Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

00 - 901 Warszawa pl. Defilad 1 (PKiN)

WNIOSEK z dnia 20.11.2012

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska

1. Imię

i

Nazwisko: Jolanta Warchoł

2. Stopień doktora: dr inż. nauk technicznych

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Badanie i modelowanie równowagi sorpcji jonów

w

układzie ciecz-ciało stałe

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódż

5. VVnoszę o głosO'tvanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym

1)

6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z

obowiązującymi przepisami

Rzeszów, 28.11.2012

... /'/lJwt4. r. ... ;;Ot.?f.~ ...

(podpis)

U -

(miejscowość, data)

Załączniki:

1.Kwestionariusz osobowy 2.Autoreferat w języku polskim

3.Autoreferat w języku angielskim (Self-presentation)

4.Wykaz osiągnięć naukowo - badawczych w języku polskim

5.Wykaz osiągnięć naukowo - badawczych w języku angielskim (List of research achievements) 6. Dorobek dydaktyczny ipopularyzatorski oraz współpraca międzynarodowa

7.Trzy egzemplarze monografii pt.Badanie i modelowanie równowagi sorpcji jonów wukładzie ciec- ciało stałe

8.Oświadczenia współautorów opublikowanych prac naukowych 9.Odpis dyplomu doktora

10.Kopie publikacji z bazy Journal Citation Reports (JCR)

11. Wersje elektroniczne załączników 1 - 10 na dwóch płytach DVD

1)jeżeli niepotrzebne -skreślić

Figure

Updating...

References

Related subjects :