PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi. w Namysłowie ROK SZKOLNY 2016/2017

Pełen tekst

(1)

PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Namysłowie

ROK SZKOLNY 2016/2017

(2)

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

I. PROGRAM PROFILAKTYKI

Program profilaktyki zakłada realizację celów rozporządzenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Realizacji tych celów sprzyjać będzie budowanie trzypodmiotowej relacji: uczeń – nauczyciel - rodzic.

Szkolny Program Profilaktyki obejmuje działania zintegrowane i spójne z :

 Programem Wychowawczym Szkoły

 Statutem Szkoły

 Szkolnym zestawem programów nauczania

Wewnątrzszkolnym systemem oceniania

II. ZASADY ODDZIAŁAYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 likwidacja przyczyn niekorzystnych zjawisk (eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im),

 promowanie zdrowia,

rozwijanie potencjalnych możliwości uczniów.

respektowanie podmiotowości uczestników programu

III. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

 Dostarczanie uczniom i rodzicom adekwatnych informacji na temat skutków ryzykownych zachowań

 Pomoc wychowawcom, uczniom i rodzicom w organizowaniu kontaktów ze specjalistami.

 Rozpoznanie zagrożeń istniejących w szkole i środowisku ucznia.

 Zapobieganie aktom agresji wśród uczniów.

 Promowanie zdrowego stylu życia.

 Pozyskiwanie rodziców do współpracy.

 Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

 Ochrona uczniów przed zagrożeniami uzależnień.

(3)

IV. W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PROFILAKTYKI W SZKOLE

NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO DALSZEGO POSZERZANIA WIEDZY Z ZAKRESU:

 Procesów grupowych,

 Zagrożeń współczesnego świata(sekty, Internet,...)

 Rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego,

 Rozpoznawania przejawów stosowania przemocy w rodzinie

 Rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych uzależnień i jego etapów,

 Znajomości ośrodków i osób zajmujących się pomaganiem, terapią (do dysponowania danymi zobowiązany jest pedagog szkolny),

 Diagnozowania klasy i grupy – w szczególności nauczyciele wychowawcy, pedagog szkolny, psycholog.

V. PROPONOWANE STRATEGIE

1. Oddziaływania profilaktyczne zależne od stopnia i rodzaju zaburzenia występującego u ucznia.

Do niego też dostosowana będzie profilaktyka:

a) pierwszorzędowa –mająca na celu wzmocnienie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) chroniących przed patologią i kreujących zdrowie, wysoką jakość życia;

b) drugorzędowa - skierowana na środowiska (osoby), które z różnych powodów zagrożone są patologią,

c) trzeciorzędowa – będąca formą, interwencji kryzysowej stosowanej w przypadkach, gdy dziecko zostało dotknięte już patologią.

2. Budowanie autorytetu nauczyciela obok autorytetu rodzica sprzyjać będzie skuteczności prowadzonych działań na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i rekreacyjnych.

3. Prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych i dydaktycznych metodami aktywnymi takimi, jak:

 dyskusje grupowe, debaty,

 praca z komputerem- przy wykorzystaniu programów multimedialnych,

 tworzenie planów działania,

 burza mózgów,

 praca w parach, w małych grupach,

(4)

 wypełnianie ankiet i kwestionariuszy,

 odgrywanie ról, drama,

 analiza,

 praca z tekstem i jego przetwarzanie,

4. Praca z klasą metodą kontraktu.

5. Rozwijanie osobowości młodego człowieka.

6. Konsekwentne przestrzeganie norm społecznych i statutu szkoły.

7. Promowanie uczniów zdolnych, zainteresowań, wzmacnianie pozytywów w zachowaniu uczniów.

VI. DIAGNOZA PROBLEMÓW

Obserwacja uczniów

Analiza frekwencji uczniów

Analiza przeprowadzanych ankiet wśród nauczycieli, uczniów, rodziców

 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły

Wyniki badań prowadzonych przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego

VII. SPODZIEWANE EFEKTY

UCZNIOWIE

 Posiadają wiedzę na temat profilaktyki uzależnień

 Zdobędą istotne umiejętności psychospołeczne (skuteczne odmawianie, asertywność, umiejętności komunikacyjne, empatie)

 Utrwala podstawę odrzucającą nałogi, przemoc i agresję

RODZICE

 Usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków, mechanizmów agresji i przemocy

Podwyższą swoje kompetencje wychowawcze oraz profilaktyczne

 Poszerzenie współpracy nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego we wspólnych działaniach profilaktycznych

(5)

NAUCZYCIELE

 Doskonalenie umiejętności w prowadzeniu pracy profilaktycznej

VIII. EWALUACJA PROGRAMU

1. Kwestionariusze 2. Ankiety

3. Analiza dokumentów pedagoga, psychologa szkolnego i wychowawców klas.

4. Obserwacja.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Program profilaktyki zostanie:

 Skonsultowany z uczniami na godzinach wychowawczych

 Zaopiniowany i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

 Zaopiniowany przez Radę Rodziców.

(6)

L.P. Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 1. Rozpoznanie

zagrożeń istniejących w szkole i środowisku ucznia.

1. Rozmowa indywidualna z uczniem, rodzicem, nauczycielami.

2. Ankietowanie społeczności uczniowskiej.

3. Obserwacja.

4. Wywiad środowiskowy.

5. Tworzenie programów naprawczych dla poszczególnych klas- w razie potrzeby.

6. Systematyczny kontakt z rodzicami, przepływ informacji w zespole nauczycieli uczących.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.

1. Zajęcia edukacyjno - integracyjne uczniów klas pierwszych.

2. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Analiza opinii z PPP.

4. Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wspieranie ich prawidłowego rozwoju.

5. Organizowanie imprez, wyjazdów klasowych i szkolnych.

6. Organizowanie akcji charytatywnych- wolontariat.

7. Pedagogizacja rodziców.

8. Angażowanie rodziców w życie szkoły, udzielanie wsparcia przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych..

Pedagog, psycholog

Opiekun wolontariatu, wychowawcy

3. Realizowanie obowiązku szkolnego.

1. Program naprawczy poprawiający realizację obowiązku szkolnego -

„Program 5 Kroków”:

 Zapoznanie rodziców i uczniów z

zasadami usprawiedliwiania nieobecności.

 Monitorowanie frekwencji uczniów.

Pedagog, wychowawcy

(7)

 Prowadzenie kart absencji.

 Wyszczególnienie uczniów z niepokojącą ilością opuszczonych godzin lekcyjnych, w szczególności tych nieusprawiedliwionych.

 Rozmowy profilaktyczno – ostrzegawcze z uczniami;

 Kontakt z rodzicami – poinformowanie o sytuacji dziecka;

4. Zapobieganie aktom agresji wśród uczniów.

1. Przedstawienie społeczności uczniowskiej prawnych konsekwencji zachowań

sprzecznych z normami społecznymi:

apele, pogadanki, lekcje wychowawcze, spotkanie z przedstawicielami instytucji porządkowych.

2. Spotkania ze specjalistą do spraw

nieletnich z Komendy Powiatowej Policji dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich.

3. Praca indywidualna z uczniem:

4. Rozmowy indywidualne (informacyjne, wychowawcze, ostrzegawcze).

5. Udzielanie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

6. Otoczenie szczególną opieką uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych odznaczających się dużą nadwrażliwością emocjonalną.

7. Szybkie monitorowanie dostrzeżonych zachowań niepokojących, niezwłoczne podejmowanie działań modyfikujących sytuację.

8. Propagowanie negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Pedagog, psycholog, wychowawcy

(8)

9. Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu:

 Sposoby radzenia sobie ze złością i agresją.

 Praca nad szacunkiem wobec siebie i innych.

 Komunikacja interpersonalna.

10. Systematyczny kontakt wychowawców, nauczycieli i pedagoga z domem

rodzinnym.

11. Konsekwentne przestrzeganie zasad podczas pełnienia dyżurów w czasie przerw.

12. Dostarczanie uczniom informacji w formie pogadanek, zajęć lekcyjnych na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy fizycznej, psychicznej oraz agresji;

13. Bieżące informowanie rodziców o agresywnym zachowaniu ich dzieci.

14. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów dotyczącej bezpieczeństwa i samopoczucia w szkole, w tym występowania na terenie szkoły aktów przemocy;

15. Ukazywanie alternatywy w stosunku do zachowań problemowych i ryzykownych;

5. Promowanie zdrowego stylu życia.

1. Dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z używaniem środków uzależniających, alkoholu, nikotyny:

 Spotkania z policjantem specjalistą w zakresie uzależnień.

 Realizacja programu profilaktycznego zapobiegającego paleniu papierosów.

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele

(9)

 Udział w programie „Profilaktyka

uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim na lata 2016-2019”

 Prezentacja filmów profilaktycznych i dyskusje na temat ich treści.

 Gazetki ścienne o tematyce profilaktycznej.

2. Włączanie treści profilaktycznych do zajęć przedmiotowych, wychowawczych, pozalekcyjnych.

 Spotkanie dziewcząt z klas II z położną i szczepienia profilaktyczne przeciwko HPV.

 Spotkania klas z pielęgniarką na temat uzależnień.

3. Dostarczanie pozytywnych wzorców radzenia sobie za stresem i sposobów bezpiecznego spędzania czasu wolnego, poprzez lekcje, zajęcia psychoedukacyjne i sportowe, spektakle teatralne.

4. Dostarczanie uczniom wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą

nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu.

5. Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej- zgodnie z potrzebami.

6. Organizowanie form spędzania czasu wolnego takich jak: wycieczki piesze, rowerowe, krajoznawcze, koła

zainteresowań, sks.

7. Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: sprzątanie świata, rajd pierwszaka.

Nauczyciele, wychowawcy

Wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele wf-u

(10)

8. Włączanie uczniów w działalność profilaktyczną poprzez:

 akcje profilaktyczne na terenie szkoły;

 akcje profilaktyczne w środowisku;

 możliwość działania w wolontariacie szkolnym.

Opiekun szkolnego wolontariatu

6. Profilaktyka uzależnień, przemocy w tym cyberprzemocy, używaniu substancji

psychoaktywnych między innymi dopalaczy.

1. Wdrażanie programów profilaktycznych.

2. Przedstawienia profilaktyczne:

 spektakl edukacyjno – profilaktyczny

„Ćpunka”

3. Edukacja prawna z zakresu stosowania przemocy:

 zorganizowanie spotkania w klasach II-ich ze specjalistą do spraw nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie, dotyczącego karalności nieletnich (konsekwencje prawne);

 zorganizowanie spotkania w klasach I- szych ze specjalistą do spraw nieletnich Powiatowej Komendy Policji w Namysłowie, dotyczącego cyberprzemocy i uzależnienia od telefonu;

4. Doskonalenie nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy

(cyberprzemocy).

5. Dostarczanie uczniom informacji w formie pogadanek, zajęć lekcyjnych na temat zagrożeń związanych z używaniem środków uzależniających – alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych;

6. Prowadzenie konsultacji i porad dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zapobiegania zachowań ryzykownych;

Pedagog, wychowawcy

Dyrektor

Wychowawcy,

nauczyciele, pedagog, psycholog

(11)

7. Realizacja programu profilaktycznego zapobiegającego paleniu papierosów.

8. Lekcje wychowawcze w temacie przeciwdziałania uzależnieniom.

7. Pozyskiwanie rodziców, uczniów do współpracy.

1. Zebrania z rodzicami na tematy

wychowawcze- ankietowanie rodziców.

2. Rozmowy na temat konsekwencji prawnych dla rodziców wynikających z nierealizowania obowiązku szkolnego przez ich dzieci.

3. Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, imprezy okolicznościowe organizowane przez szkołę.

4. Pomoc rodzicom poprzez współpracę z KPP w Namysłowie, Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Kluczborku, PPP w

Namysłowie, MOPS, PCPR i innymi w zależności od potrzeb.

Nauczyciele, wychowawcy Psycholog, pedagog

Pedagog, wychowawcy

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZOSTAŁ OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ DO SPRAW PROFILAKTYKI W SKŁADZIE:

Jolanta Piasta – pedagog szkolny

Elżbieta Wodziana – opiekun szkolnego wolontariatu Joanna Koncewicz

Anna Słabowska Piotr Leszczyński

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :