Uchwała Nr XVIII/110/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 10 grudnia 2003 r.

Pełen tekst

(1)

Uchwała Nr XVIII/110/03 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 10 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r.

w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych, (MP Nr 51, poz.804 ) uchwala się co następuje:

§ 1 Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony i poniŜej 12 ton w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne:

1) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie, wyposaŜonego w katalizator spalin lub napędzany paliwem ekologicznym

- 510,-zł

2) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony do

5,5 tony włącznie nie wyposaŜonego w katalizator nie napędzanego paliwem ekologicznym – 560,-zł

3) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie, wyposaŜonego w katalizator spalin lub napędzanego paliwem ekologicznym – 840,-zł

4) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 5,5 tony do 9 ton włącznie, nie wyposaŜonego w katalizator spalin i nie napędzanego paliwem ekologicznym - 880,-zł

5) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton wyposaŜonego w katalizator spalin lub napędzanego paliwem ekologicznym

– 990,-zł

6) Od samochodu cięŜarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyŜej 9 ton i poniŜej 12 ton, nie wyposaŜonego w katalizator spalin i nie napędzanego paliwem ekologicznym – 1030,-zł

(2)

2

2. Od samochodów cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ12 ton w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi, rodzaju zawieszenia.

Stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniŜej 12 ton w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej, wpływu na środowisko naturalne:

1) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie, wyposaŜonego w katalizator spalin lub napędzanego paliwem ekologicznym

- 930,-zł

2) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie, nie wyposaŜonego w katalizator spalin lub nie napędzanego paliwem ekologicznym

- 1030,-zł

3) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyŜej 8 ton i poniŜej 12 ton, wyposaŜonego w katalizator spalin lub napędzanego paliwem ekologicznym

- 1130,-zł

4) Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyŜej 8 ton i poniŜej 12 ton, nie wyposaŜonego w katalizator spalin lub nie napędzanego paliwem ekologicznym

- 1240,-zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyŜszej niŜ 12 ton w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi oraz rodzaju zawieszenia.

Stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Od Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- 460,-zł

(3)

3

2) Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą powyŜej 10 ton do poniŜej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- 560,-zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyŜszą niŜ 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zaleŜności od dopuszczalnej masy całkowitej, ilości osi i rodzaju zawieszenia.

Stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów w zaleŜności od liczby miejsc do siedzenia, wpływu na środowisko:

1) Od autobusów do mniej niŜ 30 miejsc, wyposaŜonych w katalizator spalin lub posiadających certyfikat, instalację gazową lub jedno z tych urządzeń

- 980,-zł.

2) Od autobusów do mniej niŜ 30 miejsc, nie wyposaŜonych w katalizator spalin, ani w instalację gazową – 1080,-zł.

3) Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyŜszej niŜ 30, wyposaŜonych w katalizator spalin lub instalację gazową

- 980,-zł.

4) Od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyŜszej niŜ 30, nie wyposaŜonych w katalizator spalin ani w instalację gazową

– 1080,-zł.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Biłgoraju z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady mgr Mirosław Tujak

(4)

4

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVIII/110/03 z dnia 10 grudnia 2003r Rady Miasta Biłgoraj

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 2 uchwałySamochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku

nie mniej niŜ mniej niŜ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa Stawka podatkowa

1 2 3 4

Dwie osie

12 13 1300 1450

13 14 1350 1500

14 15 1400 1550

15 1450 1600

Trzy osie

12 17 1280 1390

17 19 1390 1490

19 21 1490 1590

21 23 1590 1700

23 25 1700 1750

25 1800 1900

Cztery osie i więcej

12 25 1700 1900

25 27 1800 2000

27 29 1900 2100

29 31 2000 2452,80

31 2000 2452,80

(5)

5

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVIII/110/03 z dnia 10 grudnia 2003r.

Rady Miasta Biłgoraj

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały Ciągniki siodłowe i balastowe ponad 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku

nie mniej niŜ mniej niŜ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa Stawka podatkowa

1 2 3 4

Dwie osie

12 18 1340 1440

18 25 1440 1550

25 31 1550 1650

31 1650 1937,76

Trzy osie

12 40 1650 1750

40 1850 2548,65

(6)

6

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVIII/110/03 z dnia 10 grudnia 2003r.

Rady Miasta Biłgoraj

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 6 uchwały

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku

nie mniej niŜ mniej niŜ Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równowaŜne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa Stawka podatkowa

1 2 3 4

Jedna oś

12 18 510 620

18 25 560 670

25 670 720

Dwie osie

12 28 770 970

28 33 870 1130

33 38 980 1292

38 1150 1700

Trzy osie

12 36 930 1030

36 38 1030 1281

38 1030 1281

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :