• Nie Znaleziono Wyników

Regulamin KONKURSU. Podziel się z nami swoimi wakacjami!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Regulamin KONKURSU. Podziel się z nami swoimi wakacjami!"

Copied!
5
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Regulamin KONKURSU

„Podziel się z nami swoimi wakacjami!”

Art. 1. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu „Podziel się z nami swoimi wakacjami!”

(zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, adres: ul.

Hempla 6, 20-008 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092480, NIP:

712-25-66-574, REGON: 431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 196 138 800,00 zł (zwany dalej: „Organizatorem”)

3. Konkurs rozpoczyna się 4 sierpnia 2014 r. i trwać będzie do 30 września 2014r.

4. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Fundatorem nagród wymienionych w art.4. ust 5, 6 ,7 jest linia lotnicza Eurolot SA ul. 17 Stycznia 39; 00-906 Warszawa; akta rejestrowe - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS nr 0000044777; kapitał zakładowy 418.988.000,00 zł. NIP 522-18-87-895

6. Fundatorem nagród wymienionych w art.4 punkt 8 jest Organizator

Art. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fzyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz ma miejsce stałego zamieszkania na terenie województwa lubelskiego, za wyjątkiem osób wymienionych w Art. 2 ust. 2 Regulaminu.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

Art. 3. ZASADY KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu wakacyjnych pozdrowień z Gdańska lub Wrocławia lub Mediolanu na specjalnej pocztówce i wysłaniu jej na adres Organizatora:

(2)

Port Lotniczy Lublin S.A, ul. Króla Jana III Sobieskiego 1,

21-040 Świdnik

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pozdrowień napisanych na pocztówce przygotowanej specjalnie na potrzeby konkursu. Pocztówka jest jednocześnie kuponem konkursowym.

3. Pocztówki są dostępne w Porcie Lotniczym Lublin (ul. Króla Jana Sobieskiego III 1,Świdnik); oraz w Lubelskiej Informacji Turystycznej i Kulturalnej(ul. Jezuicka1/3; Lublin)

4. W losowaniu wezmą udział tylko pocztówki wysłane z województwa pomorskiego, dolnośląskiego oraz z Włoch (liczy się oznaczenie na stemplu pocztowym).

5. Aby nadesłana pocztówka wzięła udział w konkursie, nadawca musi zaakceptować niniejszy regulamin, zaznaczając to na pocztówce oraz prawidłowo wypełnić pocztówkę, czyli napisać dowolne pozdrowienia oraz podać imię i nazwisko oraz adres e-mail.

6. Udział w konkursie wezmą pocztówki, które wpłyną do Portu Lotniczego Lublin do 30 września 2014 r. do godziny 16:00.

7. Forma pozdrowień jest dowolna.

8. Uczestnik może wysłać dowolną liczbę pocztówek.

9. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe po zakończeniu konkursu pozostają w archiwum Organizatora.

Art. 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Oceny nadesłanych odpowiedzi dokona Kapituła. Kryterium oceny będzie stanowić oryginalność pomysłu. Kapituła, według swego uznania, spośród nadesłanych odpowiedzi wybierze 8 najciekawszych odpowiedzi.

2. Spośród ośmiu wybranych odpowiedzi Kapituła wybierze 3 najciekawsze,

które zostaną nagrodzone I,II,III nagrodą w postaci biletów lotniczych, o których mowa w Art. 4 ust.

5,6,7 Regulaminu.

3. Pięć odpowiedzi zostanie wyróżnionych nagrodą w postaci zestawów gadżetów Organizatora, o której mowa w Art. 4 ust. 8.

4. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.airport.lublin.pl 6 października 2014 r.

(3)

5. Stanowiące I nagrodę dwa bilety lotnicze (w dwie strony) do wykorzystania na trasie Lublin- Mediolan (Malpensa) o łącznej wartość nagrody 600 zł.

6. Stanowiąca II nagrodę dwa bilety lotnicze (w dwie strony) do wykorzystania na trasie Lublin - Gdańsk o łącznej wartość nagrody 500 zł.

7. Stanowiąca III nagrodę dwa bilety lotnicze (w dwie strony) do wykorzystania na trasie Lublin – Wrocław o łącznej wartość nagrody 400 zł.

8.Stanowiący IV, V, VI, VII oraz VIII nagrodę zestaw gadżetów jest opatrzony logo Organizatora i Fundatora nagród. Każdy zestaw ma wartość ok. 60 zł.

9. Voucher uprawniający do rezerwacji darmowych biletów, zostanie wysłany zwycięzcom w formie elektronicznej, na adres mailowy podany przez Uczestnika.

10. Odbiór gadżetów będzie możliwy po wstępnym ustaleniu z Uczestnikiem dogodnego terminu.

11. Gadżety maksymalnie można odebrać do 20 października 2014r. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

12. Nagrody będą wydane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany na ekwiwalent pieniężny, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród (np. trasy przelotu) czy też zamiany na inną nagrodę rzeczową.

13. Nagrody w postaci dwóch biletów lotniczych o których mowa w Art. 4. Ust. 5, 6, będzie można wykorzystać do dnia 31. 12.2014 r. za pośrednictwem linii lotniczych Eurolot. Bilety upoważniają do lotu na trasie: Lublin – Mediolan Malpensa – Lublin (I miejsce); Lublin – Gdańsk – Lublin (II miejsce).

Nagrody w postaci dwóch biletów lotniczych o których mowa w Art. 4. Ust. 7 będzie można wykorzystać do dnia 24. 10.2014 r. za pośrednictwem linii lotniczych Eurolot. Bilety upoważniają do lotu na trasie: Lublin – Wrocław –Lublin (III miejsce). W przypadku nie wykorzystania przez Zwycięzców nagród we wskazanym terminie, prawo do nagród wygasa.

14. Organizator zastrzega sobie prawo weryfkacji, czy Zwycięzcy spełniają warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanego z realizacją nagród. W tym celu Organizator może żądać od Zwycięzców podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów uzasadnionych przepisami prawa.

15. W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu, Organizator może odmówić przyznania nagród.

16. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagrody mogą zostać przyznane tylko w przypadku, jeśli jej Zwycięzcy spełniać będą wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

17. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do

Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub

(4)

wydania nagród.

18. W przypadku, gdy Zwycięzcą okaże się osobą niespełniającą warunków określonych w Art. 2 Regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po wręczeniu jej nagrody, osoba ta jest zobowiązana do jej zwrotu.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody oraz dostarczenie nagrody, w tym w szczególności frmy kurierskiej.

20.Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, w szczególności gdy Zwycięzca podał błędne dane kontaktowe lub adresowe.

Art. 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z przeprowadzeniem Konkursu można składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora w Lublinie - bezpośrednio lub listem poleconym.

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji, zakres żądania oraz rodzaj naruszenia Regulaminu.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od jej otrzymania.

4. Kapituła Konkursu będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

Art. 6. PRAWA AUTORSKIE I PRAWO KORZYSTANIA

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych pozdrowień i z tego tytułu przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie osobiste i majątkowe do treści nadesłanej odpowiedzi. Uczestnik oświadcza, że ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z nasłanych pozdrowień nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

2. W razie przyznania nagrody Uczestnik przeniesie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez odrębnego wynagrodzenia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Udział w Konkursie jest również równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na publikację jego wizerunku, imion, nazwiska, miejscowości, zamieszkania oraz nagrodzonych pozdrowień o którym mowa w art. 3

(5)

Regulaminu, na stronie internetowej Organizatora na ofcjalnym proflu na Facebooku oraz w mediach.

Art. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych nadesłanych Organizatorowi.

2. Dane osobowe nadesłane przez Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketngowych i promocyjnych towarów oraz usług Portu Lotniczego Lublin, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Ponadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Z uwagi na względy bezpieczeństwa w celu poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych Uczestnik winien zwracać się do Organizatora na piśmie. Sprzeciw co do przetwarzania danych również powinien być zgłoszony Organizatorowi na piśmie.

5. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Portu Lotniczego Lublin S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresu e-mail oraz/albo numeru telefonów, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Port Lotniczy Lublin S.A, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Portem Lotniczym Lublin na odrębnych zasadach.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie.

Art. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.airport.lublin.pl 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.airport.lublin.pl

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540)

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia jego zakończenia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

i – ii powyżej (przy czym przez wykonywanie zależnego prawa autorskiego rozumie się tworzenie, korzystanie z i rozporządzanie opracowaniami zwycięskiej

Organizator udostępni Regulamin Promocji na stronie internetowej www.outlet- bialystok.com, oficjalnym Fanpage Outlet Białystok, a w czasie Promocji w punkcie

a) Voucher dla dwóch osób do Jura Park Krasiejów o wartości 200 zł brutto. Fundatorem nagrody jest Park Dinozaurów Jura Park Krasiejów, ul. Celem realizacji nagrody Laureat

Podczas połączenia naciśnij dłużej przycisk odtwarzania/pauzy, aby przełączyć się na rozmowę przez telefon.. Wskaźnik

3. Zleceniobiorca oświadcza, że przysługują mu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do materiałów i opracowań sporządzonych w ramach umowy. Zleceniobiorca

opisu lub opisu wraz ze zdjęciem lub opisu wraz z linkiem do serwisu YouTube w okresie trwania konkursu oraz zaproszeniu do konkursu 3 osób. W ramach Konkursu,

 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie (przesłanie pracy konkursowej drogą elektroniczną) oświadcza, że przysługują.. mu wyłączne

The reference literature review has proven that there is a gap in the studies on the relationship between the development and time allocation. Therefore the aim of

W konsekwencji, co znamienne, autor opowiada się za ujmowaniem filmu w kategoriach tekstu kultury jako głównego fundamentu analizy dzieła filmowego.. Obok przykładów

do celów statutowych Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, poprzez opublikowanie na stronach internetowych i profilach w mediach

Nie jesteśmy w stanie zarejestrować każde- go wydarzenia, ale staramy się… Pierwsze pięć miesięcy tego rokuupłynęło nam szybko, od spotka- nia do spotkania, bo też aż

8 Zwykle rezystor o większych wymiarach może rozproszyć większą moc niż rezystor o mniejszych wymiarach.. 9 Rezystor jest

- każdy twórca ma prawo do autorstwa (może oznaczyć utwór swoim imieniem i nazwiskiem, pseudonimem czy udostępnić utwór anonimowo),.. - twórca ma prawo podjęcia decyzji,

4. Każdy Uczestnik, który bierze udział w konkursie oświadcza, że jest wyłącznym autorem wykonanego utworu i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa

topics/intellectual–property/anti–counterfeiting/ oraz co do generalnej problematyki tego rodzaju umów por.. stąpić, co nie przeszkadza, by zrobiły to poszczególne

W wyniku przeprowadzanej analizy statystycznej stwierdzono, że marka produktu ma istotny wpływ na kształtowanie się zawartości suchej masy, kwasowości oraz

18. Zwycięzca Konkursu przesyłając odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej

Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową

Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Kraków Airport ich danych osobowych na potrzeby Konkursu, wyłaniania i

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, obsługi zgłoszeń oraz przyznania nagrody, a także w celach marketingowych Organizatora. Podstawą

1. Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów, o których mowa w art. 4, przez biblioteki publiczne, zwane dalej "wynagrodzeniem za użyczanie", jest wypłacane

Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu oraz że nabył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie określonym powyżej oraz, że

1. Utworami niedostępnymi w obrocie handlowym są utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub w innych formach publikacji drukiem, jeżeli utwory te nie są