• Nie Znaleziono Wyników

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA:

- umiejętność oceny ryzyka niewypłacalności;

- znajomość sposobów i metody sanacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej;

- znajomość podstaw do przeprowadzenia poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych;

- umiejętność oceny wyboru sposobu postępowania restrukturyzacyjnego adekwatnego do rodzaju poszukiwanej ochrony prawnej w danym postępowaniu;

- znajomość przebiegu postępowania upadłościowego oraz statusu poszczególnych podmiotów postępowania upadłościowego, ich praw i obowiązków;

- znajomość trybu weryfikacji zgłaszanych wierzytelności oraz środków zaskarżenia;

- umiejętność oceny zagrożenia niewypłacalnością i podstaw do ogłoszenia upadłości;

- umiejętność samodzielnego przygotowywania pism w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości;

- przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w różnych obszarach życia społecznego regulowanych przepisami prawa publicznego i prywatnego oraz w sferze gospodarczej, wykazując się myśleniem i działaniem przedsiębiorczym;

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa i współdziałania w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących zadania w zakresie działalności prawniczej, a także do porozumiewania się z osobami niebędącymi specjalistami w dziedzinie prawa celem uniknięcia niewypłacalności lub poszukiwania sposobów restrukturyzacji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. 2218) –dla określonych efektów kierunkowych wskazać

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (wpisać sumę punktów ECTS

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać

P7S_WG w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

2.9.Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując bloki kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (wpisać