• Nie Znaleziono Wyników

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw"

Copied!
19
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Departament Energii Odnawialnej, Rozproszonej i Ciepłownictwa

Prezentacja najważniejszych aspektów projektu

(2)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Umożliwienie realizacji celów 2020

Obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania polityki w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w zakresie systemu wsparcia oraz struktury wytwarzania energii z OZE.

Powyższe ma negatywny wpływ także, w odniesieniu do możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w wymiarze krajowym, jak i lokalnym.

Zaproponowane regulacje umożliwią realizację celów na poziomie 15% udziału energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętym zobowiązaniem międzynarodowym.

(3)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Realizacja celów strategicznych

Projektowane zmiany przyczynią się do zrealizowania celów wskazanych w dokumentach strategicznych kraju, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (PEP 2030).

(4)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Dostosowanie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii do potrzeb i możliwości małych wytwórców

Propozycja regulacji rozwiązuje problem funkcjonowania małych wytwórców poprzez zaplanowanie wsparcia realizacji przedsięwzięć w wybranych technologiach, jak również umożliwi zrealizowanie potrzeb istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki, takich jak poprawa bilansu wodnego, minimalizacja kosztów zewnętrznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej, utylizacja odpadów oraz rozwój generacji rozproszonej.

(5)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Dostosowanie przepisów dotyczących alokacji pomocy publicznej do wytycznych Komisji Europejskiej

Zaproponowana reguła kumulacji pomocy publicznej umożliwia wypłacenie wytwórcom, różnicy pomiędzy ceną zaoferowaną w aukcji a średnią ceną energii elektrycznej, stanowiąc tzw. pomoc operacyjną na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Jednocześnie udzielona pomoc publiczna na pokrycie nakładów inwestycyjnych (tj. pomoc inwestycyjna, o której mowa w pkt 129 Wytycznych) instalacji odnawialnego źródła energii pomniejsza cenę, wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę, który wygrał aukcję.

(6)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Zwiększenie efektywności zagospodarowywania lokalnych surowców i paliw

Regulacja sprzyja zwiększaniu efektywności zagospodarowywania lokalnych surowców i paliw, co przyczyni się do intensyfikacji inwestycji na terenach posiadających odpowiednie zasoby (obszary wiejskie).

Zmiany obejmują definicję „spółdzielni energetycznej” oraz „hybrydową instalację odnawialnego źródła energii”, które pozwolą na efektywne wykorzystanie lokalnych surowców energetycznych, przekładając się zarówno na efekty środowiskowe oraz społeczne.

Wprowadzono nowe zasady modernizacji instalacji OZE, stanowiąc zachętę dla inwestorów do wymiany starych jednostek na bardziej efektywne nowe urządzenia, pozwalające na bardziej efektywne zagospodarowanie lokalnych zasobów energii przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne.

(7)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Promocja konkurencyjności wytwarzania energii

Regulacje wprowadzają zmiany w zakresie „koszyków aukcyjnych” uwzględniając w wyższym stopniu specyfikę konkurencyjności technologii odnawialnych źródeł energii.

Przyjęcie zmian wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, co znajdzie bezpośrednie odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów działania systemu wsparcia.

(8)

Jaki problem jest rozwiązywany?

Wprowadzane zmiany do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Zmiany zakładają przywrócenie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych sprzed 1 stycznia 2017r.

Ponadto wzmocniono nadzór wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego nad użytkowaniem całej elektrowni wiatrowej w zakresie oceny stanu technicznego elektrowni.

Co istotne uregulowano kwestię zagwarantowania dzierżawcy przywrócenia do stanu niepogorszonego udostępnionej działki, po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej.

(9)

Szczegółowy zakres najważniejszych aspektów projektu

(10)

Spółdzielnia energetyczna

Definicja spółdzielni energetycznej w brzmieniu zaproponowanym przez MRiRW

Przyjęto regulacje:

• w zakresie ustanowienia obszaru działania spółdzielni energetycznej,

• w zakresie charakterystyki spółdzielni energetycznej.

Dedykowany system wsparcia wytwarzania energii w ramach spółdzielni energetycznych zostanie wypracowany i przyjęty w kolejnej nowelizacji ustawy o OZE

(11)

Modernizacja instalacji OZE

Wprowadzenie pojęcia „modernizacja” umożliwia wytwórcom, którzy zakończyli okres wsparcia uzyskanie pomocy inwestycyjnej niezbędnej na przeprowadzenie modernizacji istniejącej instalacji OZE.

Energia elektryczna wytworzona w zmodernizowanej instalacji OZE może zostać sprzedana w drodze aukcji, gdy:

1.instalacji tej nie przysługuje świadectwo pochodzenia

2.w wyniku modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii nastąpiło:

a) odtworzenie stanu pierwotnego lub

(12)

Hybrydowa instalacja odnawianego źródła energii

Osiągnięte efekty:

1. integralność terytorialna – obszar jednego powiatu albo pięciu graniczących ze sobą gmin,

2. moc zainstalowana żadnej z jednostek wytwórczych nie przekracza 80% ogółu mocy zainstalowanej zespołu,

3. łączny stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej zespołu musi być większy niż 3504 MWh/MW/rok,

4. wyprowadzenie mocy instalacji do sieci elektroenergetycznej w ramach jednego albo kilku punktów przyłączenia,

Należy zwrócić uwagę, że pomoc publiczna notyfikowana na podstawie decyzji z dnia 13 grudnia 2017 r., sygnatura SG-Grcffe(2017)D/19933, nie obejmuje systemu wsparcia zarówno dla modernizacji jak i dla hybrydowej instalacji OZE.

Konieczne jest zatem dokonanie odrębnego zgłoszenia w powyższym zakresie, co pozwoli na zakup energii elektrycznej z tego typu zespołów jeszcze w 2018 r.

(13)

Prenotyfikacja

W dniu 16 marca br. nastąpiło zgłoszenie programu pomocowego pn.

„Rozwój hybrydowych instalacji OZE i modernizacja istniejącej infrastruktury wytwórczej”. Numer sprawy Komisji: SA.50669.

Było to konieczne, ponieważ pomoc publiczna notyfikowana na podstawie decyzji z dnia 13 grudnia 2017 r., sygnatura SG- Grcffe(2017)D/19933, nie obejmuje systemu wsparcia zarówno dla modernizacji instalacji OZE jak i dla realizacji hybrydowych instalacji OZE.

Uzyskanie akceptacji Komisji pozwoli na przeprowadzenie aukcji dla

(14)

Nowy system wsparcia dla wybranych mikro - i małych instalacji

Dostosowano definicję mikro- i małej instalacji zwiększając moc zainstalowaną el.

mikroinstalacji do mocy nie większej niż 50 kW.

Mała instalacja ma się charakteryzować mocą zainstalowaną elektryczną w przedziale mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW.

Zaproponowano mechanizm dla małych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach i małych instalacjach wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, biogaz inny i hydroenergię wprowadzający możliwość sprzedaży po stałej cenie zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej zarówno dla istniejących, planowanych, jak i zmodernizowanych instalacji.

(15)

Nowy system wsparcia dla wybranych mikro - i małych instalacji

Wprowadza się dwie możliwości sprzedaży sprzedawcy zobowiązanemu (taryfa feed-in, FiT) albo sprzedaży wybranemu podmiotowi (feed-in premium, FiP) w okresie maksymalnie 15 lat.

Wytwórcy, chcący skorzystać z nowego mechanizmu składają do Prezesa URE odpowiednią deklarację - Prezes wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu instalacji do mechanizmu wsparcia.

Stała cena zakupu wynosi 90% odpowiedniej, przy czym, biorąc pod uwagę zróżnicowanie kosztów inwestycyjnych dla najmniejszych instalacji, wprowadza się 5 nowych, odrębnych cen referencyjnych dla technologii w systemie.

(16)

Nowe koszyki aukcyjne

Koszyk 1 dla:

1.instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, 2.instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków,

3.instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w ppkt 1 i 2 powyżej, 4.wyłącznie dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych,

5.wyłącznie instalacji wykorzystujących biomasę, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy spalany w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego,

6.wyłącznie dedykowanej instalacji spalania biomasy lub w układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;

Koszyk 2 dla:

1.instalacji wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, 2.instalacji wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii

elektrycznej,

3.instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu;

(17)

Nowe koszyki aukcyjne

Koszyk 3 – dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy;

Koszyk 4 dla:

1.instalacji wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie,

2.instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego;

Koszyk 5 – wyłącznie dla hybrydowych instalacji odnawialnego źródła energii.

Rekomendowane rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem Komisji Nr 651/2014 (GBER).

Zgodnie z art. 42. 3 GBER procedura przetargowa może ograniczać się do konkretnych technologii w przypadkach, gdy proces otwarty dla wszystkich wytwórców prowadziłby do nieoptymalnego wyniku. W szczególności jako uzasadnienie wprowadzenia koszyka dla

(18)

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Wybrane zagadnienia:

1.Umożliwiono przeprowadzenie remontu oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej elektrycznej lub zwiększenia jej oddziaływań na środowisko.

2.Wzmocniono obszar bezpieczeństwa funkcjonowania elektrowni wiatrowych.

Obowiązek rozbiórki dotyczy elektrowni nieużytkowanych lub niewykończonych, które nie nadają się do remontu, odbudowy lub wykończenia.

3.W odpowiedzi na postulaty samorządów wydłużono obowiązywanie dotychczasowych MPZP. Nowe plany przyjmuje się w terminie nie dłuższym niż 72 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. (było 36 mies.)

(19)

Dziękuję za uwagę

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ponadto, zgodnie z projektowanymi regulacjami, wniosek o uznanie lub zatwierdzenie zmian do planu biznesowego byłby składany na formularzach opracowanych przez ARiMR i udostępnionych

Uproszczenia polegaj¹ce na zast¹pieniu rzeczywistej geometrii modelu (rys. 1) elementami belkowymi i prêtowymi zastoso- wano przy modelowaniu si³ownika do obracania p³uga, si³o-

17b) będąc operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego gazowego, nie zawrze umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej

„1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem”, z zastrzeżeniem ust. Do ministra właściwego

„świadczeniem pieniężnym”. Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres do 9. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym określa, jaki organ miasta na prawach powiatu

Translations – this is a process of weighing up words, judging their shapes, textures, shades, their kinetic potential, and finally: their mutual, multi-level connections

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organiza- cyjnej niemającej osobowości prawnej wydaje, w

(dalej „stare instalacje”) oraz instalacje nowo projektowane, które nie wytworzyły energii elektrycznej przed wskaza- ną powyżej datą, a co do zasady wytworzą ją dopiero

4) ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek – wynosi odpowiednio 14% i 15%. 2a ustawy zmienianej w art. 170, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

energii elektrycznej, o którym mowa w art. 8, nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r., a po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z

§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wynika, iż do czasu zarejestrowania zmian statutów dotychczasowe ich postanowienia odnoszące

Problem praktycznych skutków wyeliminowania z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepisów regulujących zasady obliczania wartości zwracanych wkładów mieszkaniowych

Dowód osobisty spełnia wymagania dla kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014

Istotne zmiany wprowadza się poza tym w przepisach regulujących wybór kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, przy czym przewidziana w tym

Na podstawie art. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tadeusza Dziubę.. 4, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów

o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych

4) przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na sta- nowisku sędziowskim Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydaturę na wolne stanowisko sędziego sądu

(który mocą ustawy z 11 stycznia 2018 roku uległ jedynie niewielkiej zmianie) co do zasady obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji

Sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa, które zostało wpisane

4) wprowadzenie obowiązku dokonania przez organ wpisu do prowadzonej ewidencji albo rejestru automatycznie po uzyskaniu treści objętej wpisem w KRS bez weryfikacji tych danych

„1k. 1b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem

Rozwiązanie to powinno zostać inkorporowane do nowelizacji ustawy opartej na niniejszych założeniach, stanowiąc fragment objętej nimi kompleksowej regulacji sytuacji zwierząt