ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Pełen tekst

(1)

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE.

1.1. Tytuł projektu

1.2. Podstawa opracowania 2. ZAKRES OPRACOWANIA.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5. TERMIN REALIZACJI ROBÓT.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS. NR 1 – SCHEMAT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU RYS. NR 2 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP I RYS. NR 3 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP II RYS. NR 4 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP III RYS. NR 5 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP IV RYS. NR 6 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP V RYS. NR 7 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP VI RYS. NR 8 – CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – ETAP VII

(2)

1. DANE OGÓLNE.

1.1. Tytuł projektu

„Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.

Budowa chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie Gmina Hażlach - droga powiatowa nr 2624S”

1.2 Podstawa opracowania

• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908)

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.(Dz.U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 177 poz.1729)

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r (poz.120)

• Instrukcja o znakach drogowych poziomych załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (poz. 120)

• Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r (Dz.U. nr 97 poz. 485)

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano dla potrzeb wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej 2624S ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie na czas budowy chodnika.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.

Droga powiatowa 2624S – ul. Cieszyńska w Pogwizdowie w rejonie projektowanej

budowy chodnika posiada przekrój drogowy z jezdnią z asfaltobetonu szerokości 6,0 m w tym dwa pasy ruchu o szerokości 2 x 3,0 m każdy. Odwodnienie drogi w

rejonie projektowanej budowy chodnika realizowane jest powierzchniowo poprzez odpowiednie ukształtowanie wysokościowe drogi – spadek podłużny drogi oraz

(3)

przekrój daszkowy jezdni. W rejonie projektowanej budowy chodnika występują rowy odwadniające. Odcinek drogi objęty projektem przebiega w terenie zabudowanym.

W rejonie objętym projektem czasowej organizacji ruchu zinwentaryzowano następujące oznakowanie pionowe:

a) znak B-36 – 1 szt.

b) Znak U-18a – 1 szt.

c) Znak B-33 – 4 szt.

d) Znak A-30 – 2 szt.

e) Znak A-18b – 1 szt.

f) Znak T-2 – 1 szt.

g) Znak D-15 – 2 szt.

h) Znak A-7 – 2 szt.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Realizacja zadania polega na budowie chodnika dla pieszych przy ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie Gmina Hażlach - droga powiatowa nr 2624S.

Zakres budowy chodnika podzielono na 7 etapów prowadzenia robót przedstawionych na rysunkach nr 2 do 8. Na rys. nr 1 przedstawiono typowy schemat czasowej organizacji ruchu dla budowy chodnika.

Dla etapu I przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla obu kierunków ruchu zostaną odwołane poprzez znaki B-42

„koniec zakazów”

- na czas prowadzenia robót zostanie czasowo zlikwidowany znak B-33 „40 km/h”

Dla etapu II przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

(4)

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla obu kierunków ruchu zostaną odwołane poprzez znaki B-42

„koniec zakazów”

- na czas prowadzenia robót zostaną czasowo zlikwidowane znaki B-33 „40 km/h”

dla obu kierunków ruchu

Dla etapu III przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla obu kierunków ruchu zostaną odwołane poprzez znaki B-42

„koniec zakazów”

- na czas prowadzenia robót zostanie czasowo zlikwidowany znak B-33 „40 km/h”

Dla etapu IV przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla obu kierunków ruchu zostaną odwołane poprzez znaki B-42

„koniec zakazów”

- na czas prowadzenia robót zostanie czasowo zlikwidowany znak B-33 „40 km/h”

(5)

Dla etapu V przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla obu kierunków ruchu zostaną odwołane poprzez znaki B-42

„koniec zakazów”

- na czas prowadzenia robót zostanie czasowo zlikwidowany znak B-33 „40 km/h”

Dla etapu VI przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

- znaki zakazu dla kierunku ruchu od strony ulicy Kwiatowej zostaną odwołane poprzez znak B-42 „koniec zakazów”

- dla kierunku ruchu od strony ulicy Kwiatowej za wlotem tej ulicy zostaną powtórzone znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakiem B-25 „zakaz wyprzedzania”

Dla etapu VII przyjęto następujący sposób oznakowania:

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki A-14 „roboty na drodze”

łącznie ze znakami odpowiednio A-12b i A-12c „zwężenie drogi lewo lub prawostronne”.

− na obu kierunkach ruchu umieszczone zostaną znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakami B-25 „zakaz wyprzedzania”.

− miejsce prowadzenia robót wygrodzone zostanie poprzez ustawienie od strony nadjeżdżających pojazdów tablicy prowadzącej U-3c oraz po przeciwnej stronie zapory drogowej U-20b;

− odcinek robót pomiędzy tablicą prowadzącą a zaporą drogową zostanie wygrodzony tablicami kierującymi U-21a,b.

-

(6)

- dla kierunku ruchu od strony przeciwnej do ulicy Kwiatowej za wlotem tej ulicy zostaną powtórzone znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakiem B-25 „zakaz wyprzedzania”

- dla kierunku ruchu od strony ulicy Tulipanowej za wlotem tej ulicy zostaną powtórzone znaki B-33 „30 km/h” wraz ze znakiem B-25 „zakaz wyprzedzania”

5. TERMIN REALIZACJI ROBÓT.

Planowany termin realizacji zadania:

do końca roku 2013.

UWAGA!!!

Wszystkie znaki pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania muszą być atestowane oraz wykonane z materiałów odblaskowych.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny być dobrze widoczne w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres obowiązywania zmienionej organizacji ruchu. Konstrukcja stojaków użytych do urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinna zapewniać ich stabilność.

Skrajnia pozioma ustawienia znaków pionowych musi znajdować się 0,5 m od krawędzi drogi. Skrajnia pionowa minimum 2,00 m. W celu zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich niezbędne jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z przepisami bhp.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :