Handel wewnętrzny w województwie katowickim w 1983 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

Do w yłqc zn e g

o

u żytku adresata Egz. nr

_______

HANDEL WEWNĘTRZNY

W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1983 ROKU

i

Kafowice 1984

(2)

si *<

j

riiŁści

Uwagi r,u: i: odycznc ... ...

Uwngi analityczne ... . Towary żywnpści owo ... ... ...

Towary nieżywnościowe ...

Gastronomio ... ...

'Zatrudnienie ... ... ... ...

SPIS TABLIC zs U r.3 KS w S2 ;i t: sz vi zz iX

Sprze.i:iż detaliczna towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionoj wodług rodzajów jednostek dokonujących sprzedaży ...

Cpi ,cJ; w handlu rynkowym detalicznym wodług form własności ...

Sprzedaż w uspołecznionym handlu rynkowym detalicznym ...;...

Sprzedaż detaliczna towarów w uspołecznionym handlu rynkowym według organizacji ... ... ...

Struktura i dynamika sprzedaży detalicznej w uspołecznionym handlu r y n k o w y m ... ... ...

Sklepy według branż ...

Sprzedaż w placówkach gastronomicznych oraz placówkach żywienia przy-

■ okładowego wodług organizacji ... ...

Struktura sprzedaży w uspołecznionych placówkach gastronomicznych oraz placówkach żywiecnia p r z y z a k ł a d o w e g o ... ... ...

Ilacówki gastronomiczne ...

Spr. di iż w uspołecznionych zakładafch gastronomicznych wodług rodzajów zakładów ... ... ...

.^przidaż napojów alkoholowych w przedsiębiorstwach handlu detaliczne­

go rynkowego i g a s t r o n o m i i ...

Sprzedaż w agencji ...

Uopołecznione punkty sprzedaży detalicznej prowadzone na zasadach umowy agencyjnej ... ... ...

Zapas towarów w uspołecznionym handlu rynkowym ... ...

Zapasy towarów w przedsiębiorstwach haridlu rynkowego wodług organizacji Zapasy wybranych towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach handlu

rynkowego ... ... ...

Zapasy wybranych towarów niożywnościowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego ... ...

Zaopatrzenia województwa w niektóre towary ...

Średni o ceny wybranych t o w a r ó w ... ..

Zatrudnienia i wynagrodzenia w uspołecznionym handlu wewnętrznym ....

i rzeciętno zatrudnienie, wynagrodzenia i przeciętna płaca miosięczna w przdsięblorstwach handlu wewnętrznego ... ...

Pracujycy w agencji w uspołecznionym handlu wewnętrznym ...

Siec i sprzedaż w uspołecznionym handlu detalicznym wodług miast i gmin ... ...

Sieć i sprzedaż w uspołecznionych placówkach gastronomicznych wodług miast i gmin ... ...

K U S Kutow icc, /dłiu.if j fti\ " ¡ O A ‘ i

(3)

1

STRUKTURA S P R Z E D A Ż Y D E T A L I C Z N E J W UCPOŁliCZNIOISYM M At i DUJ R Y M O W Y M .

LATA I lewar tał. II kw ar ta ł III kwartał IV kwartał

1931

1932

1933

żywność napoje

alkoholowe □ towary

nienieżywnońciowe ■

5

(4)

I TT ITI I'/ I TT III IV I TI III IV

1901 1932 1933

Tkaniny i dzianiny:

--- bawełniane i bawełnopodobno --- wełniane i wełnopodobno ... .jedwabne l j e dwab nopo dobne

ini.ane i konopne

2000 ty::;.pir‘‘

3000

.

\

,,--- 1--- -— i--- 1---1---r.. .. ,--- (--- 1---t--- 1--- -ł- TT TTT TV T TT • ITT IV I TI 1 TI.T IV

kwartały

kwartały 1931

(5)

I'.'.O' .,«1 r ■ : n

I

TI i rr

-4-

TV

1 > 1

—•—---1--

ir rrr

1 ;n.?

—i—---- 1---

H ITI IV'warínly 19 <3

1 /,000 i ,?ooo 1 1000 10000 '1000

* > i i ::wi o r ’1r’0 . ir w

i. '.o n i'- i.'k o n a u m p c y !n*

ir

tln.vzciiij jri l.nlt:«_■ ro¿llruu

5000

L'0000 MQOO 7000 6000 r 0 0 0

A 000

GOOOO

30O00

roooo

10000

—I---»1--- ;-- '--- (—

I TI I I I 'ÍV liwrjrtnly 1905

orlblorriL; ! rnd1ofonio;'.n'.'

/ b c z ze a b iw ó w rniilo-nri¿n.;¡,.>- f o n o u y c h /

7.est.-\vrj rafliomagnetofonow»

o d b lo rn l ki t e le w j x.yJno

'i 0000 1000

ITT TV

-i oii 1 19’),?

?A 0P A T H 7 .*m ; w».r:•.-//>¡ c i va v/ ni.KTÓRt; towaiíy

70000

;>ooo

szt.

c!0000

(6)

A

Z A O P A T R Z E N I WOJ.v.'.’ôbZTV.’A MT '-itTfOXS TOWARY

.

1931 1902 1033

(7)

... ' ' r i?,9 ' rO .. H ' ' K ’ Stan no koniec kwartału

T-| X II IV I I I ITT IV 1 11 I I I IV kwartały

1” 1' , '1532 HV33 ^ v

(8)

Cel«« stosowania w praktyce jednoznacznego nazewnictwa oraz Interpretacji pojęć występujących w statyatyce handlu wewnętrznego, podaje alę określanie treści ważniej­

szych kategorii zewartych w niniejszej publikacji.

1. Sprzedał detaliczna towarów

00 sprzedaży detalicznej towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej zali­

cza się sprzedał towarów konau«pcyjnych 1 nlekoneuapcyjnycht a/ ludności dokonano przezi

- jednostki handlu rynkowogo datalicznego /przedsiębiorstwa handlu rynkowego i de- tallczno-hurtowego, łącznia z punktami sprzedaży detalicznej prowadzony«! przez agentów oraz punkty eprzedaży detallcznaj prowadzone przez przedsiębiorstwa hand­

lu rynkowago hurtowego 1 organizacja niehandlowe, łącznie za sprzedaż« komisowę/, - zakłady gaatronoaiczno /prowadzone przez przedsiębiorstwa gastronomiczna i orga­

nizacje niehandlowe« łącznie z zakładani prowadzonyai przez agentów/,

- stołówki 1 bufety pracownicze /prowadzone przez przedsiębiorstw« gastronomiczne 1 organizacje niehandlowe/,

- pozostałe Jednostki w zakresie bezpośredniej sprzedaży towarów ludnośol /łęcznlo z deputatami 1 odzieżą służbowę n kwocie zaliczonoj do funduszu płac, powiększo­

nej o su«y wydatkowane przez pracowników w gotówce tj. zakłady produkcyjne, punk­

ty skupu, przedsiębiorstwa handlu zaopatrzeniowego 1 detalicznego ltp , / b/ jednostko« gospodarki uspołecznionej, «.in. konounentoa zbiorowy«, tj. urzędoa, in­

stytucjo«, żłobko«, przedszkolo« ltp. dokonanę przez punkty sprzedaży detalicznej handlu rynko«rego 1 zakłady gaatronoBiczn«.

Oo sprzedaży detalicznej nie zalloza się wartości pojazdów saaochodowych, ogumle- nia 1 części zamiennych 1 akcesoriów do pojazdów sa«ochodowych oraz wartości ciągników 1 «««zyn rolniczych eprzedawenyoh w elecl handlu detalicznego rynkowego jednostkom gos­

podarki uspołecznionej.

Sprzedaż w handlu rynkowya detaliczny« obejauj« wyłęcznio wartość eprzedaży towa­

rów. Nie zalicza alę tu wpływów ze eprzedaży znaczków pooztowych 1 ekarbowych, biletów na środki komunikacji, opłat radlofonlcznyoh 1 za uozeetniotwo w grach liczbowych -i aportowych oraz wpływów z tytułu świadczonych usług.

Oo eprzedaży w przedsiębiorstwach gastronomicznych zalicza alę sprzedaż w plaoówkach gastronomicznych /tj. zakładach 1 punktach gastronomicznych/ otwartych,

tzn. doatępnyoh dla ogółu kon&uaentów oraz placówkaoh żywieni« przyz«kł«dowego, pro­

wadzonych przez przadeiębioretwa handlu rynkowego.

Sprzedaż w placówkach gaetronomloznych obejmuje wartość sprzedaży towarów oraz wartość wpływów z tytułu świadczonych uaług /za działalność rozrywkowę, za organizo­

wania przyjęć poza zakłada«, opłaty za korzyetanl« z telefonu, z ezatnl ltp./.

W eprzedaży w przadaiębloretwach handlu detalicznego i przedsiębiorstwach gastro­

nomicznych wyodrębniono aprzedaż W placówkach prowadzonych na zasadach umowy agencyj- . nej.

Dynamikę eprzedaży detalioznej towarów w cenach porównywalnych obliczono po eze- cunkowym wyeliminowaniu z wartości eprzedaży w cenach bleżęcych wpły»u wzrostu cen

(9)

7 Jaki następił w porównaniu z analogiczny* okresem ub.roku. Eliminacji «pływu ««zrostu cen dokonano przy ponocy wskaźników cen detalicznych.

II. Zapasy towarów w handlu rynkowym

Dana dotycz« - zapasów towarów znajdujęcych się w przedsiębiorstwach handlu ryn­

kowego detalicznego, detallczno-hurtowego oraz hurtowego.

Zapaey w handlu rynkowy« obejmuję towary znajdujęce alę w punktach sprzedaży de­

talicznej, w magazynach rozdzielczych handlu detalicznego, w magazynach hurtowych oraz towary stanowięce własność przedsiębiorstw handlowych, a znajdujęce alę w magazynach obcych. Zapaey w magazynach wykazywane sę według eledzlby przedsiębiorstwa.

Dane nie obejmuję zapasów w zakładach gastronomicznych.

W zapasach towarów nlatywnośoiowych wyodrębniono zapasy nadmierne'w magazynach 1 punktach eprzedaty detalicznej. Do zapaaów nadmiernych w magazynach zaliczono towa­

ry, która przekroczyły uatalone normy rotacji z uwzględnianiem ekonomicznie uzaeadnlo- nych odchyleń. Do zapaaów w punktach eprzadaży detalicznej zaliczono towary wykazane przez kierowników aklapów. Jako wyraźnie nadmierne, nie aprzedawana lub aprzedawana w nieznacznych H o t e l a c h będź eporadycznla - niezależnie od oelęganago łęcznego weksi­

nika rotacji dla danej placówki handlowej. Do zapaaów nadmiernych nie zalicza alę to­

warów uszkodzonych 1 niekompletnych.

III. Zaopatrzenie województwa

Dana o zaopatrzeniu województwa obejmuję zakup towarów przez przedsiębiorstwa • handlu wewnętrznego rynkowego przeznaczonych na potrzeby eprzedaży w województwie oraz doetawy do aklapów prowadzonych przez zakłady produkcyjna. Do zaopatrzenia woje­

wództwa nie wlicza alę ogumienia do pojazdów aaaochodowych, klarowanego do przedeię- bioratw handlu rynkowego na zaopatrzenie Jednoetek goapodarki uspołecznionej.

IV. Zatrudnienie 1 płaca

1. Oane o zatrudnianiu i płacaoh w uepołecznlonym handlu wewnętrznym dotyczę i a/ przedsiębiorstw handlu rynkowego i gastronomicznych,

b/ przedeiębiorstw handlu zaopatrzeniowego.

2. Do handlu rynkowego zallezono- zgodnie z obowięzujęcę klaeyflkację goepodarkl naro­

dowej «

- przedsiębiorstwo handlu rynkowego detalicznego 1 detallczno-hurtowego, - przedeiębioretwa gastronomiczne,

- przedeiębioretwa handlu rynkowego hurtowego, - jednoetkl poaoonlcza handlu rynkowego.

3. Do handlu wewnętrznego zaopatrzeniowego zallozonot

- przedeiębioretwa handlu zaopatrzeniowego detalicznego,

- scentralizowane organizacja zaopatrzenia Jednoetek goapodarczyoh, - przedeiębioretwa handlu zaopatrzeniowego hurtowego i zbytu,

- jednoetkl pomocnicze handlu zaopatrzeniowego.

A, Dane dotyczęce liczby praoujęoych w handlu wewnętrznym uepołecznlonym obejmujęt - precowników włeenych przedsiębiorstw /w przeliczeniu na pełne etaty/, z którymi

zoeteła zawarta umowa o pracę.

(10)

- pracowników delegowanych z innych jednostek otrzymujących wynagrodzenie w Jednost­

ce handlu wewnętrznego na rzecz której pracuję,

- osoby nie będęce pracownikami własnyai przedsiębiorstwa/bez przeliczania nlspełno- zatrudnionych na pełne etaty/, wynagradzana z osobowego funduezu płac, zatrudnio­

na na podstawia uaowy prowizyjnej /Wynagradzane z funduezu agencyjno-prowlzyjnego/, uaowy zlecenia /agencja zryczałtowana oraz na podatawie uaowy na warunkach zleca­

nia - nie pobierająca wynagrodzenia w przedsiębiorątwle/

5. Przeciętna liczba zatrudnionych agentów w przedeięblorstwach handlu wewnętrznego obejmuje zatrudnionych na zaaadzle uaowy agencyjno-prowlzyjnmj i uaowy-zlecenia oraz na podstawie unowy na warunkach zlecania oraz oaoby zatrudnione przez agentów.

Agenci wynagradzani eę w foraie prowizji od uzyekanego obrotu, natoalaet wynagro­

dzenie agentów zryczałtowanych etanowi część zysku brutto oeięgniętego w prowadzo­

ny» przez nich zakładzie.

6. Do wynagrodzeń osobowych zaliczono wypłaty pieniężne oraz świadczenia w naturze / b ą di ich ekwiwalenty/ dokonywane bezpośrednio pracownikom znajdującym elę w ewi­

dencji zakładu pracy, łęcznle z nagrodami 1 premiami wypłacanymi pracownikom przed- elębioretw państwowych z funduezu załogi, tworzonego z zyaku do podziału na podeta- wle przepisów ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospoderce finaneowej przedsiębiorstw państwowych /Oz.U.Nr 7 poz.54/ oraz z wypłatami z czyetej nadwyżki w spółdzielniach atanowlęce udziały członków w podziale czyetaj nadwyżki i nagrodami dla praoownlków nie będęcych członkami spółdzielni.

7. Do wynagrodzeń bezosobowych'zaliczono należności wynikaJęce z zawartej umowy-zlece- nla lub uaowy o dzieło na rzecz osób fizycznych za wykonanie doraźnych ueług, dla których ze wzglądu na ich przejściowy charakter nie Jaet przewidziane zatrudnienie w zakładzie pracy.

\

8. Do wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych zaliczono należności osób fizycznych nie będę­

cych pracownikami przadeiębloretwa za zlecona czynności, opłacane według określonej wysokości etawki prowizyjnej od dokonywanych transakcji sprzedaży lub kupna oraz wykonywanych usług, np.t

- za sprzedaż prowadzono na zaaadach uaowy agencyjnej oraz za eprzedaż akwizycyj­

ni. 1

- zm zakup ziemiopłodów, runa leśnego, drewna, zdecentralizowanych nadwyżek rol­

nych,

- za roznoszenie mleka 1 innych towarów do domów itp.

- kolportaż kelężek i biletów na imprezy wldowiekowe itp.

9. Do nagród z zakładowego funduezu nagród zaliczono wypłaty pieniężne i dokonywane na rzecz osób fizycznych z funduszu tworzonego na podetawie ustawy z dnie 23 VI 1973 r o zasadach tworzenia i podziału zakładowego funduezu nagród oraz zakładowych fun­

duszów socjalnego i mieszkaniowego /Dz.U.Nr z i , poz.150/ 1 wydanych do niej przepl- eów wykonawczych.

(11)

UWAGI A N A L I T Y C Z N u

W handlu podobnie jak w innych działach gospodarki narodowej następuje powolna poprawa sytuacji. W wyniku zwiększenia produkcji i dostaw na rynek wzrasta ilość i wartość sprzedawanych towarów. W latach 1982 i 1983 dynamika sprzedaży

dotaiicznej w uspołecznionym handlu rynkowym w stosunku do roku poprzedniego w cenach porównywalnych wyniosła odpowiednio 84,7*; i 1U9.3/J. Jednocześnie ze wzrostem sprze­

daży w, handlu uspołecznionym wzrosły sprzedaż w handlu nie uspołecznionym.Udział obrotów handlu nie uspołecznionego w ogólnej wartości sprzedaży w handlu rynkowym detalicznym szacuje 3lę na około 2%.

Wzrosła również sieć handlowa. W handlu uspołecznionym w 1983 roku przybyły 64 sklepy i 46,8 tys.m powierzchni użytkowej w sklepach. W handlu nie uspołecznionym 2 w tym samym okresie przybyło aż 307 3klepów. W handlu nie uspołecznionym nowe

sklepy przeznaczone są głównie do* sprzedaży artykułóft nieżywnościowych.

Inaczej kształtuje się sytuacja w gastronomii. Co prawda wzrosła liczba placówek w 1983 reku o 67 jednakże d&tyczy to placówek prywatnych /o 65/.

Wzrost sprzedaży wynika natomiast ze wzrostu cen. W uspołecznionych zakładach typu żywieniowego w stosunku do 1982 r.wyniósł on w cenach bieżęcych tylko 12,4%.

W cenach porównywalnych sprzedaż w gastronomii spadła o 10%.

Sytuację rynkowę w 1983 roku charakteryzowały:

- względna stabilizacja rynku żywnościowego,

- stopniowa poprawa zaopatrzenia rynku w towary nieżywnościowe, - wzrost udziału sprzedaży towarów nieżywnościowych,

- wzrost sprzedaży detalicznej towarów nieżywnościowych w uspołecznionym handlu rynkowym w cenach porównywalnych w stosunku do 1982 roku o 22,2%,

- spadek sprzedaży żywności w cenach porównywalnych w stosunku do 1982 roku o 3,0%, - wzrost stanu zapasów towarów w stosunku do stanu na dzień 31 XII 1982r w cenach

bieżęcych o 46,5%,

- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego w stosunku do 1982r o 1546 osób^tj. o 1, 3/'Ó

/

Sprzedaż detaliczna towarów przez jednostki gospodarki uspołecznionej wyniosła w 1983r 410,4 mld zł, w tyra przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego 329,7 mld zł /8 0,3%/, przez przedsiębiorstwa gastronomiczne 29,1 mld zł /7,1%/, a przedsiębiorstwa handlu zaopatrzeniowego 20,1 mld zł /4,9%/,

W stosunku do 1982 roku spadł udział przedsiębiorstw gastronomicznych w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej o 1,1 punktu, wzrósł natomiast.udział sprzedaży bezpośrednio z magazynów handlu rynkowego o 1,2 punktu i przez punkty sprzodoźy detalicznej jednostek niehandlowych o 0,5 punktu.

Sprzedaż detaliczna w uspołecznionym handlu rynkowym wyniosła w 1983 roku 343,6 mld zł, z tego:żywności 123,4 mld zł /36,0%/, napojów alkoholowych 54,4 mld zł /15,8%/, towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych 154,7 nld zł /45,0%/ 1 towarów niokonoumpcyjnych 11,1 mld zł /3,2%/.

W stosunku do 1982 roku sprzodaż w handlu wzrosła w 1983 roku w cenach stałych o 9, 3% ^ przy czym wpłyngł na to wzrost sprzedaż napojów alkoholowych o 12,4% i wzrost

sprzedaży towarów nieżywnościowych konsumpcyjnych o 22,2%. Stopniowy wzrost udziału sprzedaży towarów nieżywnościowych w sprzedaży ogółem jost efektem poprawy zaopatrze­

nia rynku w tej grupie towarów.

(12)

Wzrostowi sprzedazy w handlu rynkowym towarzyszy hlewielki ale stopniowy wzrost zapasów. Dynamika wartości zapasów na koniec 1983 roku w stosunku do końca 1982 .roku przewyższyła dynamikę sprzedaży /w cenach bieżących/ o 11,9 punktu.

Wzrost wartości zapasów w stosunku do stanu na koniec września 1983 roku wyniósł 454,2 min zł. Niepokojący jest natomiast fakt znacznego wzrostu' zapasów towarów uszkodzonych w stosunku do stanu na koniec 1982 roku o 83,6%. W roku 1982 udział towarów uszkodzonych w wartości zapasów towarów nleżywnościowych wyniósł 0.»«, w roku 1983 prawie 1%. Gest to jeden z efektów złej jakości produkowanych wyrobów.

, Stopniowa poprawa występuje w zaopatrzeniu województwa. Są już wybrane grupy towarów,których na rynku nie brakuje. Nie zawsze jednak asortyment i jakość

odpowiada oczekiwaniom klientów,jak na przykład w przypadku butów.

TOWARY ŻYWNOŚCIOWE

W okresie 1983 roku nastąpiła pewna poprawa zaopatrzenia w artykuły żywnościowe minio, że wartość sprzedaży żywności wyrosła w stosunku do 1982 roku jedynie w cenach bieżących o 15,3%. W cenach porównywalnych wystąpił spadek sprzedaży żywności o 3,0%.

Zmianie w stosunku do 1982 roku uległa struktura zaopatrzenia w żywnośćt

2&Bi&iX.2i2.do3tavft mięsa surowego jaj spożywczych

tłuszczów roślinnych i zwierzęcych męki ^

makaronu kaszy

herbaty i kawy

czekolady 1 wyrobów czekoladowanych

Dostawy mięsa i jego przetworów były utrzymywane w wysokości zapewniającej pokrycie kart zaopatrżenia)ale asortymentowo nie w pełni odpowiadały popytowi - brak było lepszych gatunkón mięsa i wędlin. Występowały braki czekolady i wyrobów czekoladowanych, kawy, kakao, a także okresowo herbaty.

W porównaniu do 1979 roku nastąpiło w roku 1983 ilościowe zwiększenie dostaw tłuszczów zwierzęcych /o 11,0%/, ryb i przetworów rybnych /o 2,7%/. mleka spożywczego /o 2,0%/ 1 serów dojrzewająych /o 31,5%/. Nie osiągnęły natomiast poziomu 1979 roku dostawy mięsa i przetworów mięsnych, drobiu i przetworów z drobiu. Jaj spożywczych

oraz serów i serków twarogowych. \

Zapasy Ilościowe towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach handlu rynkowego ulegają ciągłym zmianom. Na koniec 1983 roku w etoaunku do stanu na dzleó 31 XII 82r wzrosły zapasy cukru i konserw mięsnych, spadły zapasy: mąki, ryżu, makaronu i eoli.

Natomiast w stosunku do stanu na dziań 31 XII 1979 roku wzrosły jedynie zapasy cukru.

Wartość zapasów żywności w handlu rynkowym wyniosła na koniec 1V83 roku y,l mld zł i wzrosła /w cenach biożęcych/ w stosunku do stanu w końcu 1982 roku o 15,2%, .a do stanu w dniu 30 IX iy83r o 10,0%

przetworów mięsnych ryb i przetworów rybnych serów dojrzewających.

masła ryżu cukru

cukierków /bez czekoladowanych/

(13)

t . ,| ■ ' ■; .

..przodoż napojów alkoholowych wyniosła w handlu W 1903 roku 54,4 r.ld zł, r.^rooJ.i wiyc w stosunku do 1982 roku o 02,9,^ liczęc v; cenach bieżących i o 12,4,j Licząc w c i a c h porównywalnych. IV gastronomii sprzedano napojów alkohoiowycn r.a 11,1 ir.ld zł, a dynamika w cenach bieżących wyniosła 20,0;j. Zapasy napojów alko­

holowych w dniu 31 XII 1983 roku osiągnęły wartość o 75,1,., wyższę niż w dniu 31 XII l'JU2 roku. IV stosunku do stanu w dniu 30 IX 1983 roku wartoóć zapasów napojów alkoholowych spadło o 30,8/j.

11

t c..,\.:r ÜJ.:.'.-.■■•(-¿cicuii

\

Sprzedaż towarów niożywnościowych w uspołecznionym handlu rynkowym wyniosło w 1983 roku 165,9 mld zł, z tego sprzedaż towarów konsumpcyjnych 154,8 mld zł, a sprzedaż towarów niekonsumpcyjnych 11,1 mld zł. W stosunku do 1902 roku sprzodaż towarów konsumpcyjnych wzrosła /w cenach porównywalnych/o 22,2%, natomiast S()r,:i;',;::: to.:orów niokonsumpcyjnych spadła o 1,2%. Mimo wzrostu dostaw wielu towarów nio;:y wric£o i owych a przemysłu do handlu nie ustępuję napięcia no rynku. Większość tych t c o rów jest bardzo szybko wykupywana,z jednej strony z powodu odłożonego popytu, : diugiej z powodu czystego joszcze kupowania "na zapas".

i. 1983 roku w stosunku do 1982 poprawie uległo zaopatrzenie prawie v.-o wuzyst kio artykuły konsumpcyjne. Najwyższy ilościowy wzrost dostaw zanotowano w'nasi: ;;)u.;-cych artykułach: naczynia kuchenne i gospodarczo, pralki i v:irów!-1 olc- ktryr i‘.-f chłodziarki i zamrażarki domowo, maszyny do szycia domowe, motocykla,

magna t r; i oir,’ g tc reof oniczno ,t kan.iny wełniane i obuwie. Obniżyły siy natomiast dosi\..jy;

kuchni gazowych, .:ogarUów caobistych, odbiorników radiofonicznych, zestawów radioiagne- toionowych i gramofonów elektrycznych. IV stosunku do roku 1979 znacznie wzrosły

dostawy: pralok i wirówek elektrycznych /o 03,4'.,/, chłodziarek i zamrażarek domowych /o 147,i)/ó/, maszyn do szycia /o 90,0,,',/, zestawów radlotr.agnetofonowych /o 158,9.0/, tkanin wełnianych i vjolnopodobnvch/o 27,O/j/, obuwia z cholewkę skórzany z tworzyw sztucznych i syntetycznych /o 32,5,j/» obuwia z cholewkę tekstylny /o 2C,4.i/.

Natomiast dalekie Joszcze od iloóci sprzed 4 lat były dostawy: naczyh kuchennych i gospodarczych emaliowanych i aluminiowych, magnetofonów i dyktafonów, tkanin bawełnianych i bawołncpodobnych, jedwabnych i jedwabno'podobych oraz lnianych i konopnych.

'npaoy w handlu w liczbach globalnych stopniowo wprawdzie odbudowują sic, jodnak w strukturze tych zapasów utrzymuję się dysproporcjo. Wartość zapasów

towaró.J nicżywnościowych w uspołecznionym handlu rynkowym wyniosła na koniec 1983 roku 3ó,'j mi U zł i był^ wyższa o 55,3/j niż na koniec 1902 roku, a o 2,1,., wyższa niz

w końcu września 1983 roku. A’ stosunku do poziomu z 1982 roku ilościowe zapasy wlolu towarów wzrosły, jednakże ich stan w dniu 31 XIX 1983r stanowił czysto zaledwie od 1U do 5U',., "stanu zapasów z 31 XII 1979r. Nielicznymi wy jętkami s >:

- magnetofony stereofoniczne wzrost 0 12,5, j

- aparaty fotograficzno wzros t o 153 ,9,j

- maszyny do szycia domowo wzrost o XA G , 8,j

- mydło toaletowe wzrost 0 U.5',0

- papierosy wzrost o 2,1,.

.- pralki i wirówki eioktryczne wzrost 0 20,7,,, - obuwie z cholewkę skórzanę z tworzyw

sztucznych i syntotycznych wzrost 0 0,4%

i

1

(14)

\

Największym codziennym problemem rynku artykułów nieżywnościowych konsur.pcyjnych były i są braki bielizny osobistej, artykułów pasmanteryjnychr niektórych wyrobów papierniczych, niedostateczny asortyment odzieży i ubiorów. .Urządzenie mieszkania wymaga nadal wiele czasu i cierpliwości luo dużych zasobów pieniężnych, tzw »

"czarny rynek" zaopatrzony jest we wszelkie artykuły tak trwałego jak i codziennego użytku aie po cenach dla przeciętnego pracującego Polaka nieosiągalnych. ,

GASTRONOMIA

%

Sprzedaż w gastronomii w 1983 r, wyniosła 29,8 mld zł. Złożył się na to obrót w placówkach gastronomicznych otwartych wynoszący 21,2 mld zł /71,0%/ i w placówkach żywienia przyzakładowego prowadzonych przez przedsiębiorstwa gastronomiczne wynoszący 8,7 mld zł /29,0%/. Mimo wzrostu wartości sprzedaży w gastronomii w stosunku do 1982 r.

w cenach biożących o 3,8 mld zł, w cenach porównywalnych wystąpił Jej spadak o 10%.

Placówki gastronomiczne otwarte są prowadzone w miastach, przede wszystkim przez Powszechno Spółdzielnie Spożywców "Społem”, których udział w sprzedaży w placówkach gastronomicznych wyniósł w 1983 roku 74,4%, natomiast na wsi przez Gminne Spółdziel­

nie "Samopomoc Chłopska", których udział wyniósł odpowiednio 20,3%. Placówki żywienia przyzakładowego prowadzi w naszym województwie przede wszystkim Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego obejmujące 62,3% sprzedaży placówek żywienia /bez placówek prowadzonych przez zakłady pracy we własnym zakresie/ i Powszechne Spółdzielnie Spożywców "Społem" obejmujące 32,3% tej sprzedaży.

W sprzodaży przedsiębiorstw gastronomicznych sprzedaż produkcji gastronomicznej stanowi 40,9%,a sprzedaż napojów alkoholowych 37,3%. Największy udział produkcji gastronomicznej występuje w przedsiębiorstwach gastronomicznych Min. Komunikacji - 58,2% Min. Handlu Wewnętrznego i Usług - 53,2% /ze względu na charakter podstawo­

wego przedsiębiorstwa w tym resorcie - Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Górniczego - pro­

wadzącego głównie placówki żywienia przyzakładowego/.

Najbardziej nieprawidłowo kształtował się udział napojów alkoholowych i pro­

dukcji gastronomicznej w sprzedaży gastronomii wiejskiej. Udział napojów alkoholowych w sprzedaży gastronomii Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" wyniósł w 1983r.

az 6b,6%, udział produkcji gastronomicznej zaledwie 19,8%. W stosunku do I półrocza 1983 udział sprzodaży napojów alkoholowych w tych jednostkach wzrósł o 4,3 punktu.

Udział napojów alkoholowych w sprzedaży gas-tronomii miejskiej, tzn w Powszechnych Spółdzielniach Spożywców "Społem" wynióoł w 1983r. 41,9%, udział produkcji gastro­

nomicznej 40,U%.

'Sprzodaż w agencji w 1983 roku stanowiła 13,2% ogólnej wartości sprzodaży przedsiębiorstw gastronomicznych. W stosunku do 1982 roku nastąpił spadek sprzedaży w agencji gastronomicznej o 10,4% w cenach biożących. Spowodowoło to zmniejszenie się udziału agencji w ogólnej wartości sprzedaży w porównaniu do 1982 roku o 4,4 punktu.

Liczba ooóij pracujących w agencji spadła w gastronomii z 3101 w 1902 roku do 2617 w roku 1903. Największy udział obrotów placówek gastronomicznych prowadzonych sy3tomom agencyjnym występuje w Gminnych Spółdzielniach "Samopomoc Chłopska"

- 41,7% oraz w Państwowym Przedsiębiorstwie "IVARS” - 26,5%

i

(15)

ZA TICUUNIhNI.Ł

I

Handel jest jednym z czterech podstawowych działów gospodarki narodowej , w którym notuje się wzrost zatrudnienia. Przeciętne zatrudnionie w przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego w 1983 roku wyniosło 116237 osób

i w porównaniu do 1982 r .vzrooło o 1546 osób. Oprócz togo na zasadach agencji' w w przedsiębiorstwach handlowych pracowały 15173 osoby /w roku 1982 - 13440 osób/.

Wzrost' zatrudnienia w handlu jest wynikiem licznych ostatnio reorganizacji przedsiębiorstw handlowych, które spowodowały znaczny wzrost administracji, handlowoj. U przedsiębiorstwach handlu wewnętrznego 44,3/Ó zatrudnionych

pracuje bozpośrednio w handlu detalicznym,1 8 , w gastronomii,6,1>Ó w działalności usługowej i 12,1^-j w handlu hurtowym i zbycie. Pozostałe 18,7%,to pracownicy

administracji /l2,2^/i działalności pomocniczej /g,5',',/

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w przedsiębiorstwach handlowych wzrosło z 9848 zł w 1982 roku do 12088 zł w roku 1982>, tj. o 2 2 ,7/j. W poszczegól­

nych rodzajach działalności występuje dość znaczne zróżnicowanie przeciętnego wy­

nagrodzenia - od 13402 zł w administracji do 11332 zł w gastronomii /różnica o 2070 zł/. Relacjo przeciętnych wynagrodzeń w tych rodzajach działalności nio sę prawidłowe. Najniższe wynagrodzenia tam gdzie 'pracownik ma do czynienia

z klientem, a w działalności administracyjnej, pomocniczej i w handlu hurtowym najwyższe.

(16)

Tabl.l SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW PRZEZ 3EDN0STKI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ WE­

DŁUG ROOZAObW 3EDNOSTEK OOKONUO^CYCH SPRZEDAŻY /ceny bieżgce/

1902

!

1993

WYSZCZEGOLNIENIE

w odsetkach w sin złotych

.1-0 02 « 100 w odsetka OGbLEM ... 100,0 309954,3 410354,0 129,2 ;oo ,0 Przedsiębiorstwa handlu

detalicznego ... 79,5 246259,8 329672,0 J 133,9 00,3 Przedsiębiorstwa gastro-

Pozostałe Jednostki w tym :

punkty sprzedaży deta­

licznej Jednostek nie­

handlowych ...

12,38,2

2,9

m m

9051,7

m m

13956,4

114,7 llajo

154,2

12,&

7,1

3,4 plpeówki gastronomiczne

Jodnoatek niohondlowych 0,2 563,7 736,7 130,7 0,2

bo.r.poórodnio z produkcji i z magazynów handlu ryn-

2,5 7621,9 15079,1 197,8 3,7

przednlębioretwa handlu

zaopatrzeniowego ... 6,4 19694,9 20115,5 102,1 4,9 Tobl.2 SPRZEDAŻ W HANDLU RYNKOWYM DETALICZNYM WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI /ceny óleżgce/

WYSZCZEGÓL­

NIENIE W miliardach złotych W odsetkach

1979 1980 1981 1982 1983 1979 1980 1981 1982 1983 OGbŁEM.... 123,4 138,3 142,7 260,3 350,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Handel us­

połeczniony 121,7 136,4 140,4 255,3 343,6 1 98,6 98,6 98,4 98,1 98,1

w tyra i /

„ państwowy 38,6 44,4 49,2 78,3 120.0 31,3 32,1 34,5 30,1 34,3 spółdziel­

czy ... 82,9 91,9 91,1 176,8 223,2 67,2 66,4 63,8 68,0 63,7 Handel nie

uapołecznio'

ny ... 1.7 1.9

1

2.3 5,0 6,7 1.4 1.4 1.6 1.9 1.9

Tabl.3 SPRZEOAŻ W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM DETALICZNYM A. W MILIONACH ZŁOTYCH /ceny bieżgce/

, WYSZCZEGÓLNIENIE 1979 1981 1982 1983

OGbŁEM ... 121665,8 116327,5

140429,4

134947,2 255311,5

244962 r5 343628,4 332508,6

nie*ywnoiciowo ...

45024.6 14813.7 56489,2

5330,3

46427,2 15930,9 72589,1 5482 ,2

106985,5 33375,8 104601,2 10349,0

123401,8 54365,6 154741,2 11119,8 B. STRUKTURA I DYNAMIKA

- i____________________ _____________________ — , ----

---(-- --- --i--- WYSZCZEGÓLNIENIE

1979 1. . 1961 1982 1983 w odeetkach - ceny bleżoce 1982-100

/ceny etałe/

OGÓŁEM ... 100,0 100,0 100,0 100,0 109,3

95,6 96,1 93,9 96,8 109,7

żywność ... 37,0 33,1 41,9 36,0 97,0

12,2 11,3 13,1 15,8 112,4

nleżywnoóclowe ... 46,4 51 7 40,9 45,0 122,2

Towary niekoneunpcyjne ... 4.4 3.9 4.1 3,2 98,8

(17)

Tabl.4 SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM WEDŁUG ORGA­

NIZACJI /ceny bleżęce/

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem . <onsumen- tom indy­

widualnym

jednostkom gospodarki uspołecznionej

n tysięcach złotych 1982

-100 w tysiącach złotych % sprze­

daży ogó­

łem OGÓŁEM ... 255311547 43628412 134,6 331669192 11959220 3,5 PRZEDSIĘBIORSTWA

HANDLU DETALICZNEGO 246259824 (29671987 133.9 317939416 11732571 3,6 Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego 1 Usług 59010236 91694930 155,4 87236982 4457948 4,9 Przedsiębiorstwo

Gastronomiczno-Han­

dlowe *Konsumy"... 641166 875150 136,5 860327 14823 1.7 Przedolębiorstwo Han­

dlu Opałem 1 Materia­

łami Budowlanymi .... 3041069 3846000 126,5 1733607 2112393 54,9 Wojewódzkie Przedsię­

biorstwo Handlu Wew-

nętrznogo ... 42258670 57871161 136,9 56004180 1866981 3,2 Przodoiębloratwo Do­

my Towarowo “Cen-

2332551 2996833 120,5 2984614 12219 0,4 Controlna Składnica

Harcarct.a ... 231927 327663 141,3 251S07 75756 23,1 Przedsiębiorstwo Pań­

stwowo “Moda Polaka* 492506 737367 149,7 737367 _ X

Przod.,)iębiorot»va Hur­

tu Spożywczego“'.,... V

m 272 m 272 - X

Przedolębiorstwo Obro­

tu Napojeni Alkoholo­

wymi HPonal“a/.... . . 907010 907010 X

Przedolębiorstwo Obro­

tu Częóciarai Zamien­

nymi "Ardoo" ... 32231 47002 145,8 42890 4112 8,7 Przedolębiorstwo Zao-.

patrzenie Górniczego8' 9980116 24086472 241,3 23714808 J71664 1.5 Ministerstwo Kultury

1 Sztuki ... 1583091 2152791 136,0 1707770 445021 20,7 PP "Dom Księikl".... 1376226 1886589 137,1 1503339 383250 20,3 Centrala Handlowa Prze­

mysłu Muzycznego ... 145453 151412 104,1 100270 51142 33,8 PP Dzloła Sztuki i

Antyki Dosa ... 61412 114790 186.9 104161 10629 9,2 Urzęd Gospodarki Mor-

1429500 2000327 139,9 2000327 - X

Centrala R y b n a ... . 1429500 2000327 139,9 2000327 - X Ministerstwo Hutnictwa

1 Przemysłu Maszynowego 8423944 11925906 141,6 11489045 436861 3.7 Centrala Techniczno-

Handlowe Motoryzacji

“Polmozbyt"... 7664122 10281491 134,2 9932476 349015 3.4 Centrala Techniczno-

Handlowa Elektroniki

"Unltra-Serwle”... 759822 1644415 216,4 1556569 87846 5.3 Ministerstwo Przemysłu

Chemicznego i Lekkiego Przedsiębiorstwo Ob­

rotu Wyrobami Przemys­

łu Chemii Gospodarcze;

"Pollena"...

34144

34144

40718

40718 119.3

119.3

40718

40718

X /

X

(18)

Tabl.4 SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM WEDŁUG ORGA­

NIZACJI /ceny bleżęce/ /dok./

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółea konsumen­

tom Indy­

widualnym

Jednostkoa gospo­

darki uspołecznionej

w tyslęcach złotych 1982 w tysiącach złotych % sprzedaj ogółea

»100

CZSS Społea ... 119222212 150326943 126,1 147072683 3254260 2.2 CZSR "Samopomoc Chłop-

35896618 45334619 126,3 43531134 1803485 4,0 Centrala Spółdzielni

Ogrodniczych 1 Pezcze-

5777374 6803309 117,8 6401407 401902 5,9 RSW "Prass-Keiężka-

12468274 16216068 130,1 15553672 662396 4.1 Centralny Związek Spół­

dzielczości Pracy .... 2581}8 321344 124,5 321344 _ X

Centralny Zwlęzek Spół­

dzielni Rękodzieła Lu- dowejo i Artystycznego

549856 808899 1

147,1 734736 74163 9,2

Centralny Związek Spół­

dzielni Inwalidów... 1606457 2046133 127,4 1849598 196535 s;6 ORGANIZACJE SPOŁECZNE 191083 369204 193,2 342487 26717 7 ¿2 POZOSTAŁE JEDNOSTKI... i 8860640 13587221 153,3 13387289 199932 1.5 /np. zakłady przemyeło-

rra pro.vadzgce sprze­

daż towarów/

e/ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego rozpoczęło ewoję działalność w mlesięcu kwietniu 1982 roku, Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego rozpoczęło sprzedaż artykułów v# miosigeu grudniu 1983 roku, a Przedsiębiorstwo Obrotu Napojaal Alkoholowymi "Ponal"

w październiku 1983 roku.

Tabl.5 STRUKTURA I DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM W 1983 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE

. ...

Towary Ogółem żywnościowe napoia

alkoholowe

niożywnouciowe

konsumpcyjne niokonsum- pcy.lne ...

W TYSIĄCACH ZŁOTYCH l

OGÓŁEM ... 343628412 123401832 54365626 154741114 11119840 Handel paóotwowy 120008640 9138985 1812660 107002548 2054447 w tym i

Ministerstwo Han­

dlu Wewnętrznego

1 Usług ... 91694930 6214435 1812660 81761529 1902706 Handel Spółdzielczy 223250568 114262847 52552966 47369362 9065393 w ty m:

CZSS "Społem“ ... 150326943 91357951 42216363 16752629 - CZSR "Samopomoc

Chłopaka"... 45334619 16778601 9824787 10455167 8276064 Hondol organizacji

społecznych ...i. 369204 - 369204 -

(19)

17 Tabl.5 STRUKTURA Z DYNAMIKA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W USPOŁECZNIONYM HANDLU

RYNKOWYM W 1983 ROKU /dok./

Towary WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółea

Żywnościowe napoje alkoholowa

niożywnoóciowo

*. j

konaum-

pcyjno niekonsum- pcyjno W OOSETKApH

100,0 36,0 15,8 45,0 3.2

w tyai

100,0 7;6 1.5 89,2 1.7

Mlnlataratwo Handlu

Wewnętrznego 1 Usług 100,0 6,8 2,0 89,2 2.0

Handel spółdzielczy 100,0 51,2 23,5 21,2 4,1

w tyat

CZSS “Społea” ••••»..

CZSR "Sanoponoo Chłop

100^0 60 ¿8 28;i 11,1 “

aka"

Handel organizacji apo-

100,0 , 37 ;o 21,7 23,1

a

18,2 łecznycH ..•«•«#•••••• 100,0 •m

DYNAMIKA /Cl>ny bletfca/ 1

100,0 :-XII 1982»10 0

134,6 115,3 162,9 147,9 107,4

Hendel partatwowy ... 153,2 146,0 469,1 151,8 171,5

w tya t

Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego 1 Usług 155,4 151,6 469,1 153^2 162,4

Handel spółdzielczy •• 126 ;s 113V4 159,3 139,6 99', 1

w tya t

126,1 113,5 157,7 140‘;4 -

CZSR “SCH"...

Hendel organlzaojl spo­

126,3 113,6 165,2 152,9 99,3

łecznych ... 193,2

DYNAMIKA /<»eny atała/

193,2

C-XII 1982-1010 i

OGbŁEM ... 109,3 97,0 112,4 122,2 98,8

126,6 122,8 323,6 125,4 157;6

w tyat

Mlnleterstwo Handlu

Wewnętrznego 1 Usług 128,3 127,5 323,6 126,6 149,3

Handel spółdzlelozy.... 101,6 95,4 109.9

t

115,3 91,1

w tyai

CZSS "Społea**...

CZSR “Saeopoaoo Chło

100,3 95,4 108,8 115,9

psks **...«.•.»»•••• 103,4 95,5

. /

114,0 126,3 91,2

Handel organizacji spo­

łecznych 159,6 mm *e 159,6 -

(20)

WYSZCZEGÓLNIENIE a- oklopy

b - powierzchnia użytkowa w tys.

c- sprzedaż w min zł n2 1979 1981 1982 1983

k 11972 11967 12425 12796

D

c 109205,3 125237,5 225414,3 304952,2

11192 11016 10994 11058

b 1262 ,6 1306,3 1336,2 1383, 0 Slclopy z^towarami: c 108143,4 123910,2 222434,2 300819, 6

6559 6251 6253 6266

b 631,7 655, 2 676,6 689,2

c 58292,5 60778,4 137163,1 174134,1

4375 4498 4519 4573

b 612,1 635,6 646.2 671,7

c 49073,7 62308.9 83697,3 123361,3

różnyirti /żywnościowymi i nie- a 258 267 222 219

żywnoóciowyrai/ b 18,8 15,5 13 ,4 22,1

c 777,2 822,9 1573,8 3323,7

780 951 1431 1738

b • • • •

c 1061,9 1327,3 2980,1 4132,6

Sklepy z tcworami .

202 215 346 423

b • • • •

c 261‘,4 225,0 766,2 988,9

h 574 733 1082 1312

Dc 794,7 1099,1 2190,5 3127.1

różnymi /żywnościowymi i nle- 0 4 3 3 3

• • • •

C 5,8 3,2 5,4 6,6

Tabl.7 SPRZEDAŻ W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADO­

WEGO WEDŁUG ORGANIZACDI /ceny bieżące/

WYSZCZEGÓLNIENIE

1982 1983

placówki gastro­

nomiczne

placówki żywienia przyzakła­

dowego a'

ogółem

ogółem 1982-100

w tyslęcach złotych

26008396 29828238 21166751 8661487 114,7 25467417 29121317 20462796 8658521 114,3

3704256 5875154 36425 5838729 158,6

3182956 5402863 9414 5393449

• 169,7

521300 454810 9530 445280 87,2

17595972 18541468 15744902 2796566 105,4

3904084 4329591 4306365 23226 110,9

263105 375104 375104 - 142,6

30884 34138 t34138 - 110,5

232221 340966 340966 146,8

175328 247945 245627 2318 141,4

365651 458976 458328 648 125,3

OGÓŁLM •

Przedsiębiorstwa gastro­

nomiczne .... .

Ministerstwo Handlu Wewnę­

trznego i Uoług ...

w tyra»

• Przedsiębiorstwo Zaopa*

trzenla Górniczego Katowice

Przodelęblorstwo Gas- tronoinlczno-Handlowe

"Konsumy“...

CZS3 “Społem11...

CZSR "Samopomoc Chłopska”

Inne resorty ...

Przedsiębioretwo Prze­

mysłowo-Handlowe "Cen­

trala Rybna ...

Przedsiębiorstwo Wago­

nów Sypialnych 1 Res­

tauracji W A R S ...

Organizacje społeczne....

Inne organizacje ...

a/ Bez wartości sprzedaży placówek Żywienia prowadzonych przez zakłady we własny» zakresie.

(21)

Tabl. 8 STRUKTURA SPRZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO a/

1982 1983

RESORTY

w tya w tya

ogół«« produkcji gastrono- nlcznej

napojów alkoho­

lowych

ogółea produkcji gaetrono- alcznej

napojów alkoho­

lowych

W TYSIĄCACH ZŁOTYCH

26008396 11018539 9232238 29828238 1?185393

w tyat '

Ministerstwo Handlu

Wewnętrznego 1 Usług 3704256 2115870 349586 5875154 3127436 Miniatsrstwo Koaunl-

232221 160120 65128 340966 198682

CZSS "Społe«"... 17595972 7709112 6597625 1 8 5 4 1 4 6 8 7 5 6 2 8 0 0 CZSR "Saaopoaoo Chłop­

ska" ... ...|>. 3904084 699160 2217465 4329591 855413

11131130

277365 70882 7 7 6 0 6 1 4

2 8 4 0 0 9 7

W ODSETKACH O G b Ł E M ... .

w tya«

Mlnleteretwo Handlu Wewnytrznsgo 1 Usług Ministerstwo Koaunlka- oj 1 ...

CZSS "Społee"...

CZSR "Saaoponoo Chłop­

aka" ...

100,0 42,4 35,5

» 100,0 40 ;9 37,3

100**0 57; 1 9,4 100,0 53,2 4,8

100,0 68,9 28,0 100,0 58,2 20,7

100,0 43 ;8 100,0 40,8 41.9

100,0 17,9 56,8 ioo;o 19,8 65,6

a/ Bez placówek żywienia przyzakładowego prowadzonych przez zakłady pracy we własny* zakreale Tabl.9 PLACbWKI GASTRONOMICZNE /etan w dniu 31 XII/

WYSZCZEGÓLNIENIE 1979 1980 1981 1982 1983

2511 2530 2469 2451 8518

Liczba ludnośel na 1 placówkę gaetro-

' 1464 1476 1541 1573 1531

2291 2288 2217 2190 2152

2073 2073 2010 1951 1944

218 215 207 199 208

137289 137115 133752 130962 130442 Llczba ludności na 1 alejoce koneuaea-

27 27 28 29 30

220 242 252 301 366

a/ Łącznie z placówka«! prowadzony«! na zasadach u*owy agenoyjnej

(22)

ZAKŁADÓW

Zakłady typu żywieniowego Zekłedy uzupełniająca WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółea

w tya w tyai

kawiarniane restaura*

cje

bary aleczne

ogółea bory kawowe, cukiernie, bary cukier­

nicze Sprzedaż w tya. zł /ceny

bieżęce/ 1979

*960 1981 1962 1983

5464409 5847390 7210071 12239734 13756632

2225598 2378250 3416143 5929029 6255517

116657 133469 195033 311571 310870

1735937 1953407 2512502 4847101 5720165

1185294 1271544 1717918 3359693 3835491 w tyat

produkcja gaetronoalcz- na

1979 1960 1981 19821983

1617149 1843592 2468903 4077408 4708039

732024 831596 1193995 2049731 2338264

113054 128792 185474 297999 302196

528461 611222 937670 2061447 2315795

493237 540285 828598 1874364 2071923 napojów alkoholowych

powyżej 18 1979

1980 1981 1982 1983

1662503 1619289 2102555 3042761 7554732

699294 686375 1128782 1791589 3207832

603 4339

142528 168127 275873 411909 2657122

124467 139336 239772 367425 1160156 TBbl.ll SPRZEDAŻ NAPOOÓW ALKOHOLOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU DETALICZNEGO

RYNKOWEGO I GASTRONOMII /ceny bieżęce/

WY«57r7Pfthl MTPMTP 1982 1983

w tyelęcach złotych 1982-10C O G Ó Ł E M ... ... 42608079 65496756 153,7 HANDEL DETALICZNY ... 33375841 54365626 162,9 26761853 42216363 157,7 143070 ' 139463 97i5

115391 220766 191,3

8880 19448 219,0

Wojewódzkie Przedelębloretwe Handlu Wewn«-

9179 17379 189,3

Przedelębloretwo Zaopatrzenia Górniczego ... 225314 730117 324,0 5947005 9824787 165,2 Wojewódzka Spółdzielnia Og ro dn ic za... . 165149 291050 176,2 Przedsiębiorstwo Obrotu Napojaal Alkoholowymi

- 906253 X

9232238 11131130 120,6 6597625 7760614 117,6

180230 208913 115,9

169356 68452 40,4

65128 70882 108,8

2434 3670 150,8

WZGS "SaaopoMOc Chłopaka ... 2217465 2840097 128,1

41090 63586 154,7

83003

\

114916 138',’4

I

(23)

21

Tabl.12 SPRZEDA2 W AGtNCOI

1982 ~ 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółea w tya sys-

ł . i .

w tysiącach złotych

/ceny bieźęce/ 1982

•100

w X ogól­

nej war- toeol sprzt daty przed slęblorstw

te»e»

prowizyj­

ny» w tysiącach złotych

Przedsiębiorstwa handlu de-

20167596 25215177 125,0 7,4 17220776

w ty«:

Ministerstwo Handlu Wewnę­

trznego 1 U s ł u g ... . 2383077 3543071 137,2 3,9 —

2272979 2399690 105.6 1,6 316258

CZSR "SCH"... 1389675 1390374 100.1 3.1 609825 Centrala Spółdzielni Ogród*

nlozych 1 Pszczelarskloh .. 1890308 208^871 110,1 3a,6 641248 RSW "Prasa-Ksigżke-Ruoh"... 11844784 15545728 131 ¿2 95¡9 15545728 Przedsiębiorstwa gaetronoalcz-

4283899 3838233 89,6 13.2 174628

w ty»»

Ministerstwo Koaunlkacji ,, 33324 90434 271,4 26.5 1906

2541338 1938547 76,3 10.5 81993

CZSR "SCH"... 1689370 1805268 106,9 41,7 87387 Tabl,13 USPOŁECZNIONE PUNKTY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PROWADZONE NA ZA8ADACH UMOWY

AGENCYJNEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE 1979 1980 1981 1982 1983

O G Ó Ł E M ... ... ... 6198 5883 5626 5468 5390 w tya na podctawle uaowy na warunkaoh

1661 1385 1336 1423 1428

1904 1630 1548 1562 1531

w tya na podstawie uaowy na warunkach

1184 953 922 1017 1022

Powierzchnia ogólna na 1 aklep w »2 .... 53,3 . 47.7 48,6 48.4 49,5 Tabl.14 ZAPASY TOWARÓW W USPOŁECZNIONYM HANDLU RYNKOWYM W 1983 ROKU /oeny blożęce/

Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółea

Przyroet /♦/»•padek/-/

w atoaunku do stanu w dniu

Stan w dniu 31 XII

1982 -100

Stan w dniu 30 IX

1983

■100 31 XII 1982 30 IX 1983

w tysiącach złotych

OGÓŁEM ... 48169783 ♦15295745 ♦454244 146,5 101.0

9129085 41205035 ♦831841 115,2 110,0

Napoje alkoholowe. 2515550 ♦1078714 -1117580 175:, 1 69,2

36525148 ♦13011996 ♦739983 155,3 102,1

w tyat zapasy nadalerne 422830 ♦136556 -63230 147,7 87,0

towary uszkodzone 354485 ♦161379 -16610 183,6 95,5

konsumpcyjna ... 34160954 ♦12587390 ♦623663 158,3 101,9

2364194 ♦424606 ♦116320 121.9 105,2

(24)

Tabl. 15 ZAPASY TOWARÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI Stan w dniu 31 XII

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE

w tysla«

/cen:ach złotych y bisźęce/

• ten w dniu 31 XII 1982

«100

udział w zapa­

sach ogólea w * OGÓŁEM ... 32874038 «8169783 146,5 100,0 w tym:

7924050 9129085 115,2 19,0

MINISTERSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 15118542 23267068 153,9 48,3 Przedsiębiorstwo Obrotu Napojami Alko-

114230 mm 0,2 ,

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wew*

7245218 1 3 3 5 3 5 3 0 184,3 27,7

330176 650281 196,9 1.3

CPHW Zakład Obrotu Artykułami Papierni-

466095 439964 94,4 0,9 '

Centralana Składnica Harcerska ... 78794 109414 138,9 0,2 Przedsiębiorstwo Państwowe "Moda Polska" 6^596 75455 120,5 0,2 Przedsiębiorstwo Obrotu Częściami Zamień

3384 6686 197,6 0,0

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Górniczego 2343450 3256470 139,0 6,6 Przedsiębiorstwo Gastronoalczno-Handlo-

72451 152657 210,7 0,3

PHS Zakład Obrotu Spożywczymi Towarami

1892562 1676820 88,6 3,5

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego... 2448965 3189637 L30; 2 6,6 Przedsiębiorstwo Handlu Opałem 1 Materia

174851 241924 138,4 0,5

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI ... 345443 447794 129,6 0,9 PP "Don Książki" ... 329539 430962 130,8 0,9 PP "Do;»a" Dzieła Sztuki i A n t y k i ... 12167 11165 91,8 0,0 Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego 3737 5667 151,6 0,0 MINISTERSTWO HUTNICTWA I PRZEMYSŁU MA8ZY-

2124255 2241680 105,5 4,7

Centrala Techniczno-Handlowa Motoryza.

2038155 2049416 100,6 4,3

Centrala Tecznlczno-Handlowa Elektro-

86100 192264 223,3 0,4

URZ£D GOSPODARKI M O R S K I E O ... ... 174571 267772 153,4 0,6

174571 267772 153,4 0,6

5458101 8558727 156,8 17,7

4203613 6109784 145,3 12,7

INNE RESORTY ... 5449513 7276958 133,5 15,1 w t y m

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobaal Przemy­

słu Chemii Gospodarczej "Pollena"... 13669 5619

1

41,1 0,0

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Faraaoeu-

2485215 2651741 106,7 S.3

RSW "Prasa-Kalężka-Ruch" ... 1783175 3114753 174,7 6.5 Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza ... 890780 935920 105,1 1.«

Regionalny Zwlęzek Spółdzielni Inwalidów 145413 209907 144,4 0.4

(25)

23 Tabl.16 ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W PRZEOSięBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO

Stan w dniu 31 XII

1982 1983

GRUPY TOWARÓW Oednost

kamiary w liczbach bezwzgl«

dnych

• tan w 3niu 31 XII

1982

•100

stan w dniu 31 XII

1979 -100

Konserwy mięsne,szynki 1 łopatki t 53,8 84,1 156,3 17,4

*» p u s z k a c h tys.zł 15497 21013 135,6 73,1

t 5985,6 4216,4 70,4 68,2

tys.zł 138135 97813 70,8 221,4

t 4066,7 3889,8 95,7 98,2

tys.zł 107103 96635 90,2 303,5

t 1414,7 662,6 46,8 27,4

tys.zł 39963 18716 46,8 84,0

t 1097,6 565,2 51,5 34,7

tys.zł 63325 32459 51,3 87,0

t 15178,7 16230,2 106,9 152,2

tys.zł 705292 746010 105,8 6 razy tys.zł 502587 952664 189,6 211,5 tys.zł 582444 972648 167,0 143,0 Wina 1 miody pitne krajowe 1 lmporto-

tys.zł 297155 539787 181,7 129,9

tys.zł 36567 93523 255,8 93,7

Kawa neturalna*^/bsz domieszek/...*. t 43,3 127l3 X X

tys.zł 60795 493,8

410608 X X

B/ t 1600,8 X X

tys.zł 191364 1193377 X X

i •

tys.zł 39382 35064 89.0 6 raz

«/ Rok 1982 nla obejmuj» PHS Zakładu Obrotu Spożywczymi Towarami Importowanymi

w Chorzowie. ,

Tabl.17 ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW NIEŻYWNO&CIOWYCH W PRZEDSięBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapeeów nadmiernych/

Stan w dniu 31 XII Dednoetke

■lary

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE

*

S'

w liczbach bezwzgl«

dnych '

stan w dniu 31 XII

1982 -100

stan w dniu 31 XII

1979 -100 Tkaniny 1 dzianiny i

bawełniane 1 bawełnopodobne tys.m 613 1313 214,2 19,0

tys.zł 70631 216912 307,1 49,5

jedwabne 1 Jedwabnopodobne tys.m 353 496 140,5 14,2

tys.zł 70561 ^114453 162,2 33,2

wełniane 1 wełnopodobne ... tys.m 203 603 297,0 29,3

tys.zł 940281 451261 480,0 52,8

tys.m 730 471 64,5 24,3

tys.zł 62483 106024 169,7 71,3

(26)

Tabl.17 ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW NIEŹYWNO&CIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadmiernych//cd./

Stan w dniu 31 XII

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary

w liczbach bez­

względnych

stan w dniu

31 XII 1982 -100

stan w dniu 31 XII

1979 -100 Dywany, i chodniki /bez słomla-

nych 1 rogożynowych/... . tys.zł 159506 696757 436,8 410,5 Wyroby ażurowe /firnnkl/.... . tys.zł 49570 150595 303,8 179,0 Wyroby przemysłu odzieżowego,,, tys.zł 1261005 3012942 238,9 114,4 w tymt

tye.2ł 388799 993688 255,6 112,8

tys.zł 568381 1451774 255,4 140,8

tys.zł 542540 1494763 275,5 84,7

tys.zł 150045 , 182190 121,4 48,5

w tym:

rajstopy 1 rajtuzy damskie tys.p •

\

775 X X

tys.zł * 106547 X X

Obuwie

z cholorkę skórzanę.z tworzyw

sztucznych 1 syntetycznych ... tys.p 1253,2 1949,3 155, 5 100,4

* tys.zł 1119862 2145230 191,6 246,3

tys.p 32,8 102,3 311,9 47.8

tys.zł 5346 37768 7 razy 208,2

tys.p 73,4 175,6 239,2 48.1

tys.zł 14162 42013 296,7 94,9

Wyroby futrzarskie 1 odzież skó-

tys.zł 267495 345353 129,1 250,1

Meble z drewna, wikliny oraz me

ble z Innych materiałów ... tys.zł 567173 755852 133,3 •

Naczynia kuchenne 1 gospodarcze tys.szt 62 51 83,6 12,5

tye.zł 14573 16741 114,9 52,2

Naczynia kuchenne 1 gospodarcze

endIłowano z blachy stalowej tys.szt 90 *109 121,1 10,9

tys.zł / 14734 26628 180 ,*7 50,1

Kuchonia gazowe z piekarnikiem szt 11209 539 4,8 4,6

tys.zł 62357 4290 6,9 10,4

Pralki 1 wirówki elektryczne .. szt 9303 12041 129,4 120,7

/ tys.zł 160919 229371 142,5 5 razy

w tyn automaty pralnicze; bęb­ szt 5100 5467 107,2 227,4

nowe domowe tys.zł 136332 193269 > 141,8 6 razy

Chłodziarki 1 zamrażarki domowe szt 5536 14731 266.1 67,9

tys.zł 97448 381517 391,5 247,6

szt 2514 7400 294.4 50,8

ty s. zł ^ 7712 27523 356,9 122,1

szt 817 2357 288,5 92,9

tys.zł 3580 11227 * 313 i6 245,7

\ szt 1770 4996 282,3 246.8

tys.zł 26814 101225 377,5 9 razy

Odbiorniki *

szt 42689 34909 81,8 36,5

tys.zł 211888 305816 144, 3 116.0

szt 2830 4744 167,6 48,2

tys.zł 65324 170310 260,7 211,4

szt 8711 19075 219.0 53,1

tys.zł 293241 901719 307,5 252.9

(27)

25

Stan w dniu 31 XXX

Tabl.17 ZAPASY WYBRANYCH TOWARÓW NIEŻYWNO&CIOWYCH W PRZEOSlęBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO /bez zapasów nadnlernych/dok./

Jednostkę alary

1982 1983

WYSZCZEGÓLNIENIE

w liczbach bezwzglę­

dnych

etan w dniu 31 XII

1982 -100

etan w dniu 31 XXI

1979 -100

Magnetofony 1 dyktafony pow­ azt 17601 *8718 49,5 32,7

szechnego użytku tys.zł 290479 241500 83,1 195,2

w tyra:

azt 5244 5390 102,8 112,5

tys.zł 143454 204493 142,5 6 razy

Gramofony elektryczne w obudowie szt 3315 1573 47,5 16,0

tys.zł 14806 16817 113,6 63,4

Szkło stołowe 1 galanteryjne .... tys.zł 258590 454163 175,6 220,6 Porcelana stołowa 1 galanteria

tys.zł 131531 224891 v 171,0 164,0 Porcelit stołowy 1 galanteria por-

tys.zł 42553 93833 220,5 440,4

tys.zł 31339 53880 171,9 89,4

Proezkl 1 granulki do prania .... tony 3606,7 4543,1 126,0 86,3

tys.zł 431192 611391 141,8 327,6

Mydło toaletowe 1 specjalne w ka­ tony 2719,3 2365,0 87,0 108,5

wałkach .... . tys.zł 436943 653323 149,5 317,0

szt 784 , 753 96,0 71,4

tys.zł 39304 59221 150,7 397,9

szt 848 445 52.5 20,8

tys.zł 20504 13260 64,7 92,7

Rowery noraalne ałodzleżowe 1 dzle >ezt 11808 4796 40,6 12,8

clęce tys.zł 64774 26115 40,3 33,9

szt 31755 28884 91,0 253,9

tys.zł 96984 127997 132,0 7 razy »

aln szt 925,8 721,5 77,9 102,1

tys.zł 770762 1122050 145,6 356,1

tys.zł , : 79056 96526 122.1 299,5 Tsbl.18 ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY.

GRUPY TOWARÓW Jednostka

alary 1982 1983

w liczbach bezwzględ­

nych 1982

-100

Naczynia kuchenne 1 gospodarcze tye.ezt 1963 2770 141,1

aaallowane z blachy stalowej , , . , tys.zł 264333 548040 207,3

Neczynla kuchenne 1 gospodarcze tys.szt 431 660 153,1

tys.zł 100128 154208 154.0

Naczynia 1 wiadra ocynkowane z tys.szt 375 365 97,3

tys.zł 53862 68321 126,8

Kuchnie gazowe z plekarnlklea ... szt 30606 14148 46,2

tys.zł 206729 118583 57,3

Pralki 1 wirówki elektryczhe .... szt 146757 204824 139,5

tys.zł 1939516 3613051 186,2

w tya eutoaaty pralnicze bębnowe szt 60128 94484 157,1

doaowe tys.zł 1443191 2893043 200.4

szt 70454 100761 143,0

tys.zł 235691 357968 151,8

(28)

Tabl.18 ZAOPTRZENIE WOOEWÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY /cd./

i982 1983 -

g r u p y t o w a r ó w Oednostk«

miary w liczbach bezwzględ­

nych 1982

-100

szt 2600 5534 212,8

tys.zł 12073 25538 211,5

Chłodziarki 1 zamrażarki domowe , szt 110623 186832 168,8

tys.zł 1945613 4493840 230,9

szt 41566 60796 146,3

tys.zł 599278 1070196 178,5

szt r 518385 425224 82,0

tys.zł 775541 826546 106,5

szt 72152 59928 83,0

tys.zł 324532 397095 122,3

ezt 5302 6994 131,9

tye.zł 270993 580809 214,3

szt 7368 8496 115,3

tye.zł 173834 289614 166,6

Rowery normalne z motorkiem, wyści­

gowe, młodzieżowe, dziecięce dwuko­ ezt 114622 128108 111,7

łowe i specjalno tys.zł 625036 697464 111,5

Odbiorniki, radiofoniczne /bez zes­ szt 212635 176522 83,0

tawów radiomagnotofonowyoh/ tys.zł 1108384 1267405 114,3

szt 27278 28258 103,5

tys.zł 420624 670864 159,4

szt 102855 93238 90,6

tys.jcł 281739 338375 120,1

szt 06674 111556 128,7

tye.zł 2653350 ( 5081390 191,5

w tym z ekranem do odbioru czarno­ szt 61940 73684 118,9

białego tys.zł 1141416 1504189 131,7

szt 114006 85663 75,1

tys.zł 1866285 1621547 86,8

Magnetofony i dyktafony powezechnego szt 74486 64479 86.5

użytku tys.zł 1005452 1207966 120,1

szt 18197 29509 162,1

tys.zł 436278 888227 203,5

Gramofony elektryczne w obudowie ... szt 18437 14929 80,9

tys.zł 122490 148857 121,5

tys.zł 132016 200659 151,9

t 52168 45800 87,7

tys.zł 4297173 4625800 107,6

w tymi - proszki 1 granulki do pre- t 32693 35900 109,8

nla tys.zł 2285418 2887283 126,3

- mydła toaletowe 1 specjal­ t 10029 7905 78,8

ne w kawałkach tys.zł 1461205 1413817 96,7

Opony pojazdów samochodowych osobowyct tys.szt 172 247 143,6

tys.zł 450324 648869 144,0

Szkło stołowe 1 gelenteryjne ... tys.zł 1281661 1091248 85,1 Porcelano stołowa i galanteria porce-

tys.zł 638634 815358 127,6

Porcellt stołowy i gelanteria poroe-

296444 .

tys.zł 276110 107,3

Moble.z drewna, wikliny oraz meble z częściowym zaetosowenlem innych mete-

tys.zł 8135393 11983243 147,2

tys.zł 450596 429896 95,4

(29)

Tabl.18 ZAOPATRZENIE WOOEWÓOZTWA W NIEKTÓRE TOWARY /cd./

27

GRUPY TOWARÓW Jednostka

■lary

1982

•100 Tkaniny i dzianiny i

bawełniane i bawełnopodobne ....

wełniane i wełriopodobne ...

jedwabne i jedwabnopodobne ...

lniane 1 konopne

Dywany 1 chodniki /bez ełoalanych i

•rogożynowych/... . Wyroby ażurowe - firanki

Wyroby d z i e w i a r s k i e ... . Wyroby przenysłu odzieżowego ...

w tym > - okrycie z tkartin /łącznie z okryciami na futrze i z fo­

lii/

- ubiory z tkanin

Wyroby pończoeznlcze ... . Obuwie

z cholewkę skórzanę- z tworzyw eztucznych 1 syntetycznych /na po­

deszwie skórzanej 1 nleekórzanej/

z cholewkę teketylnę na podeszwie ekórzanej 1 nleekórzanej

gumowe ... ...

tekstylno-gumowe ...

Wyroby futrzarskie oraz odzież ekó- rzana ... . Mięso, podroby, przetwory alęsne /łęcznie z potrawami kulinarnymi 1 garmażeryjnymi/ ...

mięso surowe /bez wyrobów garma­

żeryjnych“/

podroby e u r o w e ... . konserwy mięsne, szynki 1 łopatki w puszkach ... .

wędliny /z końskimi bez podrobo- bowych/ ...

wędliny podrobowe / z końskimi/...

Tłuszcze zwierzęce surowe 1 topione ko nsumpcyjne... i...

Drób bity, podroby 1 przetwory z dro­

biu

Jaja s p o ż y w c z e ... ...

Ryby i przetwory rybne epożywcze..*.

tys.m tys.zł tys.a tys.zł tys.a tys.zł tys.a tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł tys.zł tys.szt tys.zł tys.szt tys.zł tys.zł

tys.par tys.zł tys.par tys.zł tys.par tys.zł tys.par tys.zł tys.zł t tys.zł t tys.zł t tys.zł t tys.zł t tys.zł t tys.zł t tys.zł t tye.zł tys.szt tys.zł t tys.zł

11815 1406418 4386 1963809 4682 704138 3970 482874 1459423 645382 4841944 9584020 1406 2647591 3993 4467559 1145493

6533 5106165 3138 746197 324 60688 1782101049

1798780 188158 41240195"'

77921 15955002 15427, 837974

3930 1041951 74834 21927876 12555 1038609 18555 1733665 19207 3169155 451337 5285156 26628 3062965

13672 1893294 6615 3391430 5144 938402 4952 791648 4390352 1025872 7274356 16308874

1618 4394215 5871 8238010 1713491

9458 9333931 3114 866401 784 196270 1131 243721 3630014 187492 42789361 76668 15640272 16815 958455 4104 1268136 76226 23630060 12542 1103696 16194 1635594 19083 3358608 431090 6035260 29478 4362744

115.7 134.6 150.8 172.6 109.8 133.2 124.7 163.9 300.8 158.9 150.2 170,1 115.0 165.9 147.0 184.3 149,5

144.7 182.7 99.2 116,1 241.9 323,4 107.8 136.7 2 0 1 .8 99,6*

103.7 98.3 98,0 100, 9 115.3 104.1 121.7 1 0 1 . 8 107.7 99,8 106.2 87.2 94.3 99.3 105.9 114,195,5 110.7 142.4

/

(30)

ZAOPATRZENIE WOJEWÓDZTWA W NIEKTÓRE-TOWARY /dok./

Jednostka 1982 1933

GRUPY TOWARÓW aiary

w liczbach bezwzgl<

dnyoh 1982

«100 Ryby i przetwory rybne spożywcze/dok./

n tya.t ryby aorskis 1 słodkowodne t 10336 7556 73,1

tys.zł 1112178 1012504 91,0

t 1213 2629 216,7

tys.zł 93788 312851 333,5

t 1835 2983 162 5

tys.zł 278871 677141 242,8

tys.l 377268 294471 78,0

tys.zł 3896257 3247290 83,3

t 12832 13167 102,6

tys.zł 2440862 2699235 110,5

Sery 1 eerkl twarogowe niedojrzezaj3co t 17843 17680 99,0

tys.zł 1417056 1643458 115,9

t 21758 30604 140,6

tys.zł 5565895 8997576 161,6

t 84648 74848 88,4

tys.zł 1678363 1473589 87,7

t 24807 23512 94,7

tys.zł 627590 609523 97,1

t 7940 7232 91,0

tys.zł 425249 433982 102,0

t 4322 5750 133,0

tys.zł 126155 161908 128,3

Pieczywo /żytnie, aieszane, pszenne/..,. t 298496 280003 93,8

tys.zł 6483251 6247641 96,3

t 105343 113794 108,0

tys.zł 4771682 4785850 100,2

tys.zł 21340494 33525430 157,0 tys.zł 12546210 16607311 132 ¿3 Wina i aiody pitns krajowe i iaportowane tys.l 18503 21547 116,4

tys.zł 3437824 5358134 155,8

t 25262 23291 92.1

tys.zł 2607869 2679200 102,7

t 12960 14374 110,9 ,

tys.zł 1373343 2011062 146,4

Czekolada i wyroby czekoladowane ... t 10530 7252 68,8

tys.zł 2638144 2328601 88,2

Pieczywo cukiernicze trwałe /bez czekola t 13374 13704 102,4

tys.zł 1400064 1733644 123,8

Herbata naturalna luzea 1 paczkowana.... t 3234 2624

lf3,*7

33,1 Kawa naturalna palona luzea 1 paczkowana Jye.zł

105lli! 13178il

tys.zł 2638916 ¿409787 91,3

t 25770 18298 71,0

tys.zł 143362 189776 132,3

tys.zł 9071491 11003122 121,2

w ty> papierosy ... *• aln szt 9866 6277 6 3,6

tys.zł 8994202 10927037 121,1

(31)

29 Tabi.i9 Średnie ceny wybranych t o w a rbw

GRUPY TOWARbw

a- średnie ceny w zapasach b- średnie ceny w sprzedaży

' w okresie I-XII

¿Jednostka 1982 1983

aiary w liczbach bezwgięd-

nych cena

1982-100

Naczynia kuchsnne i gospodarcze a zł/szt 164 244. 148,8

emaliowane z blachy stalowej b zł/szt 125 194 155,2

Naczynia kuchenne i gospodarcze a zł/szt 235 328 139,6

aluminiowe b zł/szt 194 227 117,0

Naczyń ta i wiadra ocynkowane a zł/szt 176 216 122,7

z blachy stalowej b zł/szt 132 183 138,6

Kuchnie gazowe z piekarnikien a zł/szt 5563 7959 143,1

b Zł/8Zt 7365 7117 96,6

Pralki i wirówki elektryczne... a zł/szt 17298 19049 110,1

b Zł/8Zt 12812 17540 136,9

Automaty pralnicze bębnowe domowe a zł/szt 26732 35352 132,2

b zł/szt 23212 30132 129,2

a zł/szt 3068 3719 121,2

b zł/szt 3253 3527 108,4

a zł/szt 4382 4763 108,7

b zł/szt 3956 4479 113,2

Chłodziarki i zamrażarki doaowe a Zł/8Zt 17603 25899 147,1

b zł/szt 17262 23698 137,2

a zł/szt 15149 20261 133,7

b Zł/8Zt 14225 ' 17296 121,5

a zł/szt 1496 1943 129,8

a Zł/8Zt 3054 4431 145,1

b zł/szt 4932 5829 118,1

a zł/szt 50133 78647 196,9

b zł/szt 48978 79842 163,0

Opony pojazdów samochodowych ....b zł/szt 2618 2627 100,3

a zł/szt 24179 29798 123,2

b zł/szt 22979 33358 145,1

a zł/szt 5486 5445 99,3

b zł/szt 5032 5447 108,2

zł/szt 4964 8760 176,5

b zł/szt 4671 6367 136.3

zł/szt 23083 35900 l55-;5

b zł/szt 14113 21480 152,2

a zł/szt 2733 4396 . .160,8

b zł/szt 1 2393 3206 133,9

Odbiorniki telewizyjne ... .a zł/szt 33663 47272 . 140.4,,

b zł/szt 28490 44202 155,1 .

z ekranem do odbioru czerno- a zł/szt 21580 21366 ' 99.0

białego b zł/szt 16886 20368 l2o,6

Zestawy radio-magnetofonowe .... a zł/szt • 18883 ’ X

b Zł/BZt • 18933 X

Magnetofony i dyktafony powsze- a zł/szt 16504 27733 . 168,0

b zł/szt 11933 17131 • ' 143,5

a zł/szt 27356 37939 * 138,7

b zł/szt 21720 28171 " 129*7

Gramofony elektryczne w obudowie a zł/szt 4466 10691 239,4

b zł/szt 6325 8808 139,2

Proszki 1 granulki do prania ... a *ł/kg 120 135 112,5

b zł/kg 62 77 124,1

Mydła toaletowe i specjalne w a zł/kg 161 276 171,4

b zł/kg 134 144 107,4

Tkaniny i dzianiny

bawełniane 1 bewełnopodobne a zł/a 115 165 143,5

b zł/a 114 134 117,5

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :