• Nie Znaleziono Wyników

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:35 Numer KRS:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:11:35 Numer KRS:"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04.10.2018 godz. 09:11:35 Numer KRS: 0000373427

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 16.12.2010

Ostatni wpis Numer wpisu 29 Data dokonania wpisu 01.10.2018

Sygnatura akt OP.VIII NS-REJ.KRS/9257/18/278

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP REGON: 160360680, NIP: 7543022222 3.Firma, pod którą spółka działa SFD SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji --- 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu

1.Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OPOLE, gmina OPOLE, miejsc. OPOLE

2.Adres ul. GŁOGOWSKA, nr 41, lok. ---, miejsc. OPOLE, kod 45-315, poczta OPOLE, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@SFD.PL

4.Adres strony internetowej WWW.SFDSA.PL

Rubryka 3 - Oddziały

1

1.Firma oddziału SFD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. BIELSKO-BIAŁA, gmina M. BIELSKO-BIAŁA, miejsc. BIELSKO- BIAŁA

3.Adres ul. PL. ŚW. MIKOŁAJA, nr 5, lok. 9, miejsc. BIELSKO-BIAŁA, kod 43-300, poczta BIELSKO-BIAŁA, kraj POLSKA

(2)

2

1.Firma oddziału SFD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OPOLU

2.Siedziba kraj POLSKA, woj. OPOLSKIE, powiat OPOLE, gmina OPOLE, miejsc. OPOLE

3.Adres ul. GŁOGOWSKA, nr 41, lok. ---, miejsc. OPOLE, kod 45-315, poczta OPOLE, kraj POLSKA

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu

1 27 PAŹDZIERNIKA 2010R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12785/2010

2 10.03.2011R. REPERTORIUM A NR 1596/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI - ZMIANA PAR. 6 UST. 1 STATUTU

22.06.2011R. REPERTORIUM A NR 5331/2011, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ASESOR NOTARIALNY LIDIA WOJEWÓDZKA-CICHEWICZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA BORAWSKIEGO - ZMIANA PAR. 6 UST. 1 STATUTU

3 30.06.2015R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13266/2015 - ZMIANA § 38 UST. 1 I 2

4 14.10.2015R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE , REP. A NR 17503/2015, ZMIENIONO §6 UST.1 STATUTU

Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki

---

4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego 4 549 091,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego ---

3.Liczba akcji wszystkich emisji 45490910

4.Wartość nominalna akcji 0,10 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4 549 091,00 ZŁ

(3)

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

---

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1.Określenie wartości akcji objętych za aport

1 3 500 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji

1

1.Nazwa serii akcji A

2.Liczba akcji w danej serii 17500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

17.500.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE POWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU ORAZ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2(DWA) GŁOSY.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY WSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII A ŁĄCZNIE POWOŁUJĄ I ODWOŁUJĄ W DRODZE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA DORĘCZONEGO SPÓŁCE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ ORAZ NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ:

- JEDNEGO CZŁONKA W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ, - DWÓCH CZŁONKÓW W PRZYPADKU CZTEROOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ, - DWÓCH CZŁONKÓW W PRZYPADKU PIĘCIOOSOBOWEJ RADY NADZORCZEJ,

PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU POWOŁUJĄ ŁĄCZNIE AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY WSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII A W DRODZE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA DORĘCZONEGO SPÓŁCE.

2

1.Nazwa serii akcji B

2.Liczba akcji w danej serii 17500000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

3

1.Nazwa serii akcji C

2.Liczba akcji w danej serii 2000000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

4

1.Nazwa serii akcji D

2.Liczba akcji w danej serii 4700000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

5

1.Nazwa serii akcji E

2.Liczba akcji w danej serii 2780000 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba

akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

6

1.Nazwa serii akcji F

2.Liczba akcji w danej serii 1010910

(4)

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST

JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu 1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma PAZDAN

2.Imiona MATEUSZ DOMINIK

3.Numer PESEL/REGON 80042204491

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOGUT

2.Imiona BARTOSZ MICHAŁ

3.Numer PESEL/REGON 85081703716

4.Numer KRS ****

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład

zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona ---

(5)

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu RADA NADZORCZA

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko PAZDAN

2.Imiona RYSZARD ANDRZEJ

3.Numer PESEL 46041907070

2

1.Nazwisko KOBA

2.Imiona ANETA MARIA

3.Numer PESEL 75021904129

3

1.Nazwisko PAZDAN

2.Imiona WANDA BRONISŁAWA

3.Numer PESEL 46081804524

4

1.Nazwisko ŚWITEK

2.Imiona ELŻBIETA BOŻENA

3.Numer PESEL 59061802780

5

1.Nazwisko BORKOWSKA

2.Imiona KATARZYNA

3.Numer PESEL 84111711747

Rubryka 3 - Prokurenci

1

1.Nazwisko PAZDAN

2.Imiona NATALIA

3.Numer PESEL 88122301225

4.Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM NIŻ PREZES CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy

1 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy

1 46, 38, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

2 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

4 47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5 93, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

6 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

7 46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

(6)

8 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

9 47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 05.07.2011 01.11.2010- 31.12.2010

2 11.07.2012 01.01.2011-31.12.2011

3 04.07.2013 01.01.2012 - 31.12.2012

4 23.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 18.09.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 05.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 20.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 19.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 18.07.2018 OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.11.2010- 31.12.2010

2 ***** 01.01.2011-31.12.2011

3 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** 01.11.2010- 31.12.2010

2 ***** 01.01.2011-31.12.2011

3 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

1 ***** 01.11.2010- 31.12.2010

2 ***** 01.01.2011-31.12.2011

3 ***** 01.01.2012 - 31.12.2012

4 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

5 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

6 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

7 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

8 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

9 ***** OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

(7)

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu

Data złożenia Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 23.07.2014 OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

2 18.09.2015 OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3 05.08.2016 OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4 20.07.2017 OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

2 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o

zatwierdzeniu

skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

1 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

2 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej

1 ***** OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

2 ***** OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

3 ***** OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

4 ***** OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.

Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

(8)

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1

1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI

2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia

POŁĄCZENIE SPÓŁKI SFD S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKAMI BLACK MASTER SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU, SPÓŁKĄ BERSERK LABS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU ORAZ SPÓŁKĄ BALANCED NUTRITION SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU (SPÓŁKI PRZEJMOWANE), NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, TJ. POPRZEZ

PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ.

UCHWAŁA NR 1/08/2018 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SFD S.A.

W OPOLU Z DNIA 17.08.2018R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, KN R. PALEJ K. OSTROWSKA W OPOLU, REP. A - 10561/2018

UCHWAŁA NR 1/08/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BLACK MASTER SP. Z O.O. W OPOLU Z DNIA 17.08.2018R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, KN R.

PALEJ K. OSTROWSKA W OPOLU, REP. A - 10573/2018

UCHWAŁA NR 1/08/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BERSERK LABS SP. Z O.O. W OPOLU Z DNIA 17.08.2018R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, KN R.

PALEJ K. OSTROWSKA W OPOLU, REP. A - 10569/2018

UCHWAŁA NR 1/08/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BALANCED NUTRITION SP. Z O.O. W OPOLU Z DNIA 17.08.2018R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA, KN R. PALEJ K. OSTROWSKA W OPOLU, REP. A - 10565/2018

Podrubryka 1

(9)

Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Brak wpisów Podrubryka 2

Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1

1.Nazwa lub firma BLACK MASTER,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000116494 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ---

5.Numer REGON 532309205

2

1.Nazwa lub firma BERSERK LABS,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

w którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000516083 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ---

5.Numer REGON 161585582

3

1.Nazwa lub firma BALANCED NUTRITION,SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji,

w którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze 0000453945 4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr ---

5.Numer REGON 161511394

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

(10)

data sporządzenia wydruku 04.10.2018

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

Cytaty

Powiązane dokumenty

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK SAMODZIELNIE.

LUMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA PARADOWSKIEGO, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BYDGOSZCZY, PRZY UL. GDAŃSKIEJ 32/6A, WPISANY DO REPERTORIUM A POD NR 4649/2010 11

2.Sposób reprezentacji podmiotu W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU

5.Posiadane przez wspólnika udziały 64.993 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.499.300,00 ZŁOTYCH 6.Czy wspólnik posiada całość.

5.Posiadane przez wspólnika udziały 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

A NR 13969/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. A NR 15937/2014, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE

5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład. zarządu została zawieszona