Pomoc społeczna w województwie katowickim

Pełen tekst

(1)

Pomoc społeczna

w województwie katowickim

litn ke , liitipii IW

(2)

Opracowała mgr Alicja Pawłowska - Pal

Nakład llO e gz.

Format A4

Urzqd Statystyczny w Katowicach Oddział Poligraficzny

Zam. 146 / 95

(3)

Źródło danych i zakres publikacji

Publikacja zawiera dane statystyczne od 1992 do 1994 r.

z e b ra n e w p o d s ta w o w y c h je d n o s tk a c h ś w ia d c z ą c y c h p o m o c s p o łe c z n ą na te re n ie w o je w ó d z tw a k a to w ic k ie g o . G łó w n y m i instytucjam i polityki społecznej W zakresie p o m o cy społecznej sq pow ołane przy urzędach miast i gmin Ośrodki Pomocy Społecznej, a w skali województwa - Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej. Minister Pracy i Polityki Socjalnej udziela wsparcia, w tym finansowego, organizacjom społecznym, związkom wyznaniowym, stowarzyszeniom o charakterze charytatywnym i fundacjom realizujgcym istotne zadania związane z programem rządowym z zakresu pom ocy społecznej.

W pu b lika cji zebrano d a n e statystyczne p o c h o d zą ce z Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Caritasu Archidiecezji K a to w ic k ie j. W p u b lik a c ji zam ieszczono także w ykaz in stytucji państwowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń charytatywnych i fu n d a cji zajm ujących się statutow o niesieniem szeroko rozumianej pom ocy społecznej. Wykaz sporządzono w oparciu o rejestr działalności w systemie REGON. Są to jednostki, których podstawową działalnością jest opieka społeczna oraz stowarzyszenia ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Podstawowe pojęcia zawarte w publikacji

1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa m ającą

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując

własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczną organizują

organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym

zakresie z organizacjam i społecznymi, związkami wyznaniowymi,

stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym , fundacjam i oraz

(4)

2

uwagi

metodyczne

2

3

stowarzyszeniami o charakterze charytatyw nym , fu n d a c ja m i oraz osobami fizycznymi. Osoby i rodziny korzystające z pom ocy społecznej sq obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Celem pom ocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpow iadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, form a i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pom ocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

■ ubóstwa

■ sieroctwa

■ bezdomności

■ potrzeby ochrony macierzyństwa

■ bezrobocia

■ upośledzenia fizycznego lub umysłowego

■ długotrwałej choroby

■ b e z ra d n o ś c i w s p ra w a c h o p ie k u ń c z o - w y c h o w a w c z y c h I prowadzenia gospodarstwa dom ow ego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

■ alkoholizmu lub narkomanii

■ trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

■ klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pom ocy społecznej przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w punkcie 3.

Osoby i rodziny utrzymujące się z gospodarstwa rolnego mają prawo do

(5)

świadczeń pieniężnych z pom ocy społecznej, jeżeli nie posiadajg żadnych innych źródeł utrzymania, a na osobę w rodzinie przypada nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe przy jednoczesnym wystgpleniu jednej z okoliczności, o których mowa w punkcie 3. Przyjmuje się, że dochód z 2 ha przeliczeniowych odpow iada kwocie najniższej emerytury.

5. Organizacja pom ocy społecznej zajmujg się organy administracji rzgdow ej i sam orzgdowej, które w spółpracujg z organizacjam i społecznym i, wyznaniowymi, stowarzyszeniami charytatyw nym i, fundacjami, osobami fizycznymi.

6. Zadania w zakresie pom ocy społecznej obejmujg:

■ tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pom ocy społecznej (infrastruktura socjalna)

■ analizę i ocenę potrzeb w zakresie pom ocy społecznej

■ przyznawanie i w ypłacanie świadczeń

■ pobudzanie społecznej aktywności w zakresie pom ocy

■ p ra c ę socjalng sklerow ang na p o m o c osobom i rodzinom potrzebujgcym.

7. Do zadań własnych gminy z zakresu pom ocy społecznej należg:

■ prowadzenie dom ów pom ocy i ośrodków opiekuńczych

■ przyznawanie i w ypłacanie zasiłków celowych

■ przyznawanie pom ocy rzeczowej

■ p rz y z n a w a n ie p o m o c y w n a tu rze na e k o n o m ic z n e usamodzielnienie

■ przyznawanie i w ypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie

■ inne zadania z zakresu opieki społecznej wynikajgce z rozeznania

potrzeb gminy jak: udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego

u b ra n ia oso b o m te g o p o z b a w io n y m , św ia d c z e n ie usług

opiekuńczych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na

świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów

i rencistów, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawianie pogrzebu.

(6)

4

uwagi

m

Zadania zlecone gminie obejmują:

metodyczne . przyznawanie i w ypłacanie zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego

inne za d a n ia w y n ik a ją c e z rządow ych p ro g ra m ó w p o m o c y społecznej, m ających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin utworzenie i utrzymywanie ośrodka pom ocy społecznej

8. Zasiłek stały - przysługuje osobie całkow icie niezdolnej do pracy z pow odu wieku lub inwalidztwa, jeśli nie ma środków utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury. Zasiłek przysługuje też osobie niepracującej i wychowującej dziecko kalekie.

Zasiłek stały przysługuje też osobie z powodu inwalidztwa powstałego do 18 roku życia.

9. Zasiłek okresowy - może być przyznany jeśli dochód na osobę nie jest wyższy od najniższej emerytury, a dochody przejściowo nie wystarczają na zaspokojenie podstaw ow ych potrzeb ze względu na ch orob ę, niepełnosprawność, brak zatrudnienia i inne uzasadnione przyczyny.

10. Zasiłek celowy - może być przyznany na pokrycie kosztów leków i leczenia, remontu mieszkania, opału i odzieży a także na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Może być przyznany w formie pieniężnej lub rzeczowej.

11. Usługi opiekuńcze - obejmują pom oc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, podstaw ow ą opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

12. Domy pomocy społecznej - zapewniają opiekę oraz zaspokajają

niezbędne potrzeby bytow e, zdrow otne, edukacyjne, społeczne i

religijne.

(7)

5

m

Lata 90 - te to lata przemian strukturalnych i własnościowych w uwagi

gospodarce. Przemianom tym towarzyszą m. in. spadek przeciętnej H t y C Z f l G liczby zatrudnionych, pojawienie się bezrobocia (w tym bezrobocia

długotrw ałego) oraz cią gły wzrost cen. Zjawiska te przyczyniają się do zubożenia społeczeństwa. W związku z tym ważna jest rola instytucji, k tó ry c h g łó w n y m z a d a n ie m jest p o m o c n a jb ie d n ie jszym czyli b e zro b o tn ym , chorym , bezradnym , rodzinom w ielodzietnym lub niepełnym. Taką pom oc świadczą m. in. ośrodki pom ocy społecznej oraz instytucje charytatywne.

Ludność korzystająca z pomocy społecznej w 1994 r.

□ d o 4,0%

■ 4,1-5,5%

m 5,6- 7,0%

■ i 7,1-10,0%

■ powyżej 10,0%

(8)

6

uwagi

analityczne

Ośrodki pomocy społecznej

Obowiązek świadczenia pom ocy społecznej w województwie katowickim spoczywa na Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej, któremu podlegają Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ośrodkach pom ocy społecznej w 1994 r. zatrudnionych było 2,1 tys. osób (1,8 tys. w 1993 r.), w tym 998 osób było pracownikami socjalnymi, a 211 osób pracownikami wykonującymi usługi opiekuńcze.

Na jednego zatrudnionego w ośrodkach pom ocy społecznej przypadało około 1874 mieszkańców województwa (2213 osób w 1993 r.).

Różnymi formami pom ocy społecznej na terenie województwa katowickiego w 1994 r. objętych było 188776 osób (212303 osób w 1993 r.), tj. 8,3% objętych pom ocą społeczną w skali kraju. Stanowiło to 4,8% ogółu mieszkańców województwa, czyli co 21 mieszkaniec korzystał z pom ocy oferowanej przez ośrodki pom ocy społecznej.

Szczególnie dużo osób korzystających z pom ocy społecznej odnotowano w większych miastach województwa. Liczbę osób w tych miastach, którym przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych ilustruje wykres:

Katowice

Zabrze

Chorzów

Sosnowiec

Tychy

Dqbrowa Górnicza

Bytom

Gliwice

18,9

14.0

13,6

11.5

11.1

9,8

_I___

--- - _______

8.9

7,5

tys. osób

(9)

7

N ajw ięcej osób w w ojew ództw ie objętych b yło p o m o cą społeczną z pow odu bezrobocia (158,6 tys.), bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa dom ow ego (99,1 tys.) oraz wielodzietności (92,7 tys.). Charakterystykę osób objętych pom ocg społeczng w 1994 r. w edług gmin prezentuje tablica nr 5 zamieszczona w części tabelarycznej publikacji.

Ośrodki pom ocy społecznej wykonywały zadania własne i zlecone, a środki na ich realizację pochodziły z budżetu centralnego oraz z budżetu gmin. Finansowanie pom ocy społecznej w latach 1992- 1994 ilustruje wykres:

1992 1993

budżet centrolny budżet gmin

W 1994 r. koszt udzielonych świadczeń pom ocy społecznej zamknął się kwotą 76088,9 tys. zł, co na 1 mieszkańca stanowiło 19,33 zł (14,1 zł w 1993 r.) - wzrost realny o praw ie 4%. Analizując środki wydatkow ane na pom oc społeczną w edług gmin można stwierdzić, że największą wartość środków na 1 mieszkańca odnotowano w gminach Sośnicowice (38,38 zł), Zbrosławice (30,30 zł) oraz Sławków (30,24 zł).

Pow yżej 27 zł o d n o to w a n o w g m in a c h : C h orzó w , M y s ło w ic e , Świętochłowice, Zabrze, Wolbrom, natomiast najmniejszą (poniżej 12 zł) w gminach: Gaszowice, Krupski Młyn, Gierałtowice, Ornontowice oraz Świerklany.

Zasiłki były formą świadczeń społecznych, dotow aną głównie z budżetu centralnego. Liczbę osób korzystających oraz kwotę świadczeń w latach 1992-1994 ilustruje zestawienie:

uwagi

analityczne

(10)

Rodzaj świadczenia 1992 1993 1994 1992 1993 1994 a -lic z b a

bezwzględna b - rok poprzednl= 100

liczba osób

korzystajqcych kwota świadczeń w tys. zł

Św iadczenia finansow ane z budżetu ce n tra ln e g o

Zasiłki s ta łe . . . . a 6677 8026 10088 5059,2 7951,1 13307.8a) b 113.2 1202 125.7 155.9 157.2 167>1 D odatki d o zasiłku

s ta łe g o ... a 3032 3206 3270 764,4 1052,8 1479.0

b 103,5 105.7 102,0 204.5 137,7 140.5

Zasiłki okresow e . a 15730 40883 36526 5777,7 18552,3 14907,7

b 131.1 259.9 89.3 109,9 321,1 80,4

P om oc d la

k o m b a ta n tó w . . a 2158 1421 1976 186.7 146,9 240,9

b 151,7 72.9 139.1 254.0 78.7 164.0

a ) Łqcznie z zasiłkam i ce lo w ym i d la s ta łych zasiłkobiorców .

Zasiłki stałe w ypłacane były głównie z pow odu inwalidztwa powstałego do 18 roku życia, a także mieszkańcom dom ów pom ocy społecznej oraz dzieciom niepełnosprawnym. Wartość zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa wzrosła w porównaniu do 1993 r. o 67%, natomiast zasiłków okresowych spadła o 19,6%.

Zasiłki o k re s o w e w y p ła c a n e b y ły g łó w n ie z p o w o d u d łu g o tr w o łe j c h o ro b y , b ra k u m o żliw o ści z a tru d n ie n ia oraz niepełnosprawności.

Liczba osób pobierających zasiłki wykazywała w latach 1992 - 1994 tendencję wzrostową, co świadczy o postępującym zubożeniu społeczeństwa. Gros osób w 1994 r. korzystało głów nie z zasiłków okresowych (ponad 36 tys.), natomiast ponad 10 tys. osób z zasiłków stałych.

Najwięcej osób korzystających z zasiłków okresowych i stałych mieszkało w 1994 r. w Katowicach oraz Zabrzu.

Do zadań obowiązkowych gmin należało również zapewnienie

niżej wym ienionych świadczeń - ta b e la przedstawia liczbę osób i

świadczeń oraz kwotę świadczeń pokrywanych z budżetu gmin w 1994 r.

(11)

9

Wyszczególnienie

Osoby, którym przyznano

świadczenia Świadczenia

Kwota świadczeń pokrywanych z budżetu gmin

włys. zł

S chronienie ... 1176 68527 424,6 P o s iłe k ... 43682 4332537 4098,2 U b ra n ie ... 8784 10403 729,1 Usługi o p ie k u ń c z e ... 6841 2316012 5755,5

Ś w iadczenia lecznicze . . 2292 3585 337.7

Zdarzenia lo s o w e ... 65 100 27,8

Pogrzeb ... 991 991 337,3

W końcu 1994 r. funkcjonowało w województwie katowickim 69 dom ów pom ocy społecznej (67 w 1993 r.), czyli 8,5% w skali kraju. W dom ach tych było 6656 miejsc, głównie dla ludzi przewlekle chorych (ponad 52%). ilość miejsc w tych dom ach oraz liczbę mieszkańców przedstawia tabela:

Wyszczególnienie

1992 1993 1994

w liczbach bezwzględnych 1993 = 100 M i e s z k a ń c y ... 5693 6192 6335 102,3

w tym w d o m a c h dla:

Ludzi s ta rs z y c h ... 1076 1125 1174 104,4 U m ysłowo upośledzonych . . . . 1471 1470 1454 98,9 Przewlekle c h o r y c h ... 2928 3287 3314 100,8

w tym ze schorzeniam i u kła d u

n e rw o w e g o ... 1458 1653 1719 104,0 M i e j s c a ... 5837 6338 6556 103,4

dla :

Ludzi s ta rs z y c h ... 1107 1143 1274 111,5

Um ysłowo upośledzonych . . . . 1502 1550 1495 965

Przewlekle c h o r y c h ... 3000 3327 3355 100,8 w tym ze schorzeniam i układu

n erw ow ego 1498 1661 1735 104.5

W dom ach pom ocy społecznej przebywało w 1994 r. 6335 pensjonariuszy (wzrost o 2,3% w stosunku do 1993 r. i o 11,3% w stosunku do 1992 r.). Najwięcej osób przebywało w dom ach dla osób przewlekle

uwagi

analityczne

(12)

chorych (52,3%). W dom ach dla umysłowo upośledzonych przebywało 23% pensjonariuszy, natomiast w dom ach dla osób starszych 18,5%.

Strukturę stacjonarnych placówek pom ocy społecznej w 1994 r. ilustruje

Dom y dla:

przew lekle ch o rych dorosłych

przew lekle ch o rych ze schorzeniam i u kła d u n erw ow ego

ludzi starszych (rencistów )

um ysłow o upośledzonych dzieci

um ysłow o upośledzonych dorosłych p ozostałe

Ośrodki pom ocy społecznej również p o m a g a ły finansowo lo ka to ro m za le g a ją c y m z o p ła ta m i za mieszkanie spółdzielcze, komunalne lub zakładu pracy. W 1994 r. odnotowano ponad 336 tys.

takich osób, a przeciętne zaległości 1 lokatora w opłatach za mieszkanie wynosiły 259,36 zł. Prawie 30% z tych osób zalegało z opłatam i przez 3 miesiące lub więcej. W 1994 r. (według stanu na 31 XII) ponad 5 min zł z budżetu W ojewody zostało przekazane bezpośrednio gm inom na d o d a tk i mieszkaniowe. Z d o d a tk ó w tych m o g ły korzystać osoby najuboższe.

wykres:

(13)

Instytucje charytatywne

P o l s k i K o m i t e t P o m o c y S p o ł e c z n e j

Jednq z instytucji charytatywnych zajmujqcych się pom ocq spolecznq wspom agajqcq i uzupetniajqcq pom oc swiadczonq przez instytucje państwowe jest Polski Komitet Pomocy Społecznej. W swych szeregach skupia 25995 członków (128100 w 1993 r.). PKPS w swej działalności stanowi 'SOS' dla ludzi biednych, potrzebujqcych pom ocy o d zaraz. Celem PKPS jest dobrow olne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pom ocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne sq do rozwiqzywania swych życiowych problemów. Celem PKPS jest również kształtowanie postaw społecznych sprzyjajqcych b e z p o ś re d n ie m u u c z e s tn ic tw u w d z ia ła n ia c h na rzecz osób potrzebujqcych pom ocy, bqdź wspieranie takich działań.

Na terenie w ojew ództw a Zarzqd Wojewódzki PKPS skupia, nadzoruje i wspomaga działalność 36 jednostek terenowych. Z uwagi na brak finansów na pokrycie wydatków administracyjno - organizacyjnych zawiesiło swq pracę 15 zarzqdów. Pozostałe, siłami społecznymi prężnie realizujq zadania statutowe niosqc pom oc nie tylko w swojej gminie ale i w gm inach sqsiedzkich. PKPS realizuje cele szczególnie poprzez:

■ organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych i samotnych, osób niepełnosprawnych

■ organizowanie i prowadzenie dożywiania

■ świadczenie pom ocy osobom bezdomnym

■ udzielanie różnorodnej pom ocy głównie rzeczowej, a w miarę posiadanych środków i możliwości pom ocy finansowej

■ prowadzenie poradnictwa prawnego

■ świadczenie pom ocy postpenitencjarnej

■ organizowanie i prowadzenie popołudniowych klubów seniora, a w nich działalności kulturalno - towarzyskiej, oświatowej

■ o rg a n iz o w a n ie ró ż n o ro d n y c h fo rm w y p o c z y n k u d la podopiecznych, dzieci z rodzin wielodzietnych

■ współpracę I współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.

(14)

Od 1990 r. PKPS nie jest dotow any z budżetu Państwa. Środki na świadczenia pom ocy pochodzą ze:

■ składek członkowskich

■ zbiórek i darów

■ sprzedaży 'cegiełek wartościowych'

■ z urzgdzania imprez dochodow ych przez reklamowanie firm na koncertach

■ z darów w naturze.

Dochody własne PKPS w edług rodzajów w latach 1992 - 1994 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

1992 1993 1994

w tys. zł

D o c h o d y ... 254.6 393.0 520,2 w tym :

Składki c z ło n k o w s k ie ... 15.4 22,7 18,8 Zbiórki i d a r y ... 19,4 21,9 37,3 Inne d o c h o d y g o tó w k o w e ... 52,5 43,8 88,3

W p ła ty Sqdu W ojew ódzkiego . . . . 1.9 1,2 0.5

Dary w n a tu rz e ... 164,6 287.4 348.3

Na zadania zlecone i zrefundowane przez ośrodki pom ocy społecznej PKPS uzyskał w 1994r. kwotę 746,6 tys. zł (586,5 tys. zł w 1993 r.). Część z tych pieniędzy pochodziła od podopiecznych, których wysokość rent lub emerytur zobowiązuje do częściowej odpłatności za opiekę.

Liczbę osób objętych pom ocą oraz kwoty w ydatkow ane z uzyskanych dochodów PKPS ilustruje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie

1992 1993 1994 1992 1993 1994

osoby objęte pom ocą wartość udzielonych świadczeń w tys. zł

O g ó ł e m ... 15938 10967 14675 659,4 839,3 1098,0 Pom oc finansow a . . . 1705 752 783 15,2 11 Jb 21,1 Pom oc rzeczow a . . . 10457 6130 9278 156.1 209,3 333,1

(15)

dok. zestaw ienia

Wyszczególnienie

1992 1993 1994 1992 1993 1994

osoby objęte pom ocq wartość udzielonych świadczeń w tys.zt O p ieka d o m o w a . . . 945 628 712 459/> 552.9 685,1 Kluby p o p o łu d n io w e

i d zia łalno ść kulturalno -

o ś w ia to w a ... 2534 1737 1140 8 2 142 25.5 P om oc

p o stp e n ite n cja rn a . . 275 556 710 8,2 36,1 18,8

P om oc a lim e n ta cyjn a 22 24 37 - - -

Usługi m edyczne . . . 1140 2015 12.1 15.2 14.4

Do zadań zleconych należy opieka dom owa u osób samotnych, niesprawnych świadczona przez etatow e opiekunki PKPS lub osoby w ramach pom ocy sąsiedzkiej. Średnia odpłatność za 1 godzinę opieki w edług stanu na dzień 31 XII 1994 r. wynosiła 2,04 zł (1,80 zł w 1993 r.).

Opiekunki PKPS pracują w trudnych warunkach, często w środowiskach za g ro żo n ych p a to lo g ią sp ołeczną . Usługi d o m o w e opieku ń cze wykonywane sq średnio miesięcznie u 712 podopiecznych.

Innym zadaniem zleconym jest pom oc postpenitencjarna (częściowo finansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Korzystają z niej osoby zwolnione z zakładów karnych i poprawczych, ich rodziny oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem. Pomoc ta polega m. in. na dożywianiu oraz dostarczaniu odzieży.

PKPS prowadzi również kluby seniora. Jest to najlepsza form a kontaktów ludzkich, zaspokajająca potrzeby kulturalno - towarzyskie osób starszych i samotnych. W województwie działa 7 klubów seniora, które m.

in. urządzają wycieczki, imprezy świąteczne, okolicznościowe odczyty, spacery, koncerty, spotkania z interesującymi ludźmi.

Ponieważ nie każda je d n o stka te re n o w a PKPS p o siada

pomieszczenia na te kluby, organizuje życie towarzyskie i kulturalno -

oświatowe w pomieszczeniach Zarządu, Miejskiego Ośrodka Pomocy

S połecznej lub zaprzyjaźnionego zakładu p ra c y (zwłaszcza przy

większych spotkaniach np. wigiliach).

(16)

14

uwagi

analityczne

Powszechnymi zadaniami PKPS stały się wycieczki oraz wyjazdy na wypoczynek rehabilitacyjny do Kołobrzegu lub Krynicy Górskiej (częściowo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych).

Pomoc PKPS nie zawsze można wyrazić cyframi - często polega ona na wysłuchaniu problemów życiowych seniorów, umiejętnej pom ocy w ich rozwiązywaniu, pisaniu podań, pom ocy w uzyskaniu sanatorium, leków , sprzętu o rto p e d yczn e g o , za p o m ó g z ośrodków p o m o c y społecznej.

P o l s k i C z e r w o n y K r z y ż

Polski Czerwony Krzyż jest instytucją, która wspomaga ośrodki pom ocy społecznej w zakresie opieki nad chorymi. PCK pełni swą funkcję za pośrednictwem Zarządu Wojewódzkiego oraz zarządów lokalnych, które w 1994 r., podobnie jak w 1993 r., kierowały 27 punktami opieki nad chorymi.

W 1994 r. PCK prowadził ośroki opiekuńcze w Chorzowie (46 miejsc) oraz w Gliwicach (18 miejsc). Ośrodki te były form ą pośrednią między szpitalem a domem starców - zapewniały opiekę stacjonarną i medyczną dla ludzi nieuleczalnie chorych. PCK prowadził również dom PCK dla matki z dzieckiem i kobiet w ciąży w Rudzie Śląskiej (18 miejsc) oraz ośrodek szkolenia sanitarnego w Rybniku. Personel PCK bezpośrednio obsługujący chorych składający się w 1994 r. z 613 sióstr PCK (832 w 1993 r.) oraz 17 pielęgniarek (80 w 1993 r.) opiekował się 3729 osobami chorymi.

Do 1993 r. środki na opiekę na d chorym i PCK uzyskiwał bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej poprzez ośrodki pom ocy społecznej. W 1994 r.

zarządy oddziałów lokalnych PCK zawierały umowy z miejskimi ośrodkami

pom ocy społecznej, które finansowały działania PCK. Według stanu na

koniec 1994 r. zawarto 57 umów. Średni czas trwania umowy wynosił 7

miesięcy, a średnią stawkę godzinową oszacowano na 3 zł 10 gr. Finanse

(17)

pochodziły również z Kuratorium Oświaty (akcje kolonijne) oraz z w p łat indywidualnych.

W 1994 r. w pięciu całodobow ych ośrodkach PCK na łqcznq ilość 224 miejsc przebywały 573 osoby, natomiast z noclegowni na 20 miejsc skorzystało 841 osób. Oprócz usług opiekuńczych PCK udzielał p o m o c y m a te ria ln e j w p o s ta c i żyw n o ści, od zie ży, z a p o m ó g jednorazowych. I tak w 1994 r. średnio 268 dzieci oraz 29 dorosłych dziennie korzystało z dożywiania organizow anego w szkołach lub jadłodajniach.

Pomoc doraźng finansowg i rzeczowg w postaci m. in. paczek żywnościowych, odzieży, środków czystości, artykułów szkolnych oraz zapomóg otrzymało 3047 osób. Rozdzielono również 6020 kg darów o łgcznej wartości 8,1 tys. zł otrzymanych od osób fizycznych (głównie żywność, środki czystości, odzież, obuwie).

PCK organizował, podobnie jak w poprzednich latach, letnie i zimowe akcje kolonijno - obozowe dla dzieci biednych. Liczbę turnusów oraz uczestników tych akcji w 1994 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie Turnusy Uczestnicy

Kolonie s o c ja ln e ... 5 190 Kolonie d la dzieci n ie pe łnospraw nych . . . . 1 25 P ó łk o lo n ie ... 16 772

Z różnych funkcji pełnionych przez PCK, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz organizowanie kursów sanitarnych było pew nego rodzaju form g pom ocy społecznej. W 1994 r. w zakresie udzielania pierwszej pom ocy przedlekarskiej przeprowadzono 805 kursów dla 19,3 tys. dzieci i młodzieży oraz 437 kursów dla 12,9 tys. dorosłych.

Przeprowadzono szereg akcji oświatowo - zdrowotnych m. in.

konkursy czystości, konkursy wiedzy o zdrowiu, prelekcje oraz projekcje

filmowe dla prawie 27,5 tys. osób (w tym 23,6 tys. młodzieży).

(18)

PCK pom agała również cudzoziemcom m. in. z byłej Jugosławii i byłego ZSRR. Pomoc materialną uzyskało w 1994 r. 114 osób, natomiast pom oc niematerialna 215 osób.

W ra m a ch PCK w 1994 r. d z ia ła ło 247 czło n kó w grupy ratownictwa specjalnego. Przeprowadzili oni 18 akcji ratowniczych oraz 41 treningów szkoleniowych.

PCK podejm ow ał również działania w zakresie informacji i poszukiw ań (p rze kazyw a nie w ia d o m o ś c i, poszukiw anie rodzin, poszukiwanie m ogił) oraz upowszechniał M iędzynarodow e Prawo Humanitarne poprzez odczyty, konkursy, wystawy oraz artykuły w prasie lokalnej. Akcją upowszechniania objęci byli uczniowie, zakłady pracy, służba zdrowia, policja i wojsko.

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Caritas jest kościelną instytucją charytatywną, pow ołaną w 1989 r., której celem jest organizowanie różnych form pom ocy ludziom najbardziej potrzebującym - ubogim, chorym, nie akceptow anym przez społeczeństwo. Caritas otrzymuje fundusze na swoją działalność z budżetu centralnego poprzez ośrodki pom ocy społecznej oraz z budżetu Wojewody, z Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, z fundacji SOS, z ofiarności i pom ocy instytucji i osób prywatnych, a także zagranicznych instytucji charytatywnych.

Do najw ażniejszych fo rm d z ia ła ń C a ritas A rc h id ie c e z ji Katowickiej w 1994 r. (podobnie jak w 1993 r.) należały:

■ organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci (bezpłatnych kolonii charytatyw nych dla około 2000 dzieci z ubogich rodzin zamieszkujących tereny przemysłowe)

■ w sp o m a g a n ie w a k a c y jn e g o w yp oczynku dzieci i m łodzieży organizowanego przez parafie i inne instytucje kościelne

■ wspomaganie akcji dożywiania ludzi biednych (kuchnie dla ubogich)

(19)

■ organizowanie i wspomaganie ochronek dla dzieci zaniedPanych (świetlice, odżywianie, działania wychowawcze)

■ prowadzenie bezpłatnej apteki leków pochodzących z darów

■ organizowanie różnorodnych akcji m ających na celu pom oc najuboższym (w 1994 r. b yła to np. wigilijna akcja pom ocy dzieciom)

Swoje działania Caritas realizuje głównie poprzez stałe ośrodki pom ocy charytatywnej. Do ośrodków takich w 1994 r. należały:

1. Miejska Stacja Pomocy Caritas w Katowicach - Dębie (w ochronce przebywało dziennie 20 dzieci z rodzin patologicznych, natomiast z bezpłatnego dożywiania skorzystało w 1994 r. 1200 osób)

2. Dom dziennego pobytu dla seniorów oraz Świetlica Środowiska dla 35 osób w Katowicach

3. Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy w Rudzie Śląskiej dla około 60 osób

4. Dom okresowego dziennego pobytu dla seniorów w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach (w ośrodku tym przebywało w 1994 r. około 30 osób dziennie - 4480 w skali rocznej; prow adzono również warsztaty terapeutyczne dla ponad 600 dzieci specjalnej troski).

5. Ośrodek dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi (w Domu Pomocy Społecznej przebywało całodobow o 140 osób, a koszt roczny prowadzenia ośrodka wyniósł 80 tys. zł. W ramach tego ośrodka prowadzone były Warsztaty Terapii Zajęciowej)

6. Dom Matki i Dziecka w Dąbrówce Wielkiej (ośrodek dla samotnych matek oczekujących na poród; koszt utrzymania ośrodka w I półroczu 1994 r. -12,4 tys. zł)

7. Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny w Ustroniu - Nierodzimiu (organizowane były tygodniowe wczaso - rekolekcje dla seniorów z których skorzystało 474 osoby oraz wczasy dla m atek z dziećmi niepełnosprawnymi dla 283 osób. Prowadzony był również program edukacyjno - wychowawczy dla 15 dziewcząt z rodzin zagrożonych) 8. Apteka leków z darów zagranicznych w Katowicach

9. Świetlica dla dzieci w Tychach (dla 60 osób dziennie)

10. Ośrodek Charytatywno - Rekolekcyjny w Dąbrówce Wielkiej

Z ramienia Caritasu działało w parafiach około 30 instruktorów

świeckich przygotow yw anych zaw odow o (w Centrali Caritas oraz

Ośrodku Form acyjno - Szkoleniowym w Brennej) d o koordynacji i

organizacji pracy w terenie.

(20)

18

Tabl. 1. POMOC SPOŁECZNA STACJONARNA

Wyszczególnienie Placówki Miejsca

wtys. M ieszkanek

wtys.

W o je w ó d z tw o ... 1993 67 6,3 6 2

1994 69 6,6 6.3

Kraj ... 1993 765 75,4 89,5

1994 811 78,4 93,7

a) Łącznie z umieszczonymi z ciągu roku.

Tabl 2. PLACÓWKI STACJONARNE POMOCY SPOŁECZNEJ Stan w dniu 31 XII

Wyszczególnienie

1992 1993 1994 1992 1993 1994 1992 1993 1994

placówki miejsca rzeczywiste mieszkańcyp)

O g ó ł e m ... 60 67 69 5837 6338 6556 5693 6192 6335 dla :

Ludzi starszych (rencistów ) 11 12 13 1107 1143 1274 1076 1125 1174

U m ysłowo upośledzonych

d o ro s ły c h ... 6 8 8 413 507 489 410 476 480

U m ysłowo upośledzonych

d z ie c i... 11 10 10 1089 1043 1006 1061 994 974

Przewlekle ch o rych ze schorzeniam i u kła du

n e rw o w eg o ... 12 13 14 1498 1661 1735 1458 1653 1719

Przewlekle ch orych

d o ro s ły c h ... 16 18 18 1452 1616 1620 1420 1585 1595

Przewlekle ch o rych dzieci . 1 1 - 50 50 - 50 49 -

In w alidó w d orosłych . . . 1 2 1 156 249 156 151 248 156

In w alidó w d z ie c i... 1 - 1 62 - 124 62 - 124

M ate k sam otnych

z nieletnim i dziećm i . . . . 1 1 1 10 10 26 5 4 14

B e z d o m n y c h ... - 2 2 - 59 76 - 58 49

a) Łącznie z umieszczonymi z ciągu roku.

(21)

19 Tabl. 3. OSOBY OBJĘTE POMOCĄ SOCJALNĄ W 1994 R.

Wyszczególnienie

Osoby, którym przyznano świadczenia

Gospodarstwa domowe

Osoby w tych gospodarstwach

Ś w iadczenia przyznane w ra m a ch zadań zleconych i w łasnych (bez w zględu na ich rodzaj, fo rm ę , liczbę

oraz ź ro d ło finansow ania) ... 188776 140959 457497 Ś w iadczenia przyznane w ram ach zadań zleconych

bez w zględu na rodzaj, fo rm ę 1 lic z b ę ... 61864 58027 194244 Ś w iadczenia przyznane w ram a ch zadań w łasnych

bez w zględu na ich rodzaj, fo rm ę i lic z b ę ... 163179 117481 383565 P om oc udzielana w p o sta ci p ra cy s o c ja ln e j... 126691 106369 341803 w tym w yłą czn ie w p osta ci p ra cy socjalnej . . . . 21005 20095 52974

Tabl. 4. UDZIELONE ŚWIADCZENIA POMOCY SOCJALNEJ W 1994 R.

Osoby, którym przyzanao

Kwota świadczeń pokrywana z budżetu

Wyszczególnienie gminy centralnego

gminy centralnego w tys. zł

Zasiłki s t a łe ... 329 10088 88,1 13307,8a) w tym :

zasiłki s ta łe w p e łn e j w y s o k o ś c i... 308 8966 78,6 12387,7 zasiłki s ta łe w y ró w n a w c z e ... 21 1123 9,5 899,6

w tym :

inw alidzi o d dzieciństw a ... 166 4726 47,8 6995,3 w ych o w yw a n ie dzieci niepełnospraw nych . . 33 850 7,3 987.6 m ieszkańcy D om ów P om ocy Społecznej . . . . 35 1355 9 A 1978.4 D odatki d o zasiłku s ta łe g o ... 37 3270 3,0 1479,0 Zasiłki o k re s o w e ... 35 36526 15,8 14907,7

w tym :

d łu g o trw a ła c h o r o b a ... 1 5654 0,3 2207,2 n iepełnospraw ność ... - 1972 - 907,3 brak m ożliwości z a tru d n ie n ia ... 24 21428 9,9 8973,3 inne ... 10 7498 5.6 2819,9 Zasiłki na l e k i ... 5 857 0A 61,5 P om oc d la ko b ie t w ciąży i osób w ycho w ujących

d z ie c i... 178 13501 83,3 11383,4b) a) Ujęto kwotę zasiłku celowego dla stałych zasiłkobiorców - 20£ tys. zł. b) Łącznie z wyprawkami wypłacanymi w gminach.

(22)

20

Tabl. 5.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ WEDŁUG GM IN W 1994 R.

Gminy

Sie­

roc­

two Bez­

dom­

ność Potrze­

ba ochro­

ny macie­

rzyń­

stwa

Bezro­

bocie Upo­

śle­

dzenie fizyczne

lub umy­

słowe Długo­

trwała cho­

roba

Bezrad­

ność w sprawach

opiekuń­

czo- wycho­

waw­

czych!

prowa­

dzeniu gospo­

darstwa domo­

wego

Rodzi­

na nie­

pełna Wieio- dziet-

ność Alko­

holizm Nar­

koma­

nia Trud­

ności w przy­

stoso­

waniu do żyda

po opusz­

czeniu zakła­

du kar­

nego Klę­

ska ży­

wio­

łow a lub eko

-lo- gicz -na

W ojewó­

dztwo

1307 1542 64007 158625 57055 86750 99129 67338 92704 42173 546 5581 83

Gminy miejskie

R a z e m 820 1440 47327 136985 44670 70233 80677 57747 70585 33981 437 4921 37

K a to w ice 31 591 5008 14188 5352 12338 12223 7192 3621 869 26 319 -

Będzin 28 9 913 2418 755 1400 1532 2100 580 660 7 110 -

Bieruń 4 2 151 255 438 45 691 256 614 105 - 9 -

Bukowno 4 3 336 612 169 400 388 174 221 56 - 5 -

Bytom 49 210 3893 11859 4497 4492 1951 4529 3743 1938 9 629 -

C horzów - 104 - 7437 4437 1278 10407 5337 2431 4767 18 525 -

C zeladź 5 5 546 2523 238 2214 1291 880 614 412 15 36 5

D ąb ro w a

G órnicza 3 - 862 7279 498 3179 2223 2175 1375 121 21 35 _

G liw ice 76 103 3457 6497 3538 4257 3802 3871 3419 2882 59 377 -

Jastrzębie

Zdrój 18 27 884 3771 1102 1234 165 1487 1903 917 13 265

_

Jaw orzno 24 40 960 2730 991 3569 2011 1557 2160 906 8 141 19

Knurów 22 21 524 1458 837 313 404 742 1120 465 - 109 -

Lędziny - - 258 399 88 146 369 134 400 97 - 15 -

Łaziska

G órne _ 4 258 224 161 353 1772 314 627 102 - 22

_

M ikołów - 6 266 3543 424 1217 429 457 1243 742 - 57 -

M ysłow ice 26 42 1776 3700 619 3443 2025 1575 2046 1189

5

195 -

Orzesze - - 385 472

336

325 492 126 423 144 -

6

-

Piekary

Śląskie 18 . 1202 1820 418 879 4860 812 1944 1482 .

55

.

Poręba 29 -

121

756 148 132 289

114 141

124

6

7 -

Pyskowice - - 465 1239 376 413 268 417 459 250 -

26

-

Racibórz - 8 850 3915 642 1233 1098 727 3108 1065 10 29 -

Ruda Śląska

7 58 2160 6250 1732 1884 945 1133 2283 1140 1 195 -

Rybnik

3 19 1725 5209 1785 1546 1350 2640 3370 2730 23 208 3

Rudułtowy

- - 299 394 417 413 2423 324 986 150 - 48 -

Siemianowi­

ce Śląskie

40 2 1086 3182 861 823 2028 1398 953 748 6 115 .

S ław ków - 1 91 398 36 52 376 97 126 164 -

14

-

Sosnowiec 85 83 3290 14354 3892 10850 7700 2700 6200 1530

20

305

3

Ś w iętoch ło ­

w ic e

92 10

1083 3559 989 1596 852 1898 1869 988 7 72

_

Tarnowskie

G óry

15 1 1260

2076 1159 1068 672 1379 1765 256

5

47

4

(23)

21 Tabl. 5. CHARAKTERYSTYKA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ WEDŁUG GMIN W 1994 R. (cd.)

Gminy

Bezrad­

ność w

Trud­

ności

sprawach w

Potrze­ Upo­ oplekuń- przy­

stoso­

Sie­

roc­

two Bez­

dom ­ ność

ba ochro­

ny m acie­

rzyń­

Bezro­

bocie śle­

dzenie fizyczne

lub umy­

Długo­

trwała cho­

roba

wycho- wow- czychl prowa-

Rodzi­

na nie­

pełna Wielo- dziet­

ność Alko­

holizm Nar­

koma­

nia

waniu do życia

p o opusz­

stwa słowe gospo-

darstwa

czeniu zakła­

du kar­

nego domo­

wego

Klę­

ska ży­

wio­

łowa lub eko

-lo-

gicz -na

Gm iny miejskie (dok.)

Tychy 69 33 1306 5667 1822 3433 4713 2273 2897 1250 57 108 -

W odzisław

Slqski 11 18 1424 2944 983 1608 1793 1581 2163 1036 17 211 _

W ojkow ice 3 2 103 256 45 83 868 126 43 91 - 12 -

Zabrze 50 31 8662 7633 1820 1103 5183 5359 13609 3216 10 300 -

Z aw iercie 101 1 669 4855 1856 1251 2138 835 776 627 72 208 -

Żory 7 6 1054 3113 1209 1663 946 1028 1353 762 22 106 3

Gminy miejsko - wiejskie

R a z e m 260 29 8962 13905 6983 9812 5774 5601 11083 4152 98 384 31

Brzeszcze 56

-

561 785 292 849 540 323 577 418 37 33 4

Chrzanów 2 4 919 2260 1631 879 186 833 969 747 3 48

-

Czechowice

- Dziedzice 61 3 627 751 352 783 268 355 1223 285 13 26

Czerwionka -

Leszczyny 47 5 833 933 640 616 254 617 1143 286 42 .

Kuźnia

Raciborska - 1 318 67 229 138 215 161 318 72 _ 10

Libigż 1 4 468 1044 677 368 310 386 510 488

-

55

-

Łazy

- -

427 411 309 146 248 59 389 216 12 15

-

Ogrodzieniec 14 - 116 171 186 182 164 98 214 118

-

6

-

Olkusz 2 1 1095 2839 342 1882 75 939 1438 101

-

21

-

Pilica

- -

377 205 74 185 350 69 402 18

-

15 27

Pszczyna 28 4 1113 895 1178 992 1866 628 1652 315 21 36

-

Siewierz 21 - 243 196 350 168 131 191 227 179

-

4

-

Toszek - 2 435 454 81 137 299 119 460 285 12 9

-

Trzebinia 2

5

765 1314 357 1176 753 559 650 267

-

47

-

W olbrom

26

-

665 1580 285 1311 115 264 911 357

-

17

-

Gminy wiejskie

R a z e m 227 73 7718 7735 5402 6705 12678 3990 11036 4040 11 276 15

B abice 3 2 241 530 105 172 630 138 305 35 - 2 -

Bestwina - - 203 284 116 196 198 84 256 53 - 1 -

Bobrowniki - - 179 275 133 313 112 129 63 149 - 8 -

Bojszowy - - 87 65 111 7 102 32 181 19 - - -

Bolesław - - 277 403 56 205 40 132 147 32 - 3 -

G aszow ice - 3 108 53 105 93 383 62 226 285 - - -

G ie ra łto w ic e - - 150 128 103 42 173 82 223 29 - 4 -

(24)

22

Tabl. 5. CHARAKTERYSTYKA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ WEDŁUG GM IN W 1994 R. (dok.)

Gminy Sie­ Bez­

Potrze­

ba ochro­

Bezro­

bocie Upo­

śle­

dzenie

roc­ dom­ ny fizyczne

two ność m acie­ lub

rzyń­

stwa

umy­

słowe

Bezrad­

ność w sprawach

opiekuń­

czo -

Długo­ wycho­ Rodzi­

Wlelo- dzlet-

ność

trwała waw­ na Alko­

cho­ czych! nie­ holizm

roba prowa­

dzeniu gospo­

darstwa domo­

wego

pełna

Nar­

koma­

nia Trud­

ności w przy­

stoso­

waniu do żyda

po opusz­

czeniu zakła­

du kar­

nego Klę­

ska

X

łow a lub eko

-lo­

giez -na

Gminy wiejskie (dok.) G o czałko w i­

c e Zdrój

3

_

123 125 113 187 242 126 240 103 3 18

_

G o d ó w - -

172 224 114 126 244 108 216 138

-

6

-

G orzyce

2 2 264 560 281 97 468 170 480 307 2 8

-

Je jko w ice -

2 23 7 82 144 288 32 63 52

-

2

-

Klucze

16 1 521 1304 736 1076 1946 308 341 425 1 42

-

Kobiór - -

118 21 19 97 56 51 117 62

- - -

K ornow ac

30 2 148 123 139 385 160 78 224 75

-

8

-

Krupski M łyn - -

68 11 46 103 85 40 68 27

- - -

Krzanow ice -

1 226 68 196 52 100 57 289 43

-

1

-

Krzyżanowice

13

-

228 96 192 155 391 109 321 52

-

1

-

Lubom ia -

5 111 12 23 118 106 59 191 20

-

3

-

Lyski - -

73 112 121 357 451 38 483 106

-

7

-

M iedźna

110

-

902 522 156 122 1381 241 897 189

-

24

-

M ierzęcice

5

-

118 240 97 261 328 135 112 58

- -

4

Mszana

7 1 59 31 68 17 512 85 147 27

-

4

-

N ędza

2

-

330 297 135 234 393 132 658 49

-

17

-

O rn o n to w ice

4

-

135 587 36 36 18 51 168 41

- - -

P a w ło w ice -

2 152 294 236 254 402 186 482 147

-

8

-

P ietrow ice

W ielkie - -

196 56 40 80 79 25 142 115

_

17

P ilchow ice - -

168 130 85 268 269 130 292 201

-

9

-

Psary -

1 175 261 74 210 179 93 88 95

-

14

-

Rudnik -

50 94 68 86 61 63 52 287 65

-

11

-

Rudziniec -

1 226 206 178 68 268 111 319 109

-

8

-

S ośnicow ice - -

128 98 370 27 208 61 230 128

- - -

Suszec

5

-

110 125 240 175 270 179 500 30

- 1 -

Św ierklaniec

1

-

119 49 77 8 363 74 207 93

- - -

Św ierklany - -

174 88 129 50 122 58 300 103

-

3

-

Tąpkow ice - -

96 45 67 86 88 45 98 43 -

1 -

Tw oróg - -

466 74 20 104 310 21 210 12

- 1 -

W ielowieś

3

-

123 186 12 52 384 50 223 31 5

1 1

Wyry - -

62 12 43 117 128 41 181

- -

7

-

Z brosław ice - -

294 154 186 389 186 249 443 257

-

10

-

Zebrzydo­

w ic e _

_ 118 236 144 48 396 119 485 225

-

26 10

Ż arnow iec

23

-

153 104 132 113 156 17 133 10

- - -

(25)

23

Tabl. 6. KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG GMIN W 1994 R.

Osoby, którym przyznano

świadczenia w ramach zadań Osoby, którym przyznano

Gminy

zasiłki świadczenia

zleconych 1 włas­

nych&

zleconych własnych

stałe okresowe

ztytułu ochrony

m acie­

rzyństwa

celowe

W o j e w ó d z t w o . . . . 188776 61854 163179 10088 36526 13501 136767 Gm iny miejskie

R a z e m ... 155425 49924 137042 7189 31507 10368 116573 K a to w ic e ... 18866 8667 18060 972 6443 1365 16695 B ę d z in ... 2777 970 2511 150 603 184 2057

B ie ru ń ... 864 386 667 47 263 59 503

B u k o w n o ... 820 249 571 36 151 51 469

B y to m ... 8916 3215 7695 717 1620 863 6912 C h o rz ó w ... 13622 2107 11598 503 1106 323 6742 C z e la d ź ... 1620 961 1117 68 795 108 1117

D ąb ro w a G órnicza . . . . 9799 982 9259 177 525 263 9080

G liw ic e ... 7537 3220 6876 407 1652 1143 5837

Jastrzębie-Z drój... 3378 1104 2574 178 602 271 2559

J a w o rz n o ... 5953 1065 5605 216 475 290 5358 K n u ró w ... 1213 410 1213 75 182 131 901

L ę d z in y ... 628 124 587 44 25 46 394

Łaziska G ó r n e ... 739 175 602 44 56 59 457

M ik o łó w ... 1964 1282 882 75 1069 122 861 M y s ło w ic e ... 4471 2507 3190 211 2029 270 3003

O rz e s z e ... 617 249 432 99 51 72 309

Piekary Ś lą s k ie ... 2405 742 1729 144 361 230 1638

P o r ę b a ... 587 231 286 17 158 36 238

Pyskowice ... 1278 545 1068 40 380 110 906

R acibórz ... 3418 603 2872 206 147 183 1997

Ruda Śląska ... 3888 1246 4028 370 493 480 2668

R y b n ik ... 3906 1128 3406 183 524 376 2727

R y d u łto w y ... 1099 166 1055 41 74 40 922

S iem ianow ice Śląskie . . . 3447 1561 2599 200 1113 248 2340

S ła w k ó w ... 462 443 306 16 377 22 346

S o s n o w ie c ... 11452 2956 10134 410 1910 539 7531

Ś w ię to c h ło w ic e ... 3993 1444 3453 206 980 258 2350

Tarnowskie G ó r y ... 2648 1393 2082 145 932 304 1690

Tychy ... 11050 1855 10221 174 1258 435 9975

W odzisław Ś lą s k i... 3534 663 3255 204 161 268 2252

(26)

24

Tabl. 6. KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG GMIN W 1994 R. (c d .)

Osoby, którym przyznano

świadczenia w ramach zadań Osoby, którym przyznano

Gminy

zleconych iw łas­

nych0

zasiłki świadczenia

zleconych własnych

stałe okresowe

z tytułu ochrony

m acie­

rzyństwa

celowe

Gminy miejskie (dok.)

W o jk o w ic e ... 459 107 441 14 65 25 432

Z a b rz e ... 14041 5060 13393 508 3568 820 12616 Z a w ie rc ie ... 2458 1219 2109 189 757 168 1647 Ż o r y ... 1516 889 1166 103 602 206 1044

Gminy miejsko-wiejskie

R a z e m ... 17965 6258 14048 1329 3024 1812 10423

B rze szcze ... 1121 367 870 34 233 60 475

C h rz a n ó w ... 2322 901 1850 213 532 215 1446

C ze ch o w ice - Dziedzice . 2547 531 2247 95 159 142 2016

C zerw ionka - Leszczyny . . 1352 318 1089 96 74 161 790

Kuźnia R a c ib o rs k a ... 347 188 230 22 86 73 83

L ib ią ż ... 959 178 858 69 23 86 689

Ł a z y ... 590 305 530 64 153 64 347

O g ro d z ie n ie c ... 423 244 179 34 159 31 170

O lk u s z ... 2237 600 1645 160 181 250 1208

P ilica ... 410 199 242 49 65 59 85

P s z c z y n a ... 1899 850 1422 199 481 247 848

S ie w ie rz ... 556 271 285 58 151 62 241

T o sze k... 377 235 242 16 119 79 149

Trzebinia ... 1672 399 1389 118 134 121 1031

W o lb ro m ... 1153 672 970 102 474 162 845

Gminy wiejskie

R a z e m ... 15386 5672 12089 1570 1995 1321 9771

B a b ic e ... 436 120 316 36 17 53 240

Bestwina ... 436 134 363 30 22 39 320

B o b ro w n ik i... 396 259 252 36 144 26 143

B o le s ła w ... 363 155 250 30 62 34 193

G a s z o w ic e ... 352 95 252 12 43 20 200

G ie ra łto w ic e ... 415 95 338 24 18 26 320

G oczałkow ice-Z drój . . . . 207 86 183 6 57 28 93

G o d ó w ... 327 116 226 28 6 39 224

G o rz y c e ... 699 392 495 132 154 56 495

J e jk o w ic e ... 184 43 149 4 32 7 89

(27)

25

Tabl. 6. KORZYSTAJĄCY Z POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG GMIN W 1994 R. (dok.)

Osoby, którym przyznano

świadczenia w ramach zadań Osoby, którym przyznano

Gminy

zleconych 1 włas­

nych

zleconych własnych

zasiłki świadczenia

stałe okresowe

z tytułu ochrony

macie­

rzyństwa

celowe

Gminy wiejskie (d o iO

K lu c z e ... 738 361 550 76 166 114 240

K o b ió r... 150 62 128 7 26 26 81

K ornow ac ... 331 72 316 8 34 18 292

Krupski M łyn ... 140 56 84 4 19 16 38

K rz a n o w ic e ... 280 71 237 20 23 29 79

K rzyżanow ice... 515 186 207 75 31 49 197

Lubom ia ... 230 125 198 26 42 22 152

L y s k i... 541 246 515 73 147 17 421

M iedźna ... 576 152 513 25 44 77 504

M ie rz ę c ic e ... 423 178 287 29 53 33 264

M s z a n a ... 175 83 112 20 42 22 94

N ę d z a ... 221 198 181 23 145 30 124

O rn o n to w ic e ... 185 45 159 8 12 19 158

P a w ło w ic e ... 1312 166 1194 89 19 21 1160

P ietrow ice W ie lk ie ... 341 128 220 19 69 40 191

P ilc h o w ic e ... 418 167 367 74 43 38 275

Psary ... 489 133 453 23 101 44 388

R u d n ik ... 292 47 280 13 13 21 256

R u d z in ie c ... 410 173 307 37 79 50 155

S o ś n ic o w ic e ... 388 209 192 152 34 23 163

S uszec... 545 100 491 26 7 20 491

Ś w ie rk la n ie c ... 304 225 299 53 28 31 191

Świerklany ... 281 74 248 19 7 20 243

T q p k o w lc e ... 179 57 133 21 12 11 95

T w o r ó g ... 170 102 129 16 34 49 75

W ie lo w ie ś ... 191 90 105 19 26 26 74

W y ry ... 427 41 419 15 19 12 419

Z brosław ice ... 516 360 367 183 86 70 227

Z ebrzydow ice ... 624 125 540 41 18 15 377

Ż a r n o w ie c ... 179 145 34 38 61 30 30

a) Każda osoba liczona jeden raz bez względu na ilość I rodzaj otrzymanych świadczeń ŹrócHo: dane Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej.

(28)

26

Tobl. 7.

WARTOŚĆ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I GMIN W 1994 R.

Gminy

Świadczenia finansowane z budżetu centralnego

zasiłki stałe

w tys.zł

13287.3

przeciętne w zł

131/47

zasiłki okresowe

w tys.zt

14849.2

przeciętne w zł

Gminy miejskie

100,80

pom oc dla kobiet w ciąży oraz

osob wy­

chowujących d z ie c r

Świadczenia własne i obowiąz­

kowe finansowane

z budżetu gmin

w tys.zł

114332 12711,3

W o j e w ó d z t w o ...

R a z e m ...

K a to w ic e ...

B ę d z in ...

B ie ru ń ...

B u k o w n o ...

B y to m ...

C h o rz ó w ...

C z e la d ź ...

D ąb ro w a G ó rn ic z a ...

G liw ic e ...

Jastrzębie-Z drój...

J a w o rz n o ...

K n u ró w ...

L ę d z in y ...

Łaziska G ó r n e ...

M ik o łó w ...

M y s ło w ic e ...

O rz e s z e ...

Piekary Ś lą s k ie ...

P o r ę b a ...

Pyskowice ...

R acibórz ...

Ruda Śląska ...

R y b n ik ...

R y d u łto w y ...

S iem ianow ice Śląskie . . . . S ła w k ó w ...

S o s n o w ie c ...

Ś w ię to c h ło w ic e ...

Tarnowskie G ó r y ...

Tychy ...

W odzisław Ś lą s k i...

W ojkow ice . . . . ...

9256.7 132,70 12894.4

1126.7 129,54 286M

213.4 134,64 261.1

43.1 137,26 71.9

51,0 129,44 84,5

894,8 126,37 456.6

512,3 134.96 475,1

87,8 130,07 266.7

286,9 148,27 304.7

582.2 13048 587.6

245.8 133,08 333,6

295,6 132.68 227,0

104,7 131.20 16,6

63,2 130,31 8.6

63,7 132.16 332

95,0 130,85 257.3

243,7 126X0 491,8

154.8 132,88 23,1

188.9 130.64 122,8

20.0 131.58 52,9

57.9 130,70 142,2

294.5 129.79 133,1

497,1 131,09 187.6

265,1 132,68 242,4

59,3 132.96 56,1

260,5 128,77 559,0

24,8 129,84 75,8

530,5 12926 745.8

286,4 125,95 419.1

183,8 130,45 300.9

245.0 130.88 580,5

282,0 134.73 54,0

21,6 133,33 34.5

99.88 8679/4 10747/4

9026 599.7 139AA

105,75 1422 185,1

93,01 39,1 87,5

121X36 42,5 19,8

116,42 779,8 703/.

90,17 4442 1234,5

79/47 78.7 153.8

131.34 278,7 369.2

111X11 901.3 660.3

121.93 260/4 250.3

112.04 274/) 275,9

124.30 127/4 101.3

98,85 39,3 51,2

133,33 47,8 59,3

124,96 104,4 124,9

93,91 258/) 562,8

89,88 50,1 27,1

119,57 227/) 54.5

94,63 51.9 26,3

125,40 95.0 102.6

132,17 206.3 177,5

113.83 464,7 473,5

126/15 344,5 486.5

132,31 34,7 69,5

90.09 255,9 200,2

77.11 13,7 42.7

105,74 568,5 5782

87,08 201.0 349,9

85,39 2082 246,5

116.66 393.5 329,5

113.68 265,8 319,3

100.29 172 1 U

(29)

Tabl 7. WARTOŚĆ UDZIELONIYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I GMIN W 1994 R. (cd.)

Świadczenia finansowane z budżetu centralnego

Świadczenia

Gminy zasiłki state zasiłki okresowe

pom oc dla kobiet w ciąży oraz

osób wy­

chowujących d z ie c r

własne iobow iąz­

kowe finansowane

z budżetu gmin

w tys.zł przeciętne

w zł w tys.zł przeciętne

w zł w tys.zł

Gminy miejskie

(dok.)

Z a b rz e ...

Z a w ie rc ie ...

Ż o r y ...

R a z e m ...

B rze szcze ...

C h rza n ó w ...

C zechow ice-D ziedzice . . . C zerw ionka -Leszczyny . . . Kuźnia R a c ib o rs k a ...

L ib ig ż ...

Ł a z y ...

O g ro d z ie n ie c ...

O lk u s z ...

Pilica ...

P s z c z y n a ...

S ie w ie rz ...

T oszek...

Trzebinia ...

W o lb ro m ...

R a z e m ...

B a b ic e ...

B e s tw in a ...

B o b ro w n ik i...

B o js z o w y ...

B o le s ła w ...

G a s z o w ic e ...

G ie ra łto w ic e ...

G o c z a łk o w ic e -Z d ró j...

G o d ó w ...

G o rz y c e ...

Je jko w ice ...

621,5 126,81 1722,2

207.7 132,04 438,0

145.4 133,27 266,7

Gminy miejsko-wiejskie

1794,1 129,01 1197,2

48,4 130,46 110,5

316.1 129,66 171.8

127.7 133.02 59,3

133.9 130.50 33.2

31.5 130.70 34.4

101.7 129,22 4.9

77,4 130,74 76.0

41,4 13143 86.0

217,2 125,91 74.7

72.5 132.54 26.3

223,9 122,28 130,5

82,3 128,59 91,3

24,3 132.79 5 U

159,1 128,93 64,4

136,7 134,55 182.6

Gminy wiejskie

2236,5 128,50 757,6

54,9 133,90 9,2

39.0 126.62 8.4

52,4 134,01 524

21,4 11146 26,0

43,0 134,38 37,0

15,3 133,04 24.1

32,2 126,27 62

8 4 131,25 26.5

43,2 132,92 4.1

198,7 131.59 49,2

5 4 135.00 16,9

100.12 567,0 786,9

105,82 131.8 120,4

106,85 163,3 111,1

104,48 1600,7 1314.4

122.10 58,8 64.9

93.37 192,2 152,3

129.76 97.1 87,0

115,68 147,2 146,3

109,55 65,4 44,5

64,47 75,2 107,2

125,62 49,7 35,8

55,02 44,1 46,6

12640 207,1 127.0

116.88 58,5 56,8

109.94 206,1 145,9

126.63 66,1 13,7

128.89 83,3 51,0

108.78 133,0 158,1

108.17 116,9 77.3

112,20 1153,1 649,5

116,46 45,0 13,6

100,00 29,6 19,9

89,73 23,3 14,9

113.54 40,0 15,7

132.62 20,3 14,1

109.55 19,5 7.0

11923 28,7 8.7

121,00 23,8 22,8

13226 41,9 6,0

124.56 38,1 6,6

133.07 5,5 5,0

(30)

28

Tabl. 7. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG RODZAJÓW ŚWIADCZEŃ I GMIN W 1994 R. (dok.)

Gminy

Świadczenia finansowane z budżetu centralnego

Świadczenia własne i obowiąz­

kowe finansowane

z budżetu gmin zasiłki stałe zasiłki okresowe

pom oc dla kobiet w ciąży oraz

osób wy­

chowujących

w tys. zł w tys. zł P^eclętne w tys. zł

Gminy wiejskie (dok.)

K lu c z e ... 73,3 102,66 47.9 93,55 84,9 4 6 3 K o b ió r... 10,9 134,57 9,3 11341 2 25 9.6 K o rno w a c ... 10,3 117,05 19.7 137,76 11,9 4.4

Krupski M łyn ... 4,9 122,50 10,1 177,19 9,0 6.5

K rz a n o w ic e ... 20,6 92,79 11.5 100.88 19,1 46.9 K rzyża no w ice ... 116,4 137,10 17.2 111.69 37.3 22.2 Lubom ia ... 40,2 133,11 3.5 106.06 24.7 10.0 L y s k i... 98.5 13329 37,1 117.78 25,1 10.4 M iedźna ... 26,8 128,85 23,8 125.26 43,5 27.4 M ie rz ę c ic e ... 36.2 108.70 3 24 115,71 2 8 5 16.7 M s z a n a ... 28,0 137,25 9.9 110«) 144 5 4 N ę d z a ... 32,2 134.73 15,7 59,02 24,9 14,4 O rn o n to w ic e ... 10.1 132,89 7 2 118,03 135 12,2 P a w ło w ic e ... 121,9 130,51 4.9 81.67 28,1 8,1 P ie trow ice W ie lk ie ... 27.0 133,66 14,7 117,60 3 7 5 195 P ilc h o w ic e ... 108,6 130,84 21,0 122,80 3 45 38,8 Psary ... 31,2 128,92 22,2 113,27 195 214 R u d n ik ... 14,1 12051 6.7 131,37 2 04 13,8 R u d z in ie c ... 57,2 136.84 31.8 107,80 42,2 15,8 S o ś n ic o w ic e ... 226,5 131.15 12.0 9449 21,0 23,1 S u szec... 34.3 130/41 8,6 132.31 27,8 7 3 Ś w ie rk la n ie c ... 78.4 132,43 11.9 98.35 27.8 13,5 Świerklany ... 27.7 127,06 7 4 127,59 185 10.8 T ą p k o w ic e ... 29,0 132/12 5,5 125X10 105 8,1 T w o r ó g ... 20.8 130,81 8 2 58.99 42,1 14.7 W ie lo w ie ś ... 25,9 130.80 6,7 106.35 29X) 5 2

21,7 121.23 134 13535 8 5 10,9

Z brosław ice ... 271.9 124.95 39,2 10759 67,7 28,6

Z ebrzydow ice ... 59,6 129.00 212 13856 195 37,0

Ż a r n o w ie c ... 58,4 131,53 16,9 12246 22,9 6,1 a ) Finansowane z budżetu centralnego I gminy.

Uwaga. W kwocie świadczenia zasiłków stałych dla województwa nie ujęto kwoty zasiłków celowych dla stałych zasiłkobiorców (20Ć tys. zł).

Źródło: dane Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznęl.

(31)

29

Tabl. 8. KOSZT UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG FORM FINANSOWANIA I GM IN W 1994 R.

Koszt świadczeń

pokrywanych z budżetu

na 1 mieszkańca

w zł Wyszczególnienie

ogółem

w iys.zł centralnego gminy w%

76088.9 53,6 A6A 19.33

Gminy miejskie

61293,0 51.9 48.1 19,47

8430,4 56.0 44.0 23,74

1084,1 59,2 40.8 17.14

319.2 49,5 50.5 14,46

277,3 67,0 33.0 26,46

4406.6 50 A 49.6 19,31

3472.7 42,3 57,7 27,45

753,7 59,6 40,4 20,56

2407,4 37,9 62,1 18,37

4310,8 49 h 50/4 20.12

1856.3 46.7 53,3 17.94

1615,9 51,8 48,2 16.42

647,5 50,2 49,8 14.65

279,4 43.2 56,8 15,77

Łaziska G ó r n e ... 285.1 55,6 44.4 12,40

542.5 49.6 50,4 14.71

2592,5 39.6 60,4 27,87

309,8 77,6 22.4 16,59

956.1 58.7 41.3 14.20

181,4 71.7 28,3 20,25

526.3 58,0 42X) 24,00

988,0 66.7 33.3 15,18

2456.9 49.1 50,9 14.75

1971,6 45.1 54,9 13,69

350,0 44.9 55,1 14.52

S iem ianow ice Ś lą s k ie ... 1870X1 57.9 42,1 23.92

208.9 56,2 43,8 30,24

3555.1 54,1 45,9 14,28

1621,4 57.4 42,6 27,15

1375,2 52 jb 47,4 18.37

21415 58.5 41.5 15,90

W odzisław Ś lą s k i... 1442/) 44,1 55.9 16,31

(32)

30

Tabl. 8.

KOSZT UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WEDŁUG FORM FINANSOWANIA I G M IN W 1994 R. (c d .)

Koszt świadczeń

Wyszczególnienie

pokrywanych z budżetu

na 1 mieszkańca

w zł ogółem

w tys.zł centralnego gminy w%

Gm iny m iejskie (dok.)

W o jk o w ic e ... 162,7 47.8 52,2 15.82 Z a b rz e ... 5530.4 54,2 45.8 27.40 Z a w ie rc ie ... 1383/4 57,9 42.1 2450 Ż o r y ... 980,3 60,7 39,3 14,79

Gminy m iejsko-wiejskie

R a z e m ... 8174,8 5 7 2 42,8 19.59 B rz e s z c z e ... 501,2 45,1 54,9 2251 C h rz a n ó w ... 1131,2 61.7 38,3 21,59 C z e c h o w ic e -D z ie d z ic e ... 627,8 49,5 50,5 1448 C zerw ionka -L e s z c z y n y ... 632,9 52.1 47,9 15X0 Kuźnia R a c ib o rs k a ... 189,5 72,0 28,0 14,98 L ib ią ż ... 536.1 36,3 63.7 23,15 Ł a z y ... 298,8 69 A 30.6 17,86 O g ro d z ie n ie c ... 244,3 74,1 25.9 25,36 O lk u s z ... 9852 54.4 45,6 1858 Pilica ... 239,5 58.8 41.2 2421 Pszczyna ... 911,1 64.7 35,3 18.92 S ie w ie rz ... 296,1 85,2 14,8 23.84 T o sze k... 2652 61,3 38,7 21.66 Trzebinia ... 660,9 57.0 43.0 1857 W o lb r o m ... 655,0 70,9 29,1 27/40

Gminy wiejskie

R a z e m ... 6621,1 65,4 34/> 17,82 B abice ... 179,1 64,9 35.1 2152 Bestwina ... 174,1 51.0 49.0 17.94 B o b ro w n ik i... 179,8 80,0 20,0 15/46 B o js z o w y ... 93,8 57/4 42 5 16,76 B o le s ła w ... 165,5 65.3 34,7 21X16 G a s z o w ic e ... 97.1 64,0 36.0 11,73 G ie ra łto w ic e ... 1142 64,5 35,5 8.83 G o c z a łk o w ic e -Z d ró j... 114,2 51,7 48,3 18,81 G o d ó w ... 183/4 53,1 46,9 15,34

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :