SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełen tekst

(1)

Kościan, dnia 19.09.2016 r.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : 8/ZP/2016

Przedmiot zamówienia :

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

1.Zamawiający.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan REGON: 302300903 NIP: 6981836013

Telefon: 065 512 13 88, fax: 065 511 44 07 E mail: biuro@wodociągi-kościan.pl 2.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest demontaż istniejących urządzeń oraz wykonanie, dostawa i montaż nowych urządzeń, które stanowią część wyposażenia dwóch osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie k. Kościana.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:

1) załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

2) załącznik nr 7 - projekt wykonawczy - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana w Kiełczewie. Opis – technologia - część ściekowa

3) załącznik nr 8 - rysunek K01, 4) załącznik nr 9 – rysunek K02, 5) załącznik nr 10 – rysunek K03, 6) załącznik nr 11 – rysunek T22, 7) załącznik nr 12 – rysunek T23, 8) załącznik nr 13 – rysunek T25

9) załącznik nr 14 - Opis techniczny – projekt wykonawczy KONSTRUKCJA BUDOWLANA

Prace zostaną wykonane zgodnie z częścią projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 pn. "Budowa budynku przeróbki osadu w związku z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie dla miasta Kościan".

Zamawiający zobowiązuje się do opróżnienia osadników ze ścieków. Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace wykonywane przez wykonawcę muszą przebiegać w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie podczas prac. Przerwy technologiczne np. spowodowanie włączaniem nowych urządzeń należy wcześniej zgłaszać Zamawiającemu pisemnie z określeniem dopuszczalnego czasu wyłączenia z pracy urządzeń bądź innych elementów.

Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp do energii elektrycznej, pomieszczeń sanitarnych i socjalnych.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni ścieków w Kiełczewie, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjazdu, w celu zapoznania się z miejscem planowanych prac.

W cenę oferty należy wkalkulować szkolenie pracowników oczyszczalni w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie i zainstalowane urządzenia na min. 36 miesięcy licząc termin od dnia podpisania protokołu odbioru „bez uwag” przez strony umowy.

(2)

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zainstalowane urządzenia oraz serwis pogwarancyjny.

Czas reakcji na zgłoszenie – 2 doby.

Wykonawca realizuje przedmiot umowy z własnych materiałów.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45259200-9

3.Oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmować wszystkich części zamówienia zostaną odrzucone.

4.Przewidywane zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje żadnych zamówień uzupełniających.

5.Wadium.

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.

6. Podwykonawstwo.

Jeżeli wykonawca przy realizacji zamówienia będzie korzystał z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie którą część zamówienia powierzy podwykonawcom oraz po wyborze oferty przedstawić podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia.

Zamawiający może w każdym wypadku odmówić zgody na podwykonawcę, bez konieczności uzasadniania.

7.Termin realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w okresie 20 grudnia 2016 r.

8.Warunki udziału w postępowaniu.

1/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia ;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ; - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie § 24 1 w/w regulaminu.

Spełnienie wymaganych warunków będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych oświadczeń.

9.Warunki złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy tacy zobowiązani są do dołączenia do oferty pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Nie zachodzi konieczność ustanowienia dodatkowego pełnomocnictwa w sytuacji, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia występują wszyscy jej wspólnicy. Podlegają oni takim samym warunkom podmiotowym, określonym w SIWZ, jak pozostali wykonawcy. Każdy z nich zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

10. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu złożenia oferty.

Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów:

(3)

1/ wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2/ oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

3/ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

4/ parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków – załącznik nr 4 do SIWZ

5/ kopię polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę

minimum 50 000,00 zł oraz dokument potwierdzający opłacenie składki ubezpieczenia.

6/ Poświadczenie wizji lokalnej – załącznik nr 5 do SIWZ

7/ Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (w przypadku

braku….. dostępu w formie elektronicznej), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo

określające zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Wykonawca może polegać na wiedzy , doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków . W takiej sytuacji Wykonawca załączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem”

przez Wykonawcę. Poświadczenie za „zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Brak któregokolwiek z wymienionych w punkcie 2 i 3 dokumentów lub złożenie ich z błędem skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie , faksem (65 511 44 07) lub drogą elektroniczną (biuro@wodociagi-koscian.pl). Oferta wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami musi być złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu przewidzianego do jej składania.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania oraz przesyła je w formie pisemnej.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę domniemuje się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę numer faksu zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

12.Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

- Jacek Grajewski – Tel. 601 881 824 13. Termin związania ofertą.

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowania oferty:

(4)

- oferta musi być, pod rygorem nieważności, sporządzona pisemnie w języku polskim - każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

- ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu - oferta musi być w pełni czytelna

- wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane i podpisane przez osobę

podpisującą ofertę

- w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ( np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji

stron oferty oraz opatrzyć klauzulą „ nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”).

- ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony – wykonanie, dostawa i montaż nowych urządzeń stanowiących część

wyposażenia dwóch osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie k. Kościana.

15. Zmiana lub wycofanie oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem 'ZMIANA”

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. ul Czempińska 2, 64-000 Kościan

Termin składania ofert zamawiający wyznacza do dnia 30.09.2016 r. do godz. 10:00

Ofertę złożoną po wskazanym wyżej terminie zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2016 r. o godz. 10:15 Otwarcie ofert jest jawne.

17.Sposób obliczenia ceny.

W ofercie należy wskazać kwoty netto i brutto za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia.

Wskazana kwota musi zawierać wszelkie przewidziane ( w szczególności podatek VAT ) jak i nieprzewidziane koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

18.Kryteria oceny ofert.

Przy ocenie i wyborze oferty zamawiający kierować się będzie wyłącznie kryterium ceny oferty.

Maksymalną ilość punktów ( 100 pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną.

Punktacja pozostałych ofert cenowych zostanie obliczona w następujący sposób : C = ( Cn : Cb ) x 100

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert Cb – cena oferty badanej

(5)

Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.

19.Inne postanowienia umowy.

Inne postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

20.Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie podpisania umowy.

2. Wykonawca, kórego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze

najkorzytniejszej oferty.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wszelkie zarzuty i skargi dotyczące postępowania będą rozpatrywane zgodnie z § 59 regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o.

Prezes Zarządu /-/ Dariusz Wójcik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4. Projekt umowy – załącznik nr 4

5. Potwierdzenie wizji lokalnej – załącznik nr 5 6. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6

7. Projekt wykonawczy - przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana w Kiełczewie. Opis – technologia - część ściekowa – załącznik nr 7

8. Rysunek K01 – załącznik nr 8 9. Rysunek K02 – załącznik nr 9 10. Rysunek K03 – załącznik nr 10 11. Rysunek T22 – załącznik nr 11 12. Rysunek T23 – załącznik nr 12 13. Rysunek T25 – załącznik nr 13

14. Opis techniczny – PW – załącznik nr 14

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :