• Nie Znaleziono Wyników

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 16:30, a kooczy się dnia 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 13:00.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 16:30, a kooczy się dnia 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 13:00."

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN KONKURSU „Power Fruits”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Power Fruits” dalej „Konkurs” jest Consulit Krzysztof Starzecki Michał Mizera s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karmelickiej 19/7, (kod: 00168), identyfikującą się numerem REGON: 141127470 oraz numerem NIP: 5252408878 (dalej

„Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin"). W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium RP prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadao konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadao Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

4. Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 01, (kod: 02-793), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000194043, NIP: 951-00-43-622; (dalej: „Fundator”).

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 czerwca 2015 r. o godzinie 16:30, a kooczy się dnia 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 13:00.

6. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

Aplikacja Konkursowa (Aplikacja) – aplikacja umieszczona w serwisie Facebook, na stronie znajdującej się pod adresem

https://www.facebook.com/pages/Niezwyk%C5%82eW%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9BciZwyk%C5%

82ychOwoc%C3%B3w/1454352458134066?fref=ts

konto w serwisie Facebook – aktywne konto zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowym www.facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu.

serwis Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie Facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu. Wysłanie Zgłoszenia oznacza, iż Uczestnik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i Wyraża zgodę na jego postanowienia. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowieo Regulaminu.

2. Aby wziąd udział w Konkursie niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeo umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów

(2)

Internetu, posiadanie zarejestrowanego i aktywnego konta w serwisie Facebook, a także udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia nagród.

3. W Konkursie mogą wziąd udział osoby fizyczne (zwane dalej „Uczestnikami”) które:

- mają miejsce zamieszkania na terytorium RP,

- mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Facebook, wykonają zadanie konkursowe prezentujące danie z ulubionymi owocami jagodowymi – malina, truskawka, czarna porzeczka, borówka (dalej „Zdjęcie”).

- prześlą Zdjęcia za pomocą Aplikacji Konkursowej znajdującej się w zakładce na fanpage’u

https://www.facebook.com/pages/Niezwyk%C5%82eW%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9BciZwyk%C5%

82ychOwoc%C3%B3w/1454352458134066?fref=ts

4. Nadesłane przez Uczestnika w związku z Konkursem treści (w szczególności Zdjęcie, imię, nazwisko) zwane są dalej w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. Uczestnik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu wyraża zgodę na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów przez Aplikację Konkursową, w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji Konkursowej, publikującej wyniki Konkursu oraz gromadzenia danych osób, które otrzymają nagrody.

5. Zdjęcia mogą byd nadesłane w formacie jpg, lub .png. Maksymalna objętośd jednego pliku to 2 MB.

6. Zgłoszenie nie może zawierad treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszad praw osób trzecich jak również nie może przedstawiad lub opisywad sytuacji lub zdarzeo, które mogą powodowad zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców.

7. Uczestnik musi uzyskad zgodę osób występujących na Zdjęciu, aby zgłosid je do Konkursu.

Organizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeo z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

8. W Konkursie nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora ani pracownicy Fundatora, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

1. Dostarczanie Zgłoszeo jest możliwe w tylko w Czasie Trwania Konkursu. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika będzie brało udział w Konkursie (zgodnie z definicją w ust. 4), w czasie trwania którego zostało dostarczone do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po upływie Czasu Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

(3)

Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia a Uczestnikowi nie będą przysługiwad żadne roszczenia z tego tytułu.

2. Przez dostarczenie rozumie się wpływ Zgłoszenia zarejestrowany przez Aplikację.

3. Uczestnik może przesład dowolną liczbę Zgłoszeo w danej rundzie.

4. Konkursu zostanie przeprowadzony w dniach 25.06.15 – 31.08.15

5. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców w następujący sposób: wszystkie Zgłoszenia dostarczone w ramach danej rundy Konkursu zostaną poddane głosowaniu użytkowników Aplikacji Konkursowej; Organizator będzie zliczał głosy użytkowników; można oddad kilka głosów dziennie z jednego adresu IP, ale na jedno zdjęcie można oddad tylko jeden głos. Wszystkie zdjęcia, które dostaną minimum 15 głosów zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej. Nagrody będą przyznawane w trzech turach tj. Tura pierwsza : 25.06.15 – 13.07.15 , Tura druga : 14.07.15 – 11.08.15, Trzecia Tura : 12.08.15 – 31.08.15. Kryteria oceny, którymi kierowad będzie się Komisja Konkursowa to kreatywnośd Uczestnika, oryginalnośd wykonania przez niego zadania konkursowego oraz ogólne wrażenie, które wywołuje zdjęcie. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników Konkursu; Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zgłoszeo niezgodnych z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami.

6. Organizator zastrzega sobie możliwośd nieuwzględnienia głosów Uczestnika uzyskanych w sposób sprzeczny z Regulaminem. W przypadku uzyskania potwierdzonej informacji o takich głosach, zostaną one usunięte przez Organizatora lub usunięte zostanie całe Zgłoszenie tego Uczestnika.

7. Organizator zastrzega sobie możliwośd zażądania od Uczestnika podania także innych danych niż podane w formularzu wskazanym w aplikacji celu przekazania nagrody. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym przez Organizatora terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych formularzu zgłoszeniowym, zwycięzca traci prawo do nagrody. W Konkursie Uczestnik może wygrad tylko jeden raz nagrodę. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania tej nagrody innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 5

§ 4 Nagrody

1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody w postaci tabletów

2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Nie jest możliwa wymiana nagrody na świadczenie pieniężne.

3. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom przez Organizatora pocztą na koszt Fundatora.

Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody jest

równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a zwycięzcy nie będą z tego tytułu przysługiwad jakiekolwiek roszczenia. Nagrody będą przesyłane i wydawane wyłącznie do rąk zwycięzcy.

(4)

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny byd składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą byd składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników po zakooczeniu danej rundy Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem Organizatora wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu. Warszawa z dopiskiem „Power Fruits”. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, wskazanie rundy Konkursu, którego reklamacja dotyczy jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizator.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialnośd

1. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie i terminowośd doręczenia nagród przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia, zaistniałe z przyczyn od nich niezależnych. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na

wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowieo niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeo z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z nieprzestrzeganiem przez Uczestnika postanowieo Regulaminu.

2. Zgłoszenia przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie muszą byd całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą stanowid opracowao innych utworów, nie mogą w nich byd wykorzystywane jakiekolwiek ilustracje, zdjęcia lub inne elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. Uczestnik poprzez wysłanie zdjęd w ramach Zgłoszenia potwierdza, że to jego wizerunek znajduje się na Zdjęciu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach Aplikacji Konkursowej, w serwisach internetowych należących do Organizatora, w serwisach, w których abonentem domeny jest Organizator oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w ramach współpracy z podmiotami

trzecimi. W przypadku, gdy na Zdjęciu znajdują się wizerunki innych osób niż Uczestnik, Uczestnik przez przesłanie Zgłoszenia oświadcza, że uzyskał od tych osób zgodę na wykorzystanie ich wizerunków we wskazany powyżej sposób. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeo z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniach poprzednich.

3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora i Fundatora konkursu zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.)

(5)

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system informatyczny i nieprawidłowe działanie serwisu Facebook.com.

§ 7 Postanowienia koocowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.power-fruits.eu/#/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz prawo do przedłużenia Czasu Trwania Konkursu pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator powiadomi na stronie internetowej Konkursu.

3. Zgłaszając swój udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Consulit Krzysztof Starzecki Michał Mizera s.c., z siedzibą w Warszawie, jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu oraz innych danych przekazanych zgodnie z postanowieniami Regulaminu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów do dnia 16 stycznia 2012r. jest Consulit Krzysztof Starzecki Michał Mizera s.c., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karmelickiej 19/7, (kod: 00-168). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie

Organizatora a także Fundatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowieo Regulaminu, w szczególności dla celów związanych z przekazaniem nagród, po czym zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wysłania nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostad wysłane listem poleconym na adres Organizatora.

4. Organizator oświadcza, iż dokłada wszelkich starao, by Aplikacja dostępna była nieprzerwanie oraz by świadczone w jej ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter korzystania z Aplikacji, Organizator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub

konserwacji systemów obsługujących tą Aplikację oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy. Z tytułu działao Organizatora określonych w niniejszym punkcie Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Consulit Krzysztof Starzecki Michał Mizera s.c. jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

5. W ramach działania Aplikacji Organizator udostępnia Uczestnikom adres poczty elektronicznej:

konkurs@facead.pl w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, norm współżycia społecznego oraz innych nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem aplikacji.

6. Organizator oświadcza, iż stosowane przy ochronie działania Aplikacji środki nie gwarantują bezpieczeostwa przekazu informacji. Jednocześnie Organizator oświadcza, iż dokłada starao, aby zapewnid Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeostwa w zakresie korzystania z aplikacji.

7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Gminy Godów z 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, doręczenia nagród Laureatom oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Uczestnik Konkursu

dzenia wyznaczają u nas granicę ubóstwa, w żadnym razie zaś nie zapewniają godnego życia. Jeżeli bowiem przyjąć, że przeciętne wy- nagrodzenie pod koniec ub. roku wynosiło

premiowane są dodatkowymi punktami (10 000 kaŜde), za prawidłową odpowiedź. Czas odpowiedzi liczony jest od momentu przesłania pytania z aplikacji Organizatora do

Inne zakłady mg Cd/l ścieków 0,4 0,2.. 3) Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej. 4) Jeżeli

Data, podpis oraz pieczęć prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów12) Objaśnienia: 1) Należy podać numer kolejny zaświadczenia o

Po osiągnięciu przez silnik synchroniczny prędkości obrotowej, przy której poślizg s ≤ 0,05 (5%), włącza się układ wzbudzenia, co powoduje wprowadzenie wirnika w

Zmiany w budżecie powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot subwencji i dotacji celowych

W przypadku rezygnacji ze studiów podyplomowych po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych, słuchaczowi przysługuje zwrot opłaty po potrąceniu poniesionych przez wydział

połączenia należy zabezpieczyć w sposób trwały, zapobiegający ich kontaktowi z elektrolitami znajdującymi się w ich otoczeniu.. Połączenie przewodu uziemiającego z

6) odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu kieleckiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu

atrakcyjności, kreatywności i oryginalności Zgłoszenia. Nagrodzone Zgłoszenia konkursowe mogą zostać opublikowane w serwisie Facebook, na stronie o nazwie Dialog

11. Trzy nagrody Główne otrzymają trzej użytkownicy z trzema najkrótszymi średnimi czasami odkrycia nagród dnia spośród tych, którzy w czasie trwania konkursu przynajmniej

Wszelkie osoby przebywające na Cmentarzu komunalnym oraz wykonujący roboty remontowo- budowlane/kamieniarskie na jego terenie zobowiązane są do stosowania się

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja Tymowskiego ul. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez

Na postawie dostarczonych umów otrzymanych od firmy Zakład Usług Elektrycznych Tadeusz Przestrzelski z firmami Kalter oraz umową z firmą Tynkbud-1 (wraz z aneksami) komisja

Na podstawie pochodzących z kilku niezależnych źródeł opinii, komisja stwierdza, że istnieje możliwość uzyskania barw z palety PANTONE w technologii druku cyfrowego.. W

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie

(d) naruszają w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. Organizator ma prawo usunąć

Deklarację wraz z jej kopią należy złożyć u Przewodniczącego Rady (sekretariat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim) nie

Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 15 radnych i za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 2

Na ustawowy skład rady 15 radnych w głosowaniu wzięło udział 14 radnych i za przyjęciem projektu uchwały było 13 radnych, przeciw nie było, wstrzymujących się 1