• Nie Znaleziono Wyników

Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Honorowy Członek WTN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Honorowy Członek WTN"

Copied!
6
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Jan Książek

Ks. prof. dr hab. Jan Związek –

Honorowy Członek WTN

Rocznik Wieluński 6, 157-161

(2)

K R O N I K A

KS. PROF. DR HAB. JAN ZWIĄZEK – HONOROWY CZłONEK WTN

LAUDACJA MGR. JANA KSIĄŻKA wygłoszona na walnym zebraniu Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego 19 stycznia 2006 r.

Wielce Dostojny Księże Profesorze, Panie i Panowie,

Po raz kolejny będziemy świadkami ważnego wydarzenia w historii Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego – nadania tytułu Honorowego Członka tegoż stowa-rzyszenia wybitnemu przedstawicielowi nauki polskiej, Księdzu Profesorowi Ja-nowi Związkowi. Cieszy nas fakt ścisłych powiązań Księdza Profesora z ziemią wieluńską – poprzez miejsce urodzenia oraz zainteresowania dziejami Kościoła tego regionu.

Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt wygłoszenia laudacji na cześć ks. prof. dr. hab. Jana Związka, pracownika naukowego Wyższego Seminarium Du-chownego Archidiecezji Częstochowskiej i Akademii im. Jana Długosza w Czę-stochowie, członka naszego Towarzystwa, uczonego, archiwisty, pedagoga, człowieka wielkiego umysłu i serca, badacza dziejów Kościoła Katolickiego.

(3)

158 Jan Książek

Ksiądz Profesor Jan Związek urodził się 6 grudnia 1937 r. we wsi Młynki w gminie Mierzyce, w powiecie wieluńskim. Po zakończeniu II wojny świato-wej uczęszczał do szkół podstawowych – najpierw w Kabałach, a potem w Za-łęczu Małym. W wieku 15 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, a po jego ukończeniu w 1956 roku jako eksternista otrzymał w Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie świadectwo dojrzałości. Przez kolejne 5 lat był studentem Wydziału Filozoficzno-Teologicznego w Czę-stochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie, które otrzymał 29 czerwca 1961 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego, uwieńczyły pierwszy pracowity okres w życiu Jana Związka. Bi-skup częstochowski docenił zdolności i zdobytą wiedzę nowo wyświęconego księdza i w tym samym roku skierował go na studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubel-skiego. Stopień magistra teologii ks. Jan Związek uzyskał w roku 1964.

Personalne niedobory księży w diecezji częstochowskiej zmusiły ks. Związka do powrotu w czerwcu 1965 r. do Częstochowy. Tutaj przyjął obowiązki na-uczyciela religii i propedeutyki filozofii marksistowskiej w Niższym Semina-rium Duchownym w Częstochowie. W kolejnym roku powierzono mu dodatko-wo stanowisko zastępcy redaktora naczelnego „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych”. Mimo licznych zajęć ks. J. Związek nie zwalniał tempa pracy badawczej i pod kierunkiem wybitnego profesora, ks. Mieczysława Żywczyń-skiego, przygotowywał rozprawę doktorską pt. Katolickie poglądy polityczno-społeczne w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku w świetle kazań. Stopień doktora historii Kościoła otrzymał w roku 1969 na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jeszcze w tym samym roku mógł zgłębiać wiedzę, pełniąc funkcję archiwariusza w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie. W roku 1970 władze kościelne, doceniając ogromne zaanga-żowanie Księdza Doktora oraz Jego szybki rozwój naukowy, powierzyły Mu zajęcia dydaktyczne w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie i w Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Wykładał tam metodologię nauk, historię Kościoła i patrologię, tj. naukę o życiu i twórczości Ojców Kościoła i pisarzy chrześcijańskich. Autorytet naukowy Księdza Doktora Związka wzra-stał z każdym rokiem.W 1975 r. przyjęto go do elitarnego grona Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a cztery lata później po-wierzono Mu prowadzenie wykładów z historii Kościoła w Wyższym Semi-narium Duchownym OO. Franciszkanów w Krakowie oraz obdarzono funkcją dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie. Szybko powiększający się dorobek naukowy, a przede wszystkim opracowanie rozprawy pt. Dzieje diece-zji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, przedstawionej Wydziałowi

(4)

Teologicznemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, umożliwiło uzyskanie w roku 1984 stopnia naukowego doktora habilitowanego teologii w zakresie hi-storii Kościoła.

Na Księdza Doktora Jana Związka czekały coraz poważniejsze zadania. Z dniem 6 lutego 1985 roku biskup częstochowski, Stanisław Nowak, mianował ks. Związka rektorem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krako-wie. Tę zaszczytną funkcję Ksiądz Profesor pełnił przez kolejnych 8 lat. W ro-ku akademickim 1986-1987 zaproponowano Mu również stanowisko docenta na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie przez dwie kadencje pełnił obowiązki prodziekana oraz był członkiem senackiej Komisji Regulaminowej. W 1990 r. przyjął propozycję prowadze-nia wykładów z zakresu historii nowożytnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz z zakresu historii Kościoła i patrologii w seminariach za-konnych paulinów i bernardynów w Krakowie.

Dzięki dużemu dorobkowi i autorytetowi naukowemu w roku 1991 powierzo-no ks. Japowierzo-nowi Związkowi stapowierzo-nowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a rok później takie samo stanowisko w Instytucie Filozoficzno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

W kolejnych latach Ksiądz Profesor sprawował inne ważne funkcje. Z począt-kiem 1992 r. powołano go na członka Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach. Był także członkiem-korespondentem Towarzy-stwa Naukowego Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubel-skiego. Za zasługi dla naukowego środowiska częstochowskiego i popularyzację wiedzy o regionie w 1993 r. Wojewoda Częstochowski mianował Księdza Profe-sora stałym członkiem Zespołu Doradców Wojewody. Obecnie Ksiądz Profesor jest m.in. kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Wieluniu oraz pełni zaszczytną funkcję Przewodniczącego Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w Polsce. Jest także członkiem Towarzystwa Naukowego Częstochowskiego, a w latach 1994–1997 był jego wiceprezesem. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż Ksiądz Profesor był kapelanem honorowym Ojca Św. Jana Pawła II.

W roku 1998 ks. Jan Związek otrzymał na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie tytuł naukowy profesora nauk teologicz-nych, a z początkiem roku 2000 nadano Mu uroczyście tytuł profesora zwyczaj-nego nauk teologicznych.

Imponująco przedstawia się dorobek naukowy Księdza Profesora. Obejmuje on ponad 450 rzetelnie i wszechstronnie przygotowanych publikacji. W pracy naukowej Profesora można wyodrębnić dwa podstawowe nurty badawcze.

(5)

160 Jan Książek

Pierwszy to nurt biografistyczny. Początkiem zainteresowania tą dziedziną była już praca magisterska, którą ks. Jan Związek poświęcił Mikołajowi z Wilkowie-cka i jego niedzielnym kazaniom. Spod pióra Profesora wyszło około 170 bio-gramów duchownych, w tym tak wybitnych postaci jak biskupi częstochowscy: Teodor Kubina, Zdzisław Goliński, Stefan Bareła. Znaczna część biogramów dotyczy księży prześladowanych w latach funkcjonowania systemów totalitar-nych – hitlerowskiego i komunistycznego. Ksiądz prof. Jan Związek jest au-torem wielu not biograficznych napisanych m.in. dla Encyklopedii Katolickiej, Polskiego słownika biograficznego, Słownika biograficznego katolicyzmu spo-łecznego, Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945– 1989. Ich zredagowanie wymagało od autora szerokiej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym.

Drugim nurtem badawczym w dorobku naukowym Księdza Profesora jest hi-storia Kościoła w regionie częstochowskim. Znalazł on wyraz w przygotowaniu książki pt. Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie II Rzeczypospolitej, wy-danej w 1990 r. Dużą wartość poznawczą, uzupełniającą lukę w działalności społecznej skupionej wokół Kościoła, ma wydana cztery lata później książka pt. Katolickie stowarzyszenia społeczne w diecezji częstochowskiej 1925–1939. Na szczególną uwagę zasługują także publikacje: Błogosławieni i Słudzy Boży w Archidiecezji Częstochowskiej, Inwentarz łacińskich ksiąg metrykalnych w Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie i Martyrologium kapłanów diecezji częstochowskiej. Wiele cennych artykułów Ksiądz Profesor opublikował m.in. w takich czasopismach naukowych jak: „Częstochowskie Wiadomości Diece-zjalne”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, „Częstochowskie Studia Teo-logiczne”, „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”, „Ziemia Częstochow-ska”, „Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Historycznego WSP w Częstochowie”, „Folia Historica Cracoviensia”.

Wśród licznych prac naukowych nie brak publikacji dotyczących dziejów re-gionu wieluńskiego i osób z tym regionem związanych. Należy wymienić cho-ciażby takie artykuły jak: Tradycja szkolnictwa katolickiego w Ziemi Wieluńskiej czy opublikowane w „Roczniku…” naszego Towarzystwa prace pt. Parafia ko-legiacka w Wieluniu w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego, Aresztowa-nie i męczeństwo kapłanów ziemi wieluńskiej w okresie okupacji hitlerowskiej, Dokumenty kościelne odnalezione w Urzędzie Gminnym w Ostrówku. Ksiądz Profesor jest również autorem rozprawy dotyczącej kościelnych dziejów pod-wieluńskiej gminy Ostrówek, która opublikowana będzie w przygotowywanej do druku monografii tejże gminy.

Równolegle z działalnością naukowo-badawczą, rozwija się i przynosi obfi-te owoce praca dydaktyczna na wyższych uczelniach. Pod kierunkiem Księdza

(6)

Profesora powstało około 200 prac magisterskich i licencjackich oraz 10 prac doktorskich. Tak duża liczba osób uczestniczących w seminariach magisterskich i doktorskich świadczy o wielkim uznaniu i szczególnym zaufaniu, jakim darzą Księdza Profesora studenci. Ks. prof. dr hab. Jan Związek był także wielokrot-nie recenzentem prac naukowych: 19 rozpraw doktorskich oraz 4 przewodów habilitacyjnych.

Wyrazem uznania dla pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej Księdza Profeso-ra Jana Związka są dwie okazałe księgi pamiątkowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie w ramach „Zeszytów Historycznych” wydała w 1997 r. księgę In honorem Jan Związek, a Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie w 2002 r. poświęciła Mu 8. volumin „Folia Historica Cracoviensia”.

Liczne nagrody i wyróżnienia, jakimi uhonorowano Księdza Profesora, świad-czą o Jego ogromnych zasługach dla polskiej nauki, Kościoła Katolickiego i re-gionu. Wymieńmy chociażby dwie z nich: przyznaną w 1992 roku przez Ka-tolicki Uniwersytet Lubelski - Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwa Polonijnego nagrodę naukową im. Franciszka Skowyry za prace poświęcone dziejom posługi duszpasterskiej wśród polskich emigrantów i robotników se-zonowych oraz nagrodę im. Karola Miarki przyznaną w 2002 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Szanowni Państwo,

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe nadając ks. prof. dr. hab. Janowi Związko-wi tytuł Honorowego Członka składa hołd Związko-wielkiemu uczonemu, wspaniałemu pedagogowi i duchowemu wychowawcy, Człowiekowi, który swoje wyjątkowe zdolności wykorzystuje zgodnie z nauką Kościoła.

Jan Książek

Literatura:

„Folia Historica Cracoviensia”, vol. 8, Kraków 2002.

In honorem Jan Związek, pod red. A.J. Zakrzewski, „Zeszyty Historyczne WSP w Częstochowie”, t. 4, 1997.

Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Pola-Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Pola-ków i Polek, wydanie III uzupełnione 2003, Zug [brw].

Cytaty

Powiązane dokumenty

W początkowym okresie pracy zajmował się zagadnieniami grup krwi u bydła i owiec, a następnie polimorfizmem białek su- rowicy krwi.. Wyniki tych badań zostały

W drugim roku bada wi nie okulizowane na klonie Colt oraz siewkach antypki były istotnie grubsze od okulantów na podkładkach: P-HL 84, P-HL 6, F 12/1 i czere nia ptasia..

nia i przesłuchiwania byłych pracowników sanacyjnego aparatu policyjnego. Funkcjonariuszy PP przed- stawiono w niej jako element antydemokratyczny, nastawiony głównie na

skanie dotacji z Fundacji Melona i KBN na wdrożenie nowoczesnego komputerowego systemu bibliotecznego. 26-35], Przedstawiciele biblioteki uczestniczyli w pierwszych spotkaniach

Larwy niektórych gatunków mątwików wymagają przed opuszczeniem osłon­ ki jajow ej pobudzenia pewnymi substancjami, pochodzącymi z wydzielin korze­ niowych. Poprzez

Częściową redukcję radioaktywności zgromadzonej w tkance obserwuje się jedynie w dyskach imaginalnych wystawionych na 4-godzinne działanie DFB i TFB na początku

1 Ranking pożyczek udzielanych przez SMS (oprac. własne na podst. Minimalna wysokość pożyczki to 100zł dla VIA SMS oraz Ekspres Kasa, dla dwóch pozostałych firm minimalna

czenie, nie takie jednak, które jest beznadziejnym brakiem słów, nieporadnością wypowiedzi czy nieśmiałością rozumu wobec tajemnicy, lecz takie, które w istocie

wpływów czeskich na język polski, wpływów polskich na język cze­ ski, historii czeskiego języ k a literackiego, w zajem nych czesko-polskich bądź

14) „Evangelium vitae” – encyklika ocalenia współczesnej rodziny i świata. „Evangelium Vitae” – the Encyclical of Salvation for the Family and the World Today,

Prawo rzymskie; recepcja prawa rzymskiego; historia średniowiecznego prawa kanonicznego;.. angielska historia prawa; amerykańska historia prawa; historia zawodów prawniczych i

Można także przyjąć, że Autor niewłaściwie sformułował HG, a powinna brzmieć: jakość obsługi w oddziałach banku zrzeszającego oparta o bliskie relacje z klientami

Gdyż niektóre seriale (np. Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i pies) pojawią się ponownie za naszych czasów, choć już w innej roli, może jako relikt, może jako

Składał się on z dwóch pomieszczeń: wejściowego z kilkoma stolikami i bufetem, przy któ- rym można było (ale niekoniecznie) zamówić skromną konsumpcję, z reguły w

Wreszcie Kościół – wyznając miłosierdzie i nie odstępując od niego w życiu – ma prawo i obowiązek odwoływać się do miłosierdzia Bożego, wzywając go wobec

fragment N-końcowy po zewnętrznej stronie błony komórkowej, fragment C- stronie błony komórkowej, fragment C-. końcowy po

Julian Jan Auleytner (1922-2003) był wybitnym naukowcem, który pracując na Uniwersytecie Warszawskim (1952-1961) oraz w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie (1962-2003) przyczynił się

Voor het op oevers gerichte onderzoek wordt als uitgangspunt de waterbeweging op enige afstand van d6 oever gekozen Deze afstand is zodanig dat ds ruwheid van het talud de

Met de dimensieloze parameters is gezocht naar een empirische formule voor de erosiediepte, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de maximale erosie voor het gehele talud bij

Działania prowadzone przez polskie wojsko w  Afganistanie, a  w  przeszłości w  Iraku, zaliczają się właśnie do „wojen asymetrycznych”, w których kluczową rolę

Nie wiedziałem jednak, że potrzebna jest jakaś forma migawki, dzięki której obrazy zaczęłyby się poruszać.. DoDoHa: Z jakich swoich osiągnięć jest Pan

Bij relaties tussen leveranciers en uitbesteders komt naast Just-in-Time en co-makership het begrip sourcing veel voor.. Sourcing is een van oorsprong Amerikaans begrip; sourcing

w 2000 roku doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 roku habilitacja w zakresie nauk humanistycznych na Wydziale