tj. o 4,2%

więcej jak w 1996 roku. Zaledwie 75 gospodarstw należało do sektora publicznego. W ciągu 6 lat przybyło 15,5% gospodarstw najmniejszych, o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych. W 2002 roku ich udział wynosił 42,0% ogólnej liczby gospodarstw rolnych. Wzrosła również o ponad 33% liczba gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych, w tym przeszło dwukrotnie gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 20-50 ha.

(18)

Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego m 2002 roku 2,10 ha i był to najniższy wskaźnik wojewóc skim wynosiła

ierzchi

karpackie (2,59 ha), (14,27 ha).

LUDNOŚĆ

wojewót

powierzchnia użytków rolnych w gosp<

niem rolnictwa, poza woj. małopolskim, charaktei a największ

był to najniższy wskaźnik wojem

lodarstwie w kraju wynosiła 5,76 ha. Największym rozdrobnie- aryzowały się województwa: śląskie (2,25 ha) i p iowierzchnią UR wwojewództwo zachodniopomors

Ludność związana z rolnictwem indywidualnym w województwie małopolskim liczyła 1410,9 tys. osób, co stanowiło 43,6% ogółu ludności województwa. W skali kraju wskaźnik ten wyno­

sił 27,4%. Wśród ludności związanej z rolnictwem indywidualnym 1159,9 tys. osób, czyli 82,2%

mieszka na wsi, a 251,0 tys. osób, czyli 17,8% to mieszkańcy miast.

Poziom wykształcenia ludności związanej z rolnictwem indywidualnym przedstawia struktura procentowa. Niemal 37% populacji dla której określa się poziom wykształcenia, czyli osób w wieku 13 lat i więcej, miało wykształcenie po(

Wykształcenie średnie zawodowe posiai wykształcenia policealnego deklaro\

ilacji. Relatywnie wysc 'Siadają wykształcenia

Jak wykazały spisy, z ogółu ludności związanej z rolnictwem niespełna 30% (a w liczbach bezwzględnych 421,2 tys. osób) utrzymywało się głównie lub dodatkowo z pracy w swoim gospodar­

stwie rolnym (339,7 tys. posiadających własne źródła i 81,51;

:nie z pracy w swoim gospodarstwie rolnym utrzymyw;

:h własne źródła utrzymania. Najwięcej osób deł

więcej, miało wykształcenie podstawowe ukończone, a dalsze 30% zasadnicze zawodowe.

3 posiada

arowało 2,3%, wykształcenie wyższe posiadało 5,0% omawianej po­

jadało 17,4% ogółu, a średnie ogólnokształcące - 4,8%. Poziom

Wyłączni

więcej ,9% ogółu posiadających własne źródła dochodów.

;ię 111,4 tys. osób, czyli 32,8% ogółu 'klarowało tę pracę jako dodatkowe źródło posiadających własne źrói

utrzymania - 63,

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ROLNICTWEM INDYWIDUALNYM

Wśród dorosłej ludności związanej z rolnictwem indywidualnym liczba osób aktywnych zawo­

dowo ukształtowała się na poziomie 607,8 tys. osób, z tego 510,6 tys. (czyli 84,0%) to pracujący,

' ogólnej liczbie osób pracujących 2/3 pracowało wyłącznie lub głównie poza swoim gospo­

darstwem rolnym. Pozostałe 34,5%, czyli 175,9 tys. osób to pracujący wyłącznie lub głównie w swoimrolnym. Pc gospodarstwie rolnym.

Pracujący w rolnictwie indywidualnym charakteryzują się relatywnie niskim udziałem osób w wieku produkcyjnym oraz wysokim odsetkiem osób będących w wieku poprodukcyjnym. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 81,1% (w kraju 85,4%) ogółu pracujących w rolnictwie indywidual­

nym, a 16,8% (w kraju 12,6%) osób było w wieku poprodukcyjnym.

W województwie małopolskim większość osób zaangażowanych jest w pracę w małych go­

spodarstwach rolnych, mniejszych niż średnio w kraju. W gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych nie przekraczających 10 ha pracowało 94,5% wszystkich pracujących w rolnictwie indywidual­

nym (w kraju 65,5%). W gospodarstwach o powierzchni większej od 20 ha użytków rolnych pracowało 0,8% osób (w kraju 11,0%). Połowa wszystkich osób (50,1%) pracowała w gospodarstwach rolnych o powierzchni 2-5 ha użytków rolnych. Dla porównania w kraju największa grupa 29,1% pracowała w gospodarstwach o powierzchni 5-10 ha użytków rolnych.

Liczba bezrobotnych wywodzących się z populacji ludności związanej z rolnictwem indywidu­

alnym wynosiła 97,2 tys. osób, a stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 16,0%.

Bezrobotnymi byli przede wszystkim ludzie młodzi. Ponad połowę - 58,8% bezrobotnych stanowili ludzie przed 30 rokiem życia.

UŻYTKOWNICY INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

W łącznej liczbie 360,6 tys. użytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych - 58,5% sta­

nowili użytkownicy gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha, a 41,2% użytkownicy

(19)

gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 10 a do 1ha włącznie. Właściciele zwierząt gospodar­

skich mieli minimalny udział - 0,3%.

W ogólnej charakterystyce użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim zauwa­

żalny jest relatywnie wysoki odsetek kobiet (40,4%) oraz wysoki odsetek osób starszych - w wieku 60 lat i więcej (26,8%).

GOSPODARSTWA ROLNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

lozarolni

Działalność gospodarczą na własny rachunek (rolniczą i pozarolniczą) prowadziło 73,7% ma­

łopolskich gospodarstw rolnych (w kraju 77,8%), w tym działalność wyłącznie rolniczą 60,9% (w kraju 65,4%), wyłącznie pozarolniczą 4,3%, a 8,7% gospodarstw rolnych prowadziło równocześnie działal-

zaju dziś

>lisko 11 powier:

gospoda ło działa nie prow działalności rolniczej. Podobnie było w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych.

UŻYTKOWANIE ZIEMI I STRUKTURA ZASIEWÓW W 2002 r. ponad 26%

onad 30% nie prowac ualnych gospodarstw i rolnych i nie posiad:

rzchni użytków rolnycl

liczej). Wśród gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 5 ha co piąte nie prowadziło ponad 26% gospodarstw indywidualnych nie prowadziło żadnego rodzaju działałno-

rstw rolnych w województwie małopolskim odłogowali cała

lodarstw nie prowadziło działalności ści, a ponad 30% nie prowadziło działalności rolniczej. Oznacza to, że użytkownicy blisko 114 tys.

vie małopolskim odłogowali całą powierzchnię )spodarskich. Najczęściej były to gospodarstwa ne prowadziło działalności rolniczej,

indywidualnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim odłogowali całą powierzchnię :ąt gosf

o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha (blis użytków rolnych i nie posiadali żadnych zwier

„Grunty różne”, tj. nie stanowiące gospodarstw rolnych zajmowały w 2002 roku 35,4% po­

wództwa, w porównaniu z danymi 1996 roku było to więcej o 6,9 pkt. W kraju udział :h był wyższy i wynosił w 2002 r. 38,2%. Powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się w województwie małopolskim z 834,0 tys. ha w 1996 roku do 783,6 tys. ha w 2002 roku, tj. o 6,0%.

w kraju ubyło w tym czasie 5,5% użytków rolnych.

Ogólna powierzchnia zasiewów zmniejszyła się bardzo znacząco; z 500,4 tys. ha w 1996 ro­

ku do 383,4 tys. ha w 2002 roku tj. o 23,4%. W kraju tendencja była taka sama, ale spadek wy­

niósł tylko 12,5%. Wyraźnie zmniejszył się areał małopolskich sadów, z 16,3 tys, ha w 1996 roku do 13,6 tys. ha w 2002 roku, tj. o 16,8%. W kraju w tym okresie przybyło 8,7% sadów. Obszar trwałych użytków zielonych, tj. łąk trwałych i pastwisk pozostał na zbliżonym poziomie, od 1996 roku ubyło zaledwie 4,3% ich powierzchni. Również powierzchnia lasów praktycznie nie uległa zmianie - ubyło ich 0,6%.

a W pozycji „pozostałe grunty" zawarto również 32,0 tys. ha użytków rolnych nie użytkowanych rolni­

czo (tereny budowlane, rekreacyjne itp.).

(20)

Na zmniejszenie powierzchni zasiewów wpłynęło zarówno zmniejszenie powierzchni gruntów ornych, jak i znaczący wzrost ilości ziemi odłogowanej. Spadek najmniej zaznaczył się w wojewódz­

twach, w których skala i poziom produkcji rolnej tradycyjnie są najwyższe, tj. wielkopolskim (o 3,8%), kujawsko-pomorskim (o 4,1%) i opolskim (o 4,3%). Powierzchnia zasiewów najbardziej, bo o 27,1%

zmniejszyła się w województwie podkarpackim.

POWIERZCHNIA ZASIEWÓW WEDŁUG GRUP ZIEMIOPŁODÓW W LATACH 1996 I 2002

Warto zauważyć, że zmiany w zasiewach w województwie małopolskim w porównaniu z rokiem 1996 kształtowały się następująco:

• zboża (z kukurydzą na ziarno) - powierzchnia wynosiła 256,7 tys. ha, zmniejszyła się o 28,1 tys.

ha, ale udział wyniósł 67,0% zasiewów i wzrósł o 10,1 pkt; w kraju zboża stanowiły 77,1% zasie­

wów, ich udział wzrósł o 6,2 pkt,

• ziemniaki - powierzchnia wynosiła 63,3 tys. ha, zmniejszyła się o 30,8 tys. ha, udział wyniósł 16,5%

zasiewów i zmniejszył się o 2,3 pkt; w kraju ziemniaki stanowiły 7,5% zasiewów, a udział spadł o 3,4 pkt,

• rośliny przemysłowe (głównie buraki cukrowe i rzepak) - powierzchnia wynosiła 5,0 tys. ha, zmniej­

szyła się o 3,0 tys. ha, udział wyniósł 1,3% zasiewów i zmniejszył się o o 0,3 pkt, w kraju przemy­

słowe stanowiły 7,0% zasiewów, a powierzchnia ich uprawy praktycznie nie uległa zmianie,

• rośliny pastewne - powierzchnia wynosiła 34,0 tys.ha, zmniejszyła się o 52,1 tys. ha, udział wyniósł 8,9% i spadł o 8,3 pkt; w kraju pastewne stanowiły 5,2% zasiewów i udział zmniejszył się o 3,0 pkt.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Zmiany w liczebności pogłowia podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich wynosiły:

• bydło - pogłowie 287,3 tys. sztuk, zmniejszyło się o 38,6%; w kraju spadek wyniósł 22,5%, w tym krowy - pogłowie 181,4 tys. sztuk, zmniejszyło się o 34,5%; w kraju spadek wyniósł 17,0%,

• trzoda chlewna - pogłowie 542,5 tys. sztuk, zmniejszyło się o 1,2%; w kraju wzrost o 3,7%, w tym lochy na chów - pogłowie 65,6 tys. sztuk, wzrost o 19,9%; w kraju wzrost o 14,4%,

• owce - pogłowie 83,8 tys. sztuk, spadek o 2,8%; w kraju spadek o 37,4%,

• konie - pogłowie 33,4 tys. sztuk, spadek o 42,7%; w kraju spadek o 42,1%,

• drób - pogłowie 10231,2 tys. sztuk, wzrost o 20,5%; w kraju wzrost o 23,5%.

TABL 2 OBSADA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 100 HA UŻYTKÓW ROLNYCH/ GRUNTÓW ORNYCH

Bydło | Owce | Konie | Trzoda chlewna

w sztukach na 100 ha użytków rolnych w sztukach na 100 ha gruntów ornych

56,1 I 10,31 7,01 4,1

36,71 10,7 I 4,3 I 3,2

(21)

Obsada bydła, licząca 36,7 sztuk na 100 ha UR, stawia województwo małopolskie na 6 miejscu w kraju (przy średniej krajowej 32,7 sztuk). Najwyższym wskaźnikiem obsady bydła charak­

teryzowało się województwo podlaskie - 59,9 sztuk. Obsada trzody chlewnej, licząca w wojewódz­

twie małopolskim 104,1 sztuk na 100 ha gruntów ornych, daje nam 10 miejsce w kraju (przy średniej krajowej 142,6 sztuk). Warto zaznaczyć, że przodująca tym wskaźnikiem Wielkopolska ma obsadę trzody chlewnej liczącą 310,0 sztuk na 100 ha gruntów ornych.

BUDYNKI I BUDOWLE

Budynki i budowle (obory, chlewnie, kurniki, wiaty, garaże, stodoły i inne) posiadało 265,3 tys.

gospodarstw rolnych, tj. 71,0% ich ogółu. Wśród gospodarstw najmniejszych, o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha, budynki i budowle spisano tylko w co drugim (48,4%). W tej grupie gospodarstw niewiele posiadało budynki inwentarskie, i tak: obory - 3,7%, chlewnie - 0,9%, kurniki - 3,5%. W grupie gospodarstw o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha obory posiadało 17,0%, chlewnie 5,2%, kurniki 5,7%. Warto zauważyć, że wśród gospodarstw największych, o powierzchni powyżej 100 ha UR obory posiadało 49,5%, chlewnie 38,3%, kurniki 10,3% gospodarstw.

CIĄGNIKI I MASZYNY ROLNICZE

Powszechny Spis Rolny 2002 wykazał w województwie małopolskim 111,1 tys. sztuk ciągni­

ków rolniczych, tj. o 14,3% więcej jak w roku 1996. Liczba gospodarstw posiadających ciągniki wzro­

sła do 102,2 tys., tj. o 13,1%. Na 1 ciągnik rolniczy przypadało około 7,1 ha użytków rolnych (w kraju 12,4 ha). Na 100 gospodarstw rolnych przypadało w województwie małopolskim 29,7 sztuk ciągników (w kraju 46,5 sztuk). Liczba ciągników wzrastała proporcjonalnie do wzrostu

mi użytków rolnych gospodarstw. W grupie gospodarstw o powierzchni 1-2 ł

fyżej 10 ha użytków rolnych

podarstw posiadających ciągniki rolnicze wystąpił w grupie obszarowej 15-20 ł rukturze ciągników dominowały pojazdy o niskiej i średniej mocy.

wiły 37,4% ogólnej liczby ciągników, 25 do 40 KW 36,8%, 40 do 60 25 KW stanowi

równaniu z rokiem 1996, wzrosła ilość maszyn rolnic;

żej 60 KW tylko 3,9%.

W 2002

o 120,2% wzrosła ilość konwiowych schładzarek do mleka. Przybyło też kopa

(o 41,6%).

(o 39,3%), jak i ziemniaczanych małopolskim

obszarowej 15-20 ha użytków rolnych.

Ciągniki o mocy do KW 21,9%, a powy-

izyn rolniczych. Najbardziej, bo też kopaczek do ziemniaków cych (o 49,i

równo zbożowych (o 26,7%), buraczanych 5%). Na 1 kombajn zbożowy przypadało w województwie 'Iskirn około 41 ha upraw zbóż (w kraju około 67 ha). Na 1 kombajn ziemniaczany przypa- województwie 18 ha upraw ziemniaków (w kraju przeciętnie 10 ha plantacji ziemniaczanych).

oałym województwie przybyło kombajnów, z i ziemniaczanych (o 26,5%). Na 1 komb

Szczegółowe informacje o województwie małopolskim oparte na wynikach NSP, PSR 2002 będą dostępne w „Raporcie z wyników spisów powszechnych - województwo małopolskie”

w innych publikacjach wydawanych przez Urząd w bieżącym i przyszłym roku.

sząz nich będzie „Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów

»głowie zwierząt gospodarskich w województwie małopolskim”, która ukaże się w sierpniu br.

Pierws;

i pogł

Opracowanie: Anna Dziedzic - Wydział Analiz i Anna Seweryn US Kraków, Oddział Tarnów

(22)

WYDAWCA

Urząd Statystyczny w Krakowie Statistical Office in Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 3 Kazimierza Wyki St

31 -223 Kraków 31-223 Kraków

Tel. (0-12) 415-60-11, fax (0-12) 415-40-58 E-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE

Andrzej Binda Mieczysław Kurnik

Cecylia Okólska Barbara Oremus Krzysztof Pawlaczek

Roman Podorski Helena Sienniak Bogumiła Skowronek

Anna Stefan Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY

Wydział Analiz

TYPESETTING AND CHARTS

Analysis Division

PROJ EKT OKŁADKI - ZWS CO VER DESIGN - SPE

ISSN 1508-3373

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach US.

Note. Some figures are provisional and may be subject to revision in subsequent SO publications.

(23)

SPIS TREŚCI CONTENTS

;::r

SpTgl

X Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne... General notes... 5 Methodological notes... 9 x Sytuacja społeczno-gospodarcza

w województwie małopolskim...

x Rynek pracy...

x Wynagrodzenia...

x Finanse przedsiębiorstw niefinansowych...

x Inwestycje...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Rolnictwo...

x Przemysł...

x Budownictwo...

x Transport...

x Handel...

x Bezpieczeństwo publiczne...

Social and economic situation

in Małopolskie voivodship... 17 Labour market... 18 Wages and salaries... 19 Finances of non-financial enterprises... 20 Investments... 22 Dwelling construction... 22 Agriculture... 23 Industry... 23 Construction... 23 Transport... 24 Trade... 24 Public security... 24

WYBRANE WSKAŹNIKI WOJEWÓDZKIE SELECTED VOIVODSHIP’S INDICATORS 1. Wybrane dane o województwie...

2. Wybrane dane według sektorów własności.... Selected data on voivodship... 25 Selected data by ownership sectors... 31

LUDNOŚĆ POPULATION

3. Stan i ruch naturalny ludności... Population and vital statistics... 32

PRACA LABOUR

4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw...

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL...

Employed persons in enterprise sector... 33 Average paid employment in enterprise

sector... 38 Registered unemployed persons and job

offers... 43 Registered unemployed persons by

educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 44 Economic activity of the population

aged 15 and more by LFS... 45

WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES

9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 46

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES

10.Wyniki finansowe przedsiębiorstw...

11.Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów...

I.Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży...

II.Wynik finansowy brutto...

III.Wynik finansowy netto...

12.Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych...

13.Aktywa obrotowe oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe przedsiębiorstw...

14.Aktywa obrotowe i zobowiązania przedsię­

biorstw według sekcji i działów...

Financial results of non-financial enterprises... 51 Financial results of non-financial enterprises

by section and division... 53 I.Income, cost, financial result from II.Gross financial result... 58 III.Net financial result... 63 Economic relations and composition of non-

-financial enterprises by obtained financial result... 68 Current assets and short-term and long-term

liabilities of non-financial enterprises... 83 Current assets and liabilities of non-financial

enterprises by section and division... 84

(24)

4 Spis treści Contents

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania...;•

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 20. Podmioty gospodarki narodowej według

sektorów i sekcji...

21. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej.... ...

ROLNICTWO

22. Zwierzęta gospodarskie...

23. Skup ważniejszych produktów rolnych...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 24. Produkcja sprzedana przemysłu...

25. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

26. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według rodzajów działalności przedsię­

biorstwa ...

TURYSTYKA

27. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbioro­

wego zakwaterowania...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 28. Przestępstwa stwierdzone ...

29. Wskaźnik wykrywalności przestępstw...

30. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach...

WYBRANE DANE O PODREGIONACH I POWIATACH

31. Ludność w 2002 r...

32. Bezrobocie rejestrowane...

33. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w 2002 r...

34. Nakłady inwestycyjne w okresie I-VI 2003 r....

35. Mieszkania oddane do użytku w okresie I-VI 2003 r...

36. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 2002 r.

37. Gospodarstwa rolne w 2002 r...

38. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...

x Wykaz publikacji będących w sprzedaży w US w Krakowie...

SPIS WYKRESÓW

x Wybrane wskaźniki...

x Stopa bezrobocia rejestrowanego...

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

Average market-place prices received by farmers... 89 Price relations in agriculture... 90 Average retail prices of selected consumer

goods and services... 91 INVESTMENTS

Investment outlays... 95 Dwellings... 96 NATIONAL ECONOMY ENTITIES National economy entities by sectors and

sections... 97 National economy entities by legal

form...iqn... 99 AGRICULTURE

Livestock... 100 Procurement of major agicultural products... 101 INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry ...^.1... 103 Sold production of construction... 107

Indices of retail sales of goods by type of enterprise activity... 108 TOURISM

Occupancy in collective accommodation establishments... 110 PUBLIC SECURITY

Ascertained crimes... ... 111 The rate of detectability of crimes... ... 112 Road traffic accidents with casualties... 112 SELECTED DATA ON SUBREGIONS

AND POWIATS

Population in 2002... 113 Registered unemployment... 114 Economic activity of the population aged 116

15 and more in 2002...

Investment outlays in the period I-VI 2003... 117 Dwellings completed in the period

I-VI 2003... 118 Inhabited dwellings in 2002... ... 119 Farms in 2002... %... . 120

Selected indicators for Poland... 121

The list of publications being in sale in SO in Kraków... 125 LIST OF CHARTS

Selected indicators... 17 Registered unemployment rate... 19 Average monthly gross wages and salaries

in enterprise sector... 20

(25)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

w Biuletynie Statystycznym prezentuje się 1. Data in the Statistical Bulletin are presented Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), according to the Polish Classification of Activities y —'f+awie vr^—D;"-- /Durn' ---c--——

menclature des Activites - NAGE rev. I". PKD v

i, poz. 829 z później- 7 października 1997 r. w sprawie Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, szymi zmianami), w miejsce stos<

Klasyfikacji Działalności.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD według sekcji, działów i - w niektórych przypad­

kach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospo­

darki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego.

Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowią­

ce własność państwową, jednostek samorządu teryto­

rialnego oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmio­

tów sektora publicznego. Do sektora prywatnego zali­

cza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in.: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organi-

(PKD) compiled on the basis of the European Community EUROSTAT publication "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NACE, rev. I". PKD was introduced on 1 I 1998 by the decree of the Council of Ministers regarding the Polish Classification of Activities, dated 7 October 1997 (Journal of Laws No. 128, item 829) with later amendments.

- by groups.

2. Presented data include units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, units of territorial self-government administration ownership and

"mixed” ownership with a predominance of public sector entity capital. The private sector includes units of private domestic ownership (among others: co- -operatives, natural persons carrying out economic activities, social organizations, associations,

3ści, spółki z wyłącznym udziałem kapitału zagranicznego) oraz „mieszaną" z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym sta­

nem organizacyjnym gospodarki narodowej.

4. Przez podmioty gospodarki narodowej rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawne, jednostki or­

ganizacyjne niemające osobowości prawnej oraz oso­

by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych ro­

zumie się podmioty prowadzące działalność gospodar­

czą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę dzia­

łalność.

foundations), private foreign

others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and ‘ ownership with a predominance of private

Data are compiled in accordance with the respective organizational status of units of the national economy.

4. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

le), dane prezentowane w Biuletynie Sta- scope of source documents (reports, różnią się zakresem podmiotowym and others). Data concerning:

tystycznym i czasowym, i tak:

1) dane o pracujących, zatrudnieniu i wynagrodze­

niach - w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracują­

cych przekracza 9 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, za­

trudnionych w organizacjach społecznych, poli­

tycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach

finansowym F-01/1-01 (z wyjątkien

fata on employees, employment as well as vages and salaries - for monthly periods - concern entities of the national economy which not include

d sekcji: „Rolnictwo, jwstwo i rybactwo",

employ more than 9 persons, data do nc persons employed abroad or in social and political organizations, trade unions, etc.;

2) data on financial results of non-financial enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare quarterly reports on income, costs and the financial result F-01/1-01 (with the exception of units in which the principal activity is classified as "Agriculture, hunting and forestry", "Fishing", and “Financial intermediation” according to the NACE), furthermore data refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :