Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 1999, nr 7

114  Download (0)

Pełen tekst

(1)

hiLO- vtcjt jij.

XM

INFORMACJE INFORMATION .

I OPRACOWANIA AND STATISTICAL |

STATYSTYCZNE PAPERS URZĄD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE

STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN

OF MAŁOPOLSKIE

VOIVODSHIP

Krakow, sierpień 1999 August

7

(2)

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH US - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE SO DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

kg

= thousand

= milion million

= miliard

= milliard (billion)

= komplet

= kilogram kilogram

= decytona (kwintal) deciton

m = metr

km = kilometr kilometre

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

m2

m3

= metr kwadratowy square metre

= metr sześcienny cubic metre

= mililitr millilitre

= hektolitr (sto litrów) hectolitre

= ciąg dalszy

= continued

= dokończenie

= continued tabl. = tablica

EKD = Europejska Klasyfikacja Działalności NACE = Nomenclature des ActMtees de

Communaute Europeenne egz = egzemplarz

ZNAKI UMOWNE SYMBOLS

"W tym"

"Of which'

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe.

not applicable.

- oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.

indicates that not all elements of the sum are given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year =100 - okres poprzedni = 100

previous period = 100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year =100

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

MIESIĘCZNIK KRAKÓW, SIERPIEŃ 1999

MONTHLY KRAKÓW, AUGUST 1999

(4)

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

Andrzej Binda Barbara Oremus Anna Pawlik Zofia Pawlikowska Roman Podomki Grzegorz Ruta Helena Sienniak Bogumiła Skowronek Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I COMPUTER COMPOSITIO

WYKRESY N AND CHA

Ewa Kopacka Aneta Ryszka

ISSN 1508-3373

Uwaga: Niektóre dane liczbowe mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianom w następnych wydaniach biuletynu statystycznego. Liczby względne (wskaźniki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażonych z większą dokładnością niż podane w tablicach.

Note: Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the statistical bulletin. Relative numbers (indices) are calculated on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. K. Wyki 3 Tel. (0-12) 415-60-11, fax. (0-12) 415-40-58

Druk: Urząd Statystyczny w Katowicach - Wydział Poligrafii zam. 85/99, nakład 150 egz. A4

(5)

CONTENTS SPIS TREŚCI

Tablica

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne x Ogólna charakterystyka sytuacji społecz­

no-gospodarczej w województwie...

x Pracujący i przeciętne zatrudnienie...

x Bezrobocie...

x Wynagrodzenia...

x Rolnictwo...

x Budownictwo mieszkaniowe...

x Działalność gospodarcza w sektorze przedsiębiorstw... ...

x Przemysł...

x Budownictwo... ...

x Transport...

x Handel... ...

x Podmioty gospodarcze.... ...

x Finanse przedsiębiorstw...

1. Wybrane dane o województwie ..

2. Wybrane dane według sektorów własności... .

LUDNOŚĆ

3. Stan i ruch naturalny ludności

General notes... 5 Methodological notes... 11 General description of the social and

economic situation in a voivodship ....

Workers and average employment....

Unemployment...

Salaries...

Agriculture...

Dwelling construction...

Economic activity in enterprise

Industry ...

Construction...

Transport... ...

Economic units...

Finances of enterprises...

27

Selected data on voivodship... 30 Selected data by ownership

sector... 34

POPULATION

Population and vital statistics... 36

LABOUR 4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw

5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw...

6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty

7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­

mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­

stawania bez pracy i stażu pracy...

8. Aktywność ekonomiczna ludności w wie­

ku 15 lat i więcej według BAEL...

Employment in enterprise sector...

Average paid employment in enterprise

Registered unemployed people and job

Registered unemployed people by educational level, age duration of unemployment and work seniority...

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS...

WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES

Przeciętne wy brutto w sekt

nagrodzenia miesięczne orze przedsiębiorstw...

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 50

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw....,...

11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw we­

dług sekcji i działów...

I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... ...

II. Wynik finansowy brutto i netto...

12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych...

13. Majątek obrotowy i zobowiązania przedsiębiorstw...

14. Majątek obrotowy i zobowiązania przed­

siębiorstw według sekcji i działów...

FINANCES OF ENTERPRISES Financial results of enterprises...

Financial results of enterprises by section and division...

I. Revenues, costs, financial result from

II. Gross and net financial result...

Economic relations and composition of enterprises by obtained financial

Current assets and liabilities of enterprises...

Current assets and liabilities of enterpri­

ses by section and division...

(6)

Spis treści Contents

Tablica

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych... ....

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania...

PODMIOTY GOSPODARCZE 20. Podmioty gospodarcze według sektorów

21. Podmioty gospodarcze według formy prawnej... .'... W... ...

ROLNICTWO 22. Skup ważniejszych produktów

rolnych... ... ...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 23. Produkcja sprzedana przemysłu...

24. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

25. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według specjalizacji branżowej...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 26. Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik

wykrywalności przestępstw...

27. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach .

28. Wybrane dane o powiatach...

29. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie...

x Wykaz publikacji wydanych przez GUS x Wykaz publikacji będących w sprzedaży

SPIS WYKRESÓW

x Struktura pracujących w sektorze przedsiębiorstw...

x Bezrobotni zarejestrowani...

x Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

x Struktura pogłowia bydła...

x Struktura przychodów ze sprzedaży wy­

robów i usług w sektorze przedsiębiorstw x Struktura zakładów osób fizycznych za­

rejestrowanych w rejestrze KRUPGN ...

Spage

Average market-places prices received

by farmers... 86

Price relations in agriculture... 86

Average retail prices of selected consu­ mer goods and services... 87

INVESTMENTS Investment outlays... 92

Dwellings... 93

ECONOMIC UNITS Economic units by sectors and sections...$... 94

Economic units by legal form... 8&X?G#... 95

AGRICULTURE Procurement of major agicultural products... .:... 97

INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry... 98

Sold production of construction... 102

Indices of retail sale by branch specialization... 103

PUBLIC SECURITY Recorded crimes and the rate of detectability of crimes... 104

Road traffic accidents with casualties.... 104

Selected data on poviats... 105

Selected indicators for Poland... 109

The list of the CSO publications... 113

The list of publications being in sale... 115

LIST OF CHARTS Structure of employed in enterprise sector... ...!.. 20

Registered unemployed... 21

Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 22

Structure of cattles... ... 24

Structure of sales revenues of goods and services in enterprise sector... 26

Structure of enterprises of individual persons in the KRUPGN register... 28

(7)

UWAGI OGÓLNE GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Statystycznym prezen­

tuje się w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "Nomenclature des Activites de Communautś Europśenne - NAGE rev. I". EKD wprowadzona została z dniem 1 I 1991 r. zarządzeniem nr 83 Preze:

Głównego Urzędu Statystycznego z c 1990 r. (Dz. Urz. GUS Nr 30, poz. 151).

Dane statystyczne prezentowane są w układzie EKD według sekcji, działów i - w niektórych przypadkach - grup.

1. Data in Statistical Bulletin are presented according to NACE classification, compiled on the basis of the publication of Statistical Office of the European Community EUROSTAT,

"Nomenclature des Activitäs de Communaute Europeenne - NACE, rev. I ". NACE has been implemented since 1 I 1991 by Regulation No. 83 of the President of the Central Statistical Office, dated 31 XII 1990 (CSO Official Journal No. 30, item 151).

Statistical data are presented following the NACE scheme - by sections, divisions and - in some cases - by groups.

i publicznego i prywatnego. Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowiące własność państwową, samorządową oraz mieszaną z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego. Do się podmi ajową (m.in. spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organiza­

cje społeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagra­

cą (m.in. przedsiębiorstwa zagraniczne drób

2. Presented data cover units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, communal ownership and mixed ownership with a public sector unit capital majority. The private sector includes unit of private domestic ownership (among others: cooperatives, natural persons carrying out economic activities, social organisations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive

mixed a ate sector unit capital majority.

foreign capital share) and mixed ownership with

stanem organizacyjnym gospodark Wskaźniki dynamiki w zakresie pracujących i przeciętnego zatrudnienia obliczono w warunkach porównywalnych.

organizational stat

economy. Indices of employment and average paid employment are in comparable conditions.

4. Przez podmioty gospodarki narodowej ię jednostki p

ne jednostki i iowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.

rozumie się jednostki prawne, tj.: osoby prawt samodzielne jednostki organizacyjne nie mają osobowości prawnej oraz osoby fizycz

4. The term entities of the national economy is understood as a legal entities, i.e.: legal persons, independent organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych rozumie się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, tj. produkcyjną i usługową w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu prowadzącego tę działalność.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e„

production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

(8)

6 Uwagi ogólne General notes

6. W zależności od częstotliwości i zakresu pozyskiwanego materiału źródłowego (spra­

wozdania, wyniki badań i inne), dane pre- iuletynie Statystycznym różnią się i podmiotowym i czasowym, i tak:

o pracujących, zatrudnieniu i zentowane

zakresem 1) dane «

dzeniach

podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 5 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, zatrudnionych w gospo­

darstwach pomocniczych jednostek budżeto­

wych oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsię­

biorstw - w ujęciu kwartalnym - dotyczą pod­

miotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządza­

nia co kwartał sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01 (w 1998 r z wyjątkiem podmiotów, których podstawo­

wym rodzajem działalności jest działalność zaklasyfikowana według EKD do sekcji "Rol­

nictwo, łowiectwo i leśnictwo", "Rybołówstwo i rybactwo"), przy czym dane w zakresie:

górnictwa i kopalnictwa oraz działalności podmiotów, lukcyjnej dotyczą podmii tórych liczba pracujących przekr 50 osób,

- pozostałych rodzajów podmiotów, w których przekracza 20 osób;

dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarki

lowej, z tym że dane w zakresie:

działalności dot;

:h liczba pracują«

narodowej, z tym że - górnictwa i kopalnie!

produkcyjnej dotyczą podmiotów, v rych liczba pracujących przekracj pozostałych rodzajów działalności dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 20 osób;

dane o skupie produktów rolnych - miesięcznym - dotyczą danych

vych o ilof

kowych o ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki orga­

nizacyjne nie posiadające osobowości pra­

wnej (w tym spółki cywilne i jawne), które mają siedzibę na terenie województwa, a prowadzą w ramach działalności gospo­

darczej skup produktów rolnych bezpo­

średnio od producentów niezależnie od miejsca dokonania transakcji i siedziby dostawcy. W danych za okresy roczne uwzględnia się korekty wynikające ze spra­

wozdawczości na bazie danych półrocz-

6. Data presented in the Statistical Bulletin differ

(reports, research finding and other). Data a preser

in subject and time period depending on source documents frequency and s

(reports, res concerning:

I data on employment, wages and salaries - for monthly periods - refer to those units of the national economy, in which the number of employees exceeds 5 persons, further-more, data excludes persons employed abroad, employed in auxiliary establishments of budgetary units and engaged in social and political organizations, trade unions and other;

2) data on financial results of enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare monthly reports on income, costs and the financial result F-01 (in 1998 with the exception of units in which the principal activity is classified to

"Agriculture, hunting and forestry", and

"Fishing"), furthermore data concerning:

mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, other kinds of activities refer to those units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

iconomy, but data concerning:

mining and quarrying and manufacturing refer to those units, in which the number of employees exceeds 50 persons, other kinds of activities refer to those units, in which the number of employees exceeds 20 persons;

4) data on procurement of agricultural products - for monthly period - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organi­

zational entities without legal personality (of which civil association and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricul­

tural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the contractor. Data for annual periods take into consideration revisions resulting from reports on the basis of semi-

(9)

Uwagi ogólne General notes

nych, obejmującej również skup, o wartości przekraczającej 10 tys. zł, realizowany przez osoby fizyczne, jak i zakres spra­

wozdawczości, która obejmuje tylko produ­

centów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych mel­

dunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt 1 wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łącz­

ności oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej

•ów - dotyczą podmiotów gospo- :ych, w których liczba pracujących darczych

przekracza 5 osób;

6) dane o przewozach ładunków i pasażerów - w ujęciu miesięcznym - obejmują przewozy dokonane przez przedsiębiorstwa transpor­

towe, w których liczba pracujących przekracza 5 osób.

annual data including also procurement by natural persons when its value exceeds tOthous. zl as well as reporting range covering only producers from the voivodship's area.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction from reporting system;

5) data on sold production of industry and of construction, and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 5 persons;

6) data on transport of goods and passen include transport services rendered transport enterprises, in which the numb employees exceeds 5 persons.

by

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przedsiębiorstw, dotyczy to podmiotów prow;

dzących działalność gospodarczą w zakreśli

;nietwa, pozyskiwania drewna i pokrewnych iści usługowych; rybołówstwa w wodach działalności usługowych; rybołówstwa morskich; górnictwa i kopalnictwa; i produkcyjnej; zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów znaczenia osobiste

i restaura nowej i

wynajmu maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczania artykułów informatyki i działalności pokrewnej, pozostałej działalności związanej z prowadzeniem inte­

resów; odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, ' sanit;

związani tarnych i pokrewr zanej z rekreacją, kulturą i 'Stałej działalności usługowej.

/ozu śmie działalno;

śle, dotyczy to sekcji EKD: "Górnictwo i kopal­

nictwo", "Działalność produkcyjna" oraz "Zao­

patrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę".

9. W Biuletynie - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących, a wskaź­

niki dynamiki na podstawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe od 1996 r. przyję­

to ceny stałe 1995 r. (średnie ceny bieżące

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry out economic activities in the following areas:

forestry, logging and related service activities;

sea fishing; mining, quarrying; manufacturing;

electricity, gas and water supply; construction;

whole sale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants;

transport, storage and communication; real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities;

recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

8. The category - industry used in the Bulletin, refers to the NACE (rev. 1) sections: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply".

9. In the Bulletin - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented at current prices and index numbers, on the basis of vplue at constant prices. As constant prices since 1996 - 1995 constant prices (1995 average current prices).

(10)

8 Uwagi ogólne General notes

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain - base index method.

11. Dane według sekcji, działów i grup EKD 11. Data by the NAGE section, division and opracowano metodą przedsiębiorstw. group are compiled following the enterprise

method.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następ­

nych wydaniach Biuletynu Statystycznego.

oznaczone są

13. Ze względu na elektroniczną techniką przetwarzania danych, w niektórych przypad­

kach sumy danych z niższych poziomów klasyfikacji EKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości "ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji EKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokład­

nością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawierających w boczku okresy miesięczne, w przypadku braku informacji - podano dane kwartalne wpisując je na poziomie miesiąca kończącego dany kwartał.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

13. Due to electronic data processing technology, in selected cases the grand totals for lower NACE classification level, due to number roundings, may differ from the figure "total" at higher NACE classification level.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data is not available, quarterly data is shown in the line of the month ending a given q

Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach znakiem

„A". Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign „A”. The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa abbreviation complete name

sekcje EKD sections NACE

handel i naprawy handel hurtowy i deta­

liczny; naprawy pojaz­

dów mechanicznych, motocykli oraz artyku­

łów przeznaczenia oso­

bistego i użytku domo-

trade and repair Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods

obsługa nieruchomości

administracja publiczna i obrona narodowa

obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadze­

niem interesów

administracja publiczna i obrona narodowa;

gwarantowana prawnie opieka socjalna

real estate and busi- real estate, renting and ness activities business activities

public administration and defence; compul­

sory social security

(11)

Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa

działy EKD

produkcja odzieży oraz produkcja odzieży; wy- futrzarstwo prawianie i barwienie

skór futerkowych obróbka skóry i prod u k- garbowanie i wypra- cja wyrobów ze skóry wianie skór; produkcja toreb bagażowych, to­

reb ręcznych, wyrobów i obuw produkcja drewna i wy- produkcja drewna i i robów z drewna oraz robów z drewna i kor ze słomy i wikliny z wyjątkiem mebli; p dukcja artykułów słomy i materiałów u wanych do wyplatani produkcja celulozowo-

papiernicza

alność wydawnicza działalność wyda' i poligraficzna cza; poligrafia i recza; poligrafia i repro­

dukcja zapisanych noś­

ników informacji produkcja koksu, prze- wytwarzanie produktów tworów ropy naftowej koksowania węgla, i pochodnych duktów rafinacji ropy

naftowej i paliw jądro-

divisions NAGE manufacture of wearing manufacture of wearing apparel and furriery apparel; dressing and

dyeing of fur processing of leather tanning and dressing of and manufacture of leather; manufacture of leather products luggage, handbags, saddlery, harness and footwear

manufacture of wood manufacture of wood and wood, straw and and of products of wicker products wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials manufacture of pulp manufacture of pulp,

and paper paper and paper

products publishing and printing publishing; printing and

reproduction of recor­

ded media

manufacture of coke, manufacture of coke refined petroleum oven products, refined products and petroleum products and derivatives nuclear fuel

produkcja chemikaliów produkcja chemikaliów, i wyrobów chemicznych wyrobów chemicznych i włókien sztucznych produkcja wyrobów produkcja metalowych z metali (bez maszyn wyrobów gotowych,

i urządzeń) z wyjątkiem maszyn

i urządzeń produkcja maszyn produkcja maszyn i urządzeń i urządzeń, gdzie in­

dziej nie sklasyfiko-

produkcja maszyn produkcja maszyn i aparatury elektrycznej i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie skla­

syfikowana produkcja mebli; pozos- produkcja mebli; dzia­

łała działalność produk- łalność produkcyjna, cyjna gdzie indziej nie sklasy­

fikowana sprzedaż i naprawy sprzedaż, obsługa i na- pojazdów mechanicz- prawy pojazdów me­

ny ch; sprzedaż dęta- chanicznych i motocy- liczna paliw kii; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów

manufacture of chemi­

cals and chemical products manufacture of metal products (except ma­

chinery and equipment)

manufacture of machi­

nery and equipment

manufacture of chemi­

cals, chemical products and man-made fibres manufacture of fabri­

cated metal products, except machinery and equipment manufacture of machi­

nery and equipment not elsewhere classified

manufacture of elec- manufacture of elec­

trical machinery and trical machinery and

apparatus apparatus not else­

where classified manufacture of furni- manufacture of furni­

ture; other manufa- ture; other manufacture

during not elsewhere classifed

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of repair of motor vehicles automotive fuel and motorcycles; retail trade of automotive fuel

(12)

10 Uwagi ogólne General notes

divisions NACH handel hurtowy i komi­

sowy, z wyjątkiem han­

dlu pojazdami mecha­

nicznymi i motocyklami handel detaliczny; na- handel detaliczny, z wy-

■ jątkiem sprzedaży po- i jazdów mechanicznych i motnr-vkli- nanrawv artykuł

retail trade; repair of personal and house­

hold goods

Wholesale and commis­

sion trade, except of motor vehicles and motorcycles retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of

personal and

household goods

działalność pomocnicza dla transportu; organi­

zowanie turystyki

sport rurocii Iność wspierająca i pomocnicza dla tran­

sportu; działalność age­

ncji turystycznych

supporting and auxiliary transport activities;

activities of travel

wznoszenie budowli; in- wznoszenie komplet- żynieria lądowa i wod- nych budowli lub ich

na części; inżynieria lądo­

wa i wodna przeładunek, magazy- przeładunek, magazy­

nowanie i składowanie nowanie, składowanie

towarów i przechowywanie towa-

organizowanie turystyki działalność agencji turystycznych, pilotów i przewodników wycie­

czek; pozostała działal­

ność związana z turys­

tyką, gdzie indziej nie sklasyfikowana

17. Od 1999 r. badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych prowadzone jest według zaleconej przez EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji idywidualnej według celów - wersja stosowana ' obliczeniach zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych). Klasyfikacja ta została wprowadzona w krajach UE Rozporządzeniem Komisji Europejskiej Nr 2214/96 opublikowanymi Europejskiej Nr 2214/96

nniku Urzędowym Wspóli w Dzienniku Urzędowyi Nr L 296 z 21 listopada

building constructions; building of

tourism organization

constructions or parts of them; civil engineering

activities of travel agencies and tour operators; tourist assistance activities not elsewhere classified

prices survey has been kept ac COICOP/HICP classification recom

17. Since 1999 consumer goods and services according to amended by EUROSTAT (individual consumption classifi- version used in computations of harmonised consumer prices index). This classification was introduced in UE

Regulation cation according to aims

countries with Regulation of European Commision N° 2214/96 published in Official Journal of European Community N° L 296 of 21 th November 1996.

18. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnienia metodyczne publikowane są w zeszytach metodycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

18. Broader information and detailed methodological description are published in methodological volumes and statistical publications of the Central Statistical Office.

(13)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

1) ludności opracowano metodą bilansową w oparciu o wyniki NSP 1988 oraz bieżące dane z ruchu naturalnego (urodzenia i zgo-

/yżej :'ZnyCh ), a także wykorzystując czące zmian administracyjnych, ny), migracji na pobyt stały (wewnętrzny i zagranicznych) i czasowy (powyżej 2 mie­

sięcy), a także wykorzystując dane- doty-

niach i zgonach (w tym zgonach vląt) opracowano zgodnie z kryteriami nowej definicji urodzenia i zgonu noworodka - rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.

Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;

5) członków rolniczych spółdzielni produk­

cyjnych.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują rolnictwa indywidualnego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obej­

mują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełno- zatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym doty-

bezrobotnych nie obejmuje osób otrzymującycl świadczenia lub zasiłki przedemerytalne ora;

osób odbywających szkolenie lub staż u praco

Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku to zarejestrowane w urzędach pracy osoby poszukujące pracy, które utraciły bądź nie nabyły prawa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako . udział

^rejestrowanych bezrobotnych w cywilni

1. Data concerning:

1) population are compiled using balance method on the basis of results of the 1988 National Population Census and actual data on vital statistics (births and deaths), permanent migration (internal and external), temporary migration (over 2 months) and also utilising data regarding administrative changes,

rding to tl of infant birth and death - recommended by the World Health Organization (WHO).

2. Data on employment includes those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employment includes:

1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including helping mem­

bers of their families;

3) outworkers;

4) agents and persons employed by agents;

5) members of agricultural production coope-

Data presented in the Bulletin does not include individual agriculture.

3. Data on average paid employment includes persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

persons regis

Since 1 January 1997 registered unemployed )t included persons who receive pre- l benefit and persons directed to training or practice at employer's.

without gisterec I for work, who acquire the right to benefit.

The unemployed without to the right to benefit, are the persons i

searching for work, who either lost or did not is registered in employment offices,

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the econo­

mically active civilian populatioi

(14)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5. Pod pojęciem bezrobotnilego należy rc i nie wykonuj inym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego)

urzędzie pracy, jeżeli: gr

- ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocia- _ js nych absolwentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna

- nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo po usta­

niu zatrudnienia nie pobierała świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, - nie jest właścicielem lub posiadaczem

(samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych pbwyźej 2 ha przeliczeniowych,

- nie podlega ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako domo­

wnik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

- nie podjęła pozarolniczej działalności gos­

podarczej lub nie podlega - na podstawie odrębnych przepisów - obowiązkowi ubez­

pieczenia społecznego, lub zaopatrzenia emerytalnego,

- jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie,

- nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności.

5. An unemployed person means a person having no employment and not attending any full­

time school, capable of work and ready to take up full-time employment and registered in a local labour office, appropriate for its permanent of temporary place of residence, if the person:

- is aged 18 or more (excluding adolescent iraduates);

than 65 (for men);

did not acquire the right to retirement pay or pension resulting from inability to work or, after ceasing to work, does not receive a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit;

is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a member of an agricultural household with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha;

did not undertake non-agricultural economic activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to obligatory social insurance or a retirement provision;

is disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service;

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence.

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podsta­

wie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzo- lego w cyklu kwartalnym. Badaniem objęte są isoby będące członkami wylosowanych gospo- larstw domowych. Do pracujących zaliczono isoby, które w badanym tygodniu:

wykonywały pracę przynoszącą dochód lub zarobek albo pomagały w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej, nie wykonywały pracy (np. z powodu choro­

by, urlopu, strajku), ale formalnie miały

Bezrobotni to osoby, które w okresie ba­

danego tygodnia nie były osobami pracują­

cymi, aktywnie poszukiwały pracy i były go­

towe ją podjąć.

6. Data on the economic activity of the population, aged 15 and older, are compiled from the representative Labor Force Survey (LFS), which is conducted quarterly. The survey includes the members of randomely selected households. The LFS counts as employed, persons who within the surveyed week:

- worked earning income or wages or helped in the family economic activity,

- did not work (for example, because of illness, vacation, strike), but formally had work.

An unemployed person, is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was prepared to accept work.

(15)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

Współczynnik aktywności zawodowej obli­

czono jako udział aktywnych zawodowo w licz­

bie ludności w wieku 15 lat i więcej.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako.udział pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

8. Składnikami wynagrodzeń iobowe, wypłaty z zysku do [

:ki bilansowej w spółdzielniach, ń są: wynagi dzenia osobowe, wypłaty z zysku do podzfc i z nadwyżki bilansowej dodatkowe wynagrodzenia

jednostek sfery budżetowej, wyr i bezosobowe, wynagrodzenia ageni

/zględn

inorariów.

igrodzr prowizyji

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono przyjmując:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz

2) wypłaty z zysku do podziału i z nadwyżki v spółdzi«

wynag

pracowników jednostek sfery budżetowej, bilansowej w spółdzielniach, 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla

4) wynagrodzenia wypłacane z funduszu ho­

norariów f

wie umowy-zlecenia lub umowy ( mające charakter wynagrodzenia pracow-

The coefficient of professional activity is calculated as a percentage of the professionally active, aged 15 and older.

The employment index is calculated as a percentage of the employed, aged 15 and

The unemployment rate is calculated as a percentage of the unemployed in the number of the professionally active, aged 15 and older.

7. The category - ecomically active population is understood as employment and unemployed persons.

8. The components of wages and salaries are personal wages and salaries, payments from profit for distribution and balance surplus in

impresor

agent payments, fees. Quartery data on wages and salaries do not include impersonal wages

9. Average monthly nominal wage and salary per employee are computed assuming the following:

1) personal wages and salaries (excluding wa­

ges and salaries of outworkers and appren­

tices as well as persons employed abroad);

2) payments from profit for distribution and balance surplus in cooperatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budgetary sphere;

4) wages and salaries paid from fees fund to - employees on the basis of contract of in the capacity of wages and salaries

10. Dane o wynagrodzeniach oraz prze<

nych wynagrodzeniach miesięcznych prezei się w ujęciu brutto.

11. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw prezentuje się w dostosowaniu do ustawy z dnia 29 IX 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ).

12. Przychody z całokształtu działalności obejmują:

1) przychody ze sprzedaży produktów, tj. kwoty sprzedaży podmiotach :hody ze sprzedaży f uzyskane lub należne z$ lub należr wyrobów gotowych i usług prowadzących działalność gospodarczą;

10. Data on wages and salaries and average monthly wages and salaries are presented in gross value.

11. Data on financial results of enterprises are presented in conformity with the law of September 29, 1994 on book-keeping (Official Gazette No 121, entry 591).

12. Income from activity as a whole includes:

1) income from the sale of products, i.e., sums owned from the sale of finished goods and services in entities conducting economic activity;

(16)

14 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

2) przychody ze sprzedaży towarów i mate­

riałów, łącznie z kwotami należnymi z tył sprzedaży opakowań wielokrotnego użytki Przychody ze sprzedaży produktów, tovnzychody ze sprzedaży produl

w i materiałów, wpływające n istala się \

wynik fi­

nansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwz­

ględnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT);

2) income from the sale of commodities and materials, including sums owed from the sale of re-useable containers.

Income from sale of products, commodities and materials, affecting the financial result, is established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value-added tax (VAT);

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przy chody nie związane bezpośrednio z działał nością podmiotu, do których zalicza się przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwi dacji środków trwały:

rozpoczętych, odpis zobowiązania, otrzymi

lopłaty (znaczną przychodów operacyjnych stam zaliczane dotychczas do nadzwyczajnych);

i inwesh isane przedawni odszkodowania,

otrzymane Iniki :acje, subwencje ęść pozostałych iowią tytuły

3) other operational income, i.e., income not connected directly with the basic activity of a unit, which includes: income from sales or receipts from the liquidation of fixed assets and investments started, deducted stale lia­

bilities, received indemnities, exacted fines and penalties, received components of as­

sets against payments, received subsidies, subventions and surcharges (the majority of other operational income is formed by items included till now in excess profits);

4) przychody finansowe, które obejmują v\

lub kwoty należne z tytułu dokonanych podmiot operacji finansowych, tj. dywi

wpływy

podmiot operacji finansowych, tj. dywidendy z tytułu udziałów w innych jednostkach, kwoty należne i wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych (długoterminowych i krótko­

terminowych), odsetki i prowizje od środków pieniężnych

od udzielonych przez jednostkę pożyczek i kredytów (zwłoki w spłacie rat), dyskonto potrącone przez jednostkę przy zakupie weksli i czeków obcych, dodatnie różnice kursowe ustalone przy spłacie należności i zobowiązań oraz różnice przy wycenie środków pieniężnych, udziałów i papierów wartościowych.

13. Koszty uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności obejmują:

1) koszt własny sprzedanych produktów, to­

warów i materiałów, do którego zalicza się:

koszt wytworzenia sprzedanych produktów, koszty sprzedaży (z podatkiem akcyzowym), koszty ogólnego zarządu (lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów) oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów;

4) financial income which includes receipts or owed Sums from financial operations of a unit, that is dividends from shares in other units, owed Sums and receipts from the sale of securities (long-term and short-term), interest and commissions from funds (investments) in bank accounts, interest of loans and credits granted by an unit (installment in arrears), discount, deducted by an unit, when purchasing foreign bills and cheques, positive differences in exchange rates agreed when repaying charges and liabilities and differences in re-pricing of financial means, shares and securities.

13. Cost of income acquisition from activity as a whole includes:

'ducts, c ides: the manufacturing cost of sold products, sales cost (including excise tax), cost of general management (or total cost decreased by the cost of manufacture for own unit needs and corrected by change in product stocks) and value of sold commodities and materials;

(17)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 15

2)

3)

pozostałe koszty operacyjne obejmujące koszty związane ze sprzedażą składników majątku trwałego, inwestycji oraz (uprzednio zaliczane do strat nadzwyczajnych) odpisane należności przedawnione, należności umorzone i nieściągalne, skutki aktualizacji wartości zasobów rzeczowych składników majątku obrotowego, zapłacone kary, grzywny i odszkodowania oraz darowizny na rzecz osób fizycznych i prawnych;

potrącone przez nabywcę przy sprzedaży niego weksli i czeków obcych, straty sprzedaży papierów wartościowych, odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych, a także utworzenie rezerw na pewne lub prawdopodobne straty dotyczące operacji finansowych.

2) other operational costs include cost related to sale of components of fixed assets, investments and the

results of up-dating of value of material means of current assets components, paid fines, penalties and indemnities and donations for legal and natural persons;

3) financial costs include interest and commissions from contracted credits and loans and negative differences in exchange rates, discount, deducted by a buyer when selling to him foreign bille and cheques, losses on sale of securities, deductions up­

dating value of financial fixed assets and short-term securities, and also creating reserves for certain or probably losses concerning financial operations.

14. Wyniki finansowe:

sprzedaży produktów, lateriałów stanowią różnicę

sprzedanych i materiałów);

2) wynik finar gospodarczej finansowego a sprzedaży towarów i materiałów, wyniku na pozostałe działalności operacyjnej c operacjach finansowych;

3) saldo zysków i strat nadzwyrczajnych (v\

ijnych) stai

nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Straty i zyski nadzwyczajne dotyczą skutków finansowych zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki. Są to zwłaszcza skutki zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, istotnej zmiany metod produkcji lub sprze­

daży zorganizowanej części jednostki, po­

stępowania ugodowego lub naprawczego zarówno u wierzyciela (straty), jak i dłużnika (zyski);

14. Financial results:

1) financial results from sale of products, commodities and materials constitute a difference between income gained from the sale of products, commodities and materials and costs born for their acquisition (prime cost of sold products, commodities and materials);

działalności to suma wyniku

irzedaży produktów, of products, commodities and materials, of the result from other operational activity and the result from financial operations;

3) the balance of excess profits and losses (the 5 operations) constitutes the difference between excess profits gained and result of excess c

; profits

the usual activity

^ these include the Dearance of a certain kind of activity,

and conciliatory or composition proceedings both by the obligee (losses), and by the stoppage ol

substantial change in the production method or the sale of an organized part of an entity,

conciliatory or composition c

gross financial result (profit or loss) constitutes a result from economic activity, corrected by the excess profits and losses

(18)

16 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

5) obowiązkowe obciążenia wyniku finanso­

wego brutto obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych oraz płatno­

ści z nimi związane na podstawie odrębnych przepisów (np. dywidenda od funduszu założycielskiego);

6) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto o obowiązkowe obciążenia.

5) obligatory encumbrances on gross financial result include: income tax from legal and natural persons as well as payments related on the basis of separate regulations (for example: dividend from a founder's fund);

6) net financial result (profit and loss) is obtained after subtracting obligatory encumbrances from the gross financial result.

15. Majątek obrotowy obejmuje: zapasy, należności i roszczenia, papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, środki pieniężne oraz czynne rozliczenia międzyokresowe.

15. Current assets include: stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and active inter-period settlements of accounts.

16. Wskaźnik poziomu kosztów jest to relacja kosztów uzyskania przychodów z cało­

kształtu działalności do przychodów z cało­

kształtu działalności.

16. The cost level index constitutes the relation of the costs of income acquisition from activity as a whole to income from activity as a whole;

17. Wskaźnik rentowności obrotu brutto jest to relacja wyniku finansowego brutto do przychodów z całokształtu działalności.

17. The profitability rate of gross turnover constitutes the relation of gross financial result to income from activity as a whole.

18. Wskaźnik rentowności obrotu netto jest to relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności.

18. The profitability rate of net turnover constitutes the relation of net financial result to income from activity as a whole.

19. Wskaźnik płynności I stopnia jest to relacja środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu do zobowiązań krótkoterminowych.

19. The first degree liquidity index constitutes the relation of monetary funds and securities designed for turnover to short-term liabilities.

20. Wskaźnik płynności II stopnia jest to relacja należności i roszczeń, środków pienię­

żnych oraz papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu do zobowiązań krótko­

terminowych.

20. The second degree liquidity index constitutes the relation of charges and claims, monetary funds and securities designated for turnover to short-term liabilities.

21. Wskaźnik płynności III stopnia jest to re­

lacja majątku obrotowego (zapasów, należności i roszczeń, papierów wartościowych przezna­

czonych do obrotu, środków pieniężnych oraz rozliczeń międzyokresowych) do zobowiązań krótkoterminowych (do 31 XII 1994 r. łącznie z kredytami i pożyczkami krótkoterminowymi).

21. The third degree liquidity index constitutes the relation of current assets (stocks, charges and claims, securities designed for turnover, monetary funds and inter-period settlements of accounts) to short-term liabilities;

till December 31, 1994 including short-term credits and loans.

22. Wartość produkcji sprzedanej i usług w przemyśle od 1996 r. wykazywana jest w bieżących lub stałych cenach bazowych. Cena bazowa definiowana jest jako kwota pieniędzy otrzymana przez producenta za jednostkę produktu, pomniejszona o podatki opłacone od danego produktu (podatek od towarów L usług VAT, podatek akcyzowy) względnie rabaty i upusty, powiększona o dotacje otrzymywane do danego produktu. Jako stałe ceny bazowe przyjmuje się średnie ceny z 1995 r.

22. The value of sold production and service in the industry since 1996 has been presented in current or constant base prices. The base price is defined as the amount of money obtained by a producer for the unit of product decreased by the tax on this product (the tax on goods and services VAT, excise tax) or discounts and rebates, increased by subsidies to the very product. The average prices in 1995 are assumed as constant base prices.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 17

23. Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu opracowano na podstawie miesię­

cznego badania cen wyrobów i usług faktycznie uzyskiwanych przez dobrane do próby w sposób celowy, podmioty gospodarcze, zaklasyfikowane do sekcji: „Górnictwo i kopal­

nictwo”, „Działalność produkcyjna”, „Zaopatry­

wanie w energię elektryczną, gaz i wodę”.

24. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych notowane są przez ankieterów. Na podstawie zbioru notowań obliczane są średnie miesięczne ceny dla poszczególnych reprezentantów jako średnie arytmetyczne z uwzglę notowań.

23. Price indices of sold production of industry are calculated on the basis of a monthly survey on prices of products and services actually received by specifically selected economic units, included in the sections: “Mining and quarrying”, “Manufacturing”, “Electricity, gas and water supply”.

24. Prices consumer good and services are quoted by interviewers. The average monthly prices for individual representatives are calcula­

ted on the basis of quotation set arithmetical means with respective number of quotation.

25. Dane o cenach skupu produl ch (obliczonyc

skupujące produkty producentów rolnych.

26. Źródłem informacji o cenach produktów rolnych uzyskiwanych przez rolników na targo­

wiskach są miesięczne informacje korespon­

dentów rolnych GUS (notowania w połowie miesiąca). Przeciętne ceny w miesiącu obliczo­

no jako średnie arytmetyczne wszystkich noto­

wań w skali całego województwa.

27. Zasady podziału nakładów inwestycyjnych zostały dostosowane do zasad wdrażanego systemu rachunków narodowych, zgodnych z zaleceniami „SNA 1993". Nakłady inwesty­

cyjne dzielą się na nakłady na środki trwałe oraz pozostałe nakłady.

Nakłady na środki trwałe to nakłady na:

budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacja pro- jektowo-kosztorysowa,

- maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami

niem), i wypo:

transportowe,

środki, tj. melioracje szczegółowe, ponoszone przy nabyciu gruntów koszty ponoszone przy nab i używanych środków trwałych oraz odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji (odsetki uwzglę­

dnia się wyłącznie w danych wyrażonych w cenach bieżących).

Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pier- losażenie inwestycji i zakup oprogra- rpadku ich korn­

etem, oraz wsze wyposj

mowania komputerów, w przypadku i pleksowego nabycia łącznie ze sprzęt«

inne koszty związane z realizacją inwestycji Nakłady te nie zwiększają wartości środków trwałych.

25. Data on prices of agricultural products procurement concern average prices (computed as a quotient of value and quantity of each product) paid in a given period by units purchasing agricultural products directly from agricultural producers.

26. Monthly reporting of agric lorrespondents of the Central Statistical mid-mor

igricultural :al Office (mid-month quotations) constitutes the source of information on prices of agricultural products received by farmers in market-places. Average prices in month are computed as arithmetical means of all quotations on voivodship-wide scale.

27. The presented principles of investment outlays were developed according to the principles of the "SNA 1993" recommendations.

Investment outlays are divided into outlays for fixed assets and other outlays.

Outlays for fixed assets include outlays for:

design and cost estimate documentation, machinery, technical equipment and tools (including instruments, movables and fittings),

means of transport,

other, i.e., specific land melioration, expenditures on the purchase of land and second-hand fixed assets and interests on credits and investment loans for the period of investment realization (including data expressed exclusively in current prices).

Other outlays include outlays for so-called primary equipment investments as well as other costs connected the investment realization.

These outlays do not increase the value of fixed

(20)

18 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

i o produkcji sprzedanej przemysłu iałalności przemysłowej i niepr dotyczą działalności przemysłowej słowej podmiotów gospodarczych do sekcji: "Górnictwo i kopalnict ność produkcyjna" oraz "Zaopatrywał

snergię elektryczną, gaz i wodę" i obejmują:

ictwo", "Działal-

"Zaopatrywanie ię elektryczną, gaz i wodę" i obejmuj 1) wartość sprzedanych wyrobów, półfabry­

katów i części własnej produkcji (niezależnie od tego, czy otrzymano za nie należne opłaty);

2) wartość robót i usług świadczonych odpłatnie, tj. zarówno przemysłowych, jak i nieprzemysłowych;

3) zryczałtowaną odpłatność agenta w przy­

padku zawarcia umowy na warunkach zlecenia lub pełne przychody agenta w przypadku zawarcia umowy agencyjnej.

terenie kraju przez podmioty gospodarcze budowlane, tj. zaliczane zgodnie z EKD do sekcji

„Budownictwo".

28. Data on sold production of industry cover industrial and non-industrial activities of the economic entities included to the section: "Mining and quarrying", "Manufacturing" and "Electricity, gas and water supply" and concerns:

1) the value of finished products sold, semi­

finished products and parts of own production (regardless of whether or not payments due were received for them);

2) the value of paid works and services rendered, i.e., both industrial and non­

industrial;

3) lump sum agent fees in the case of concluding an agreement on commission terms and full agents fees in the case of concluding an agency agreement.

29. Data on sales of construction and assembly production refer to works performed within the country by economic units classified according to NACE in “Construction".

30. Dane o sprzedaży detalicznej towarów obejmują sprzedaż towarów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych dokonywaną przez punkty sprzedaży detalicznej oraz inne punkty sprzedaży (np. składy, magazyny), w ilościach wskazujących na zakupy dla potrzeb indywidualnych nabywców.

30. Data on retail sales cover the sale of consumer and non-consumer commodities carried by retail sales outlets and other sales outlets (i.e. warehouses, store-houses) in quantities indicating purchases for needs of individual customers.

31. Przestępstwo stwierdzone jest to zbrodnia lub występek, których charakter jako przestępstwa został potwierdzony w wyniku postępowania przygotowawczego.

32. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest to stosunek procentowy liczby przestępstw wykrytych do ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych.

31. A recorded crime is a crime or offence, the nature of which has been recorded in the course of preparatory proceedings.

32. The rate of detectability of delinquents is the proportion between the number of detected crimes to the total number of recorded crimes.

(21)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

na 1 zatrudnionego ukształti siącem ora ował się n były o 1,2 %

o 1,6 % większe niż w lipcu ub. roku. Przychód ze sprzęt poziomie 11,4 tys. zł (w czerwcu br. 11,2 tys. zł).

Przedsiębiorstwa budowlane sprzedały wyroby i usługi na kwotę 529,1 min zł (w cenach bieżących), co oznacza wzrost o 7,0 % w porównaniu z czerwcem br. Ze sprzedaży produkcji budowlano-montażowej uzyskano 333,9 min zł, co stanowiło 90,1 % przychodów ogółem.

W okresie styczeń-lipiec br. w województwie małopolskim oddano do użytku 3722 mieszkania ytkowej 387,1 tys. m2), tj. o 13,2 % mniej mieszkań ni; / analogicznym (o łącznej powierzchni użytkowej

okresie ub. roku.

Duże i średnie przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w lipcu br. osiągnęły przychód ze sprzedaży detalicznej w wysokości 1209,5 min zł (w cenach bieżących), tj. o 12,0 % więcej niż w poprzednim miesiącu.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 393,3 tys.

osób i w porównaniu z czerwcem br. było niższe o 0,2 %, a w porównaniu z lipcem 1998 r. - niższe o 2,6 %. W przedsiębiorstwach prywatnych pracowało 77,5 % ogólnej liczby zatrudnionych.

W miesiącu lipcu zarejestrowano w powiatowych urzędach

wyniosła 138,0 tys. osób i była o 3,1 % wyższa niż w w województwie małopolskim wyniosła w lipcu br. 9,0 % urzędach pracy na 1 ofertę pracy przypadało 175 zarejestrow

ejestrowano w powiatowych urzędach pracy ok. 14,5 tys. osól rerwcu br. Spowodowane to było głównie wzmożonym napływer

•gółem na koniec lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanyc tj. o 22,3 % więcej niż w

bezrobotnych absolwentów. Ogółem na koniec lipca br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych osób i była o 3,1 % wyższa niż w ubiegłym miesiącu. Stopa bezrobocia (w Polsce - 11,8 %). W powiatowych

;rowanych bezrobotnych.

i sektorze przedsiębiorstw osiągnęło poziom 1657,11 zł, czyli było o 0,4 % wyższe niż w czerwcu br., a w stosunku do lipca ub. roku wzrosło

Od początku roku ogółem w województwie małopolskim stwierdzono ok. 41 tys. przestępstw, w tym 93,3 % o charakterze kryminalnym. W okresie tym na drogach naszego województwa miało miejsce 3139 wypadków, w których było 4138 ofiar, w tym 209 osób poniosło śmierć na miejscu.

W rejestrze KRUPGN-REGON na koniec lipca br. zarejestrowanych było 236029 jednostek gospodarczych.

1. PRACUJĄCY I PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw według stanu na koniec lipca br. wyniosła 410,1 tys. osób i obniżyła się w stosunku do czerwca br. o 0,3 %.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ilość osób pracujących w sektorze prywatnym wzrosła o 0,1 % i wyniosła 320,3 tys., podczas gdy w sektorze publicznym spadła o 1,4 % do poziomu 89,8 tys. osób.

i uległo roku obr

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 393,3 tys. ( liżeniu w stosunku do czerwca br. o 0,2 %, a w porównaniu do analogicznego okresu

ię o 2,6 %.

i napraw - 18,4 77,5 % zatrudnionych.

(22)

Bezrobocie Unemployment

STRUKTURA PRACUJ ĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LIPCU 1999 R.

2. BEZROBOCIE

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu lipca br.

wyniosła 138113 osób (w tym 80739 kobiet) i była o 4131 osób wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca.

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w większości powiatów województwa małopolskiego.

Stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 9,0 %. Najwyższy procentowy udział bezrobotnych igólnej liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo odnotowano w powiatach: gorlickim (15,4 %),

>rowskim (14,8 %) i limanowskim (14,2 %); a najniższy w powiatach: krakowskim łącznie(14,8 %) i limanowskim (14,2 %); a najniższy w powiatach: krakowskim v (4,7 %), tatrzańskim (5,4 %), proszowickim (6,6 %) oraz miechowskim (6,6 %).

bocia w przekroju powiatów wykazuje, że sytuacja na rynku pracy nie uległa wii opy bezrobocia w przekroju powiatów wykazuje, że sytuacja na rynku pracy nie uległa większym mianom od początku bieżącego roku. Wciąż te same powiaty borykają się z problemem wysokiego

Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 VII br.:

- 80,9 % to bezrobotni bez prawa do zasiłku, - 25,9 % to osoby dotychczas nie pracuj;

podstawowych),

- 58,0 % to osoby zamieszkałe na wsi.

jące (w tym 25,8 % to absolwenci szkół ponad-

W lipcu br. w niż w czerwcu br.). Po raz pierwszy W liczbie 14,5 tys. nowo zarejestrowani bezrobotnych zarejestrowanych w lipcu

powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 14487 osób, (tj. o 22,3 % więcej Po raz pierwszy zarejestrowały się 7672 osoby, w tym 5157 absolwentów.się 7672 osoby,

łych, osoby dotychczas nie pracuj;

i - 53,1 % to mieszkańcy wsi. jące stanowiły 45,7 %. Wśród

(23)

Wynagrodzenia Salaries 21

W lipcu br. z listy bezrobotnych wyrejestrowano 10356 osób, tj. 7,7 % ogółu bezrobotnych z końca ubiegłego miesiąca. Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 48,3 % to osoby, które p oferowaną przez powiatowe urzędy pracy (stałą, sezonową, interwencyjną lub robc otrzymały pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej.

podjęły pra irwencyjną lub roboty publiczne) al

Liczba ofert pracy zgłoszonych w lipcu wyniosła 3838, (tj. o 11,5 % więcej niż w czerwcu br.), w tym 2232 to oferty dotyczące pracy stałej. W końcu lipca br. powiatowe urzędy pracy dysponowały 787 ofertami, w tym 591 pracy stałej. Na jedną ofertę pracy przypadało 175 osób (w czerwcu 139).

W końcu lipca br. urzędy pracy oferowały osobom niepełnosprawnym 188 miejsc pracy, (co oznacza, że na 1 ofertę pracy zgłoszoną dla tej zbiorowości przypadało prawie 9 osób), a absolwentom -109 ofert pracy (prawie 85 osób przypadało na 1 ofertę).

Z danych na koniec lipca br. wynika, że 152 zakłady pracy zgłosiły zwolnienia 10729 osób (w sektorze prywatnym 88 zakładów - 6951 osób).

W omawianym miesiącu Powiatowe Urzędy Pracy poniosły wydatki z Funduszu Pracy w kwocie 20639,4 tys. zł, z czego zasiłki dla bezrobotnych stanowiły 55,3 % ogółu wydatków.

Na aktywne formy pomocy bezrobotnym przeznaczono 21,0 % wydatków z Funduszu Pracy, w tym 31,1 % stanowiły wydatki na aktywizację zawodową absolwentów, 23,9 % związane były z pracami interwencyjnymi, a 11,1 % przeznaczono na roboty publiczne.

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI Stan w końcu miesiąca

IeI Ogółem @ w tym kobiety Q z ogółem zamieszkali na wsi

3. WYNAGRODZENIA

W lipcu br. w województwie małopolskim w sektorze przedsiębiorstw wypłaty wynagrodzeń brutto (powiększonych o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne) wyniosły 651,7 min zł.

Kwota ta w porównaniu do poprzedniego miesiąca była wyższa o 0,2 %. W sektorze prywatnym wypłacono 74,6 % ogólnej kwoty wynagrodzeń.

Wypłaty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wzrosły o 5,2 % w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.

(24)

22 Ceny Prices

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br.

wyniosło 1657,11 zł i w stosunku do czerwca (1651,01 zł) zwiększyło się o 0,4 %; w sektorze publicznym ukształtowało się na poziomie 1874,28 zł, a w sektorze prywatnym na poziomie 1594,19 zł. W odniesieniu do ub. miesiąca przeciętne wynagrodzenie w sektorze publicznym obniżyło się o 6,3 %, a w prywatnym uległo podwyższeniu o 2,9 %.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu br.

w podziale według sekcji obrazuje poniższy wykres:

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

W LIPCU 1999 R.

E3 Sektor publiczny

sP<

miesiąc

miesiąca) wskaźniki wzrostu cen w grupie towarów żywi kurczęta patroszone, świeże - wzrost o 13,2 %, - piersi z indyka (filet) surowe - o 5,9 %, - piersi z kurczęcia (filet) - 6 5, - udka z indyka:

usług konsumpcyjnych w lipcu br. najwyższe (w porównaniu v grupie towarów żywnościowych osiągnęły następujące artykt

surowe - o 2,7 °/

porcje rosołowe (korpusy) z ku eżności od rodzaju

w grupie przetworów warzywnych: kapusta kwaszona (z tegorocznych zbiorów) - o 46,0 %, ogórki kwaszone - o i---

;orpusy) z kurcząt-o 11,0 %, masło w zależności od rodzaju - od 2,0 % do 2,9 %,

■upie przetworów warzywnych: kapui raszone - o 6,0 %,

wody mineralne - od 1,6 % do 2,5 %, pieczarki - o 30,8 %,

w grupie warzyw: pory o 12,6 %, sałata o 11,9 %, kalafiory o 7,8 %, selery korzeniowe - o 25,6 %, pietruszka obcinana - o 31,9 %,

wyroby tytoniowe - w zależności od gatunku papierosów od 1,0 % do 2,7 %.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :